Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница75/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   102

Община Кайнарджа: Пряко е и сътрудничеството на Община Кайнарджа с Детска педагогическа стая, Районно управление „Полиция”, НПО работещи в сферата на закрила правата на човека, регионалните координатори на Комисия за защита от дискриминация. Всеки месец се организират „Ден на отворени врати“.

Детска педагогическа стая и Районно управление „Полиция” в сътрудничество с Община Кайнарджа реализират поредица от прояви във връзка с повишаване правната култура сред всички подрастващи, включително и децата от ромски произход: • Реализиране на инициативата „Детска полицейска академия” с цел дълбочинно запознаване на децата с основните дейности и специфични права на полицията.

 • Работата по програмата „Работа на полицията в училищата” по превантивна програма за решаване на проблеми на подрастващите – детската агресия, употреба и разпространение на наркотични вещества, толерантност между различните етнически групи.

 • Периодично са срещите на полицейски служители с учителските колективи и училищните настоятелства, на които се разясняват мерки предвидени в НК и ЗБППМН по отношение на непълнолетните правонарушители, извършващи хулигански прояви, престъпления против личността, кражби, малолетни, проявяващи агресия и престъпления свързани с наркотични вещества.

 • Разработени са проекти /работни карти/ по инициативата на МВР „Полицията в близост до обществото”, чиято основна цел е работа по превенция на насилието и агресията в обществото.

 • Сътрудничество с Центъра за обществена подкрепа гр.Силистра към ЖД „Екатерина Каравелова“ – институционална подкрепа към лицата /предимно жени и деца/, претърпели домашно насилие.

Община Силистра: Община Силистра работи в посока недопускането на ограничения на правата или привилегии, основани на различни признаци, следвайки интересите на всички социални групи и създавайки механизми за предотвратяване на дискриминационни практики.

Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на детското асоциално поведение играе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни към Община Силистра.

Към Община Силистра е изграден Превантивен информационен център по зависимости, който разработва и прилага превантивни и информационни дейности и програми, насочени към ограничаване на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и формиране у младите хора на отговорно отношение към собственото здраве и здравословния начин на живот.

Пряко е и сътрудничеството на Община Силистра с Детска педагогическа стая, Районно управление „Полиция”, НПО работещи в сферата на закрила правата на човека, регионалните координатори на Комисия за защита от дискриминация.

По информация от регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация до момента не са подавани жалби за дисриминация по етнически признак.

Проведени са консултации със 7 граждани на тема етническа принадлежност, от които не е последвало официално подаване на жалба до Комисията за защита от дискриминация. Във всички инициативи на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Превантивния информационен център по зависимости (ПИЦ) при Община Силистра са обхванати деца и ученици от различните етнически групи на територията на община Силистра.

През 2015 година в Местната комисия са разгледани 33 дела за 33 извършители, като: за 22 от тях са произнесени решения с налагане на възпитателни мерки, срещу 9 делото е прекратено на основание чл.21, ал.1, т.4 ЗБППМН поради навършване на пълнолетие, 1 дело е препратено на компетентната Местна комисия поради промяна на адреса на лицето и 1 е отложено поради отсъствие на лицето от страната.

Основен приоритет в работата на МКБППМН е превенцията на противообществените прояви, насилието и агресията сред младежите. В изпълнение на превантивната си функция Комисията, самостоятелно и съвместно с други институции, организира следните мероприятия: • За трета поредна година МКБППМН организира Летни клубове по интереси за деца от 7 до 18 години. Основната цел на инициативата под мотото „Младежта срещу насилието и наркотиците“ бе представяне на алтернативни начини за прекарване на ваканцията, изграждане на умения, общуване и екипен дух, стимулиране любознателността и придобиване на разнообразни знания в следните клубове по интереси: приключения, изгряваща звезда, приложно изкуство, стрелба, тенис, плуване, двуседмичен интензивен клуб „Млад скаут“. В Лятната програма се включиха над 250 деца.

 • Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с отдел „Образование и младежки дейности“ подкрепиха инициативата на Ученически парламент – Силистра да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в училище 25.02.2015 г. Доброволци от Ученически парламент организираха кът във всяко училище в града, където беше поставен плакат за послания и в рамките на училищните междучасия приканиха учениците да запишат свое послание против училищния тормоз, срещу което да получат прегръдка и меденка.

 • На 01.06.2015 г. и 14.09.2015 г. Местната комисия, съвместно с отдел „Култура“ организира детски хепънинги „За децата на Силистра, с любов!“ с представяне на талантливи деца от Силистра, много развлекателни и образователни игри, насочени към създаване на положителни поведенчески модели и превенция на агресията.

 • В основните и средни училища са проведени срещи, тренинги и обучения с ученици на различна възраст, по желание и заявки на педагози/педагогически съветници от съответните училища на различни теми, свързани с агресията, нарушаване на дисциплината, негативни емоции, тормоз, стрес и др.

 • Четири тематични обучения на педагози, психолози, педагогически съветници, социални работници и обществени възпитатели, организирани от отдел „Образование и младежки дейности”, Превантивен информационен център по зависимости и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по теми свързани с гневът, агресията, насилието, разпознаване на психоактивните вещества и др.

 • Публичен дебат по въпросите за домашното насилие, дискриминацията, правата и проблемите на зависими лица и техните семейства, които се проведе в рамките на две сесии. По време на дискусията е представена презентация на тема „Домашното насилие в семейството на лице, страдащо от зависимост към алкохол или наркотични вещества.Как да реагираме в ситуацията? Ефективно прилагане на Закона за домашното насилие.“

 • Номинации „Рицар на добротворчеството" - със званието „Рицар на добротворчеството" са удостоени 12 деца и 6 групи за направените от тях добри дела.

Община Ситово: Важна роля при осъществяване на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействие на детското асоциално поведение има МКБППМН към община Ситово. По информация на регионалния координатор на Комисията за защита от дискриминация, до момента не са подавани жалби за дискриминация по етнически признак.

Община Тутракан: Реализирани дейности в Общинския план за подкрепа на интеграционните политики проведе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

 • Общински детски празник на етносите съвместно с ОЦИД обединени под идеята независимо от цвят и етнос „Нека се обичаме!“. Участваха деца от всички училища, читалища и институции за деца, които показа богато разнообразие от песни, танци от различни етноси.

 • Обществените възпитатели и членове на комисията проведоха беседи и разговори по Закона за борба срещу против обществените прояви на малолетните и непълнолетните; за вредата от тютюнопушенето, алкохола и психотропните вещества. По повод Международния ден за борба със СПИН бяха раздадени различни информационни материали. Обществените възпитатели проведоха беседи в час на класа за безопасния начин на полово общуване по повод международния ден за борба със СПИН.

 • Ефективна бе екипната работа на комисията с инспектор „Детска педагогическа стая” при РУ на МВР Тутракан и експертите от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Тутракан със застрашените от отпадане ученици. Реализираните дейности бяха насочени към връщане, задържане на учениците в училище, както и приобщаване към училищните и извънучилищни дейности. За успешното решаване на казусите бяха привлечени като партньори родителите.

 • Проведени бяха срещи с ромски лидери, поканени да работят на граждански договор съвместно с комисията, но по различни причини, никой не прие.

 • През изтеклата 2015 година се проведоха обучения на полицейските служители по правата на човека, на които присъстващите бяха запознати с картата на разпределение на различните общности в община Тутракан. Всички служители обслужващи районите, в които има самоопределили се роми, бяха обучени да работят в мултиетническа среда.Изнесени бяха лекции, уроци и беседи в училищата в с. Нова Черна, Цар Самуил, Тутракан и СПИ с. Варненци по програмите: „Детска полицейска академия” и Работа на полицията в училищата. Брой участници – 38 /българи, роми, турци/.


ПРИОРИТЕТ VI, „КУЛТУРА И МЕДИИ“
Битуването на три етноса – българи, турци и роми в селищата със смесено население и активното им участие в богатия културен живот допринасят за съхранение на културната идентичност на област Силистра в цялото й многообразие.

Тясно и непрекъснато е сътрудничеството на културните институти и читалищата с Общинските съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при реализирането на дейности, свързани с етническите и интеграционни въпроси.

Както всяка година така и през 2015 година културните календари на общините предоставят достъп до разнообразни културни продукти и инициативи за жителите на областта, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.

През 2015 г. тематично се реализираха прояви и дейности, свързани с интеграционните политики, популяризиране специфичната култура на отделните етнически общности и опознаване на различията.Община Алфатар: Народните читалища са основните институции, които допринасят за развитието на културната идентичност на малцинствените общности. В с. Бистра, предвид многообразието на етносите, всички празници се отбелязват в дух на толерантност и разбиране.

Община Главиница: Дейностите по запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност, по повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, по проучване, съхраняване и популяризиране на ромската култура се осъществяват от народните читалища в сътрудничество с училищата и детските градини.

Община Дулово: Общинската културно-просветна дейност се осъществява чрез активното участие на 27-те читалища и действащите към тях библиотеки с общо над 200 000 книжен фонд. 11 от читалищните библиотеки са включени като целеви към Програма „Глобални библиотеки – България“. Изградени са информационни центрове, оборудвани с компютри, мултимедия, лаптопи и мултифункционални устройства. Тези центрове са единствената възможност за достъп до глобалната мрежа за голяма част от ромското население. Всяка година в читалищата на населените места с компактно ромско население се празнува 8 април – Международния ден на ромите. Проведени са курсове за начална компютърна грамотност.

Община Кайнарджа: Всички дейности по запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност, по повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, по проучване, съхраняване и популяризиране на ромската култура се осъществяват от народните читалища в сътрудничество с училищата и детските градини. В ОУ „Ц. Церковски” с. Средище се провежда извънкласна форма СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, която е по програма „Намаляване отпадането на ромски деца от училище“ и се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” с подкрепата на Фондация „Америка за България”, Министерство на образованието, младежта и науката, Институт „Отворено общество” и други фондации и институции.

Община Силистра: Тясно и непрекъснато е сътрудничеството на културните институти и читалищата с Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – Силистра при реализирането на дейности, свързани с етническите и интеграционни въпроси.

Както всяка година така и през 2015 година Община Силистра организира богата палитра от културни прояви, насочени към всички целеви групи в обществото, включително и етническите общности.През 2015 г. тематично се реализираха прояви и дейности, свързани с интеграционните политики, популяризиране специфичната култура на отделните етнически общности и опознаване на различията. Такива са:

 • На 14 януари 2015 г. в Община Силистра за втора поредна година бяха посрещнати сурвакари по повод Банго Василий – Ромската нова година. Представени бяха обичаи, наричания и песни, свързани с празника.

 • В периода февруари – май 2015 г. бе обявен и отчетен традиционния ученически конкурс за рисунка, есе или разказ „Дъга на толерантността” Силистра 2015. Темите за настоящата година бяха „Етносите в света на приятелството” и „Моето разбиране за толерантност”. Конкурсът се проведе за седма поредна година. 150 ученика от цяла Силистренска област и страната от I до XII клас представиха чрез изкуство своето виждане и разбиране за толерантност, търпимост и приятелство.

 • През месец март се реализира втория и единствен по рода си за региона пролетен събор на алианите „Невруз” в село Брадвари. Представени бяха характерни за алианите танци, песни и обичаи с богата празнична програма и с участието на самодейни състави от населени места с преобладаващ брой алиани.

 • По повод Международния ден на ромите – 8 април, в село Бабук, Община Силистра съвместно с НЧ „Дочо Михайлов 1907” с. Бабук се реализира детски празник „Слънцето свети за всички”, посветен и на приятелството. Участие в програмата взеха близо 100 деца от ЦДГ „Здравец“ в с. Бабук и ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ на село Калипетрово. Участниците представиха стихове на ромски и български език, както песни и танци, характерни за ромската етническа група. Всички те получиха лакомства и книги осигурени от Община Силистра.

 • През миналата година се реализира 19-то издание на единствения по рода си за страната ни детски форум на танцовото изкуство Международния детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство”. Ежегодно, по време на фестивала, над 350 деца изявяват своя талант в дефилета, ателиета, конкурси, в богатата концертна програма, доставяйки радост на силистренци и гостите на града. По време на фестивалните дни, които бяха наситени с прояви, свързани с опознаване, разучаване и популяризиране фолклора на гостуващите страни, се включиха внушителен брой деца и възрастни от различни етнически групи.

 • По повод Международния ден на толерантността – 16 ноември под егидата на Община Силистра се организира кампания „Остави своето послание за толерантността!”. В инициативата се включиха младежи от Ученическия парламент, доброволчески групи от училища и творчески формации към ОДК и местните читалища. Бяха ситуирани пунктове пред ОББ и до ДАП, на които млади доброволци приканваха преминаващи граждани да напишат или нарисуват своето послание за толерантността. Инициативата се проведе в два последователни дни – 16 и17 ноември 2015 г. Всеки от преминаващите получи стикер с посланието“Аз съм толерантен. А ти?“. Приканени бяха училищата да реализират същата инициатива на тяхна територия и да поговорят за толерантността сред подрастващите. По време на двудневната кампания бяха раздадени повече от 800 стикера с послания и информационни флаери.

 • В партньорство с читалищата се осъществиха поредица от съвместни прояви, включени в Календарните планове на читалищата, отразяващи значими събития, дати и специфични за региона обичаи с участието на изявени музикални състави, певци, творци и изпълнители от ромската общност от региона и от национален мащаб.

 • Периодично и в пряко сътрудничество на Община Силистра със средствата за масово осведомяване периодично през изминалата година се отразяваха събития и прояви, свързани с религията и празниците на ромската общност чрез тематични радиопредавания и новини в електронните медии, както и публикации в местния печат;

 • Песни и танци от фолклора на ромския етнос са включени в репертоарите на ФА „Добруджа” и любителските читалищни художествени състави.

Община Силистра е в постоянно и ефективно взаимодействие с медиите на територията на община Силистра.

Община Ситово: Българи, роми и турци в селищата със смесено население участват в културния живот на общината и продължават да допринасят за културната идентичност в цялото ѝ многообразие. В културния календар са заложени събития и инициативи за жителите на общината, без оглед на тяхната етническа или религиозна принадлежност. Всички реализирани събития се отразяват със вестник „Община Ситово“, който се разпространява безплатно.

Община Тутракан: Деца от ромски произход взеха участие в мероприятия, проведени от библиотекаря на детски отдел на читалищната библиотека в самата библиотека, в училищата и в детските градини. Тези дейности включват творчески работилници, драматизации на приказки, летни читални, образователни уроци, дискусии, приказни утра, подвижна библиотека и други инициативи. Те бяха насочени предимно към осъществяване на целта за създаване на подкрепяща обществена среда за даровитите деца.

Проведен беше и Общински детски празник на етносите съвместно с ОЦИД обединени под идеята- независимо от цвят и етнос „Нека се обичаме!“. Участваха деца от всички училища, читалища и институции за деца, които показа богато разнообразие от песни, танци от различни етноси.

Осъществени бяха и дейности по програма «Празниците и ние-2015» с учениците на СПИ с. Варненци, където има 95% деца от ромски произход. Целта бе чрез различни инициативи и по-голяма информираност за значимостта на празниците да се спомогне за обогатяване на духовния свят на учениците, водещо до позитивизъм към околния свят и хората. Да се повиши самочувствието на децата и им се предостави възможност да развият своите способности и интереси.

За успешното изпълнение на интеграционните мерки основна роля играе и професионалната журналистика, която през отчетния период чрез отразяване на различни традиции, обичаи и празници, спомагаше за изграждането на едно общество за всички, на едно положително възприемане на ромския бит и култура. Необходимо е да се продължи търсенето на начини за позитивно представяне на образа на ромите в медиите, както и да се насърчат и подпомогнат положителните резултати от прилаганите мерки и интеграционни политики.


ОБЛАСТ СЛИВЕН


Общините на територията на област Сливен работят в съответствие с приоритетите, заложени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. (НСРБИР), Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.), както и с мерките, включени в плановете на четирите общини за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, разработени за периода 2014 – 2017 г.

Дейностите, отчетени по-долу, са в рамките на шестте приоритета в НСРБИР и Стратегия на област Сливен за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и са изпълнени през 2015 г. от общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, както и от други институции и организации, имащи отношение към интеграционната политика.

Всички данни са събрани въз основа на доброволното самоопределяне по етнически признак и по експертна оценка.
1. ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието е важен фактор за икономическия растеж в една държава и за просперитета на всеки индивид. Образователното равнище на населението характеризира косвено качеството или средното равнище на уменията на населението като индикатор за човешкия потенциал на страната.

Затова са постоянни усилията за интервенции от най-ранна детска възраст с цел обхващане и задържане на децата и учениците от ромски произход в образователната система и осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

През 2015 г. Регионалният инспекторат по образование – Сливен засилва превантивната работа с учениците, за да се ограничат случаите на напускане, провокира се позитивната нагласа към учебния труд и се търсят начини да се даде шанс на всеки ученик.

Във всички училища са създадени много добри условия за нормално провеждане на учебно-възпитателния процес чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес при спазване на изискванията за наличие на необходими санитарно-хигиенни условия и писмено съгласие - декларация на родителите. Наблюдава се висока степен на обхват и задържане на учениците. Децата учат, играейки в просторни игротеки, в училищата в които има такива. Те са с подходяща за възрастта им мебелировка и създадени центрове за сюжетно-ролеви, театрализирани и подвижни игри. Средата е съобразена с възрастта, мотивира и насърчава децата да се включат в разнообразните достъпни и забавни дейности, които създават условия за допълнително творческо развитие на детето. Осигурени са максимално добри условия за провеждане на образователно-възпитателния процес във всички училища, използват се интерактивни методи, както и информационни технологии с цел изграждане на положителна мотивация към училището. Учителите се стараят да прилагат в учебния процес разнообразни методи и стратегии.

Води се диалог със семействата на учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище, посещават се домовете, поддържат се постоянни контакти с родителите и настойниците от страна на класните ръководители, педагогическите съветници, директорите. Родителите се включват във всички форми на училищния живот, организират се тържества, в които децата се изявяват пред родителите си и обществеността.

Училищата от област Сливен се включиха със свои проекти по Националната програма „С грижа за всеки ученик“. По модул 1 „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ има сформирани 38 групи. По модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“ се сформираха 36 групи. По модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ групите са 76, а по модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по образователната подготовка“ групите са 56. Общо 206 групи са сформирани по Националната програма „С грижа за всеки ученик“. Анализът на резултатите от представянето на включените ученици показва, че програмата е полезна и ефективна, позволяваща да се осигурят възможности за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал.

Въвеждането на СИП „Фолклор на етносите - ромски фолклор“, засилва интереса на децата към училищния живот . В община Сливен в две училища има такъв СИП.

Във всички училища и детските градини са разработени проекти по ПМС 129 за подобряване на спортната база.

Регионалният инспекторат по образованието съвместно с Областна администрация Сливен, общините и НПО, насърчава и подпомага управленските и педагогическите екипи на училищата и детските градини да разработват и управляват проекти по различни програми, свързани с интеграцията и социализацията на децата от различен етнически произход. Така например през месец декември на заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси бяха поканени и директори на училища, които работят за интеграцията на деца и младежи от ромски произход. Те бяха запознати с актуалните възможности за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ за 2015 г. и 2016 г.Сподели с приятели:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница