Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница76/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   102

Община Сливен в продължение на две години работи и успя да защити проект по Българо-швейцарска програма за сътрудничество „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи”. Проектът включва изграждане на ОДЗ /Обединено детско заведение/ и Общностен център. ОДЗ ще побере минимум 152 деца от уязвими семейства от ромски произход, живеещи в кв. „Надежда” на гр. Сливен, на възраст от 1 до 6 години. В него ще са поместени 2 яслени групи (около 32 деца на възраст от 1 до 3 години) и 4 групи в детска градина за над 120 деца на възраст от 3 до 6 години. Общностиният център включва 4 помещения: 2 за Културно-информационен център и 2 за лекарски кабинети и консултации. Проектът е 3-годишен и е на стойност 3 000 000 лв. Собственото участие е в размер на 10%

В момента община Сливен подготвя проект за кандидатстване по програма „Услуги за ранно детско развитие”. Ще бъдат включени деца от ромската общност, макар да не е насочена целево конкретно към ромската общност. Проектът е също 3-годишен до 2018 г. и е на стойност 588 567 лв. без собствен принос.

От Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Сливен отчитат, че през миналата година повече от 200 семейства и деца са получили безплатни консултации в Консултативния кабинет. Със 122 от тях е продължила работата за преодоляване на възникналите трудности. Общият брой на децата, преминали през Комисията е 186, като тук се отчитат и осъдените на „Пробация“ непълнолетни, малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка, освободени от Социално педагогически интернати, възпитателни училища, интернати или поправителния дом в Бойчиновци.

Реализирани са 14 превантивни програми в училищата от община Сливен, извършена е пряка работа с училищни комисии, родители и училищни екипи. В общината 24 училища са финансирани от МКБПМН за реализирането на превантивни дейности в зависимост от спецификата и възрастта на своите възпитаници. Проведен е традиционен футболен турнир за училищата от селата в община Сливен, кв. „Речица“ и гр. Кермен, който се провежда два пъти в годината с осигурени екипи и награден фонд. Приблизителният брой на обхванатите в превантивни дейности и програми малолетни и непълнолетни е над 9 800.В община Нова Загора мерките, финансирани със средствата на училищата, са насочени към повишаване на личното самочувствие на децата, придобиване на полезни знания, превенция за намаляване броя на деца, непосещаващи училище, осъзнаване на необходимостта образование и обвързването на образованието с по-лесно намиране на работа, както и по-голям брой деца от ромски произход, завършващи средно образование. Изпълнените през 2015 г. дейности са:

 • Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност. В резултат се наблюдават по-малко раждания от момичета, които са малолетни и непълнолетни.

 • Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми от обществените възпитатели към МКБППМН за децата, застрашени от отпадане и преминали през МКБППМН и Консултативния кабинет, които са от ромски произход. През 2015 г. се прилагат и възможностите по ЗБППМН, чл.13, т.10 – полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото чрез кметствата в община Нова Загора.

 • Работа в предучилищни групи, като се прилага индивидуален подход. Броят на обхванатите деца в двете училища със засилено присъствие на малцинствени групи е както следва: СОУ „Иван Вазов” гр. Нова Загора – 24 за учебната 2014/2015 и започнали 24 през учебната 2015/2016 г; за ОУ „Христо Смирненски” гр. Нова Загора – 102 за учебната 2014/2015 и започнали 106 през учебната 2015/2016 г.

 • Беседи за превенция на престъпността с младежи от ромски произход, освободени от СПИ и ВУИ.

 • Превантивна работа на полицията и МКБППМН /съвместно планиране, работни срещи/ срещу разпространението на наркотици в квартал „Шести“. Положителните резултати все още са едва забележими.

 • Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, диплянки, дискусии.

 • Организиране и провеждане на спортни дейности и състезания извън рамките на квартал „Шести“: участие в стрийтбол състезание „Аз избирам живот без дрога“, спортно състезание по баскетбол „Освободи напрежението“.

 • Периодично провеждане на беседи от специалисти в училищата от община Нова Загора за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот.

 • Провеждане на обучения на родителите от ромското население за повишаване правната им култура, за преодоляване на негативните стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения.

 • Провеждане на беседи с подрастващите, младите хора и техните родители за начините за предпазване от СПИН и нежелана бременност, за опасностите, които крие заболяването и ранната бременност за майката и детето, и ранните женитби.

 • Провеждане на беседи срещу дрогата, алкохола и тютюнопушенето в часовете на класа и в големи групи в училищата.

 • Ежегодно провеждане през м. ноември на „Седмица на толерантността“ във всички училища на територията на община Нова Загора.

На територията на община Котел в учебните заведения в гр. Котел, селата Градец, Мокрен, Пъдарево и Тича учениците от ромски произход са 50-90%. Продължават да се изпитват трудности при прибирането, задържането и обучението на тези деца. Скитническият начин на живот на ромските семейства във връзка с осигуряване на прехраната, ниската култура и занижената ценностна система на ромското население, незаинтересоваността на родителите към образованието и възпитанието на децата и др. са проблеми, непрекъснато съпътстващи работата на педагозите в тези училища.

Мерките, предприети през 2015 г. за преодоляване на тези проблеми са:

- Превръщане на училището и детското заведение в по-привлекателно място за ученици и деца. Подобрен е интериорът и екстериора в детските градини и училищните сгради. Извършени са частични ремонтни работи в тях. Предоставени са безплатни учебни помагала и учебници за децата от детските градини – 5 и 6-годишни и учениците до VІІ кл. Въведена е целодневна организация на обучение в училищата за подпомагане на всички ученици от І-ІІІ кл. и особено от ромски произход в попълване на пропуските в знанията им. Осигурено е храненето на децата и учениците в изпълнение на ПМС№ 308 ОТ 20.12.2010 г. Води се строг контрол на отсъствията на учениците от ромски произход, като при всяко неоснователно такова се посещава дома на детето, води се разговор с родителите, изпращат им се уведомителни писма. При възникване на проблем с проява на агресия от или спрямо дете или ученик веднага се провежда разговор с родителите и се уведомяват надлежните държавни органи за закрила на детето и МВР.

Центърът за работа с деца предлага различни форми за извънкласни занимания с учениците за пълноценно осмисляне на свободното им време. Изготвят се различни нагледни материали, необходими за работата на учителите, особено в детските градини.

- „Живеем на една и съща земя - хората еднакви и различни“. Запознават се учениците със Закона за закрила на детето. В беседи и по други достъпни за тях начини се разясняват правата и задълженията им В часа на класния ръководител се запознават с Хартата за правата на детето. Обсъжда се Закона срещу дискриминацията, като извадки от него се излагат на видно място в училищата.

- Център за ранно детско развитие с подкрепата на УНИЦЕФ България. Центърът отвори врати през месец октомври 2014 г., с цел да осигури ранно детско образование и грижа на 3 и 4-годишни деца, част от бедни и маргинализирани семейства, както и индивидуални дейности за родители с цел да се гарантира устойчиво и ефективно развитие. Резултатите от сравнението на финалния етап (м. май 2015 г.) са впечатляващи: образователните постижения на децата от центъра не само си доближават до тези на техните връстници, но са стопили статистическата разлика между тях.

- Проект „Готови за училище 2014-2015г.” е разработен и се осъществява на национално ниво от Фондация „Тръст за социална алтернатива” в сътрудничество с стратегическия фонд за оценка на въздействието на Световната банка и изследователски институт „Лаборатория за борба с бедността”. Участва ЦДГ „Котел” като се извършва оценка на въздействието на базата на рандомизирано контролно проучване. По време на проекта бяха обхванати 25 деца от бедни и маргинализирани семейства, които ползваха следните интервенции: безплатно образование и информационни сесии, специално разработени за дискусии с родители относно ползите от образованието в ранна детска възраст.

В община Твърдица няма сегригирани училища, в които да се обучават предимно ромски деца. По този начин е гарантирано правото на равен достъп на всички деца до качествено образование, както и до повишаване на образователното им равнище.

Обхватът на децата в детските градини и училищата е на добро ниво, като стремежът е през всяка следваща година да се подобрява. Съществува известна разлика между Твърдица-град и Твърдица-община, като обхватът в административния център е по-добър от този периферията.

Основният проблем за община Твърдица е високият процент на ранно отпадане от средно образование. По този показател общината е на едно от водещите места в страната и на първо място в областта. Проблемът е още по-изразен при момичетата, които, традиционно за етноса, рано встъпват в съпружески отношения. При момчетата се наблюдава ранната трудова заетост. Налице е и висока безработица, особено в периферията на общината. По официални данни тя достига до 30%, а при ромската общност до 50-60%. Това налага ангажирането на цялата фамилия в нископлатен труд. Ранното раждане на деца, от друга страна, гарантира сигурни доходи като майчинство, еднократни помощи за живородени деца, детски и социални помощи.

Община Твърдица започна активна дейност за назначаването по програма на младежки медиатори. Провеждат се срещи с институциите, отговорни за образованието, както и с УНИЦЕФ и представителства на ЕК и НПО.

Експертите от община Твърдица изразяват становище относно неадекватността на нормативните актове по отношение на интерпретирането на термина „етническо малцинство“ в училищна среда и в детските градини. Според тях е наложително да се извърши пълен преглед на всички стратегически документи с оглед на това, че в болшинството от детските градини и училищата, особено в началните класове и училищата в периферията, процентът на децата, третирани от стратегическите документи като „етническо малцинство” надхвърля 50–70%. В някои от случаите процентът е още по-висок. Това говори за несъстоятелност на стратегията, конструирана на предположение, че ще се прилага в среда, в която посочения етнос е малцинство. Следва тя да се диференцира и да се прилага диференцирано, като се започне от столицата, а в самите области и общини да се отчете обстоятелството, че ромското етническо малцинствено не е равномерно разпределено - на някои места е малцинство, но в голяма част от училищата е мнозинство. Лицата във възрастовата група до 18 години (които трябва да посещават училище) в много от населените места надхвърлят 70-80%. От община Твърдица препоръчват да се отчетат тези факти, за да има резултати от прилаганите мерки.


2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

При лицата, принадлежащи към големите малцинствени общности, се наблюдава по-силно влияние на първичните рискови фактори (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания).

От Регионална здравна инспекция – Сливен през 2015 г. отчитат следните мерки, предприети във връзка с интеграцията на ромите:


 • Провеждане на беседи и лекции за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, и за предимствата на здравословния начин на живот;

 • Провеждане на беседи, разговори, прожекции на филми с ученици за спецификата на пубертетния период , ХИВ/СПИН и болестите, които се предават по полов път;

 • Повишаване на здравните знания и информираността на населението от уязвимите общности;

 • Извършване на изследвания за СПИН, сифилис, хепатит Б и С;

 • Логистична подкрепа и участие в работни срещи с представители на Центъра за майчино и детско здраве към МЦ „Д-р Г. В. Миркович” ЕООД - Сливен и „Лекари на света” – клон Сливен.

В резултат на тези мерки са постигнати следните резултати:

 • Проведени 15 лекции и дискусии с 356 участници, прожектирани 2 филма пред 84 участници, разпространени 298 бр. здравно образователни материали;

 • Извършени изследвания на 469 лица в това число: 469 за СПИН и сифи лис, 270 за хепатит В, 409 за хепатит С и 126 за хламидийна инфекция;

 • Проведени 5 работни срещи;

 • Участие в организираното вече втора поредна година от сдружение „Лекари на света” - Селище на семейното здраве, където на информационен щанд, лаборант от РЗИ Сливен извършва анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН;

 • Оказаното съдействие на РЗИ - Сливен от страна на здравния медиатор във връзка с регистрираните случаи на хепатит А в ромския квартал на гр. Твърдица.

От община Сливен отчитат, че е разкрита зъболекраска практика /кабинет/ в кв. „Надежда”. Той е открит в Деня на покровителя на българския лекар св. Иван Рилски. Цялостното оборудване е дарение от „Немската зъболекарска фондация” (HDZ). В новоизградения кабинет по график ще работят двама зъболекари с призната специалност по дентална медицина, лицево-челюстен хирург и още трима зъболекари. Ще се провеждат и здравни беседи с децата и техните родители за методите и средствата за поддържане на устната хигиена.

В същото направление продължава сътрудничеството с местната активна група /МАГ/ за организиране на профилактични прегледи 4 пъти годишно с мобилните единици в кв. „Надежда” и кв. „Комлука”.

Местната администрация си сътрудничи успешно в различни здравни и образователни инициативи с НПО, работещи предимно на терен: „Лекари зад граници”, „Здравето на ромите“ и др.

Предприемат се и мерки по закриване на нерегламентирано сметище в кв. „Надежда”.

В община Нова Загора децата и учениците в детските и учебни заведения се приемат с пълен имунизационен статус. От необхванатите 5%, само 2% са от групите в уязвимо социално положение. Това се дължи на задължението на директорите да приемат децата и учениците с пълен набор от медицинска документация и в частност информация за имунния им статус, както и обвързването на редовните имунизации със социалното подпомагане. Продължава да е факт, че детските и учебни заведения със 100% деца и ученици от ромски произход в общината са с редовни имунизации.

През цялата 2015 г. Фондация „Здравето на ромите“ - Сливен изпълнява проект по Компонент 5 „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред ромски общности“ по Програма „Превенция на ХИВ/СПИН сред употребяващи наркотични вещества”, финансирана от Министерство на здравеопазването чрез Глобалния Фонд за борба с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария. Целева група са жителите на кв. „Шести” - Нова Загора. Основните дейности са свързани с картографиране на места, посещавани от младежи на възраст 12-25 г. с рисково сексуално поведение – МСМ, скрита проституция, коморбидни /със съпътстваща ТБК/, ИВУН /интравенозни накозависими/.

Извършва се работа на терен 2 пъти седмично. Консултираните за безопасни сексуални практики са 801, интравенозни – 181, МСМ - 28, 16 - простиуиращи и 492 – нови контакти.

Във всяко едно от училищата на територията на общината са проведени беседи и са изговени здравни табла на тема: „Превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции”.

В община Котел са предприети мерки за повишаване обхвата на уязвимите малцинствени групи в неравностойно положение, както и за ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализция.

Работи се за подобряване на профилактичните дейности сред ромското население чрез: • Своевременна регистрация на новородените и децата при личен лекар;

 • Редовно провеждане на профилактични прегледи за съответната възрастова група;

 • Превенция и контрол на сексуално предавани инфекции сред уязвимите ромски общности;

 • Превантивно-информационна работа на тема ранни бракове, предпазване от нежелана бременност и полово предавани болести;

 • Подобряване обхвата с имунизации от Националния имунизационен календар;

 • Провеждане на здравни беседи.

Въз основа на всички конкретни мерки, взети през 2015 г., значително се е повишил достъпът на ромите до общественото здравеопазване. Улеснен е диалогът между общността и медицинските институции и персонал, както и получаването на документи за самоличност, здравно осигуряване, регистриране при семейни лекари.

Един от най-сериозните проблеми на община Твърдица, наред със заетостта, е здравеопазването. Понастоящем то се осъществява от ОПЛ и ЦСМП, като в общината няма болнично заведение. Основен проблем е липсата на институции в ромските махали, които са силно сегригирани и компактни. На този етап в тях няма представителства нито на административни, нито на охранителни, здравни или социални такива. Според експертите от общината това е проблем, който следва наложително да се реши.

Липсата на медицинско обслужване води до редица проблеми, като епидемията от жълтеница, която беше регистрирана през изминалата година. Тогава голяма помощ са оказали медиаторите чрез разяснителна дейност, както и при раздаването на осигурените от общината безплатни дезинфекционни материали.

В рамките на Общинска администрация Сливен работят 6-ма здравни медиатори. Те обслужват обособените ромски квартали на град Сливен. В Нова Загора има един здравен медиатор за кв. „Шести“, а в Котел и Твърдица са назначени по двама. Основната цел на длъжността е посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи, като основната област на действие на медиаторите е здравеопазване и социални дейности.

От месец октомври 2014 г. е разкрит Център за майчино и детско здраве по проект на УНИЦЕФ България, с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и МЦ „Д-р Г. В. Миркович“. Центърът работи със семейства в цялата област, като има офиси в гр. Сливен и изнесени работни места в другите общински центрове в областта - Котел, Нова Загора и Твърдица. Основна дейност са патронажните грижи за всички бременни, родилки и деца до 3 години. С приоритет са семействата с повишен риск. Обучени медицински сестри и акушерки дават информация, консултации, съвети и насоки за здравословен живот по време на бременност и подготовка за раждане; психо-емоционална подготовка за родителство; основни грижи за новороденото и малкото дете; успешно кърмене, захранване и здравословно хранене на детето и др.

През 2015 г. са осъществени общо 6443 бр. посещения, като в 399 от случаите семейството не е намерено на адреса, а в 9 от случаите е получен отказ на семейството.

Обхванатите семейства по общини са както следва:


Община

Дом. посещения

Семейства

Бременни

Деца

Средна честота посещения/сем.

Сливен

3994

1463

290

1598

2.7

Нова Загора

592

336

62

377

1.8

Твърдица

1332

415

171

426

3.2

Котел

525

310

11

324

1.7

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ


Типичните ромски гета, по-характерни за градовете, са обособени територии, масово застроени с пренаселени сгради, в преобладаващата си част неотговарящи на строително-техническите и санитарно-хигиенни изисквания. В тези квартали техническата инфраструктура е в лошо състояние или липсва. Значителна част са без канализация, а в районите, където тя е изградена, много често е унищожена и не функционира. Уличната мрежа е без настилка, а поради хаотичното застрояване има много сгради без излаз на улица, което затруднява достъпа на автомобили за спешна помощ и пожарна безопасност. Липсва адекватна социална инфраструктура - детски, образователни, лечебни и културни заведения, зелени площи.

В град Сливен е обособен един квартал с компактно ромско население (кв. „Надежда“) и един със смесено (кв. „Комлука“), а и някои села в общината са с преобладаващо ромско население.

С цел подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура в обособените ромски квартали, през 2015 г. община Сливен изпълнява дейности за подобряване на техническата и социална инфраструктура на квартал „Надежда” (по експертна оценка около 20 хил. жители). Извършен е основен ремонт на уличната настилка на две улици в квартала. Подравнени и опесъчени са още няколко улици от най-долната южна част. Редовно се почистват канализационните шахти. Изградена е нова спортна площадка в съседство до ЦАО „Надежда“.

Работи се по подобряване на водоснабдяването и електроснабдяването, както и по увеличаване на събираемостта на задълженията на обитаващите квартал „Надежда”.

Разработват се мерки за съвместна работа с местна активна група за евентуално отреждане на нови терени за строеж на нови социални жилища и разреждане на долната южна част на квартал „Надежда“.

Предприети са мерки по благоустрояване и на кв. „Никола Кочев“. Всички улици, обект на интервенция по Водният цикъл, са асфалтирани, поставени са нови контейнери за смет, подобрено е осветлението на квартала.

В община Нова Загора ромското население и групи от живеещи при сходни условия граждани обитават предимно селата и кв. „Шести” в гр. Нова Загора. Квартал „Шести” е обособен за малцинствени групи. Той се характеризира с лоша инфраструктура, която на места липсва, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, висока безработица. Наброява над 9 200 души. Общността там е хетерогенна. Състои се от отделни групи, които се самоопределят като българи, турци и роми.Сподели с приятели:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница