Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница78/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   102

Към превантивната дейност на КЗД може да се причисли и участието на регионалния представител в редица обществени прояви, касаещи проблеми и на ромите, с цел разясняване на функциите и правомощията на КЗД. Такива са: • Дебатът „Речта на омразата и влиянието й върху трудовата заетост на лица до 29 г. в Сливенска област“, организиран от Сдружение „Асоциация Интегро“ и „Фондация „Здравето на ромите“ /изнесена информация за случаи от практиката на КЗД във връзка с враждебното слово и дискриминация по признак етническа принадлежност/;

 • Среща на фокус-група по проект на Фондация „Партньори България“ и Младежки дом – Сливен за трафик на деца /запознаване с механизмите за защита на КЗД/;

 • Дискусионна среща по проект „Мониторинг и застъпничество за здравето на младите роми“ на Сдружение „Жажда за живот“ и Националната пациентска организация /представени случаи от практиката на КЗД от сферата на здравеопазването/ и др.

Финансирането на дейността на КЗД е от държавния бюджет и европейски фондове.

В допълнение, в община Сливен също предоставят консултации и помощ на жители на общината във връзка с прояви на дискриминационно отношение от различно естество. Разпространяват се и телефони за безплатна консултация за национална първична правна помощ.

Характерно за община Нова Загора е нейното географското разположение с преминаващите през нея две основни пътни артерии - част от пътищата София – Бургас и Русе - Свиленград. Наличието на тези комуникационни връзки създава добри възможности за предвижване на групи от хора. В с. Баня се намира и Регистрационно-приемателния център към Държавната агенция за бежанците. Имайки предвид натиска на бежанската вълна от страните в Близкия изток и Северна Африка, се създава реална опасност от възникване на ксенофобски и расистки прояви. Повечето от мигрантите са с мюсюлманско вероизповедание. Жителите на квартал „Шести” и част от жителите на с. Баня са със същото вероизповедание. Вече има наблюдавани контакти между бежанци и жители на квартала и селото. Тези контакти не винаги преминават безпроблемно. Обстановката бележи развитие като са констатирани няколко случая на трафик на хора в квартал „Шести” - Нова Загора.

Отчитайки новите реалности, работата по интегрирането на малцинствените групи би следвало да придобие друга визия. Интеграцията им трябва да се разглежда в съвкупност и в съответствие с техните индивидуални особености. Законодателството на Р. България не е напълно пригодено към новите условия. Получаването на статут на бежанец и излизането на пазара на труда е дълга и тромава процедура, като е необходима промяна в тази посока.

В община Твърдица един от основните въпроси, по които предстои да се работи е антидискриминацията и върховенството на закона. Ромската общност има свои представители в Общински съвет – Твърдица, което им дава възможност да поставят основните проблеми на общността пред органите на местно самоуправление. И ако в областта на антидискриминацията определено има постигнати видими резултати (равно право на образование, участие в управлението, право на работа и себереализиране), то има изоставане при равенството през закона. Незаплащането на данъци, социални придобивки, ток, вода, както и редица други обществени налози (данък „смет“, например, платим от цялото общество) е една от основните причини за възникващите спорове и противоречия.
6. КУЛТУРА И МЕДИИ

Народните читалища са културни средища в населените места, съхраняващи традициите и обичаите. Издирват, изучават, съхраняват културно-историческото наследство и развиват фолклорното богатство. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди.

В кварталите на гр. Сливен и в някои от селата на общината с компактно ромско население са създадени любителски колективи: с. Горно Александрово – танцов състав за български народни танци; детски школи и духови оркестри в читалищата „Надежда – 1950“ и „Карандила Джипси 2008“ в Сливен; състав за автентичен ромски фолклор в с. Злати войвода. Опити за създаване на танцови колективи продължават да се правят и в други села на общината. Усилия за привличане на деца и младежи от ромски произход се полагат непрекъснато, но се отчита липсата на устойчивост.

През 2015 г. община Сливен подпомогна различни инициативи, свързани с честването на значими за ромската общност празници и културни събития. Изградено е работно сътрудничество с Ромска академия за култура и образование за популяризиране и съхраняване на ромския бит, традиции и обичаи.

Проявите от културния календар на община Нова Загора, в които са се включили малцинствени групи, са:


 • Ежегодните прегледи през месеците март или април на любителското изкуство за читалища на територията на общината. Висока музикална школа на тях представят възпитаници на клас „Гъдулка” при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1922”, с. Коньово. С присъствието си от 2012 г. правят впечатление и читалищни деятели от НЧ „Светлина – 1908”, с. Еленово, които представят уникални възстановки на български обичаи, въпреки ромския си произход. Фолклорната група присъства и с богата програма в с. Еленово по повод традиционни български обичаи и празници – Коледуване, Трифон Зарезан, Сурваки, Бабинден.

 • Село Баня е населеното място с най-висок процент на ромско население и други групи, живеещи при сродни условия. В него НЧ „Петко Енев – 1932” работи съвместно с ОУ „Злати Терзиев”. Използвайки новите технологии се реализира образователна програма, насочена към информирането и дискутирането на проблеми и въпроси на общността. в работата с по-малките се залага на игрите с образователна насоченост.

 • С цел запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените групи от 2012 г. ежегодно се организира традиционен празник, посветен на ромите и от НЧ „Искра – 1875” - с. Стоил войвода в летния сезон. През 2015 г. тържеството бе насочено към жените-ромки и бе една интересна компилация между традиционни за ромите песни и танци и български народни танци.

 • Добър пример за интеграция и работа с деца от ромски и друг малцинствен произход е и участието им в различните културни прояви, организирани от община Нова Загора: празници по повод дните на книгата; традиционен песенен конкурс „Глас на Нова Загора”, провеждан съвместно с НЧ „Д. П. Сивков – 1870”; концертите за популярно и народно пеене, в рамките на Празника на града – „Таланти на Нова Загора” и др.

 • През 2015 г. в Четвърти национален ученически театрален фестивал „Арлекин”, взеха участие деца от малцинствените групи от СОУ „Иван Вазов” и ОУ „Христо Ботев”, с. Съдиево.

В община Котел достъпът на ромите до дейността на читалищата не е ограничен и всички, които имат желание се включват в нея. Едни ползват книжния фонд на библиотеките и техните компютърни зали, други участват в колективите за любителско творчество заедно с другите етноси, а трети са обособили свои колективи.

Обособени ромски колективи има в НЧ „Надежда 1869” - с. Градец за автентичен фолклор; НЧ „Просвета 1870” - с. Тича - ромски танцов състав; ромска коледарска група и НЧ „Съгласие - Напредък 1870” - гр. Котел с танцов състав и битов хор със смесена етническа принадлежност.

Центърът за работа с деца се посещава и се водят занятия с деца и ученици от различни етнически групи: българи, роми, турци, каракачани, които заедно представят своите умения на празничната сцена по поводи като Международния ден на ромите и Ромската Нова година.

Все още единствената ромска група за традиционни танци на територията на община Твърдица е в с. Оризари, която функционира към читалището там. Положителна тенденция през последните години са опитите в ромската общност за организирането на коледарски групи. Като цяло обаче тяхното формиране се извършва на базата на финансови мотиви, без вникване в същността на празника и неговото опознаване и разбиране. Това може да бъде обаче една полезна тенденция, която да се използва за постигането на резултат – формирането на групи за автентичен фолклор, които да получат подкрепа на общинско ниво.

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Областна администрация – Смолян предоставя следната информация за изготвяне на Мониторинговия доклад за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и Плана за действие към нея:
По приоритет „Образование”:

Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална реализация. Образователната интеграция изисква защита правата на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за социална реализация. Тя не допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от етническите малцинства, както и асимилация против тяхната воля и против волята на техните родители. Насърчава и подпомага междукултурния обмен и съхраняването и развитието на различните културни идентичности.

Образователната интеграция е процес, при който децата и учениците от етническите малцинства се обучават в съответствие с българското законодателство и релевантните международни договори, които са ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България. В хода на този процес се прилагат и използват разнообразни методи и форми за работа с деца, ученици и родители от всички етнически групи, съобразявайки се с тяхната етнокултурна специфика. Образователната интеграция е една от видовете политики за включване, които се реализират в рамките на Европейския съюз (ЕС).

Практическата реализация на този тип интеграция в българските детски градини и училища се осъществява в следните направления:

а) осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици;

б) утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;

в) създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства;

г) съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване на майчин език, история и култура;

д) поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност. Европейските образователни политики, въпреки различията в подходите, имат обща насоченост към образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Поставя се акцент върху интеркултурността, която се интерпретира като възможност за взаимно обогатяване чрез взаимодействие между децата и учениците, изява на собствената културна идентичност и поле за формиране на национална идентичност. Последователно реализирана, интеркултуралистката образователна стратегия позволява да се съхраняват и утвърждават различните идентичности на децата и учениците, без това да създава предпоставки за явления от типа на автосегрегацията на малцинствата, които компрометираха през последните десетилетия мултикултуралистките публични политики. От друга страна, овладяването на официалния език на страната от децата на семейства, принадлежащи към етнически малцинства, е проблем в повечето европейски държави. Неговото владеене е необходимо условие за ефективно включване в живота на съответната държава, за което се предприемат специфични мерки.

Във връзка с философията на промяната в българското училище нараства важността, която то придава на споделените ценности и формирането на обща политика за постигане на качествено образование за всяко дете с отчитане на неговата индивидуалност, етнокултурна идентичност, очаквания, възможности и потребности. Политиките на разнообразие, които допринасят за създаване на среда, насърчаваща зачитането и включването, се определят като важни за успеха на училището и неговите приоритети, стратегии и образователни планове.

Системата на народната просвета е призвана да формира като базисна обществена ценност уважението към правата и свободите на всеки индивид и да не допуска дискриминация на никакво основание. Тя трябва да се ангажира със създаването на съвременни условия в българското училище за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като систематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.

Процесът на прилагане на различни образователни стратегии е непрекъснат процес на учене и усъвършенстване в условията на общността, в която работим и живеем. Подпомагането на процеса на образователна интеграция сред ромското малцинство като обща цел на гражданското общество способства за подобряване качеството му на живот.

Оперативната цел, която е поставена по приоритет „Образование” в Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./ е: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

За реализирането на поставената оперативна цел са конкретизирани следните специфични цели:

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, на ромски деца и ученици в детски градини и училища на територията на област Смолян.

2. Повишаване на качеството на образование на ромски деца.

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности, деца с дефицити в обучението, деца със специални образователни потребности и застрашени от отпадане от образователната система деца и ученици с цел ранно корекционно - компенсаторно въздействие.

6. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот, чрез повишаване на мотивацията и включване в училищни и извънучилищни форми като партньори.7. Усъвършенстване на образователните условия с цел качествено образование и квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Извършени конкретни дейности за постигане на целите:

 • Включване на децата от ромските семейства в образователната среда на област Смолян – На територията на област Смолян няма ромски детски градини и училища, както и не са сформирани ромски групи и паралелки. Всички деца и ученици от ромски произход се обучават в детските градини и училищата в образователната система на областта. Прави впечатление, че по-голям брой деца и ученици от ромски произход се наблюдава в следните училища на територията на областта – СОУ „Христо Ботев” гр. Девин, ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Широка лъка, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Смилян, СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Смолян, ОУ „Стою Шишков” гр. Смолян, ОУ „Юрий Гагарин” гр. Смолян, както и в ОДЗ „Радост” гр. Смолян, кв. Устово, ОДЗ „Вела Пеева” гр. Смолян и ОДЗ „Вела Пеева” с. Смилян, което е в следствие от местообитанието на семействата. Изборът на детска градина и училище е направен от самите родители. От учебната 2015/2016 година в ОДЗ „Вела Пеева” гр. Смолян работят ежедневно специалисти от Ресурсен център – Смолян. Децата, които са включени в ресурсна група и в група за логопедична работа са оценени от Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО на МОН, придобили са статут на специални образователни потребности и целенасочено се работи за преодоляване на обучителните трудности чрез използване на мерки за ранно-корекционно компенсаторно въздействие.

 • Постепенно въвеждане на целодневна организация на учебния ден до седми клас включително – През учебната 2015/2016 година е въведена целодневната организация на учебния процес от 1 до 6 клас и на всички деца от ромски произход от начален етап, както и тези от 5 и 6 клас е гарантирано правото на обучение.

 • Подготовка на децата от малцинствени етнически групи (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес – Приоритет през учебната 2015/2016 година е обхващането на 5 и 6 годишните деца в детските градини е създаване на условия за усвояване на български език чрез организиране на допълнителни занимания в детските градини. Ниската мотивация на децата от ромски произход към целенасочен учебен труд е породена от факта, че самите родители не владеят български език, което води до неразбиране на езика от самите деца и съответно изоставане в овладяването на учебното съдържание.

 • Участие в проекти с цел постигане на по-добра образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – В област Смолян в дейност „Образование” не се изпълняват проекти по стратегическа цел 3 от Тригодишната програма на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Децата и учениците от ромски произход са интегрирани в детските градини и училищата на територията на областта и съответно участват в дейностите по проектите и националните програми, по които работи конкретното училище:

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 2;

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 3;

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 4;

 • Национална програма „Училище без отсъствия”;

 • Проект „Успех”;

 • Проект „Включващо обучение”;

 • Проекти по Програма „Учене през целия живот” и програма „Еразъм +” на Агенция за развитие на човешките ресурси;

 • Проект „Научи се да караш ски”.

 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда – Създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти в зависимост от интересите на учениците в съответното училище.

 • Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище, разработване и апробиране на методология за наблюдение на регионално и местно равнище – В училищата, в които се обучават деца от ромски произход се работи целенасочено за насърчаване на отговорно родителско отношение. Следи се за спазване на чл. 7 от Закона за народната просвета, според който училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Организират се информационни кампании за повишаване на осведомеността на ромските родители относно необходимостта от предучилищното и училищно образование, както и се създават постоянни училищни комисии за обхват и ранна адаптация в системата на задължителното образование. Превенцията и ограничаването на ранното отпадане от училище на децата от ромски произход са водещи дейности на училищата, в които се обучават ромски деца и конкретните дейности и мероприятия са заложени в плановете на съответното училище.

 • Организиране на дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците при избора на професия, при преходите в рамките на образователната система или от образование към заетост – На територията на област Смолян функционира един от 28 центъра за кариерно ориентиране. Той е създаден по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на МОН чрез РИО. Центърът работи с ученици от I до XII клас. В часа на класа се провеждат обучения по Програмата за обучение по кариерно ориентиране. Програмата помага да осъзнаят необходимостта от формирането на конкретни умения и да придобият знания за съществуващите възможности в образователната система на областта.

За поредна година в ПГТТ „Христо Ботев” гр. Смолян се осъществява прием в 1 степен на професионална квалификация, част от професия „Шивач” и „Цветарство”.

 • Осигуряване на правото на образование на децата и учениците от етническите малцинства, които са със специални образователни потребности – Правото на образование на децата и учениците със специални образователни потребности, които са от ромски произход е гарантирано чрез предлагане на подходящи форми на обучение, индивидуални програми и осигуряване на необходимите специалисти. На всички деца със специални образователни потребности и от ромски произход е извършено оценяване на образователните потребности от ЕКПО при спазване на действащата нормативна уредба. Няма насочени деца от ромски произход за обучение в специални училища. Всички деца от ромски произход се обучават интегрирано в общообразователните училища и детски градини на територията на област Смолян.

 • Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства или обществени съвети Организиране на съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители и въвеждане на система за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца. Провеждане на обучителни семинари сред ромското родителство с цел повишаване на мотивацията на самите родители за осигуряване на образование на децата им. Целенасочена превенция за недопускане на ранни раждания сред ромските момичета.

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда – Квалификацията на учителите за работа в мултиетническа образователна среда се провежда по плановете за квалификационна дейност в самите училища и детски градини според спецификата на работа в тях.

Интеграцията на ромите е процес на развитие и модернизация на ромската общност като специфична и неделима част от българската нация: тя има за цел повишаването на образователния, социално-икономическия, здравния и жилищния статус на ромите до нивата на статуса на мнозинството от българските граждани.

Интеграцията на ромите е съвместна задача на органите на централната и местната власт, неправителствените организации и гражданското общество.


Община Смолян

През 2015 година в община Смолян по-голямата част от подлежащите на задължителна предучилищна подготовка и училищно обучение деца от ромски семейства се обучават в ОДЗ № 4 „Радост” - Смолян, ЦДГ № 8 „Вела Пеева” - Смолян, ОУ „Стою Шишков” - Смолян, ОУ „Юрий Гагарин” - Смолян, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Смолян, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Смилян и ОУ „Никола Й Вапцаров“ - с. Широка лъка. На всички деца е осигурен и гарантиран достъп до качествено образование и интеграция в единна образователна среда.

Децата и учениците от ромски произход в общината се обучават и възпитават в съответствие с българското законодателство, без да се допуска дискриминация спрямо тях. В процеса на обучението им се прилагат методи и форми, които отчитат спецификата на етническата им група, насърчават междукултурния обмен и споделянето на общи граждански ценности.

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ППЗНП Община Смолян ежегодно изготвя и предоставя на детските градини и училищата списъци на децата и учениците, подлежащи на задължително предучилищно обучение в детска градина и на обучение I клас. В посочените списъци са обхванати по данни от ГРАО и всички деца от ромски произход. Записването им в детските градини и училищата се проследява ежегодно до 30 септември чрез представени в Общината списъци от учебните заведения, заедно с всички останали записани деца и първокласници.

Задържането на ромските деца и ученици до 16 години в образователната система се контролира чрез:

- обмен на актуална информация между институциите, имащи пряко отношение към работата с тях;

- конкретна работа с деца и родители;Сподели с приятели:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница