Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница79/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   102

- работни посещения и проверки в ромските махали;

- изпращане на предупредителни писма до родители/настойници;

- насърчаване по подходящ начин на редовно посещаващите учебни занятия;

- налагане на санкции, съгласно разпоредбата на чл.47 от Закона за народната просвета /ЗНП/;

- получаване на обратна информация за ефективността от предприетите административнонаказателни мерки.

На основание чл. 47 от ЗНП през 2015 година на трима родители от ромски произход от град Смолян, които не са осигурили присъствието на децата си на задължително училищно обучение, с наказателни постановления са наложени глоби в размер на 20.00 лева. За повторно нарушение на чл. 7, ал. 1 от ЗНП на един родител от село Смилян е наложена глоба в размер на 200.00 лева. В резултат на предприетите мерки две деца на санкционирани родители от град Смолян през учебната 2015/2016 отново са възстановили посещенията си на учебни занятия.

Отчитайки трудностите и спецификата на работата с ромските ученици, Община Смолян е въвела за първи път през 2015 година във формулата за разпределяне на средствата по единни разходни стандарти за училищата с по-голям брой ромски деца, допълнителен компонент за работа с ученици билингви /двуезични/.

Основните причини за трудната образователна интеграция на ромските деца и ученици в Община Смолян са:

- безотговорно отношение на родителите към задължението им да осигуряват присъствието на децата си в детска градина и в училище;

- липса на родителски контрол за допуснати неизвинени отсъствия от учебни занятия на децата и учениците;

- затруднено общуване с родителите от ромски произход, и най-вече с тези на адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски” № 81;

- трудна социална интеграция на ромските деца и ученици;

- липса на осъзнатост за образованието като ценност;

- тежко социално положение на ромските семейства.

Община Доспат

Образователната структура на територията на община Доспат се състои от десет общински училища, две от които средни и седем целодневни детски градини. Учениците от ромски произход по населени места са разпределени, както следва:
Населено място

Брой деца от ромски произход

гр. Доспат

32

с. Барутин

25

с. Змейца

47

с. Касъка

0

с. Любча

0

с. Црънча

1

с. Бръщен

0

с. Чавдар

0

От тях около 51 деца са до 6 годишна възраст. В община Доспат ромите са интегирирани напълно, децата се обучават в детските градини и училищата, както останалата общност и няма деца, застрашени от отпадане от образователната система.

Подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст от етническите малцинства, живеещи на територията на община Доспат са обхванати.

Разпределението им по паралелки е съобразено с изискванията за десегрегация и Закона за дискриминация. Сегрегирани паралелки в училищата няма.

Стриктно се следи от общината осигуряването присъствието на децата в училище от страна на родителите.

Съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета и Правилника за приложение на закона за народна просвета се санкционират родителите на учениците, допуснали неизвинени отсъствия. В община Доспат няма наложени санкции.

Положителни резултати за осъществяването на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства има включването на учениците от етническите малцинства в целодневната форма на обучение.

Дейностите в полуинтернатните групи спомагат по-доброто опознаване и приобщаване на учениците от етническите малцинства в малката училищна общност, подпомагат самоподготовката им и постигане на по-високи резултати в обучението.Община Девин

Децата от ромската общност посещават две от училищата на територията на община Девин, като в СОУ „Христо Ботев” те са 40 деца, а в професионалната гимназия „А. С. Попов” – 9 ученика от същата общност. Децата в предучилищна възраст се възпитават и обучават редовно в двете детски заведения в града – ОДЗ „Здравец” – 7 деца, ОДЗ „Изворче” – 4 деца.

За осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата е осигурен безплатен транспорт от Община Девин.

За подобряване на образователните заведения с цел идентифициране и подкрепа на дете в риск и превенция на отпадане от училище, на 10 ромски ученици им е наложена мярка по ЗБППМН и е определен обществен възпитател за работа с деца и родители.

Чрез използване на различни форми на директна работа, съобразена с възрастови особености и специфични потребности на ромските деца се работи в ЦОП „Слънчо” Девин с 52 деца за интегрирането им в обществото.

Осигурена е възможност на децата да получат образователна подкрепа спрямо индивидуалните им потребности, да влязат в контакт с хора различни от средата, в която живеят.

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците в образователната система осигури представянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин”, финансиран от МТСП, Дирекция „Социално включване”.

В организираното лятно училище са участвали 4 деца от ромски произход.

За пълното обхващане на децата от малцинствата в подготвителните групи подлежащи на предучилищно обучение, са проведени 14 консултации с техните родители в рамката на услугата „Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/ класове”.
Добри практики:

В Целодневна детска градина № 8 „Вела Пеева” гр. Смолян през 2015/2016 учебна година се реализира и изпълнява проект по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул: „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи”. Целта е улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на деца в подготвителна група 5-6 годишни и 6-7 годишни, намаляване на риска от ранно напускане на образователната система, както и по-добро усвояване на български език и свободно общуване и изразяване. Дейностите се реализират в детската група, обучението е с деца, чиито майчин език не е български. Проекта се изпълнява от месец октомври 2015 г. и е до месец май 2016 година. В рамките на учебната година ще получат 70 часа допълнително обучение по Български език. С реализацията на този проект ще се постигне интеграцията на деца, чийто майчин език не е български в образователната среда.

Презентацията на тази добра практика от област Смолян, Ви изпращам приложено към отчета.
По приоритет „Здравеопазване”:

Основните дейности, които са изпълнени от страна на РЗИ - Смолян през 2015 г. са: • Достъп до здравни услуги и програми:

  1. През 2015 г. в РЗИ – Смолян няма постъпили жалби/сигнали за отказани спешни повиквания или неоснователно забавяне на линейка със спешен екип до ромските махали от ЦСМП/ФСМП.

  2. Не са постъпвали сигнали за дискриминиращо отношение на медицинския персонал към лица от ромски произход.

  3. Няма жалби за неправомерно и неоснователно заплащане за оказана медицинска помощ на здравно неосигурени лица в доболничната и болнична помощ.

  4. РЗИ разпространи информация до лечебните заведения в областта за възможността за осигуряване на безплатен достъп до акушеро-гинекологична помощ на здравно неосигурените бременни жени.

  5. Висок е процента на лицата от ромски произход, ползващи спешно-приемното отделение на МБАЛ – Смолян за диагностика и назначаване на лечение без състоянието да е спешно (споделено от медицинския персонал при текущи и тематични проверки).

  6. През 2015 г., извършваните проверки по надзора на заразните болести показва по-висок обхват с имунизации на децата от малцинствените групи с постоянно местожителство в Смолянска област. Според предвиденото в имунизационния календар на Република България само на 3 деца не са поставени необходимите ваксини.

  7. Ангажимент на РЗИ – Смолян е борбата с местните паразитози. През 2015 г. РЗИ подпомогна общинските и училищни ръководства на общини Смолян и Чепеларе за справяне с установени проблеми. В община Смолян са посетени и домовете на 5 семейства. Извършени са изследвания на 28 лица, а на 8 са предоставени препарати за лечение.

  8. През 2015 г., в работата по профилактика на болестите и промоция на здравето, са проведени 31 видеопрожекции и 143 лекции, дискусии, интерактивни обучения с презентации, игри и демонстрации в детски градини и училища по теми, касаещи здравето. Обучени са 1122 деца и 2536 ученици в т.ч. и сред децата от ромски произход, посещаващи тези заведения.

   • Дял на здравно неосигурените лица, дял на ражданията на майки под 18 годишна възраст, заболяемост и др. здравни показатели за областта, особености на местно ниво.

РЗИ – Смолян ежегодно извършва анализ на здравно-демографското състояние на населението в област Смолян и анализ на здравословното състояние на децата и учениците, като предоставя данни на заинтересованите страни според установения с нормативен акт регламент.

Анализите на данните за 2015 г. ще бъдат изготвени до средата на текущата година. Данните, които се обработват за нуждите на анализа не съдържат информация за етническия произход на заболелите, както и за здравно осигурителния им статус.

През 2015 г. в Смолянска област са родени 2 деца от майки под 18 годишна възраст.

Община Смолян

1. Превантивна грижа за майчино и детско здравеопзване: • Навременна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременност и своевремненна хоспитализация;

 1. Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст, чрез:

  • Своевременно регистране на новородените и децата при личния лекар;

  • Повишаване обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7-годишна възраст;

 1. Подобряване достъпа до здравни услуги чрез:

 • Доближаване на практиките за първична и специализирана помощ до населените места предимно с ромско население.


Община Доспат

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем, тъй като ромското население не винаги има добра здравна култура. Голяма част от ромите са здравно неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права, които ги лишава от профилактични прегледи, ранно диагностициране и превенция на заболявания и с годините води до влошаване на здравословното им състояние.

Нехигиеничните битови условия на част от ромите, обедняването и високата безработица, както и начинът им на живот е предпоставка за възникване на заболявания.

Няма констатирани ранни бременности през отчетния период. Срещат се затруднения при провеждане на задължителните имунизации, поради ниската здравна култура на родителите и липсата на съдействие от тяхна страна. Проблем е и несериозното отношение на родителите към лечението на децата, некупуването на изписани от личния лекар медикаменти, преждевременното напускане на болнично заведение и прекъсване на лечението.

През 2015 г. в Доспатска община са обхванати всички подлежащи на имунизации и реимунизации лица.

Инфраструктурата на извънболничната помощ в общината включва поликлиниката в гр. Доспат, която предоставя кабинети за наемане от общопрактикуващите лекари и стоматолози, както и материалната база в по-големите села /бившите здравни служби/.

В инфраструктурата на здравеопазването се включва и Центърът за спешна медицинска помощ.

Към момента в община Доспат работят 6 общопрактикуващи лекари и 5 зъболекари. Болничната помощ се осигурява от Многопрофилните болници за активно лечение в съседните общини – Девин, Г. Делчев и областната болница в гр.Смолян.Община Девин

В община Девин по проект „Осигуряване на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин” в ромската общност се е предоставяла услугата „Здравна консултация за деца”. Педиатър е извършил профилактични прегледи и консултирал всеки родител за здравния статус, физическото и психомоторно развитие на детето им.


По приоритет „Заетост”:

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на общините. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общините е сред най-сериозните проблеми. Общините провеждат целенасочена социална политика като се ангажират с реализирането на редица социални проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част от които са от ромския етнос.

Регистрираните безработни в бюрата по труда на Смолянска област през цялата 2015 г. отбелязват по-ниски месечни стойности спрямо 2014 г. Средномесечният им брой през 2015 г. е 10427 души срещу 11558 души през 2014 година. Равнището на регистрирана безработица в областта в края на декември 2015 г. е 17,8% и е по-високо от средното за страната – 10,0%. Структура на регистрираните безработни в Смолянска област през 2015 г. /средномесечни стойности/ - по пол регистрираните безработни се разпределят: 39% /4100/ - мъже и 61% /6327/ - жени. От регистрираните безработни 1003 /9,6%/ са младежи до 29 г., 5106 /49%/ са жени над 50 и мъже над 55 г. С намалена работоспособност са 802 души /7,7%/, а продължително безработни /с регистрация над 1 година/ 4778 души – 46% от всички регистрирани. От регистрираните безработни в областта 4014 /38%/ са с работническа професия, 1646 /16%/ са специалисти и 4766 /46%/ са без квалификация.
Програми и мерки за заетост и обучение

През 2015 година броят на нововключените в насърчителните мерки по ЗНЗ и програми за заетост и обучение в Смолянска област е общо 933 лица.


Насърчителни мерки

През 2015 г. нововключените в насърчителните мерки безработни са 69. С най-голям брой включени безработни от Смолянска област през годината са следните насърчителни мерки по ЗНЗ: • По чл. 36 от ЗНЗ /за безработните младежи до 29 годишна възраст/ през годината в мярката са включени 17 младежи. Преференцията е предпочитана от работодателите, поради възможността да наемат на работа млади хора, които са амбицирани, адаптивни и с перспектива за развитие в условията на динамично променящ се пазар.

 • По чл. 53 и 53а от ЗНЗ /За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст и за майки /осиновителки/ с деца от 3 до 5-годишна възраст/ на работа са постъпили 8 души.

 • По чл. 52, ал. 1 и ал.2 от ЗНЗ – за насърчаване наемането на безработни лица с трайни увреждания през 2015 г. работодателите са наели 24 безработни от областта.

 • По чл. 55а от ЗНЗ - за безработни над 50-годишна възраст включените в заетост са 8 лица.


Програми за заетост и обучение

През 2015 година нововключените в програми за заетост и обучение в Смолянска област са 864 лица. Сред реализираните през годината програми на територията на областта са:Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Основната цел на Програмата е осигуряването на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти и грижа в семейна среда за хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора. Програмата осигурява заетост на пълно и непълно работно време на трудоспособни лица. През 2015 г. в Програмата са включени 49 безработни от Смолянска област.Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора”-нововключените в заетост лица са 47 души.

Регионални и браншови програми за обучение и заетост - устроените на работни места, вкл. за стажуване са 150 души.

Проект „Шанс за работа – 2015”- включените в проекта през 2015 г. са 79 лица.

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания - включените в заетост и обучение по програмата през годината са 25 лица.

Проект „Професионално обучение за всички - шанс за успешен преход към заетост” /ПРО-ШАНС/ - включените в проекта през 2015 г. са 241 лица.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - в програмата през 2015 г. са включени 157 безработни лица.

Проект „Уча и успявам в България” - НПДЗ 2015 г. - през 2015 г. в проекта са включени 67 души.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

През 2015 година нововключените в ОП РЧР в Смолянска област са 945 лица. Преобладаващата част от нововключените в региона са в следните схеми:

Схема „Подкрепа за заетост” - през 2015 г. в схемата са включени 924 лица от Смолянска област.

Схема „По-близо до работа” - през годината по схемата в обучение са включени 21 лица в Смолянска област.


Община Смолян

В община Смолян през 2015 година общият брой роми, обхванати по различни дейности за заетост са 56 при план 35, като 23 от тях са жени, 20 са младежи до 24 години, от 25-29 години са 13 лица, над 50 години са 4 и 12 продължително безработни лица.

За повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми чрез включване в обучение при план 10 са обучени 31 лица, като са включени в мотивация за активно търсене на работа.

Включени в заетост са 25 роми, в програми и проекти са включени 8 лица и от тях в проект „Подкрепа за заетост” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са включени 6 лица. Устроени на работа на първичен пазар на труда са 17 лица от ромски произход.

По Национална програма „Активирани и неактивирани лица” през 2015 г. в дирекция „Бюро по труда” са работили психолог и кейс-мениджър, които са в помощ на търсещи работа ромски лица, срещащи затруднения в търсенето на работа, комуникацията и професионалната ориентация.

Община Доспат

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на дълготрайно безработните сред тях. В община Доспат, така както и в цялата страна, основните причини, обуславящи високото ниво на безработица сред ромите са ниското ниво на образование или липсата на такова; недостатъчната мотивация и несериозното им отношение към законово регламентираните им задължения като регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, липсата на умения за търсене и кандидатстване за работа; липсата на квалификация, на предприемачески умения и финансов ресурс за стартиране на собствен бизнес; демотивация за работа поради продължителна безработица; регистрация в Д БТ с цел получаване на социални помощи.

Анализите на безработицата показват, че в образователната структура на безработните в община Доспат преобладават лицата с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация, а липсата на образование и професия, както и ниската квалификация, са бариери пред заетостта.

Почти всички от регистрираните лица от ромски произход са с основно образование и без образование, което ги поставя в още по-неблагоприятно положение на пазара на труда и най-вече на първичния пазар на труда. Поради това основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския социален фонд.

В община Доспат голяма част от ромското население е безработно и получава помощи, чиито размери са недостатъчни, за да задоволят потребностите на в повечето случаи с многочленните семейства.

Всички получават семейни надбавки и на 100 процента полагащите им се добавки и помощи от Д „Социално подпомагане” – Девин. Всички, които имат право и отговарят на изискванията получават и социални услуги като „Личен асистент” и др.

През 2015 г. общо 15 ромски семейства са получили социални помощи и месечни целеви помощи за отопление по данни на ДСП – Девин.

Голям процент роми работят във фирми от местната икономика. Те са интегрирани и добре приети от местната общиност.

Според експерти от Дирекция „Бюро по труда”, голяма част от регистрираните в бюрата по труда лица от ромски произход са обезсърчени. Дълготрайната безработица често води до демотивация при търсене на заетост и безработните лица стават част от системата на социално подпомагане.

Община Девин

В община Девин през 2015 г. се осигурява достъп на ромите до пазара на труда основно чрез програми за трудова заетост към БТ, а липсата на подходящи такива ограничава възможността за наемането им на работа.

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Шест (6) лица са получавали помощи по реда на чл. 9 на ППЗСП.
По приоритет „Жилищни условия”:

Дейностите по този приоритет през отчетния период са следните:Община Смолян

1. Община Смолян е предоставила 7 общински жилища на ромски семейства.

2. Общинска администрация – Смолян е съдействала за решаване на въпроси, поставени от роми, отнасящи се до собственост на съществуващи терени.

3. Подпомагани са семейства за осъществяване на частични рехабилитационни дейности.

4. Предстои реконструкция на улица „Заводска” по проект „Подобряване на градската среда” по оперативна програма „Регионално развитие”.

Община Доспат

Жилищните условия и инфраструктурата на терените, обитавани от ромите в община Доспат са в задоволително състояние. По-голямата част от ромите притежават собствени жилища, които са сравнително добре обзаведени.

Навсякъде има изградени електропреносни мрежи, водопроводи и канализации. Навсякъде сметосъбирането се извършва ритмично.

В общинския център има недостиг от общински жилища, което затруднява осигуряването на жилища за нуждаещите се семейства, предимно от рискови социални групи. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази посока, което ограничава възможностите на община Доспат да провежда адекватна социална жилищна политика.Община Девин

Жилищните условия и инфраструктурата в ромския квартал на гр. Девин са в добро състояние, като те се подобряват със средства от общинския бюджет.


По приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”:

На територията на област Смолян живеят около 1500 роми, обособени в махали или малки групи основно в градовете Смолян, Девин и Чепеларе, и по-малко в Доспат и Мадан.

Ромите населяващи Смолянска област са предимно от две основни групи – даскане и хорхане рома, като делът на престъпните посегателства от тях е сравнително малък и се свежда основно до кражби на мобилни телефони, черни и цветни метали, инвентар от вили и стопански сгради, консерви от мазета, дрехи и обувки от етажерки и закачалки пред входни врати, както и единично отсечени дървета за отопление през студените зимни дни.

Случаите на извършени нарушения на обществения ред от страна на ромско население са основно конфликти на родова и битова основа вътре в общността и по-рядко извън тях.

Ромските общности на територията на областта са подчинени на родовите си взаимоотношения и са съставени от хора с по-нисък и почти изравнен социален и образователен статус спрямо останалата част от населението, това е и една от причините в областта да няма ромски лидери или значими знакови фигури. Другата и основна причина е неблагоприятната среда за упражняване на незаконна дейност и от там невъзможността за натрупване на финансово благосъстояние в степен позволяваща „феодален” принцип на взаимоотношения, познат в големи ромски общностти във вътрешността на страната. Такъв начин на взаимоотношения не е характерен за областта. Въпреки етно-културните особености на това население, може да се каже че Смолянска област е една от малкото области в страната, където ромското население, почти не влияе на средата на сигурност, и общонационалните проблеми с ромски общности, тук не са характерни.

От няколко години насам дори се наблюдава тенденция на нарастваща социализация и интеграция на населението от ромски произход на територията на областта. Не големият брой роми, сравнително постоянната трудова заетост, влиянието на социалните мрежи, умението за контакти и комуникация чрез интернет пространството, както и нарастващото образователно равнище в гимназиална възраст формират благоприятна среда за интеграция.

Оперативната цел, която е поставена по приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” в Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./ е: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на език на омразата.

За реализирането на поставената оперативна цел са конкретизирани следните специфични цели: 1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на ромите, тяхната равнопоставеност, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

 2. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.

 3. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи.

 4. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми.


Извършени конкретни дейности за постигане на целите:

 • Прилагане на интегрирания модел „Полиция в близост до обществото” и свързаната с него ежедневна работа на полицейския състав с малцинствени групи, рискови социални групи, групи с нисък социален и образователен статус и др.

 • Прилагане на проактивния модел на работа в мултиетническа среда със специален фокус върху ромското население. По този приоритет полицейските служители улавят проблеми в общността и чрез привличане на компетентни за решаването му партньори, осигуряват по-добра среда.

 • Обучение на полицейски служители, самостоятелно и съвместно с партньори от неправителствени организации по проблематиката и етнокултурните особености на ромското население, с оглед осигуряване на една по-позната среда за работа от страна на полицейските служители и познаване в детайли на бита, културата, обичаите и народо-психологията на ромите в областта.

 • Засилване на работа със семействата от ромски произход и от друго живеещо при подобни условия население при съблюдаване на правните механизми.

 • Превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред, както и недопускане ескалиране на напрежение в районите с компактно ромско население в областта.

 • Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.

Изпълнени дейности и реализирани мероприятия през 2015 г.

1. През 2015 г. в рамките на професионалното обучение по месторабота в ОД МВР – Смолян, състава от „Охранителна полиция” е обучен по обучителна програма на институт „Отворено общество” на добри практики за прилагане на проблемно-ориентирания подход в мултиетническа среда.

2. През 2015 г. служителите от „Териториална полиция”, обслужващи в районите си ромски махали, със заповеди на началниците на РУ прилагаха активната превенция в ромските общности за идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в зародиш, което дава възможности за своевременно предприемане на мерки за тяхното решаване. В резултат на този про-активен подход на работа през 2015 г. отново се отчете много нисък дял на възникнали проблеми в ромски махали, за решаване на които се е наложило намесата на полицейски служители. Възникналите все пак проблеми са на битова основа, засягат основно междуродови взаимоотношения наслагвани в годините.

3. Работата на инспекторите ДПС (детска педагогическа стая) и служителите от състава на „Териториална полиция” с децата в маргинализираните затворени общности се отразяват благоприятно, като извършените противообществени прояви през 2015 г. от ромски деца са незначителен дял от общия брои прояви. За 2015 г. престъпленията извършени от непълнолетни лица от ромски произход на територията на цялата област не са много, предмет на посегателства са мобилни телефони от училище, един велосипед, маратонки и ботуши от етажерки пред входни врати на жилища, пари от църква, кражба на овца и др. дребни кражби на стойност под 100 лв.

4. В изпълнение на Националния план за действие на инициативата „Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г.” е проведено обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата. В тематичните планове по специализирана подготовка в рамките на професионалното обучение по месторабота се планират и водят теми в рамките на два часа месечно, като за проведеното обучение, и с цел отчетност във връзка с изготвянето на мониторинговия доклад за изпълнение на цитирания план се изготвят справки, които съдържат - брой проведени обучения, брой обучени служители и темите на проведеното обучение.
Община Смолян

Във връзка със спазване на човешките права и обществената сигурност са обучени по обучителна програма от института „Отворено общество” за добри практики за прилагане на проблемно-ориентирания подход в мултиетническата среда.

Служителите от „Териториална полиция” прилагат активна превенция в ромската общност за идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в зародиш, което дава възможност за предприемане на мерки за тяхното решаване.

Съвместно с Детска педагогическа стая и „Териториална полиция” се работи с деца в ромската общност по махали, които извършват противообществени прояви. За 2015 г. престъпленията, извършени от лица от ромски произход на територията на община Смолян, не са много. Предмет на посегателства са мобилни телефони от училище, велосипед, маратонки и ботуши и други дребни кражби.

Провеждани са обучителни семинари на полицейски служители по проблематика, свързана с ромското население.

Провеждани са обучения с ромската група за информираност за правата и задълженията на ромите като български граждани.

Провеждането на добри практики от инспекторите от Детска педагогическа стая и „Териториална полиция” е довело до завършването на средно образование от деца с ромски произход, има и такива с висше образование. Някои от тях са реализирани специалисти в частния сектор.

Ранните бракове и създаването на поколение вече не е характерна особеност за тях, реализацията и придобиването на по-висок образователен ценз предхожда всичко останало и това е осъзнат процес сред младото ромско поколение.

Прилагайки тези практики за самоконтрол, чувството за задръжка и спазване на законовите правила и норми в отделни ромски групи е на приемливо за обществото и институциите ниво в Община Смолян.

Община Доспат

Въпросът за равнопоставеността и недискриминацията намира правно основание в Конституцията и в законите на Република България, които изискват равно третиране на гражданите, без оглед на тяхната раса или етнос. Член 6 от Конституцията гласи: „(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.”

В община Доспат няма предпоставки за създаване на междуетнически конфликти. Ромското население не е компактно и не е изолирано, което е важно обстоятелство за назряване на етнически конфликти.

В община Доспат не се забелязва увеличаване или намаляване на престъпленията, извършвани от представители на уязвими групи, в т.ч. от роми.

Децата в риск са специфична група, чиито представители са жертва, а понякога и извършители на престъпления и противообществени прояви.

С децата с проблемно поведение приоритетно работи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/.

Без съмнение за намаляване на противообществените прояви и престъпността в ромската общност и други общности в неравностойно положение е необходимо да се промени тяхното социалното положение, средата за обитаване, качеството на образование и т.н.

Община Девин

В приоритет „Недискриминация и равни възможности” са подкрепени родителите за премахване на рисковите фактори в семейството. На 10 деца с асоциално поведение им е определен обществен възпитател за намаляване на противообществените прояви.


Добри практики:

 • През 2015 г. инспекторите от детска педагогическа стая съвместно със служителите от териториална полиция и педагогическите съветници от училищата продължиха прилагането на наложилата се вече и доказала своята ефективност практика за задържане на всички деца от ромски произход в училищата. Установените случаи на отсъствие без уважителни причини на деца от училище, служат като достатъчни поводи за посещение на екипите от специалисти в семействата на отклонилите се от училищата ромски деца. Проблемите се установяват и отстраняват, след което децата се връщат в клас. Тази прилагана от години практика дава положителни и видими конкретни резултати. Деца от ромски произход, които преди години са търсени и няколко пъти връщани в училище, сега са вече дипломирани висшисти, някой от тях реализирани специалисти в частния сектор. Ранните бракове и създаване на поколение вече не е характерна особеност за тях, тоест реализацията, кариерното развитие и придобиването на по-висок образователен ценз предхожда всичко останало и това е осъзнат процес сред младото поколение.

 • Служителите на ОДМВР – Смолян от години прилагат подход на „нулева толерантност” спрямо субекти на противообществени прояви, без значение като какви са се самоопределили по етнически, религиозен, полов или друг признак. Прилагайки тези практики, самоконтрола, чувството за задръжка и спазване на законови правила и норми в отделни ромски групи е на приемливо за обществото и институциите в Смолянска област ниво.


По приоритет „Култура и медии”:

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разрушат съществуващите бариери и предразсъдъци.Община Смолян

С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Смолян реализира различни проекти и чествания. Чрез Културния календар на Община Смолян, роми взеха участие в празниците „Васильовден” и „Гергьовден”, организирани от читалищата в общината.

Регионален исторически музей „Стою Шишков” в експозицията си представя и занаяти, поддържани от ромската общност. При необходимост, специалистите от музея оказват помощ при проучване културните традиции на ромите.

Регионална библиотека „Николай Вранчев” обслужва и гражданите от ромски произход и при проявен интерес от страна на младите представители на общността към нейните услуги. Срещу минимална годишна такса те получават абонамент най-вече за отдел „Изкуство”, откъдето отнасят вкъщи предимно дискове с музика, в редки случаи и книги.

Деца от ромски произход са включени в певческата школа на почетния гражданин на Смолян народния певец Младен Койнаров.
Община Доспат

На територията на община Доспат действат 8 читалища. Народните читалища са културни средища в населените места, съхраняващи традициите и обичаите. Издирват, изучават, съхраняват културно-историческото наследство и развиват фолклорното богатство. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа на читалищата, особено в по-малките населени места, е и библиотечното обслужване. Вратите на читалищата и техните библиотеки са отворени за всички български граждани. Участието във формите на художествената самодейност е според желанието и потребностите на гражданите, независимо от етническата им принадлежност.

За привличането и задържането на учениците от етническите малцинства в училище са изградени различни форми на извънкласни дейности. В много от клубовете и кръжоците участват и деца от ромски произход наравно с другите деца. Много от тях са носители на призови места, лауреати от конкурси за млади таланти и др.
Община Девин

За запазване на културната идентичност Община Девин осигурява средства на ромската общност за посрещане на техни автентични празници.


Мерките по приоритет „Култура” са насочени към постигане на равнопоставено участие на ромите в културния живот, равен достъп до културни стоки и услуги, съхраняване на специфичната етнокултурна идентичност и разгръщане на творческия потенциал на общността, което да спомогне и реализацията на всеки неин член.

Тази стратегическа цел е формулирана в контекста на принципите, на които се основава държавната културна политика за равнопоставеност на творците и културните организации и защитата на културното многообразие. Тя е насочена към разширяване на достъпа до културни ценности, продукти и услуги за подобряване качеството на живот, включително и на ромската общност в област Смолян.


ОБЛАСТ СОФИЯ
РАЙОН „ИЛИНДЕН“
Настоящият годишен отчет на Район „Илинден“ за 2015 г. по изпълнение на дейностите от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. е изготвен съгласно Плана за действие на Район „Илинден“ за изпълнение на интеграционните политики 2015-2017 г. и отчита напредъка на района в съответствие с приоритетите на Стратегията – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура, спорт и медии, както следва:
1. ОБРАЗОВАНИЕ

През отчетната 2015 г. СО – район „Илинден“ продължава да провежда политиката по отглеждане, ограмотяване и обучение на ромските деца от района, като ежегодното съставяне на списъци на децата, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, подпомага процеса на по-пълно обхващане на децата от ромски произход.

В съгласие със своите законоустановени задължения, през изтеклата 2015 година Район „Илинден“ упражнява своите контролни функции по задължителната предучилищна подготовка и училищно образование, като организира и контролира ежемесечно представяне на информация от директорите на общинските детски и учебни заведения за децата и учениците, направили повече отсъствия от допустимите и застрашени от отпадане от образователната система. На тази база се изпращат писма до родителите с покана да се явят в районната администрация за съставяне на актове за административни нарушения.

Законовото обвързване на задължителното предучилищно и училищно образование със социалното подпомагане е предпоставка за по-пълното обхващане и задържане на ромските деца в образователните институции.

Гарантирано е правото на равен достъп до качествено и в дух на толерантност образование на ромските деца, като превенцията на отпадането им от училище.
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Представителите на ромския етнос разчитат на медицински заведения, разположени на територията на района, както следва: VІ ДКЦ, в което се предоставя доболнична медицинска помощ, Националната кардиологична болница, клиника по съдова хирургия към СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ – за болнично лечение, различни медицински центрове.

Поради високата безработица през 2015 г. сред лицата, принадлежащи към ромската общност, голяма част от тях са здравно неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права, което ги лишава от достъп до здравни грижи и профилактика.

Съвместно с ПИЦ – СО по Програма „Аутрич работа с деца и младежи в риск и с маргинализираните общности сред етническите малцинства за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества“ са проведени дейности за здравно обучение, насочване към здравни и социални услуги, лечение и помощ. По тази Програма 15 жени от ромския етнос са получили квалифицирана гинекологична помощ и поставяне на спирали в Първа АГ болница „Света София“.

През 2015 година са идентифицирани 8 раждания на непълнолетни майки. Проведени са разговори с момичета в непълнолетна възраст и техни родители, направени са предложения за контрацепция.

Повишаването на здравната култура на ромите е важен фактор за подобряване на техния здравен статус и намаляване на броя на ражданията в непълнолетна възраст.


3. ЗАЕТОСТ

Ниското образование и липсата на професионални умения и квалификация увеличава безработицата сред ромската общност през отчетната 2015 година. Голяма част от безработните роми не търсят активно работа и отказват регистрация в Бюрата по труда. Доходите им се формират от събиране и предаване на вторични суровини и получаване на социални помощи. Към месец декември 2015 г., по данни на Дирекция „Социално подпомагане - Възраждане“, 30 лица в трудоспособна възраст са подпомогнати с месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП.

По Рамково споразумение между Агенция за социално подпомагане и Национално сдружение на общините в Република България, във връзка с чл. 2, ал. 5 от Закона за социално подпомагане и чл. 12 от Правилника за прилагането му, ежемесечно 30 човека, разпределени в 2 групи по около 15 човека полагат доброволен труд в рамките на 14 дни за облагородяване и хигиенизиране на района. Основната цел на тази форма на временна заетост е да се преустановят формираните нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на помощи.
4. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

На територията на район „Илинден“, която обхваща жилищните квартали „Света Троица“, „Илинден“, „Гевгелийски“ и „Захарна фабрика“ има настанени 20 семейства от ромския етнос в общински апартаменти и 1 семейство в общинска къща. През 2015 г. са подадени молби за картотекиране за общински жилища от 12 ромски семейства, но районната администрация към момента не разполага със свободни жилища от общинския жилищен фонд.

Голямата част от представителите на ромския етнос в район „Илинден“ са регистрирани на ул. „Суходолска“ № 3, кв. „Захарна фабрика“. Видът и състоянието на постройките, съставляващи ромската махала се определят като незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ, тъй като са извършени в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП; без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж; със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите и в нарушение на правилата за изпълнение на СМР, което се отразява на конструктивната сигурност и безопасното им ползване, поради което не са на лице условия за започване на производство по узаконяването им по реда на § 127 от ПЗР на ЗУТ.

По отношение на санитарно-хигиенните изисквания и обстоятелството, дали условията за пребиваване са опасни за здравето и живота на обитателите не може да се направи подробен анализ през отчетния период.


5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Осигуряването на върховенство на закона и недискриминация е основен приоритет на Район „Илинден“ по отношение на всички жителите на района, в това число и на представителите на ромския етнос.

За 2015 година в администрацията на Район „Илинден” няма постъпили жалби по признак „етническа принадлежност“ и констатирани нарушения във връзка с упражняване на правата на гражданите от ромски произход, което е доказателство за добре свършена работа.

С оглед гарантиране на правата на гражданите от ромския етнос при запитвания от тяхна страна по възникнали казуси се обръща повече внимание и подробно им се разяснява правната уредба, касаеща конкретния случай. Обръща се специално внимание на най-чувствителната и уязвима група – жените и децата - с оглед на защита на техните права и равнопоставеност, и гарантиране на пълноценното им участие в обществения живот.

2015 година бележи укрепване на междуинституционалната координация и подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между публичния сектор, ромите и неправителствените организации, работещи за интеграция на ромите.
6. КУЛТУРА, СПОРТ И МЕДИИ

Заниманията с различни форми на изкуство и спорт заемат ключово място в приоритетите на Район „Илинден“, като средства за емоционално, психическо и физическо развитие, за социализация, образователна адаптация и интеграция на подрастващото поколение, в това число и на деца и ученици от ромския етнос. Районната администрация традиционно осигурява участието на талантливи ромски деца в културни прояви и спортни мероприятия на районно ниво.

През отчетната 2015 година районните читалища (НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, НЧ „Роден край – 1931“ и НЧ „Гоце Делчев – 1927“) в своите школи по музика и изкуства, самодейни колективи и клубове по интереси предлагат разнообразни възможности за занимания и изява на млади таланти, сред които и представители на ромската общност.

В 3-то СОУ „Марин Дринов“ и 113-то СОУ „Сава Филаретов“ има изградени кръжоци по рисуване и музика, има действащи вокални групи и танцови състави, в които се включват и деца и ученици от ромски произход.

Школата по атракционни изкуства при Националния дворец на децата работи основно с деца от ромския етнос, които се занимават с тайните на магическото изкуство, на огненото шоу, на клоунадата и еквилибристиката, на арабските танци и др. Артистите от школата активно участват в културни програми на районно, градско и национално ниво.

Фондация „Артист“ чрез средства по проекти на Министерство на труда и социалната политика реализира на територията на района проекти за професионално ориентиране и развитие на навършили пълнолетие ромски деца.

Ромските деца и ученици от район „Илинден“ имат равен достъп, заедно с всички останали свои връстници, до занимания със спорт на 11-те спортни площадки в района, като най-активно за футбол се ползва реновираната спортната площадка в кв. „Захарна фабрика“, разположена в близост до ромската махала на ул. „Суходолска“ № 3.

Спортен клуб по самбо и джудо „Илинден – София“ обучава безплатно 10 деца от ромски произход в тези видове спорт, като целта е чрез физическа подготовка и възможности за спортни изяви да се стимулира тяхното самочувствие, физическо и психическото развитие, успешна социализация и интеграция.

Заниманията с изкуство, култура и спорт, както и отразяването на всички изяви и постижения на подрастващото поколение, включително на децата и учениците от ромския етнос в медиите, на Интернет и на Фейсбук страниците на Район „Илинден“, не само спомагат за творческото и за доброто здравно, емоционално и физическо развитие на децата, но и запълват свободното им време с интересни и полезни занимания, като ги предпазват от вредните влияния на нашето съвремие и пороци, като тютюнопушене, алкохол и наркотици.
РАЙОН „ИСКЪР“


 1. Състояние на ромската общност в Столична община район „Искър“

Район „Искър“ обхваща източните столични комплекси „Дружба“ 1 и „Дружба“ 2, както и кварталите „Димитър Миленков“ , „Абдовица“ и с. Бусманци.

Съгласно статистическите данни от последното преброяване на населението на Република България от 2011 г. жителите на район „Искър“ са 70 039, самоопределящи се като роми са 6 300.

Характерно за района е обособяването на малки компактни маси на малцинствени групи от ромски произход. Част от ромите обитават места в район „Искър“ без изградена инфраструктура – липса на водопроводна, канализационна и електрическа мрежа. Децата на ромските семейства в тези обособени гета не посещават училище.

Като цяло е високо равнището на безработица сред ромския етнос. Причината е ниското образование или липсата на образование. Това води до тяхната социална изолация.


 1. Анализ по изпълнението на Плана за 2015 г.

През изтеклия период значителна част от заложените дейности бяха изпълнени.
 1. Приоритет: Образование

Във връзка с образователната интеграция на деца и ученици от ромския етнос, през 2015 районът участва като партньор на фондация „МОСТ България“ по изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете“. Проектът беше насочен към намаляване на изоставането и отпадането от училище, повишаване на образователното ниво и подготовка за пълноценна трудова реализация на децата от ромски и социално слаби семейства. Проектът се осъществи в 89 ОУ, където над 70 % от учениците са от ромски произход. В целевата група бяха включени 219 ученици от първи до осми клас. Участваха и семействата на децата от училището, учители и бивши ученици, които са продължили обучението си в гимназия. Извършиха се дейности насочени към мотивиране и подкрепа на учащите и семействата им, дейности за подобряване на образователната среда и дейности за публичност и разпространение на резултатите от проекта.

През 2015 г. продължи да функционира детската работилница „Мечти без граници”, която е част от дейността на МКБППМН към район „Искър“. Ръководители на работилницата са психолози. Участниците са главно от ромски произход, като през 2015 г. в дейностите се вкючиха около 20 деца.

В работилницата се провеждаха извънучилищни занимания, насочени към създаване на среда за превенция на противообществените прояви, реинтеграция на извършителите на противообществени прояви и социална интеграция на децата от рисковите групи в район „Искър”. На тези занимания децата (всяко според възможностите си) рисуваха, оцветяваха, изрязваха и лепяха картинки, правеха колажи, сглобяваха макети, моделираха с пластилин, търсеха информация в интернет, правеха снимки, играеха състезателни игри, провеждаха викторини, изработватха бижута, украса за актуалния празник и др.

Организираха се срещи с образовани младежи от ромски и други етноси, които да бъдат модел за децата в работилницата и да ги мотивират за учене и професионално развитие.


 1. Приоритет: Здравеопазване

Здравното обслужване на населението в район „Искър“ се осъществява от 28 ДКЦ.

Ромското население няма добра здравна култура. Слабост при работата с ромската общност продължава да бъде липсата на медиатори, които да провеждат здравни беседи за предпазване от нежелана бременност и нуждата от имунизации.


 1. Приоритет: Жилищни условия

Съгласно данни, получени от отдел „Жилищно настаняване“ в район „Искър“, в 197 общински жилища са настанени около 600 роми. През 2015 г. седем ромски семейства бяха настанени в общински жилища.

По отношение на подобряване жилищните условия бл. 6, в който ромското население е над 90 % е одобрен и е в процедура за саниране по Националната програма за Енергийна ефективност. Блок 5 в който над 70 % са роми е на финална фаза преди одобрение по същата програма.

През 2015 г. етажната собственост с преобладаващи ромски семейтва на бл. 147, вх. А находящ се в жк. „Дружба“ 1 кандидатства по Програма на СО „Зелена София“. Програмата е насочена към облагородяване на зелени площи на околоблоковите пространства. Бенифициент бе домоуправителят на входа от ромски произход. Чрез проекта етажната собственост усвои паркова мебел – пейки, кошчета с метални вложки, както и растителност. Целта бе да се създаде по-добро и приятно място за отдих и комуникация.

Относно избирането на домоуправители в блоковете с компактно ромско население с цел подържане на жилищния фонд и хигиената до момента съотношението е 1/3.


 1. Приоритет: Заетост

Делът на безработните роми на територията на района е значителен. През 2015 г. фирма „Титан“ осигури работа на роми за дейностите свързани със сметопочистването в района.

Районът осигури и временна работа на четирима роми насочени от Бюрото по труда, които в рамките на шест месеца извършиха дейности по подръжка на зелените площи на територията на жк. „Дружба“ 1 и жк. „Дружба“ 2.


 1. Приоритет Върховенство на закона и недискриминация

През 2015 г. на заседания на МКОРС са набелязани проблемите от местно значение свързани с обособените компактни маси от малцинствени групи от ромски произход. Изработени бяха работни карти и набелязани мероприятия за съвместни действия между служителите на район „Искър“ и служителите на 08 РУ – СДВР за недопускане на нарушения на обществения ред и недопускане на административни нарушения. Ежеседмично се провеждаха съвместни проверки по спазване изискванията на чл. 99, ал. 1 от ЗГР и Наредба № 1 на СО. Служителите на реда запознаваха ромското население с разпоредбите на Наредбата на Столичен общински съвет за ред и сигурност.

Набелязани бяха мероприятия и съвместни действия на полицията и местната власт, като се провеждаха регулярни работни срещи на които се планираха действия за недопускане употребата и разпространението на наркотични вещества сред ромите.

При изпълнението на поставените задачи се гарантираха правата на гражданите и защитата на обществения ред.
 1. Приоритет: Култура и спорт

Стимулирането на спорта е приоритетна задача за ръководството на район „Искър“. Осигуряването на ефективна и социална интеграция на деца – роми се осъществява, чрез физическо възпитание и спорт. Под патронажа на кмета на района се организираха и проведоха спортни състезания по шах, футбол и волейбол, в които се включиха и ученици от ромския етнос от 89 ОУ и 69 СОУ.

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”


 1. ОБРАЗОВАНИЕ

В район „Красна поляна” продължава поддържането на картотека на подлежащите на задължително обучение в подготвителен и първи клас . Съставената през 2013 г. комисия следи за редовното посещаване на учебните занятия и недопускане на неизвинени отсъствия.

Във всички училища в район „Красна поляна” има комисии за превенция за отпадането на ученици, които индивидуално работят със застрашените ученици. С тях активно работят и педагогическите съветници и класните ръководители.

В кв. „Факултета” на район „Красна поляна” се намира най-голямото по численост училище – 75 ОУ „Тодор Каблешков”, в което учат деца от ромски произход. С цел цялостното обхващане на децата, преподавателите от училището още в началото на календарната година започват обхождането на всички домове, в които има подлежащи на задължително обучение в подготвителни групи и първи клас. В резултат на това почти всички деца за подготвителна група и първи клас през 2015 г. бяха записани в училище. Впечатление прави фактът, че много от тях вече избират да учат в училища и детски градини в други райони на София с цел по-добрата интеграция на децата.

Основните причини за отпадането на децата от ромски произход от училище са ранните женитби, миграцията на родителите в други държави, навършването на 16 години и започването на някаква ниско-квалифицирана работа.

За реинтеграцията на учениците в 75 ОУ много помагат служителите от АСП – клон „Красна поляна” – отдел „Закрила на детето”. След уведомителни писма, изпратени от директора на училището, те обхождат домовете на отпадналите деца и разговарят с родителите. За 2015 г. по този начин в училището са се завърнали 30 деца.

От 2015 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се осъществява проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” по програма „Деца и младежи в риск” на ЕИП. Бяха построени кухня, столова и две нови класни стаи за ранна предучилищна подготовка на деца от 4 до 6 години. От м. септември на 2015 г. в тях се обучават 50 деца от ромски произход, които никога не са посещавали детска градина, които учат с програмата за 3 подготвителна група. Децата получават безплатна закуска и обяд, а още 100 деца от 6 годишните подготвителни групи в училището получават безплатен обяд. Това повишава мотивацията на родителите за участие на децата им в образователния процес.

В училището активно се работи за задържането на учениците и интеграцията им извънкласни дейности – има клуб по футбол и баскетбол, в които има голяма посещаемост, клуб по музика и танци, който съхранява културната идентичност на ромската общност. В компютърната зала всеки ден учител по информатика провежда допълнителни занимания с всички желаещи ученици от училището.

В читалище „Стоянка Соколова 1999” се работи по проект „Аз уча и играя на български език” в партньорство с фондация „Каритас”, като от 2014 г. се обучават по 25 деца годишно на възраст 3-4 години с цел ранна интеграция и добро усвояване на български език. Децата получават и безплатен обяд.

В центъра на фондация „Здраве и социално развитие” в кв. „Факултета” през 2015 г. 125 младежи и деца от ромски произход са получили образователни услуги. През алтернативната детска градина в центъра са преминали 72 деца, 50 деца са участвали в образователни игри за подобряване на училищната готовност, 15 деца са преминали през услуга, наречена „Училищна подкрепа” за превенция на отпадането им от образователния процес, 20 деца са преминали през лагери и клубове за извънкласни дейности.
 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В кв. „Факултета” има медицинска практика, в която работят двама общопрактикуващи лекари. Един път седмично пристига подвижна лаборатория на ЦИБАЛАБ за изследвания.

В медико- социалния център на фондация „Здраве и социално развитие” през 2015 г. са осъществени следните здравни услуги:

125 жители на квартала са преминали през групи за обучение в родителски умения – между тях и много непълнолетни майки. Около 80 деца там получават детска млечна кухня. Около 120 жени са получили услугата „Поставяне на вътрешноматочна спирала”.

Медиаторите в центъра следят имунизационните календари на децата в квартала и ги водят при личните лекари за поставяне на имунизации.

По данни на АСП – клон „Красна поляна” 25 майки под 18 години са родили през 2015 г.
 1. ЗАЕТОСТ

Регистрираните в Бюрото по труда безработни роми в от кв. „Факултета” на район „Красна поляна” за 2015 г. са 450 човека. Голяма част през миналата година са преминали през квалификационни курсове за озеленители, болногледачи, дърводелци и сервитьор – бармани по проекти на социалните партньори – АИКБ, КТ „Подкрепа”, Българска строителна камара, КНСБ.

През 2015 г. 129 роми са започнали работа на свободни работни места, обявени в Бюрото по труда. Особена подкрепа на ромите в намирането на работа оказват членовете на инициативен комитет „Факултета”. Медиаторът Делчо Мутафов помага на безработните роми да се регистрират и да подадат заявка за работа. При появата на подходящо работно място, той уведомява безработния и му помага при постъпването на работа.

По чл. 9 на ППЗСП за полагане на общественополезен труд в хигиенизирането и озеленяването на района работят всеки месец по 170 роми от кв. „Факултета”.


В медико-социалния център в кв. „Факултета” се предоставят трудови услуги за жителите на квартала – професионално консултиране от психолог, писане на CV и други услуги.
 1. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

През 2015 г. броят на ромските семейства, получили общинско жилище е 10. В района няма ново строителство на общински жилища и това пречи да бъдат задоволени нуждите на всички нуждаещи се семейства. Общинският сграден фонд се поддържа добре.

Остава големият проблем със събарянето на т.нар. „Виетнамски общежития” – Селище на строителя, които трябва да бъдат изградени наново, но това се отлага поради невъзможността обитателите им да бъдат настанени на друго място.

В центъра на фондация „Здраве и социално развитие” в кв. „Факултета” се работи по проект за жилищни услуги с помощта на международната фондация „Подслон за човечеството” Хабитат България. На 52 клиента от кв. „Факултета” са отпуснати безлихвени микрокредити по програма за подобряване на жилищните условия за семейства с малки деца. Жилищните медиатори са консултирали 359 човека за това как да ремонтират жилището си, какви материали да закупят и кои са най-подходящите за техния дом. Те следят за редовното погасяване на микрокредитите и консултират другите ромски семейства как да ползват общинските жилища, в които живеят.
 1. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Създаденият през 2014 г. инициативен комитет „Факултета” работи активно като медиатор между ромската общност и държавните структури. Техни представители присъстват при изпълнението на акции на Софийска вода и ЧЕЗ.

Във всички училища в района бе проведено обучение с учениците за превенция на агресията и насилието между децата и учениците съвместно със служители от МВР.

През м. юни с помощта на ММС и БФС бе проведен станалият традиционен футболен турнир, на който участие взеха отбори от цялата страна. Той се провежда в памет на загиналите млади футболисти от ромски произход Боби и Ники.

В Общностния център за превенция заедно с МКБППМН се работи с родителите на деца за предотвратяване на проявите на насилие и за превенция на противообществените прояви.

За деня на София през 2015 г. в читалище „Стоянка Соколова” в кв. „Факултета” бе организирана среща на деца от различни етнически общности – българи, роми, турци от Малко Търново, с. Баня, Нова Загора и с. Куклен, които в продължение на 3 дни рисуваха икони, посетиха всички забележителности в София с автобус и танцуваха. Това беше едно много успешно събитие, насочено за преодоляване на езика на омразата.

5 деца от ромски произход от кв. „Факултета” през м. август 2015 г. бяха на младежки лагер в гр. Обзор, организиран от частни дарители, заедно с деца на бежанци, деца от турски и арменски произход.

6. КУЛТУРА И МЕДИИ


На територията на кв. „Факултета” има 2 активно действащи ромски читалища. Всяка година те вземат участие в събитията от културния календар на район

„Красна поляна”, като по този начин се запазва и развива културната идентичност на ромската общност.

Традиционно е честването на ромската Нова година /Василица/ – на 14.01 в Министерство на културата, осъществявано от читалище „Стоянка Соколова 1999” и районната администрация. На него освен съставите към читалището участие вземат и други ромски състави от цялата страна.

На празника Тодоров ден всяка година се организират конни надбягвания в кв. „Факултета” , като победителите се награждават.

Театралната формация от читалище „Стоянка Соколова 1999” през изминалата година взе участие в празника, посветен на делото на братята Кирил и Методий в парк „Лебеда” на 11.05.

Особени успехи има оркестър „Фантазия” към същото читалище с ръководител Силвестър Матеев, който получи награда на международен фестивал в гр. Видин и през 2015 г. направи турне в скандинавските страни.

В читалище „Елит – център за ромска култура – 2002” има танцов състав „Птички”, танцов състав „Денс театър „Екзотика” и клуб за творческо писане, ръководен от ромската поетеса Сали Ибрахим. Участниците в тези формации редовно вземат участия във всички културни събития в района.
РАЙОН „ КРАСНО СЕЛО“

Кметът Христо Апостолов информира че в район „Красно село” няма квартали с концентрация на ромско население и възникнали нерегламентирани ромски гета.


Сподели с приятели:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница