Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница8/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   102

Община Средец – Община Средец се стреми да гарантира равен достъп до качествено образование за всяко дете, чрез интегриране на система от мерки, насочени от една страна към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, а от друга - към по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в детските градини и училища. На територията на общината функционират 3 основни (2 средищни и 1 защитено), едно СОУ и една професионална гимназия. Целодневните детски градини са 3. Съществуват 2 обединени детски заведения. От 2015 г. функционира и ОДК по мотивирано предложение на кмета на Община Средец и след Решение на Общински съвет Средец. Създадени са условия за осъществяване на нормален учебен процес. Всички учебни и детски заведения са снабдявани с необходимите количества горива за покриване на целия отоплителен сезон. Извършени са най-необходимите ремонтни дейности, гарантиращи условия за качествен учебен процес. През изтеклия период са извършени текущи ремонти в ОУ „Антон Страшимиров” с. Дебелт, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Загорци и ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Факия по проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование–грижа за деца в риск в община Средец”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. На средищните училища са предоставени училищни автобуси за обезпечаване на транспорта на учениците, подлежащи на задължително обучение от съседните населени места на територията, в които няма училище. Създадена бе организация за целодневно обучение с осигурено обедно хранене на пътуващите ученици и на всички първокласници. Общината участва в организирането и ресурсното осигуряване на подкрепяща среда за образованието на децата със СОП. За развитие на условията за равен шанс и приемственост са въведени задължителни подготвителни групи към детските градини. Ежегодно до края на април на училищата и детските градини се предоставят списъци на децата, които трябва да постъпят в подготвителни групи и 1-ви клас. Обратната информация сочи, че всички подлежащи на обучение деца са обхванати. Следи се средната месечна посещаемост на децата в детските градини с ежемесечни справки. Периодично пристигат уведомителни писма за движението на учениците в задължителната училищна възраст. Община Средец осигурява необходимата издръжка на детските заведения. За всички деца, посещаващи детска градина, са предвидени облекчения, обучението на децата е безплатно, родителите не заплащат такси. По този начин общината е осигурила равен достъп на всички деца до обучение. Община Средец работи по проект „Бъдеще сега” по социално включване, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие и проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в община Средец”, Компонент 2 „Деца в риск”. Предприети са действия и мерки за осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата, чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане. По данни на РИО Бургас за ограничаване броя на неизвинените отсъствия и задържане на учениците в училище ръководствата на училищата са предприели следните възпитателни мерки: в началото на учебната година са проведени родителски срещи за запознаване на родителите с Правилника за дейността на съответното училище и разпоредбите на ЗНП и ППЗНП за задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст; класните ръководители системно следят посещаемостта на учебните занятия и своевременно уведомяват писмено родителите на учениците, допуснали значителен брой неизвинени отсъствия, като при необходимост посещават домовете на тези ученици; в допълнителния час на класа се организират срещи и разговори на учениците с възпитатели, училищните психолози и социални работници; в повечето училища се работи индивидуално с учениците застрашени да напуснат училище, като училищните психолози изготвят индивидуално-корекционни програми за въздействие на учениците в риск и графици за индивидуална работа с тях; осъществяват се съвместни дейности на класните ръководители с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците. В детските градини и училищата са предприети дейности за създаване на толерантна мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им в учебна среда са разработени и се прилагат разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск отпаднали от училище. За решаване на проблема училищата и детските градини периодично организират родителски срещи, на които се разяснява предимствата при упражняването на българска реч в семейната и извън училищна среда. Родителите изразяват желание, децата им да овладеят книжовния български език на добро ниво. За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание в голяма част от училищата с преобладаващи ученици от ромския етнос е въведен ЗИП по български език. Провеждат се консултации и допълнителна индивидуална работа с изоставащите ученици. През учебната 2014/2015 г. в годишните планове на училищата и детските градини са заложени дейности, които да предотвратят отпадането на учениците от училище. Въведена е задължителна 2-годишна подготовка на децата преди постъпване в 1-ви клас, която цели успешното включване на всяко дете в образователната система, това е особено необходимо за деца, чийто майчин език е различен от българския. Ежегодно се осигуряват учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от I до VII клас – това способства за преодоляване на социалната тежест на децата от социално слаби семейства и служи за насърчаване на посещаемостта в училище. Ресурсно се подпомага интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини, общообразователните и професионалните училища. Провеждат се форми на обучения на директори, учители и други специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда, и за работа с деца от други уязвими групи, включително роми. Реализирани проекти на ЕСФ по ОП „РЧР“ в детските градини и училищата в община Средец: 1. НП „С грижа за всеки ученик” Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”. Този период е особено значим за децата, чийто майчин език е различен от българския. В ОДЗ „Бърборино” са сформирани 2 групи за допълнително обучение по български и математика. 2. НП „Успех” на МОН за организиране на свободното време на учениците- ограничи се броят на неизвинените отсъствия, на проявите на агресия и деструктивно поведение в училище, намали се броят на отпадналите от училище ученици, работата в училища с мултиетническа среда допринесе за успешната социализация на деца и ученици от различни етноси. 3. Проект за социално включване - за социално включване на децата в община Средец. Разкрит е Общностен център за деца и семейства. В общностния център се предоставят 11 интегрирани услуги – здравни, образователни и социални. 4. Община Средец изпълнява проект BG 06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование- грижа за деца в риск” Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 - цел на проекта е да се подобри благосъстоянието на децата в риск в община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход. 5. Община Средец изпълнява проект, като партньор на община Бургас по проект „Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи“ по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество. 6. През юни 2015 г. Младежка фондация „Арете” България с подкрепата на Община Средец се проведе 3-дневен регионален лагер-семинар на младежи от община Средец в комплекс „Божура” и в него взеха участие близо 20 младежи от ромски произход, ученици от 9 до 12 клас от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ПГ по МССЕ „Н. Й. Вапцаров” гр.Средец. По време на лагера участниците работеха в малки групи за насърчаване на съвместното учене и работата в екип. Темите на обучение: човешки права, интеграция на малцинствата, ромска история и идентичност, интерактивни игри за формиране на лидерски умения, сесии за запознаване с образователните възможности – стипендии и стажове, практически насоки за включване в доброволчески инициативи, запознаване с пътищата за превенция на дискриминацията и преодоляване на стереотипите. Всички реализирани мултикултурни проекти в заключителния си етап са представили усвоените знания и умения на децата и учениците, придобити в сформираните клубове за извънкласна дейност. За повишаване качеството на учебната, културната, социалната и игровата дейност в детските градини и училищата голям дял има квалификацията на учителите. В настоящия момент около 60% от педагогическия персонал в общината е с определена квалификационна степен - от 1-ва до 5-а. Основен приоритет на общината е усъвършенстване на образователните условия за качествено образование, квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна система. През учебната 2014/2015 г. 15 педагози от детските градини са преминали обучение на тема „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности по проект „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - грижа за деца в риск” Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Община Сунгурларе – В община Сунгурларе образователната инфраструктура е добре развита. На територията на общината функционират 5 ОУ / в селата Манолич, Грозден, Лозарево, Прилеп и Съединение/ и 1 СОУ в гр. Сунгурларе. От тях 1 защитено и 3 средищни училища. Функционират и 7 ЦДГ /в селата Чубра, Славянци, Манолич, Грозден, Лозарево, Прилеп и Съединение/ и 1 ОДЗ в гр. Сунгурларе. Целите, върху които се работи в сферата на този приоритет са: 1. Достъп до качествено образование в мултикултурна среда за подпомагане на деца, чийто майчин език не е български и работа по програма за овладяване на българския език „С грижа за всеки ученик”; 2. Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала от VІІІ до ХІІ клас - библиотеките в СОУ разполагат с учебници от VІІІ до ХІІ клас, които се предоставят на учениците, които не разполагат с такива; 3. Интегриране и адаптиране на децата и учениците от етническите групи в учебните заведения. Създават се условия за професионално обучение, съответстващо на културната и етническа спецификация, както и на потребностите на децата от етническите групи. Създадена е профилирана лозаро - винарска паралелка. Обхващането и задържането на ромски деца и ученици в образователната система става чрез приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в образователния, ангажиране на родители на деца и ученици от ромски произход в училищни настоятелства, обществени съвети, мероприятия, повишаване на ангажимента на родителите и засилване на тяхното сътрудничество, съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители, беседи с ученици и родители на тема „Ранните бракове“. МКБППМН регулярно изисква списъци от директорите на училищата и ДГ за деца склони към рисково поведение и социално изключване.Община Царево – Училищата на територията на община Царево гарантират достъп до качествено образование в мултикултурна среда. Наблюдава се пълно обхващане на учениците, подлежащи на задължително обучение. Обхванати са всички подлежащи на задължително обучение деца в 1-ви клас. Въведена е целодневна организация на учебния процес за учениците от 1-ви до 8-ми клас. Осъществяват се извънкласна работа, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи. Учениците от етническите групи активно участват в дейностите, предвидени в Здравната програма на училищата-лекции, беседи, представяне на презентации, тренинг-обучения. Налице е действаща училищна програма за усвояване на книжовния български език за подпомагане работата по усвояване на българския език, за да имат учениците равен старт и правото на равен достъп до качествено образование чрез въвеждане на интерактивните методи на преподаване, прилагане на „добри практики”, превръщането на взаимодействието учител-ученик в партньорство. Функционира училищна програма за ограничаване и предотвратяване отпадането на ученици от училище. Учениците от ромския етнос участват в дейностите по Национална програма „С грижа за всеки ученик” за допълнителна подготовка по учебните предмети при изоставащи ученици. Част от отпадналите са обхванати в учебния процес през следващата учебна година. Община Царево, съвместно с училищата е предприела и провежда действия, мерки и политики по превенция и ограничаване на отпадането от училище. Осъществяват се проверки по домовете, консултират се родители. В началото на учебната 2015/2016 г. бе проведена благотворителна кампания за подпомагане на ученици в социално неравностойно положение. Засилен е и контролът по отношение на превантивните мерки, прилагани спрямо такива ученици, като и по отношение на деца, необхванати в училище. Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни фактори, които са рискови за отпадането на ученици, оказва най-силно влияние и се проявява най-вече в ромските квартали. Икономическите причини за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни семейства, личният пример на неграмотните и безработни родители, нехайно и безотговорно родителство и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище и задължителните подготвителни групи в детските градини) си взаимодействат и поставят децата в особено висок риск от отпадане от училище. Детските градини на територията на община Царево също гарантират и осигуряват равен достъп и качествено образование на ромските деца в мултикултурна среда. Децата от ромски произход се обучават в смесени групи с цел избягване на расова сегрегация. Смесеното обучение им осигурява лесна адаптация и по-добро социализиране. Всички деца от ромски произход, подлежащи на задължително предучилищно обучение /5 и 6-годишни/, които имат желание, са обхванати и обучавани в ДГ. Включват се във всички извънучебни дейности и мероприятия на детското заведение. С всяко дете, имащо нужда от допълнителна работа за по-добро усвояване на българския език, се работи индивидуално по преценка на учителите в групите. При нужда се провеждат разговори с родители на деца от етническите групи с цел подобряване качеството на живот на децата, както и за спазване на норми на поведение и приличен външен вид на децата. Педагогическия екип в детските заведения подпомага с каквото може нуждаещи се деца и техните семейства, откликва и съдейства при обществени инициативи в помощ на нуждаещи се деца. От общия брой записани деца отсъстват две, три, на периоди поради родителски решения-пътувания и връщания. Обхванати са почти 100% от децата в общината. 26 са децата, посещаващи подготвителна група 6 годишни, които ще бъдат в 1-ви клас за учебната 2016/2017 г.
2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“:

Достъп до здравни услуги и програми. Дял на здравно неосигурените лица, дял на раждания на майки по 18-годишна възраст, заболеваемост и др. здравни показатели за общината, особености на местно ниво и др.

Област Бургас - Здравеопазването в област Бургас е приведено в съответствие със законовите изисквания за здравната реформа. Въпреки правото, давано от Закона, се наблюдават и негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на малцинствата: висока заболеваемост, ниска продължителност на живота. Сред причините са масовото обедняване, непълноценното хранене, постоянния стрес, нехигиенните жилищни условия, ранните и чести раждания при ромите. Имунизациите на децата според задължителния имунизационен календар се извършват почти на 100%. Извършват се и спешни имунизации при възникнала епидемиологична обстановка. Здравните беседи се провеждат в лекарските кабинети, но не масово, а само за пациенти, които ги посещават по различни причини и в училищата на децата, които посещават училище. Превенцията и контролът на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани болести се провеждат в рамките на националните кампании и е съвсем на незадоволително ниво. Превенцията на социално значимите заболявания и рисковото поведение, промоцията на здраве сред целевата група се осъществява под методическото ръководство на РЗИ от общопрактикуващите лекари, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационният център към него, здравните медиатори и НПО и БЧК, функциониращи в отделните общини. В част от общините основен проблем е липсата на достатъчен брой общо-практикуващи лекари, които да осигурят постоянно здравно обслужване в населените места. През 2015 г. в няколко общини стартира проект към Норвежкото посолство за осъществяване на безплатни прегледи на бременни жени в уязвимо социално положение, живущи в населени места на територията на общини.

Община Айтос – Здравното обслужване на населението на община Айтос се осъществява от няколко здравни заведения: „МБАЛ” ЕООД гр. Айтос, „Медицински център-1”ЕООД гр. Айтос и Център за спешна медицинска помощ. Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните тенденции: Ромското население в общината няма добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход не ходят редовно на женска консултация, след това не водят децата си на детска консултация. Това е една от причините за честото боледуване на децата им, както и по-високата смъртност сред ромското население. Поради бедността на ромите в общината и липсата на постоянна работа, голяма част от тях са здравно неосигурени или с прекъснати здравно осигурителни вноски. Регистрация на бременните до 100% има само при първа бременност и при осигурени бременни. Останалите търсят специализирана помощ най-често 1-2 месеца преди раждането, за да си вземат документ за изплащане на помощите от дирекция „Социално подпомагане”. Своевременно се хоспитализират здравно осигурени бременни - за раждане и по време на бременността, когато има отклонения от нормалното й протичане. Здравно неосигурените пациенти се хоспитализират трудно, поради скъпоструващото болнично лечение. Такива жени рядко търсят медицинска помощ, и то само при спешни състояния. На територията на Община Айтос не са осъществявани прегледи с мобилни кабинети от специалисти от МБАЛ - Айтос или МЦ - Айтос, поради липса на такива и към двете лечебни заведения. Новородените се регистрират своевременно при общо практикуващите лекари. В общината има назначени 2 здравни медиатори за работа с ромското население по въпроси, касаещи здравната култура. Профилактичните прегледи се извършват от общо практикуващите лекари според изискванията на Националния рамков договор само на здравноосигурени пациенти при условия еднакви с останалото население. С най-голяма честота сред ромското население са сърдечно-съдовите заболявания, заболяванията на дихателната система, стомашно-чревните заболявания, което не се отличава от общата заболеваемост в страната. Заболявания, които са по-чести сред ромското население, са инфекциозните заболявания, хепатит и стомашно-чревните инфекции във връзка с лошите битови и хигиенни условия. Имунизациите на децата според задължителния имунизационен календар се извършват почти на 100%. Извършват се и спешни имунизации при възникнала епидемиологична обстановка. Здравните беседи се провеждат в лекарските кабинети, но не масово, а само за пациенти, които ги посещават по различни причини и в училищата на децата, които посещават училище. Превенцията и контролът на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани болести се провеждат в рамките на националните кампании и е съвсем на незадоволително ниво. През юни месец на територията на гр. Айтос се проведоха ехографски прегледи с цел да се открият навременно кисти във вътрешните органи на хората. Изследването бе финансирано от ЕК, а изследването - извършено от специалисти на Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести към УМБАЛ „Царица Йоана”-София. През 2015 г. общината работи по проект „Мисията възможна”, изпълняван от БАСП и сексуално здраве в партньорство с НМЗМ, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм от МЗ.

Община Бургас – По отношение на здравния компонент на проекта фокусът ще бъде върху доболничното здравеопазване, в т.ч. и превенция, както и върху репродуктивното здраве, майчинско здраве и здраве на новороденото и педиатрични услуги. Ще бъдат извършени профилактични прегледи на здравно-неосигурени лица в кв. „Победа“, ще бъдат проведени обучения на здравни медиатори и медицински специалисти от детски и учебни заведения от община Бургас. Педиатър ще осъществява дейности по детската консултация, която проследява физическото и нервно-психическото развитие на децата - хранене, имунизации, профилактика на рахит, затлъстяване, хипотрофия и профилактика на някои фамилни обременености. Ще се осъществяват индивидуални консултации и превантивно - образователната работа с деца и родители. Проектът включва услуги, създаващи възможност за общностно развитие, местни инициативи и обучения, както и кампании сред приемащата общност, и дейности, насочени към укрепване на културната идентичност. На територията на Община Бургас има добре изградена мрежа от лечебни заведения с добра окомплектованост от специалисти, предоставящи почти пълния обем от лечебни дейности, гарантиран от НЗОК: 22 лечебни заведения за извънболнична помощ; 12 лечебни заведения за болнична помощ; 12 медико-диагностични лаборатории; 21 медико-технически лаборатории. Жителите на община Бургас се обслужват от 131 индивидуални практики на общопрактикуващи лекари и една групова практика за първична медицинска помощ. Денталната помощ се осъчествява от 231 индивидуални практики за първична помощ по дентална медицина и 15 групови практики за първична помощ по дентална медицина. В общинския център има разкрити и редица практики за специализирана медицинска помощ. Достъпът до здравни услуги на гражданите от ромски произход и гражданите в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация се осъществява, съгласно Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. За подобряване и улесняване достъпа до здравни услуги на тази целева група от населението, към Общинска администрация, дейност „Други към здравеопазването“ са назначени 2 здравни медиатори, които обслужват предимно кварталите и селищата от общината с подчертано малцинствено население. На територията на кв. „Победа“ функционира 1 здравно-социален център, управляван от „Областен ромски съюз“, в който здравните медиатори, съвместно с общопрактикуващите лекари, обслужващи квартала, провеждат здравно обучение и обучение в семейно планиране на жителите му. Превенцията на социално значимите заболявания и рисковото поведение, промоцията на здраве сред целевата група се осъществява под методическото ръководство на РЗИ от общопрактикуващите лекари, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационният център към него, здравните медиатори и неправителствени организации – Фондация „Областен ромски съюз“, Сдружение „Доза обич“, Сдружение „Равновесие“ и Сдружение „Каритас – София“, клон Бургас, БЧК. В Община Бургас се работи по Програма за превенция и контрол на лечението на туберкулозата; програма по Превенция на и контрол на ХИВ/СПИН, НП за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 години в България 2015–2020 г.; НП за подобряване на майчиното и детско здраве 2014–2020 г.; НП за превенция на хроничните незаразни болести. Основните дейности по програмите се реализират от общински и частни лечебни заведения подпомагани от НПО, с логистична подкрепа от страна на Община Бургас, ресор „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ и методическо ръководство и контрол от РЗИ. В община Бургас функционират 3 постоянни детски ясли и 16 ОДЗ, които предоставят здравни грижи за деца от 3 месеца до 3 години. Общинска детска кухня гарантира предоставянето на качествена, здравословна и съобразена с възрастовите особености храна на децата от 10 месеца до 3 години. Към нея има разкрити 25 раздавателни пункта за готова храна, като 7 от тях са в квартали с концентрация на ромско население. Делът на раждания на майки под 18-годишна възраст за 2012 г. и 2013 г. е 8% от общия брой раждания, а за 2014 г. 10%. От тях 87% са раждания на момичета от ромски произход (проучването е направено във връзка с разработване на проект за превенция на ранните бременности в ромската общност). При разглеждане на смъртността по причини най-висок дял за общата смъртност имат Болестите на кръвообращението (2014 г. – 69,2%); Новообразуванията (2014 г. - 14%), следвани от Болести на храносмилателната и дихателната системи. При детската смъртност най-висок дял по причини имат Състояния в перинаталния период (2014 г. - 41,2%); Вродените аномалии (2014 г. - 20,6%) и Болести на кръвообращението (2014 г. - 14,7%). Регистрираните заболявания от активна туберкулоза за 2014 г. са 18,3% на 100 хил. От тях новооткрити за 2014 г. са 18,5% на 100 хил. От 2010 г. започва плавно повишаване на регистрираните случаи от кожно-венерически заболявания, които през 2013 г. достигат съответно - сифилис 35,7 на 100 хил.; микроспория – 50,1 на 100 хил. и трихофития – 16,4 на 100 хил. В община Бургас има 32 432 здравно неосигурени лица, които представляват 15,37% от броя население в Общината.

Община Камено – общината оказва въздействие чрез реализиране на дейностите по общински проект „Социално включване на уязвими групи в община Камено”. В услуга „Здравна консултация за деца” бяха проведени: Прегледи и диагностика на психомоторното развитие на деца - 2700 прегледи; Консултации на родители за здравословното състояние на децата им – 1000 консултации; Посещения за работа на терен - 250 посещения; Прегледи на деца и диагностика на зъбния им статус - 750 прегледи; Консултации на родителите на деца за поддържане на добра устна хигиена на децата им - 150 консултации; Оказано съдействие/насочване/придружаване за ползване на услугата от родители и семейства - 450 семейства. За 2015 г. в общината е разкрит щат за един здравен медиатор в изпълнение на Стратегията, който обслужва цялата община. Чрез ДСП-гр. Айтос, с изнесено работно място гр. Камено, са здравно осигурени 189 лица - роми и социалнослаби граждани. 91 броя са на месечни помощи за отопление. Има и 3 майки под 18-годишна възраст, които са подпомогнати.Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница