Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница80/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   102


РАЙОН КРЕМИКОВЦИЗа периода на изминалата календарна 2015 година Планът за действие на Столична община, Район Кремиковци се изпълнява, съгласно поставените в него задачи и с амбицията за постигане на напредък по всеки един от приоритетите. Същите са насочени към проблемите на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, самоопределящи се като роми и целят подобряване на стандарта им на живот, извеждане от класацията на уязвими групи, преодоляване на самоизолацията, включването като активно гражданско общество, разбиране на проявите на толерантност и съпричастност към тях и развиване на активно социално поведение.

Приоритет и грижа на Районна администрация „Кремиковци” е подобраяване на инфраструктурата и грижа за младите хора - тяхното обгрижване, възпитание, образование и професионална реализация в семействата и в общинските институции и обслужващи звена на територията на района. През изминалата година се работи за постигането на баланс на дейностите за социално включване и устойчивото развитие на общността, което се изразява в интеграция и трайна заетост на ромското население.

Реализирането на приоритетните направления е непрекъснат процес и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните изисквания, с цел да се подобри благосъстоянието на тези групи.

Съществуват проблеми като: ранни бракове и раждаемост при ромите; семейства с нисък социален статус; родителско поведение, възпрепятстващо добрата ранна социализация, възпитание и образованост на децата; безработица и изолираност от самите общности.

Планът на СО, Район „Кремиковци” поддържа интеграционните (социални, здравни, образователни, културни и др.) мерки като ангажира всички управленски структури, образователни и социални институции на територията.

СО, Район „Кремиковци” има активна позиция на разбиране и нагласа за диалог и обслужване на гражданите и интеграция на етническите малцинства.

По приоритет : Образование

В общинските детски градини и училища са организирани възрастови, смесени, целодневни и подготвителни групи на обучение за децата и учениците, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Постигнат е пълен обхват на задължителните възрасти 5 и 6 годишни деца. Учебните и детски заведения, както и служители от администрацията извършват разяснителна дейност за задължителното обучение, както и индивидуална работа (писмена комуникация и срещи) с родителите. Работи се за пълния обхват в училище на ученици в задължителната за обучение възраст до 16 години.

С дейностите по работещи проекти в общинските училища - 117 СОУ, 156 ОУ и 116 ОУ се постигата повишаване грамотността и образованието на учениците и мотивацията сред родителите от етнически групи. Със съдействието и благодарение на активната работа на районната администрация, всички общински образователни институции се включват като партньори и участници с проекти по програми, свързани и с интеграцията на ромското население.

В проведените извънкласни дейности, събития и празници на територията на района участват всички деца и ученици като в населените места със съсредоточено ромско население се изявяват характерни групи по музика, танци и по интереси от филиала на СЦРД (Столичен център за работа с деца).

Организираните в училищата групи за целодневно обучение на учениците (ПИГ) от І до ІV клас функционират успешно и са с добри пълняемост и интерес от страна на деца и родители.

В населените места с висок процент ромско население - кв. Ботунец и с. Яна се провеждат съвмесни с училищното ръководство, местните кметства и родители срещи и допълнителна разяснителна работа по въпросите за важността от ограмотяване и образование на децата.

Изпълняват се предвидените дейности в плановете за работа с деца, ученици и родители, както следва:

- обучение на родителите на ромските деца за повишаване мотивацията за тяхното образование;

- квалификация на учители, работещи в мултикултурна среда;

- съхраняване и развитие на културната идентичност;

- работа в ромската общност - преодоляване на предразсъдъци и приобщаване към общообразователната среда.

През изминалата 2015 г. година стимулирането на спортните прояви и мероприятия за младите хора, чрез взаимодействие между районната администрация, директорите на детски и учебни заведения, спортните клубове и организации е приоритетна задача. През периода в наличната спортна база в района - Училищен спортен център в кв. Челопечене, футболното игрище и прощадка за мини-футбол с изкуствена трева в кв. Враждебна са се провели 2 спортни празника (разделени по възрастови групи) и няколко турнира за различните видове спорт. Включват се всички деца, според проявения интерес към вид спорт или инициатива.

По приоритет : Култура и медии

Народните читалища, Дома на културата и Младежки дом в десетте населени места на Район „Кремиковци” са притегателни културно-образователни и информационни центрове за всички деца, както и една специална възможност за децата от ромската общност да са в добра и защитена среда в извънучебно време. Действащи детски състави, фолклорни групи, школи по изкуствата и други са според интересите на младите хора и на принципа на сдружаване на хора с еднакви интереси и мислене без оглед на пол, социална и етническа принадлежност.

За периода сме успешно подпомагани с дейността на библиотеките и действащите информационни центрове, които предоставят безплатни услуги и информация чрез достъп до интернет. Художествената самодейност и образователно-просветна дейност – в школи и клубове се провеждат обучения по шахмат, компютърна грамотност, литературни четения, които са достъпни за културна и социална интеграция и на различните групи и общности. Отчитайки демографската характеристика на района, читалищата и техните ръководства провокират активното включване на младите хора от ромски произход в любителските състави, което подпомага нивото на култура, образование, интегриране и междукултурен диалог. Има клубове по интереси, изучават се различни видове танцово изкуство като в тези и във всички други дейности са включени роми и други етноси.Сподели с приятели:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница