Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница81/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   102

По приоритет: Здравеопазване

Здравното обслужване на населението на Район Кремиковци се осъществява от здравни заведения, както следва:

Диагностично-консултативен център XVI - София ЕООД, кв.Ботунец;

Център за спешна медицинска помощ-СБДПЛР - Кремиковци ЕООД кв.Ботунец

СБДЛР - гр.Бухово

Провеждането на дейности по здравеопазване в ромската общност се отчита като трудно. По-голямата част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. Имат ниска здравна и хигиенна култура. Не правят профилактични прегледи по календар. Не посещават стоматолог.

Районната администрация изпраща на семинари и обучения всички медицински специалисти, които са на подчинение на кмета на района и работят в учебните и детски заведения. Темите на обученията са по дейности по приучаване на здравно поведение и хигиена; работа по превенция на заразни и паразитни болести; за контрацепция и предпазване от ранна бременност и др.

Има добро сътрудничество с личните лекари, директори и медицински лица в училища и детски градини за провеждането на предвидените имунизации за обхванатите деца и ученици. Провеждат се лекции и здравни беседи и на територията на общинските училища и детски градини.

По приоритет : Жилищни условия

Общинските жилища на територията на Район „Кремиковци” се поддържат в подходящ вид със стандартните елементи – електричество, вода и канализация в кварталите Кремиковци и Ботунец. Населението от ромски произход обитава предимно кварталите - Ботунец, Кремиковци и с.Яна. Част от ромската общност, живееща в с. Горни Богров имат жилища с добри материално-битови и санитарно-хигиенни условия.

На територията на района все още има две обособени гета:

- в с. Яна върху общински имот с бараки от ламарина, дъски и подръчни материали без вода и ток;

- в кв. Кремиковци в общински блок има групи от самонастанили се, живеещи при лоши санитарно-битови условия.

По Приоритет: Заетост

За изминалия период профила на безработицата на територията на общината се оформя от постоянно регистрираната безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на района. Причината за това е и населението от различни малцинствени групи, както и съкратените лица от закрити фирми, които не са намерили трайно работа. Устройването на работа на лица без образование и квалификация предимно от ромски произход в повечето случаи е възможно само чрез субсидирани работни места.

Район „Кремиковци” участва в регионални програми за заетост и обучение съвместно с Дирекция „Бюро по труда”- Сердика. Наетите безработни лица за изминалия период са 5 (пет) и се наемат за период от шест месеца да извършват почистване и поддържане на зелените площи на територията на района.

При реализирането на програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране, Район „Кремиковци” се ангажира и към Дирекция „Социално подпомагане” - Оборище със следното: да разработва и предлага програми за извършване на общественополезни дейности по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане; да извършва инструктаж на безработните лица за здравословните условия на труд; да заплаща застраховката „Трудова злополука”; да осигурява инструменти и предпазни средства. Преминали са 111 човека по 4 часа работа за 14 дни като за периода някои от наетите лица се повтарят.

През месец декември в администрацията на района са назначени 1,5 щатни бройки на трудов договор на длъжност „главен специалист – медиатор” за работа с етническите общности на територията на селищата с преобладаващо такова население.

Район „Кремиковци” търси възможности за разнообразяване на предложенията, които да са съобразени със спецификата на района.
РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“
Район „Лозенец” изпълнява Плана на действие на районната администрация приет в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.). Броят на ромите, живеещи на територията на район „Лозенец” е изключително малък в сравнение с общия брой на жителите. На територията на района няма обособена ромска общност и няма конкретни улици и квартали, в които да живеят граждани от ромски произход. В случай, че настъпи промяна в ситуацията, районната администрация ще реагира своевременно.
Изпълнение по приоритети за 2015 г.:
По приоритет „Образование”:
- Създадени са условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност. Предвидени са гаранции за недопускане на дискриминационно отношение към децата и учениците, в това число и на тези от етническите малцинства. Политиката на района е за обучение в дух на толерантност и недискриминация, за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование, и е насочена към всички деца и ученици, без оглед на тяхната етническа принадлежност. Една от задачите ни е приобщаване на родителите в образователния процес и активизиране на участието им в училищния живот, обучение на педагогическите екипи.

- Осигурени са условия за прием на ромските деца в детските заведения. С Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” се създават условия за гарантиране на достъп до съизмеримо по качество образование на всяко дете и ученик. Осъществява се превенция срещу непосещаването и отпадането на учениците от образователната система. За 2015 г. няма отпаднали ученици от ромски произход. Регулярно се извършват проверки във всички общински учебни и детски заведения от служители назначени със заповед на кмета на район „Лозенец” във връзка със задължението на общината по чл. 36 ал. 1, т. 1, вр. с чл.7 и чл. 20 от Закона за народната просвета да осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка и задължителното училищно обучение на децата до 16 годишна възраст.

Една от целите, които сме си поставили и изпълняваме е реинтеграция на децата от ромски произход. При проблеми се работи индивидуално с децата от малцинствата. През изминалата година се изготви индивидуален план за работа на ученичка в 122 ОУ, 4 клас, 11 годишна от ромски произход. Създаде се мотивация за подкрепа в семейна среда. В партньорство с педагогическия персонал на училището беше предотвратено отпадането на ученичката от училище.

През посочената година се осъществиха и обучения на педагогическия персонал в учебните заведения, напр. обучение на учители 35 СОУ по Проект Квалификация на педагогическите специалисти на тема „Работа в мултикултурна среда”; участие в среща на РИО София-град за споделяне на добри практики на тема „Работа в мулти културна среда”.


По приоритет „Здравеопазване”:
Няма сведение за роми, които са без здравни осигуровки.
По приоритет „Заетост”:
Предприети са мерки за участието на ромите на пазара на труда, с цел осигуряване на ефективна интеграция на открития пазар на труда, комуникация и сътрудничество с бюрото по труда към района, наемане на работа на служители – роми; осигуряване на наблюдение и борба с проявите на дискриминация на пазара на труда.
По приоритет „Жилищни условия”:
Малкото на брой роми живеят в сравнително добри жилищните условия.
По приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”:
В район „Лозенец” няма нарушение на Закона за защита от дискриминация по отношение на ромите.

- За 2015 г. в Местната комисия за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни към район „Лозенец” не са постъпили сигнали от граждани, от 04 РУ-СДВР или от Софийска районна прокуратура за извършени противоправни деяния от деца с ромска или друг вид етническа принадлежност с малцинствен произход. Такъв вид статистически данни не са постъпвали в МКБППМН и през предходните години. В тази връзка няма и малолетни и непълнолетни, които да са били под полицейска или друг вид закрила на територията на район „Лозенец”.

- През изминалата година екипът на МКБППМН реализира инициативата „Училище за родители” на територията на район „Лозенец” по следните теми: 1/ „Всичко за развитието на детето в ранна детска възраст.”; 2/ ”Кога започва възпитанието на моето дете.”; 3/ „Развитието на речта. Кога трябва да се притеснявам за наличие на нарушения?”; 4/ „Преход от детската градина към училище. Успешна адаптация.”; 5/ „Агресията при децата – причини за пораждането и стратегии за справяне с нея”. Превантивната програма е за всички деца, включително и за малцинства.
По приоритет „Култура и медии”:
На 13 декември 2015 г. в партньорство с Народно читалище „Вещина” в НДК се проведе:

- Отворена среща-дискусия с този специфичен етнос на тема: „Ранно професионално ориентиране и ролята на изкуството, формирайки ромските приоритети”, водена от Венета Кучова, която същевременно и превеждаше от ромски език;

- Отворена работилница;

- Концерт „ Барселона Джипси Клезмер Оркестра

- През 2015 г. като партньори на Народно читалище „Вещина”, кандидатствахме по ОПНОИР, Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила - проект "У дома". Проектът обединява усилията на 4 организации: Народно читалище „Вещина”, Форум за арабска култура, район „Лозенец”, Столична община и 35 СОУ „Добри Войников”. Изготвена е образователна програма „У дома”, в която 10 смесени екипи от 50 ученици бежанци и българи ще изработват късометражни филми за толерантност.

Изпълнението на проекта ще допринесе за възстановяване на доверието между общностите и поддържане на дух на толерантност и разбирателство. Учениците от малцинствата ще придобият знания и увереност за пълноценно взаимодействие в смесена образователна и житейска среда. В образователния процес ще се включат и над 150 деца и ученици от малцинствата/бежанци от трите приемателни центъра в София. Всички 10 филма ще бъдат представени като част от програмата на международния филмов фестивал в Балчик. В края на проекта от смесените екипи ще се формира екип от 10 ученици доброволци, който ще продължи програмата като оказва и подкрепа на други училища, проявили интерес за участие. Изпълнението на проекта ще допринесе за възстановяване на доверието между общностите и поддържане на дух на толерантност и разбирателство. Учениците бежанци ще придобият знания и увереност за пълноценно взаимодействие в смесена образователна и житейска среда.
Сподели с приятели:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница