Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница82/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   102
РАЙОН ЛЮЛИН • Приоритет „Образование“

 • 40 СОУ „Луи Пастьор“ дейности по модул „Приобщаващо образование“- конкурси, концерти.

 • Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система

 • 40 СОУ „Луи Пастьор“ дейности по модул „Индивидуализация“ – допълнителна работа с ученици от ромски произход, безплатно хранене.

 • 103 ОУ „Васил Левски“ : районни турнири и състезания по футбол, бадминтон, щафетни игри; футболен турнир за купата на "Кока - Кола", гр. София;   участие в проект по създаване на ученически клубове за енергийна ефективност.

 • 37 СОУ „Райна Княгиня“ работа по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“- превенция на отпадане от образованието, овластяване и мотивиране на родителите за по-активно участие в училищния живот. Естествен преход към работа по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, който ще приключи през 2016 г.

Ученик от 37 СОУ – Марти Драганова – е взела участие в церемонията по поемането на председателството на Съвета на Европа от българия на 23.11.2015 г. и в организирания във връзка с нея Коледен базар.

 • 97 СОУ „Братя Миладинови“ работи по „Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище.

 • 20 ОДЗ „Люляче“ – системно се провеждат разговори с родителите, касаещи здравословно и пълноценно хранене; работа със семейства в посока преодоляване на детската агресия, предразсъдъци и привличане на родителите като партньори.

 • 32 ОДЗ „Българче“ – работа по проект „Децата по света – по какво си приличат и по какво се различават”. Запознаване на децата с културата, начина на живот, облекло и традиции на деца от различни етноси.

 • 68 ОДЗ „Ран Босилек“ - Проект „Заедно, за да успеем”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. Допълнително обучение по български език в неформална и интерактивна среда, за изравняане на стартовите позиции на ромски деца с тези на децата от мнозинството.

 • 101 ОДЗ „Ябълкова градина“ – работа по проект „Да изразим себе си“ с партньор „Анимус“ и „Разнообразни и равни“. Включените в него дейности са възпитателно-творчески и социално-психологически, насочени към децата в риск, към които спадат и ромските деца.

 • 97 ЦДГ „Китна градина“ - ЦДГ-97 „Китна градина” работа по проект „Да изразим себе си” съвместно със СО, Фондация „Разнообразни и равни” и сдружение „Анимус” социалното, здравното и образователно интегриране на децата от ромски произход. • Приоритет „Здравеопазване“

 • Достъп до здравни услуги и програми

 • През месец юли 2015 г. в ж.к. „Филиповци“ фондация „Здраве и социално развитие“ разкри „Център за работа с деца на улицата“. Услугата, която се предлага по проект, работи в посока преодоляване на проблеми в ромската общност, в това число подобряване на родителската култура, отговорно грижа за децата, тяхното образование и възможности за включване на пазара на труда.

 • В Проект, осъществяван в партньорство с АСП „Нови възможности за грижа“ социалната услуга „Личен асистент“ се предоставя на четирима граждани от ромски произход. Наети са петима лични асистенти от ромски произход. • Приоритет „Заетост“

 • Брой регистрирани роми в Бюро по труда Люлин – 87 души. Постъпили на работа – 45 души. Седем от тях са постъпили на работа по програми за заетост, 38 са на първичния пазар на труда. Двама са включени в обучения. • Приоритет „Жилищни условия“

 • За периода 2010 г. – 2015 г. район „Люлин“ е получил по разпределение от Столична община 182 бр. жилища, като 142 бр. от тях са предоставени на района през 2013 г., в бл.464, за да бъдат настанени ромски семейства от фургоните на бул. „Европа“ . • Приоритет Върховенство на закона и недискриминация“
 • Ежедневна координация и взаимодействие с 09-то РПУ, с цел поддържане обществения ред и установяване на върховенство на закона.

 • Подаване на сигнали към компетентните органи за лица, който чрез своите действия нарушават обществения ред и върховенството на закона.

 • Профилактика на рискови лица използващи езика на омразата, с което създават опасност за етническия мир в района.

 • Районната администрация подкрепя и стимулира деца от малцинствени групи да се интегрират успешно в институциите на общинската образователна система, с цел недопускане още от ранна възраст капсулация на малцинствата и тяхната дискриминация.

 • СО-Район „Люлин“ осъществява тясно взаимодействие с Местната комисия за бора с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните за недопускане на елементи на дискриминация при разглеждане на наказателните дела. • Приоритет „Култура и медии“
 • Дейности по запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност

 • 40 СОУ „Луи Пастьор“- дейности по модул „Включване на семейството“ – срещи със семейства от различни етноси, беседи за традициите и ежедневието, стая за разговори със семейства на проблемни деца.

 • 103 ОУ „Васил Левски“ – участия на танцовия състав към училището в културни дейности на районно ниво.

 • 37 СОУ „Райна Княгиня“ по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ е сформирана група „Фолклор на етносите“.

 • 32 ОДЗ „Българче“ - Изложба под надслов „Еднакви и различни”: мирно съжителство с деца от други националности; положително отношение и толерантност към различните деца.


РАЙОН „НАДЕЖДА“


Кои са най-големите и/или най-често срещаните проблеми във Вашия район?

Инфраструктурни проблеми

-необходимост от рехабилитация на улична и тротоарна мрежа (не само от първостепенна важност, но и ВКУ);

-кражба на елементи от пътната инфраструктура;

-проблеми свързани с функционирането на уличното осветление;

-опазване и охрана на подлезите в района;

-подновяване на уличната маркировка в районите на училищата и детските заведения;Бззстопанствени кучета

-кастриране и маркиране;

-прибиране на кучетата в приют за животни;

-регистрация на домашните любимци;

Зелени площи и детски и спортни площадки

-необходимост от нови зелени площи и подмяна на изсъхнали дървета с нови;

- реновиране на старите детски площадки;

-изграждане на нови детски и спортни площадки;

-липса на паркова мебел (пейки, беседки и др.);

В и К мрежа

-изграждане на нова В и К мрежа в кв. „Требич“;

-отводняване на проблемни участъци в кв. „Илиянци“ при обилни дъждове и снеготопене;Социални проблеми

-недостиг на общински жилища за нуждаещите се;

-недостиг на места в детските градини и ясли;Кои са най-честите проблеми, с които гражданите се обръщат към вас?

Районната администрация работи предимно по сигнали на граждани и проблемите с които се обръщат към нас са същите, описани по-горе.
По какви въпроси (от каква експертна подкрепа) се нуждае района?

- финансова подкрепа (липса на достатъчно средства за решаване на горепосочените проблеми)

-Опазване на околната среда и зелените площи;

-Благоустройството и характера на района;

-Подпомагане на политиката за младежта, децата и спорта;

-Териториално развитие и благоустроявана на район „Надежда“ ;

-Промяна и прилагане на регулационни планове, вписване на имоти в кадастъра и борба с незаконното строителство;
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“
По приоритет „Образование“


 • Интегриране, адаптиране и превенция на децата от уязвими групи в учебните заведения. Създаване на условия за намаляване на процента на необхванатите и опаднали от училище деца

 • Дейностите, във връзка с интеграция на ромите в 171 ОУ „Стоил Попов”, проведени през календарната 2015 година както следва:

Участие на директора на училището и родител от ромски произход /председател на родителския актив/ в обучение на тема ”Работа в мултикултурна среда”.

Адаптиране на изоставащите ученици към учебния процес, както и работа с родителите от малцинствените групи за приобщаването им към училищната среда: задържане на децата им в училище; запознаването им с проблемите на учениците , привличането на родителите към дейността на училищното настоятелство и родителския съвет.
 • Извършени дейности за интеграция в 172 ОУ“Христо Ботев“ през 2015г.

Активизиране на училищната общност. Учредяване на ученически съвет/парламент/.Участие на родителите в празници и благотворителни дейности.Създаване на инициативен комитет за учредяване на родителски клуб и за повишаване на тяхната педагогическа култура, толерантно общуване, опознаване и уважаване на културата на различните етноси. Дейносит в СИП „Фолклор на етносите“. Дейности в СИП“Религия“: Банго Васил ромската нова година, „Всички заедно“, празник на етносите, изработване на проект “С любов към приятеля“/ден на толерантността/.

Работа с други институции и неправителствени организации: Сдружение “Възможности без граници“, ББП, МН, ЦМД , “Амелипе“,обществени възпитатели, Агенция за закрила на детето, ЦДГ №2, богата съвместна дейност с НЧ “Отец Паисий 1927“, инспектор МВР.

Презентиране на добри практики: открити уроци с гости и представители от други училища и РИО София; участие в проект“Интеграция“ към РИО София, участие в проект към ЦМД“Амелипе“-„Всеки ученик може да бъде отличник“; участие в коледен празник на етносите в Националния исторически музей съвместно с РИО София.

Действащ механизъм за задържане на подлежащите на задължително обучение и превенция на ранното отпадане на учениците.
 • Дейности извършени от район „Нови Искър“-СО през 2015г.

Приоритетна задача на районна администрация като цяло е да се говори за проблемите на младежите и децата и създаване на благоприятна среда, която да ангажира вниманието им и ги държи далеч от вредно външно влияние, пороци и др.

Социално-превантивната дейност на МКБППМН цели отдалечаването на подрастващите от употреба на алкохол, тютюнопушене, наркомании, хазарт, криминогенни секти, трафик на деца, сексуална експлоатация, рисковете в интернет пространството, утвърждаване на здравословен начин на живот и др. В тази връзка през месеците август, септември и октомври, ноември и декември 2015 г. МКБППМН проведе редица срещи и прояви целящи разнообразяване на ежедневието и свободното време на младежите в район „Нови Искър“ както следва:

„Дни на отворените врати на МКБППМН“. Запознаване с дейността на МКБППМН и с действащото законодателство на Република България, семеен денс маратон „Следвай ритъма“ - Тае Бо, Зумба, Латино-денс фюжън, Канго джъмпс.

Кръгла маса – „Ограничаване на криминалната активност на ромските деца“Тренинг обучение за родители „ Диагностиране и „ранно хващане“ на проблеми при детето – употреба на дрога, агресивни нагласи, неосъзнати потребности, мотиви и други, характерни за тинейджърската възраст особености“.

Дискусия за деца и родители - “Опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение. Правила за безопасност в районите на железопътни гари“.

Тренинг – „Превенция на насилието и агресията“ - повишаване осведомеността на децата и на техните семейства относно правата на детето, насилието над децата и стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието.

Лекция – „Превенция на зависимости“ - проявата е свързана с трите най-често срещани зависимости сред младежите: алкохолизма, наркоманията и интернет зависимостта.

Район "Сердика"

1. Приоритет "Образование"
Предприети стъпки:


 • Включване на децата от ромски произход в извън училищни дейности. Деца от ромски произход участваха в организираните районни празници по случай:

- 24-ти май „Ден на славянската писменост и култура”;

- 17-ти септември „Ден на София”;

- Ученически спортни игри;

- Проект по програма за развитие на физическото възпитание и

спорта в Столична община;

- Лятна програма за ученици в неравностойно положение
 • Съгласно проведена обществена поръчка са осигурени безплатни учебници и учебни помагала на учениците в рамките на основното образование.


Резултати от мерките:

 • Гарантиране на равен достъп до качествено образование;

 • Обхващане и задържане децата и учениците от ромската и другите уязвими етнически групи в образователната система;

 • Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата.


2. Приоритет "Здравеопазване"

Предприети стъпки:

 • Провеждане на беседи за начините за предпазване от нежелана бременност и опасностите от ранните и родствени бракове сред ромското население. Беседите бяха проведени съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.Резултат от мерките:

 • В резултат на извършените беседи се наблюдава увеличение на броя на лицата от ромски произход, които имат личен лекар. Повишават се здравните знания и информираността на ромското население.3. Приоритет "Заетост"
Предприети стъпки:

 • Съвместно с Бюро по труда „Сердика” ежегодно се реализира програма за временна заетост, като част от назначените по програмата лица са от ромски произход;

 • Съвместно с Бюро по труда „Сердика” ежегодно се реализира Регионална програма за обучение и заетост, като част от назначените по програмата лица са от ромски произход;


Резултат от мерките:

 • Подобряване на достъпа на ромите и останалите уязвими етнически групи до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.


4. Приоритет "Жилищни условия"
Предприети стъпки:

 • В жилищната картотека на района са образувани картотечни преписки на ромски семейства;

 • Решават се постепенно проблемите със собственост върху земята и незаконното строителство;


Резултат от мерките:

 • Отделни ромски семейства биват настанявани в общински жилища. Проблем се оказва ограниченият жилищен контингент, както и нередовното заплащане от страна на ромските семейства на разходите по предоставените им жилища.


5. Приоритет "Върховенство на закона и недискриминация"
Предприети стъпки:

 • Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на целевата група;


Резултати от мерките:

 • Ограничаване прояви на нетолерантност;

 • Върховенство на закона и защита на обществения ред.6. Приоритет "Култура и медии"

Предприети мерки:

 • Проведено училище за родители от ромската етническа група относно наказателна отговорност на родителите, отношение към институциите, общуване с децата, ранни бракове и лична хигиена;

 • Проведено обучение и демонстрация за ученици от ромски произход, съвместно с БЧК относно действия при земетресение


Резултат от мерките:

 • Подобряване на общата култура на родителите от ромски произход относно социални и битови проблеми;

 • Подобряване на общата култура на ученици от ромски произход.РАЙОН „СЛАТИНА”

По експертни данни на територията на район „Слатина“СО, ромите и гражданите в уязвимо социално положение, живеещи при сходна на ромите ситуация, основно в живеят в кв. „Христо Ботев” СО район „Слатина”. • Проекти, свързани със социална и образователна интеграция на рискови групи – деца и ученици от ромска етническа общност, хора с увреждания и възрастни хора в които участват / около 30%/ като потребители на услугите от кв.”Христо Ботев” са:


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ – 2015 г.

 • Проект „Личен асистент”- ПМС№4 – февруари-април 2015г.

 • Проект – Оперативна програма „ Топъл обяд”-МТСП -2015г./

Проект „Общностен център” – Световна банка /2012-2015г. - Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”
ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 • Проект - Оперативна програма –МТСП – „Нови възможности за грижа „ – май 2015- 29 февруари 2016г.

 • Проект Оперативна програма – МТСП – „Независим живот „ – Бенефициент СО район „Слатина” – „Център за интегрирани грижи”- м.декември 2015- м.декември 2017г.

 • Проект „Обществена трапезария”-МТСП- /2009-2016г./

 • Проект BG О6 „Деца и младежи в риск” –Компонент 2 „Грижа за деца в риск”-интеграция – юни 2015-април 2016г.- ЦДГ №62 „Зорница”-СО район „Слатина”


ОСЪЩЕСТВЕНИ ПАРТНЬОРСТВА:

 • БЧК

 • НПО - Позитивни 365

 • НПО - Разнообразни и равни

 • SOS „Детски селища”

 • Фондация „Анимус”

 • Фондация „Деца на България”


1.Образование
На 31.12.2015 г. приключи проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община” Министерство на труда и социалната политика (МТСП) , Световна банка и Столична община.”

Проектът е на стойност 6,357,640 лева, в т. ч. 1,4 млн. лева съфинансиране от Столична община.

Основната цел на Проекта бе превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително ограничаване предаването на бедността между поколенията. Услугите и дейностите, включени в проекта бяха насочени към повишаване общото благосъстояние на децата и най-вече на тези от рисковите групи преобладаващо от територията на кв.»Христо Ботев».

Общностните центрове са изградени в кварталите „Слатина”и „Овча купел” .

Целта е да се интегрират и обучат деца в риск, както и да се подкрепят техните родители. Организираните дейности, включително и „Лятно училище”оказаха много благоприятно отражение и постигнати резултати:

- Развити нов тип социални услуги и форми на грижа в общността и институциите;

- Осигурен равен достъп до качествена предучилищна подготовка и образование,чрез подобрена училищна готовност на децата от рискови семейства и деца с увреждания на възраст до 7 години;

- Формирана здравна култура за правилно отглеждане на децата;

В групите се интегрираха 30% деца в риск . Целта бе, в тези групи да се обучават и обгрижват децата в риск, предимно от кв. „Хр. Ботев”, както и да им да се даде равен старт и достъп до образование.

В квартала живеят около 1300 деца на възраст от 0 до 7 години. Извършиха се услуги за консултиране и подкрепа на родители и деца от 0 до 7 години.

Общностният център обслужи деца и родители, със специфични нужди и от всички райони на столицата със специфични потребности, вкл. езикови и за социална адаптация и социализация.

Районната администрация извърши дейности с цел осигуряване на равен достъп до образование, превенция на отпадането и активното включване на родителите към образователния процес.

- На сайта на района се обновява информацията касаеща образованието –

обяви за свободни места в ДГ и училища, както и различни инициативи провеждани с децата, учениците и с родителите. • Проведени бяха регулярните родителски срещи за запознаване с формите на обучение и извънкласните дейности, които предлагат съответните училища. Особено се акцентира на приема на деца и ученици от кв.”Христо Ботев”в 109 ОУ”Хр.Смирненски”, 148 ОУ "проф. д-р Любомир Милетич" и 93 СОУ „Александър Теодоров-Балан”.

През тази учебна година е увеличен броя на учениците от кв.”Христо Ботев” записали се в цитираните училища.

- Учителите от посочените училища посетиха родителите на подлежащите с цел информиране и записването им в училището.

- Периодично се провеждат срещи с родителите по проблемите на посещаемостта на училище, резултатите от УВР, отпадането от училище.

- По доклади на директорите за допуснати неизвинени отсъствия от ученици, специална комисия назначена със Заповед от кмета на района изготвя констативни протоколи и информира родителите, с което спомага завръщането на учениците в училище.

- Във всяко училище на Педагогически съвет се обсъждат факторите, водещи до отпадане, набелязват се мерки за преодоляването му. Ресурсни учители подпомагат работата на учениците със СОП и затруднения в общуването, както и с адаптацията в училищната среда.

- Създадени са условия за целодневна организация за ученице от І до ІV клас.

- Предоставя се безплатна закуска за децата от ПГ в детските градини и учениците от подготвителните групи и учениците от І – ІV клас

- Изработена е картотека на подлежащите на задължително обучение деца и ученици от малцинствените групи.

- В училищата се извършва работа на психолозите и класните ръководители със застрашените от отпадане ученици.

- В „Час на класа” са включени теми свързани с етническото многообразие и живота в мултикултурна среда

- Проведена анкета на тема „Познавам ли културата на моя етнос”

- За повишаване на интереса към обравователния процес спомагат и организираните извънкласни дейности в училищата – клубове по интереси, школи, кръжоци и др.

Работата по проекти за интеграция е залегнала традиционно в 94 СО”Димитър Страшимиров” и ЦДГ „Зорница”, както и в останалите учебни и детски заведения на територията на района, реализираме и съвместни проекти с други райони/ „Люлин”, „Красна поляна”, „Връбница”/

.

Много добри резултати отчетохме с „Лятно училище” в Общностен център, Работа по проекти в 94 СОУ- „Успех”, „С грижа за всеки ученик” „Нов шанс”/ за отпаднали от училище ученици /.


Една от основните цели и през 2015г.бе осигурена подкрепяща образователна среда за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез организиране на дейности за: привличане, адаптиране и съвместно обучение на деца и ученици от различни етноси, включване на родители в училищния живот,

структуриране на фокус групи за установяване на равнище на интегриране на деца/ученици от етноси в риск, СОП и СОТ;Постигнати резултати:

1.Изградена е положителна нагласа към училищната среда и мотивацията за учене.

2.Осигурени условия за обхват на децата в предучилищна възраст, вкючително на ромските деца и тези на гражданите, живеещи при сходна на ромите ситуация.

3.Намален е броят на отпадналите от училище в задължителна училищна възраст.

Установихме, че колкото по-голяма е съпричастността на родителите като партньори към процеса на учене , толкова е по-голям ефекта и резултатите при техните деца.
Необходимо е да продължи работата по популяризиране на необходимостта от учене.Да се привличат родителите в общи занимания- тържества, спортни игри, семинари.Да се развие инициативата „Ден на отворени врати” във всяко училище на територията на СО район „Слатина”.
2.Заетост
СО район „Слатина” има сключен договор за 2015г. с Дирекция „Социално подпомагане” – Слатина, чрез който се осъществява Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане. Една от целите на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица от групи в неравностойно положение. Дейностите в които са заети лицата предимно от ромски произход са свързани с поддръжка на детски и спортни площадки – почистване, метене, събиране на отпадъци; зимна поддръжка на улици и площадки – почистване от лед и сняг и други.

Образованието в 94 СОУ е ориентирано към придобиване на професионална квалификация и това е предпоставка за по голям шанс при търсене на работа.
Сподели с приятели:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница