Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница83/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   102

Алтернатива е съвместна работа с НПО по посока на:

 • организиране и провеждане на информационна кампания за запознаване на ромите и гражданите, живеещи в сходна ситуация, с подходящи програми за заетост

 • подпомагане и насочване към различни институции за реализацията им в работна среда чрез работа по проекти

 • техническа помощ при попълване на необходимата документация

3. Здраве/здравеопазване/ и социална дейност
СО Район „Слатина” има натрупан опит в администриране на проекти, свързани със здравно-социална дейност на конкретни целеви групи и през 2015г.:

Проект „Обществена трапезария” –МТСП

Проект „ Топъл обяд” -МТСП

Проект „Социално включване”-МТСП и Световна банка

Проект „Подкрепа за достоен живот”- -МТСП

Проект „ Нови възможности за грижа”- -МТСП

Проект „Център за интегрирани грижи” – Оперативна програма – бенефициент СО райн „Слатина”- старт 18 декември 2015г.
На територията на община „Слатина” управлението на социалната сфера се осъществява от ДСП. Предоставянето на социалните услуги в района се осъществява от: Център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър; Защитено жилище за хора с психически увреждания, SOS – Детски селища, съвместно с район „Слатина” предоставя социални услуги за деца и семейства в риск;

СО райн „Слатина” работи съвместно с посочените институции с цел подобряване на предлаганите услуги.Проект „Обществена трапезария” и „Топъл обяд”–МТСП

Поредна година се предлага услугата на 112 бр.бенефициенти, от които 30% на населението от кв.»Христо Ботев».

.

Със СО Дирекция «Социални дейности» сме в партньрство. Участници сме в координационно звено по Програма за мерки в подкрепа на деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск.В изпълнение на приоритетите и мерките за развитие на социалните услуги на територията на район „Слатина”, се разработва единна политика в областта на социалните услуги с една основна цел – подобряване на качеството на живот на всички засегнати в сферата групи.

Всички дейности по приоритет „Здравеопазване” са с цел осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги и превантивни програми, реализиране на социалната политика на Столична община за различните уязвими групи, подкрепа на децата и техните семейства, на хората с увреждания, интеграцията на ромите, хората от третата

възраст и други социални дейности, повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

- По данни на медицинските специалисти в детските градини и училищата на района няма деца и ученици без личен лекар.

- По утвърдени от директорите на ДГ и училища планове се провеждат беседи и практики свързани със здравословния начин на живот.

Инициативи: • БЧК и други неправителствени организации със съдействието на района организира в читалище „Асен Златаров” беседи за промоция на здравето, предпазване от ХИВ, СПИН и др.

 • Партньори сме на Фондация „Позитивни” за подкрепа на деца и семейства в риск.

 • Проведена беседа относно необходимостта от ваксиниране

 • Проведена кампания за начините за предпазване от инфекциозни заболявания

Като база за развиване на дейностите се ползва читалище „Асен Златаров” в кв.”Христо Ботев”.

Здравните медиатори работят на терен, но са крайно недостатъчни. Осигурено е и помещение за медиатори на ул.”Роглец”-9.

В Консултативния център на „Роглец”-9, младежи и родители и от ромския етнос получават психологическа и емоционална подкрепа от специалисти. Хората от кв.”Христо Ботев”се обслужват от лекари в 6/шест/ кабинета на ул.”Роглец”-9.


  1. 4.Жилищни въпроси

До 2014г. са предоставени са 132бр.общински жилища на нуждаещи се граждани от ромски произход в кв.”Христо Ботев” и кв.”Гео Милев”-бл.3, като през 2015г. са настанени още 4 семейства от ромски произход в общинските жилища на СО район „Слатина”.

В сградата на ЦДГ№62 „Зорница” се извършват текущи ремонти и сградата е в много добро състояние. В 94 СОУ е извършено обследване за енергийна ефективност и предстои саниране.

Разработена е програма за подобряване на жилищните условия в общинските жилища в кв.”Христо Ботев” и бл.3 в жк „Гео Милев”.Протече и кампания „Добър стопанин”.


5.Върховенство на закона и недискриминация
Анти-дискриминационни акции се провеждат във всички дейности – образование, спорт, култура.

През изтеклия период няма индикации за дискриминационни актове.

Ежегодно се чества Международния ден на ромите – 8-ми април с финансовата подкрепа на СО Дирекция „Култура” и съфинансиране от СО район „Слатина”.

Тази година празника бе отбелязан в ЦДГ №62 „Зорница”

Присъстваха много родители, обществени деятели и служители от районната администрация.

Всяка година съвместно се чества празника „Свети Дух”.6. „Култура и медии”

Дейности, свързани с културния живот на района


 • Празник на района “Св. Дух”

 • 8 април – Международен ден на ромите

 • Банго Васил

Във всички културни събития провеждани на територията на СО район „Слатина” гражданите от ромски произход са канени и почти във всяка инициатива са участвали. Децата и учениците от кв.”Христо Ботев”, както и самодейците от читалище „Асен Златаров” не веднъж са ни радвали с изпълненията си. Получили са много международни и национални награди за художествени и спортни изяви, както и поздравителни адреси по различни поводи от кмета на района.

Всички събития се популяризират на сайта на СО район Слатина и в медийното пространство преди събитието и след него. Това е допълнителна мотивация за участниците.СПОРТНА ДЕЙНОСТ НА НИВО РАЙОН
Ежегодно участие на всички училища от района /включително и 94СОУ-кв.”Христо Ботев”/ в Ученически игри, както и участия в състезанията и турнирите от Спортния календар на Столична община.

Проведени са ученическите спортни игри за учебната 2014 – 2015г.

В момента тече провеждането на игрите за 2015 – 2016г.

Социална интеграция чрез физическо възпитание и спорт: във всички училища са сформирани групи по различни видове спорт и са разработени спортни календари

Оказва се и емоционална подкрепа на деца от ромски произход, които са регистрирани в Детска педагогическа стая, както и на техните родители от специалистите на МКБППН.

Необходимо е и занапред да се търсят алтернативи за финансиране чрез включване в проекти от ЕФ и спонсори.

Доброволчеството трябва да се поощрява – ромите да се включват активно с доброволен труд в дейностите.

РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”
По експертни данни на територията на СО - район „Студентски“, няма квартали, заселени с ромско население.Първото ромско гето се е настанило на територията на района през деветдесетте години на миналия век. Ромите нямат адресна регистрация на територията на района, а живеят предимно през летния сезон в незаконни постройки по поречието на реките „Сухата река“, „Дървенишка“ , „Въртопо „ и местност „Малинова долина“ предимно в паянтови постройки разположени в частни имоти.Децата им не посещават училище и детска градина.Комисии назначени със заповед на кмета на СО – район „Студентски“ и включващи представители на различни институции, включително и от Дирекция „Закрила на детето“ – Младост са присъствали на принудителна административна мярка по задължителното премахване на незаконните постройки

1.Образование

В 55 СОУ „Петко Каравелов“ се интегрират и успешно обучават 4 деца от ромски произход .

В ОДЗ №78 „Детски свят“ се отглеждат и социализират 5 деца от ромски произход.

За тях се:

- Осигурява равен достъп до качествена предучилищна подготовка и образование чрез подобрена училищна готовност на децата от рискови семейства и деца с увреждания на възраст до 7 години;

- Формиране на здравна култура за правилно отглеждане на децата;

- Подобряване на здравето на децата.

Районната администрация извърши дейности с цел осигуряване на равен достъп до образование, превенция на отпадането и активното включване на родителите към образователния процес.

- На сайта на района се обновява информацията касаеща различни инициативи провеждани с децата и учениците.

- За обхващане на децата и учениците в училище през месец април 2015 г.бяха изготвени и предоставени на директорите на училища списъци на децата, родени 2008г., 2009г и 2010г. – подлежащи на обучение в ПГ и І клас за учебната 2015/ 2016 г.

- Проведени бяха регулярните родителски срещи за запознаване с формите на обучение и извънкласните дейности, които предлагат съответните училища и детски заведения .

- Периодично се провеждат срещи с родителите по проблемите на посещаемостта на училище, резултатите от УВР, отпадането от училище.

- По доклади на директорите за допуснати неизвинени отсъствия от ученици, специална комисия назначена със Заповед от кмета на района изготвя констативни протоколи и информира родителите, с което спомага за връщането на учениците в училище.

- Във всяко училище на ПС се обсъждат факторите, водещи до отпадане, набелязват се мерки за преодоляването му. Ресурсни учители подпомагат работата на учениците със СОП и затруднения в общуването, както и с адаптацията в училищната среда.

- Създадени са условия за целодневна организация за учениците от І до ІV клас.

- Предоставя се безплатна закуска за децата от ПГ в детските градини и учениците от подготвителните групи и учениците от І – ІV клас , както и безплатен обяд за общо 30 деца в общинските училища намиращи се на територията на район „Студентски“.

- В училищата психолозите и класните ръководители работят със застрашените от отпадане ученици.

- В „Час на класа” са включени теми свързани с етническото многообразие и живота в мултикултурна среда

За да се осигури подкрепяща образователна среда за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез организиране на дейности за привличане, адаптиране и съвместно обучение на деца и ученици от различни етноси и включване на родители в училищния живот;

Задачи:


 1. Да създаде условия за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства;

 2. Да се повиши мотивацията на родителите за записване и задържане на децата в училище и активно участие в училищния живот;

 3. Да се разработи и апробира Програма за оптимално обхващане на деца, непосещаващи или отпаднали от училище;

Установихме, че колкото по-голяма е съпричастността на родителите като партньори към процеса на учене , толкова е по-голям ефекта и резултатите при техните деца.

Успешно се развива инициативата „Ден на отворени врати” във всяко училище на територията на СО район „Студентски” и част от детските градини.

Необходимо е да продължи работата по популяризиране на необходимостта от учене. Да се привличат родителите в общи занимания- тържества, спортни игри, семинари

1.2.Заетост
СО - район „Студентски ” има договор за 2015г. с Бюро по труда – Младост , чрез който се осъществява Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане. Една от целите на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица от групи в неравностойно положение. Дейностите в които са заети лицата предимно от ромски произход са свързани с поддръжка на детски и спортни площадки – почистване, метене, събиране на отпадъци; зимна поддръжка на улици и площадки – почистване от лед и сняг и други.
1.3 Здраве/здравеопазване/ и социална дейност

СО - Район „Студентски” има натрупан опит в администриране на проекти, свързани със здравно-социална дейност на конкретни целеви групи:

Проект „Подкрепа за достоен живот”- МТСП до февруари 2015г

Проект “ Нови възможности за грижа “ - МТСП от м. май 2015г до м.февруари 2016г

На територията на община „Студентски” управлението на социалната сфера се осъществява от ДСП. На територията на района се намират Дом за Стари хора „Дълголетие“ и Медицински център за деца с проблеми в развитието.

Всички дейностите по приоритет „Здравеопазване” са с цел осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги и превантивни програми, реализиране на социалната политика на Столична община за различните уязвими групи, подкрепа на децата и техните семейства, на хората с увреждания, интеграцията на ромите, хората от третата възраст и други социални дейности, повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

- По данни на медицинските специалисти в детските градини и училищата на района няма деца и ученици без личен лекар.

- По утвърдени от директорите на ДГ и училища планове се провеждат беседи и практики свързани със здравословния начин на живот.
1.4.Жилищни въпроси

През изминалата година няма картотекирани ромски семейства .1.5 Анти-дискриминация
Анти-дискриминационни акции се провеждат във всички дейности – образование, спорт, култура.

През изтеклия период няма индикации за дискриминационни актове.

Във всички културни събития провеждани на територията на СО район „Студентски” всички гражданите са канени и почти във всяка инициатива са участвали.

Проведени са ученическите спортни игри за учебната 2014 /2015г.

Социална интеграция чрез физическо възпитание и спорт - във всички училища са сформирани групи по различни видове спорт и са разработени спортни календари

Оказва се и емоционална подкрепа на деца от ромски произход, които са регистрирани в Детска педагогическа стая, както и на техните родители от специалистите на МКБППН. Много добри резултати отчетохме с реализирането на проект „Една незабравима лятна ваканция ”, която се провежда вече 10 години по инициатива на МКБППН и беше надградена с развитие на арт ателиета и лидерска работилница.Доброволчеството трябва да се поощрява – различните етноси да се включват активно с доброволен труд в дейностите.

Район „Възраждане”
Планът за действие на СО - район „Възраждане” за интегриране на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, отчита ситуацията на тази общност в Района от социално-икономическа и демографска гледна точка. Концепцията му е съобразена с главните стратегически цели, както на държавните политики така и на целите на Района по отношение на маргинализираните групи, а изпълнението му е насочено към: Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа; Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи; Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си; Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение. Реализирането на политиката в критичните области за подобряване на интеграцията на ромската общност – образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване е чрез работа, образование, участие в политическия и културен живот, спазване на правилата и законите, обществен консенсус и поетапно решаване проблемите на ромите не само от гледна точка на човешките права, но и от гледна точка на възможностите за развитие. Планът за действие задава основни принципи на районната политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо социално – икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима и трайна промяна на конкретната улица, квартал .
I.ОБРАЗОВАНИЕ

СО-район „Възраждане" има добре развита образователна структура. На територията на района се намират 7 детски заведения, като за  учебната  2014/2015 година те обхващат 1499 деца. Три от детските заведения са целодневни – за деца от три до седемгодишна възраст. Четири са обединени детски заведения – за деца от една до седемгодишна възраст. Яслените групи са общо шест и в тях се отглеждат 177 деца. През 2013/2014 в детските заведения са приети 42 деца от ромски произход, като най-голям е броят им в ОДЗ № 120 – 13 деца и ЦДГ № 116 – 15 деца.  А за учебната  2014/2015 година те са съответно  в ОДЗ № 120 – 15 деца и ЦДГ № 116 – 16 деца. На територията на Район „Възраждане" има девет общински учебни заведения: 4бр. - ОУ, 4 бр.- СОУ и 1бр. ВСОУ. В тях се обучават общо 8170 ученика, разпределени, както следва: Начален курс І-ІV клас – 2354 ученика,Среден курс V-VІІІ клас – 2363 ученика,Горен курс ІХ- ХІІ клас – 3453 ученика .За учебната 2014/2015 година в учебните заведения на Район „Възраждане"  функционират общо 7 подготвителни класа за 5 и 6 годишни деца. Ромските ученици на територията на Район „Възраждане" са с гарантирано право на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграцията им  в етнически смесени детски градини и училища. В тези училища и детски градини се полагат специални усилия за интеграция на децата и учениците от различните етноси, с оглед преодоляване на проблемите на обхвата, преждевременното напускане и образователната адаптация. Обучението на децата и учениците от различен етнически произход е в дух на толерантност и недискриминация, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход. Полагат се непрекъснати усилия от страна на педагогическите екипи, работещи с деца от ромски произход, чрез прилагане на разнообразни форми и методи за работа с деца с трудности и дефицити в обучението, и отпаднали от училище в посока на тяхната реинтеграция. Предпочитан избор на родителите  е децата им да се обучават в кварталните училища. В две от учебните заведения – 67 ОУ „Васил Друмев" и 136 ОУ „Любен Каравелов", преобладаващият състав на учениците е от ромски произход. Това е обусловено от локацията на училищата – и двете са разположени в непосредствена близост до махали с преобладаващо население от ромски произход. В 67 ОУ и 136 ОУ от години се работи  съвместно с много граждански сдружения и организации по различни програми. Изключително успешен модел е програма „ Училище на включването" – ежедневно от кв. Факултета се превозват общо 343 ученика, които се обучават в училищата. В 136 ОУ „Любен Каравелов" за учебната 2014/2015 г., увеличен броя на групите за целодневно обучение - формирани са 7 групи за целодневно обучение в І –ІV клас и 2 подготвителни класа, съответно за 5 и 6 годишни деца. Училището работи успешно по редица проекти, последният от които – проект „Успех" към МОМН обхваща над 200 ученика в 15 различни клуба – „Приложна математика",  „Приложно колоездене", „Огледало на моето поведение", „Здраве", „Фолклор на етносите – ромски фолклор", „Шах - клуб", „Дигитални компетентности" и др. В учебното заведение има формирана вокална и танцова групи, клуб по актьорско майсторство, клуб по приложни изкуства и секции по футбол и волейбол. Училището работи и по Програма „С грижа за всеки ученик" в която са включени ученици от VІ клас и подготвителните класове. В 67 ОУ „Васил Друмев" за учебната 2014/2015 г., групите за целодневно обучение са 4  в І –ІV клас и 2 подготвителни класа, съответно за 5 и 6 годишни деца. Училището е партньор в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по два проекта – „Заедно в бъдещето" и „Училище за амбиции", съвместно с НЧ „Васил Друмев".През настоящата учебна година 67 ОУ работи по мярка „Без свободен час" от Национална програма „Училище без отсъствия". 67 ОУ представя и единственият духов оркестър с вокална група от учебните заведения на Район „Възраждане". Спортните секции са по ръгби, хокей на трева и тенис на маса. През 2015 г. ученици от двете учебни заведения бяха включени в реализирани проекти от МКБППМН СО-район „Възраждане" – „Живот без дрога, алкохол и тютюнев дим" и „Живот без насилие и сълзи" и в районен турнир по шахмат. Директорите и педагогическите екипи в двете учебни заведения са обучени и притежават необходимата квалификация и компетентности за работа с деца от малцинствени групи. Активна е работата с родители  в детските заведения и  в училищата. Провеждат се родителски срещи, консултации, а посещението на родителите в училищата дава възможност за разговори и своевременно изясняване на проблеми. Училищните екипи от педагогически специалисти полагат усилия за приобщаване на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.Набляга се  на обхващане и задържане на децата и учениците от ромски произход в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда, както и гарантиране правото на равен достъп до качествено образование,  включително чрез интеграция  на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.
II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През 2015г. по инициатива на СО-район”Възраждане’’ са проведени редица лекции и здравни беседи по темите : Обща хигиена; Хепатитна епидемия; Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ; Рисково сексуално поведение сред младежи; Нежелана бременост; Опасност от ранни и съребрени бракове; Превенция -наркотични и други зависимости и др.

Лекциите са проведени по учебните и детски заведения с цел повишаване на здравната култура на рисковите групи за осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.

СО-район „Възраждане” реализира редица дейности в рамките на Проект’’Живот без насилие и сълзи” и Проект „Живот без дрога , алкохол и тютюнев дим”. За постигане на устойчивост на проектите след приключването им продължава провеждането на форум-театри в училищата „Из дневниците на живота”- за дрогата; „Полетът на пеперудата” -за агресията и насилието; „Сълзи на петолинието” за трафика на млади момичета с цел сексуално насилие; викторини между отбори от училищата „Истината за наркотиците” и др.

Проведени са и родителски срещи с майки на 11 и 12-годишни момичета в 67 ОУ и 136 ОУ по темата „Превенция на рака на маточната шийка”.

Извършени са праверки в кв. ,,Батолова воденица”, както от Столичната РЗИ, така и от районната администрация и са направени изводи , че рисковите фактори /лошо санитарно - хигиенно състояние на паянтовите бараки , липса на канализация, външни тоалетни и пр./, създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания.

Проблемни са както хигиенните родителски практики, така и хигиенно – жилищните норми.

Основните затруднения по отношение на достъпа до здравни услуги е липсата на здравни осигуровки и липсата на информация и/или насочване към безплатни здравни услуги за лица с прекъснати осигурителни права и лица в неравностойно положение.


III.ЗАЕТОСТ

Структурата на безработните в Района за 2015г. е следната : 35,10% от регистрираните са без квалификация, като 68,83% от тях са с основно и по-ниско образование и са от ромски произход. Това затруднява намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот. От регистрираните в ДБТ „Възраждане” безработни , като роми са се самоопределили - 48 лица. През 2015г. част от тях са преминали през квалификационни курсове за озеленители , дърводелци и сервитьор по проекти на социалните партньори – АИКБ, КТ „Подкрепа”, Българска строителна камара, КНСБ. През 2015г. са по програми за заетост са устроени на работа 11 лица, без квалификация и от ромски произход.

Изводите са : Голям е делът на нерегистрираните безработни; По-висок е делът на безработните сред жените;Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа; Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса;

Предполагат се мерки за повишаване и разнообразяване на възможностите за допълнителна квалификация, с цел наемане на работа и да се акцентира на работа по програми и схеми за заетост /ОП „Развитие на човешките ресурси” /. Целта е да се ограничи безработицата и да се съкрати нейната продължителност, като конкретните цели са : осигуряване   на  заетост чрез саниране на работни места и/или разкриване на нови такива; мотивиране и стимулиране на освободените лица към самостоятелна стопанска дейност; осигуряване обучение за преквалификация (повишаване на квалификацията на заетите лица за придобиване на необходимите компетенции на съществуващите или новите работни места); повишаване на качествената характеристика на търсещите работа безработни лица чрез обучение и посредничество за намиране на работа; защита при безработица,социално икономическа интеграция на неравностойно поставените групи на пазара на труда; подобряване условията на труд и живот.


IV. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Кв.”Сердика”/Баталова воденица/:В продължителен период от 40-50 години граждани са се заселвали-самонастанявали незаконно, без настанителни заповеди, или на друго правно основание в незаконно изградени постройки на части от общински терени. Теренът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 961 както следва:-Терен от 4 839 кв.м., находящ се между ул.”Незнаин воин”, ул.”Цани Гинчев”, ул.„Владайска река” и ул.”Ген.Цончев”; -Терен 2553 кв.м., представляващ поз.имот №196, съгласно скица №172/02.11.04 г. За общинските жилища на ул.”Ген.Цончев” № 6 има издадени 3бр. настанителни заповеди , а на ул.”Ген.Цончев” № 8 има 2бр. настанителни заповеди , като настанените хора са общо 14. За общинските жилища на ул.”Незнаен воин” №2 има издадена 1бр. настанителна заповед, а на ул.” Незнаен воин” №6 има 1бр. настанителна заповед , като настанените хора са общо 9. Ул.”Добри Желязков” м.Зона Б-19 , на ул.”Зайчар” и ул.”Перник”. Гражданите са се самонастанили в 16 едноетажни жилищни паянтови незаконно изградени постройки и складови помещения между тях, разположени на части от общински терени - ул.”Добри Желязков”/ в тази си част улицата не е реализирана/ , южно от бл.6, м.Зона Б-19, кв.278 . /АОС №1220/2010г./ул.”Перник” от № 138- до № 142 /ъгъла на ул.”Перник” ул.”Позитано”/

От извършената проверка на общинския сграден фонд е констатирано , че по голяма част от общинските жилищни сгради в които са настанени наематели са застрашени от самосрутване. В този вид са 35бр. сгради, които са опасни за здравето и живота, пожароопасни , негодни за използване и вредни в санитарно-хигиенно отношение . Премахнати са самосрутващи се постройки и натрупвания от големи количества битови и строителни отпадъци на бул.”Д.Петков”-115, като наемателите са устроени в Дом за временно настаняване до трайно решаване на жилищния им проблем. Премахнати са самосрутващи се постройки на ул.”Перник” № № 92, 140,148, като на наемателите са предоставени 5 бр. общински жилища. Семейство от ул. „Добри Желязков“ – 2 е изведено и настанено временно в Дом за временно настаняване, семейството е картотекирано и след включване в окончателния списък по чл.15 от НРУУРОСТСО ще бъде решаван окончателно жилищния му проблем.

През 2015 г. броят на ромските семейства, получили общинско жилище е 5: настанени са две тричленни и три четиричленни семейства.Остава големият проблем , че самонастанените не могат да бъдат картотекирани ,тъй като същите не отговарят на условията по чл.5 от НРУУРОЖТСО.

Отчитайки тези факти и спецификата на Района с оглед необходимостта от цялостно и пълно решаване на създадената във времето ситуация със самонастанили се граждани в незаконно изградени постройки на части от общински терени на територията на района, както и изискването за трайно и алтернативно решение на проблема,спазване стриктно на европейските правозащитни стандарти при евикция, в Плана за действие на СО - район „Възраждане” за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение е акцентирано върху преоритет- жилищни условия: Осигуряване на социални жилища.;Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на евикция на ромски семейства от домовете, които обитават незаконно или при опасност за тяхната сигурност и здраве.;Усъвършенстване и допълване на законодателството в областта на жилищните условия, където само съвместанта работа на отговорните институции- СО, СОС , Област София град, МРРБ и неправителствеия сектор биха довели до очаквани резултати.
V. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

С цел гарантиране правата на гражданите, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и през 2015г. СО - район „Възраждане” работи за:Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на човека, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи.:Популяризиране на антидискриминационни мерки в българското законодателство и правата на всеки български гражданин.; Гарантиране на ефективна защита от актове на дискриминация, спазване на обществения ред и права на гражданите чрез разглеждане на постъпили жалби, молби, сигнали. Предприемане на мерки съобразно българското законодателство;Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.;Провеждане на мероприятия, целящи превенцията на престъпността сред децата и младежите, трафика на хора и проституцията. ;Създаване на предпоставки представители от различни етнически общности да се обучават и ангажират в структурите на МВР.;Подобряване на ефективността на работата на служителите в правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека.;Разработване и реализиране на мероприятия съгласно приета стратегия „Полицията в близост до обществото".


VI. КУЛТУРА И МЕДИИ

Дейностите в областта на културата на територията на СО- район „Възраждане”, се осъществяват от 9 народни читалища. НЧ „Васил Друмев” намиращо се в близост до махала с население от ромски произход, работи по съвместни проекти с 67 ОУ и дава възможност на деца и възрастни от квартала да участват в различни клубни форми и изяви, като се промотират и ромските празници и обичаи.През 2015г. в спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора се включиха и ученици от ромски произход в ежегодно провеждащите се „Ученически игри” към СО- район „Възраждане”. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните, в района се провеждат редица спортни състезания и празници.

Липсата на достатъчно средства се отчита като пречка и за едно по добро функциониране на повече от културните институти и за разширяване на дейността им с децата от ромски произход. Необходимостта от закупуване на материали и планирането на прояви изисква средства, които не са достатъчни.Активната работа на СО- район „Възраждане” , съвместно с читалищата по привличане на донорски фондове, е текуща задача и през настоящата година. Популяризирането на различните култури /включително и ромската/ , традиции, обичаи и творчество чрез комуникационните канали на Район”Възраждане” са предпоставка за постигане устойчивост в резултатите на културната интеграция.Сподели с приятели:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница