Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница84/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   102

РАЙОН ВИТОША
Кратка аналитична част за извършеното до 2015 год.

Местното ромско население, самоопределило се като такова и регистрирано по постоянен и настоящ адрес на територията на района е съсредоточено главно в с.Владая, кв. Княжево и с. Мърчаево. В тези квартали и села на района, ромските семейства са постоянно живеещи, в собствени фамилни къщи, при добри условия, интегрирани в общността, децата им посещават мастното училище и с тях се работи по-лесно.

На територията на района има самонастанили се роми в местностите Малинова долина , Драгалевци – м. Породин и м. Иван Гологанов, живеят при лоши битови условия. Като проблем се явява липсата на временна регистрация на ромите по настоящ адрес. Много често има самонастанили се ромски семейства във фургони и бараки, към някоя строителна фирма. Те често се сменят, трудно могат да се обхванат, поради това, че възрастните търсят препитание в различни райони и се налага да се местят.

Проблем е и безработицата сред ромското население, което води и до здравно не осигуряване. За това район „Витоша“ и тази година ще работи по програма „Временна заетост“.


Като цяло в район „Витоша“ НЯМА компактно струпване на население от ромския етнос, повече от тях не се определят като такива и се стараят да се впишат в средата.
По приоритет „Образование“

1.Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда.

Чрез целодневната организация на учебния ден се предоставят на учениците от I до V, включително и на тези от ромски произход, разнообразни възможности за интелектуално, физическо и социално развитие и се осигуряват условия за по-добра адаптация към училищния живот. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

В район „Витоша“ в кв. Княжево, 26 СОУ стартира проект„Училището като център в общността“, чрез „Национална мрежа за децата“. Целта на проекта е училището да бъде отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот в кв. Княжево, където има ромско население.
2.Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система.

Осмисляне на свободното време е от особена важност за ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие.

Участието на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности води и до повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Тази възможност предоставя проект УСПЕХ, който работи във всички седем училища на територията на района. В дейностите по тази програма участва всеки, който писмено е заявил желанието си, независимо от етническата си принадлежност.

По програма „УСПЕХ“ са създадени 62 школи/курсове, в които са включени 2100 ученика от общо 3348 всичко за района, в т.ч. и деца от ромския етнос.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към район „Витоша“, работи в тясно сътрудничество с училищните ръководства на 26 СОУ, 86ОУ, 64 ОУ и 5 ОУ / от 1200 деца от 1-ви до 12 клас – 22 са роми/, по следните направления:

- обучение на учители и класни ръководители за решаване на конфликти, умения за работа с малцинствени групи – родители и деца;

- работа с родителите – мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици; включване в родителските настоятелства; участие в група „Училище за родители“ в 26 СОУ и 64 ОУ, където има такива;

- създаване на клубове по интереси в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси; мотивиране за изяви;

- индивидуална работа с деца със специални образователни потребности и деца в риск от отпадане от училище и други негативни прояви – работим с 6 деца индивидуално.

Проект на тема: „Младежта срещу агресията и зависимостите“- тренинги с ученици за толерантно отношение и умения за диалог; презентация за вредата от тютюнопушенето и наркотиците, конкурси за рисунка и разказ на тема: Живот без дрога“ – включени 850 ученика от 4 до 10 клас, от тях 18 роми.


-Обхванати деца в детските градини – 1353 деца;

- подлежащи на записване в първи клас деца – 431 деца;

- обхванати в учебния процес в следващите години – 2015/2016 го. - 3348;

- отпаднали от училище- 1 ромско момичета; причини- смяна на населеното място, съмнения за ранен брак/съжителство.


По приоритет „Здравеопазване“

-достъп до здравни програми: информираност на населението чрез разпространение на рекламни материали по кметства, училища, детски градини; здравни прегледи от медицинските лица от училищата/детските заведения на децата;беседи на здравни теми по места;


-дял на здравно неосигурените лица – няма информация

- дял на ражданията на майки под 18 год. възраст – 1 девойка,

- заболеваемост и др. здравни показатели за областта – няма информация;
По приоритет „Заетост“
Общо състояние на трудовата заетост в областта:/активно население / - 184 889 души;

Брой безработни. За 2015 год. – 5452- 2,9 % ( с 0,3 % по нисък дял от предходната година)


Мерки за намаляване на безработицата.

Включване в програми: По програма „Временна заетост“ –за поддържане на паркове и градинки в междублоковите пространства, временна трудова заетост за ниско квалифицирани хора- заети 4 роми ( от общо 20 души).


По приоритет „Жилищни условия“
-общ преглед на жилищните възможности и проблеми в областта.

В кв. Княжево, общински блокове №№7,8 и 9, живеят 58 домакинства, от тях 41 от ромския етнос. Жилищните условия не са добри и не отговарят на базисните условия за обитаемост. Повечето от семейства обитават една стая, а санитарния възел е общ за етаж. От минал период има семейства настанени в сгради, които към момента са опасни за живеене, но района няма ресурс от други общински жилища, които да им предостави.

-Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми. - район „Витоша“ има амбицията да подобри условията за живеене в общинските жилища, които се нуждаят от цялостен ремонт, но не разполага с необходимия финансов ресурс.
Па приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“
-Мерки за спазване на върховенството на закона.

Съвместно с органите на реда се правят проверки на възлови места/кръстовища за просещи , посещаващи питейни заведения малолетни и непълнолетни

- провеждат се беседи и разговори в училища , посещавани от ромски деца. Изнасят се лекции пред лица от ромски произход с цел запознаване с правата и задълженията на ромите като граждани на Р.България.

-мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация; мерки за преодоляване на езика на омразата

В общинските училища системно се провеждат разговор –беседи в часа на теми, подбрани от ръководствата на училища, според нуждите на класа от педагози, психолози към МКБППМН.

Обхванати 480 ученика от 5,6 и 7 клас в 50 ОУ, 52 ОУ и 64 ОУ. Разглеждани теми: „Агресията в училище“, Толерантност между учениците“, „Що е то противообществена проява и видове наказания“.


Район „Витоша“ е партньор в международен проект „Roma Net Work“, програма „Учене за цял живот“, за споделяне опит и добри практики в различни европейски страни, за интегриране на ромското население. Този проект ще продължи да юни 2016 год. Целта на проекта е да се интегрира ромското население с помощта на местни групи за взаимопомощ. В изпълнение задачите по проекта, район „Витоша“ приобщи ромски организации за сътрудничество по проекта, като „Разнообразни и равни“ и др. НПО, включи в дейността си ромски лидери, с чиято помощ осъществи редици инициативи-здравни, социални, образователни.
По приоритет „Култура и медии“

-Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромските общности:

Проект „Апликационни форми за култура“ , реализирани културни и спортни мероприятия, в които са включени и деца с певчески и танцови заложби от ромския етнос - изявени 10 деца във ВГ „Алабаланица“; 4 деца – балет „Естрея“, 3 – участват в ученически хор; 2 момчета – тренират футбол/СИП/;

Участие на ромската общност в културни събития, организирани от района – Празник на района, Ден на детето, Международен фолклорен фестивал „Витоша“, дейности, посветени на 100 годишнината от Първата световна война-посещения на военните паметници, концерти, изложби, четения и др. културни и спортни събития.РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

Във връзка с изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие на район „Връбница” СО за интегриране на ромите и гражданите, живеещи при сходна на ромите ситуация през 2015г. е реализирано следното:


ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Дейностите са проведени с цел осигуряване на равен достъп до образование, превенция на отпадането, чрез различни форми на обучение и приобщаването на родителите

към образователния процес.

1.За обхващане на децата и учениците в училище през месец април бяха изготвени и предоставени на директорите на училища списъци на децата, подлежащи на обучение в ПГ и І клас.

2.На сайта на Района и на училищата бяха публикувани материали, касаещи приема за учебната година за информиране на родителите.

3.Във детските градини и училищата през месец май се проведоха родителски срещи за запознаване с формите на обучение и извънкласните дейности, които предлагат съответните училища. На родителите бяха раздадени рекламни материали от 61 ОУ, 74 СОУ, 140 СОУ.

4.Учители от училищата в района посетиха родителите на подлежащите с цел информиране и записването им в училището.

5.До родителите бяха изготвени и изпратени писма, с които им бе напомнено, че децата са подлежащи, съгласно разпоредбите на ЗНП.

6.Периодично се провеждат срещи с родителите по проблемите на посещаемостта на училище, резултатите от УВР, отпадането от училище.

7.По доклади на директорите за допуснати неизв.отсъствия от ученици, отделът е изтготвял предупредителни протоколи за родителите и е съдействал за връщането на учениците в училище.

На ПС се обсъждат факторите, водещи до отпадане, набелязват се мерки за преодоляването му. В училищата ресурсните учители подпомагат работата на учениците със СОП.

8.За ученице от І до ІV клас са създадени условия за целодневна организация. 9.Осигурена е и безплатна закуска за децата от ПГ в детските градини и учениците от

ПК и І – ІV в училищата.

10.Във всички училища са организирани извънкласни дейности – клубове по интереси, школи, кръжоци и др. Общо за Района са организирани 85 форми, в които са обхванати и ученици от етноса.

11.В учебните и детски заведения се работи по проекти за интеграция на децата и учениците.

12. Изгражда се двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца, от които две яслени и четири градински в м."бул.Сливница" за децата от кв.“Модерно предградие“.

13.За усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на педагогически специалисти за взаимодействие с мултиетническата среда са преминали през различни форми на квалификация около 30 специалисти.

В резултат на предприетите мерки е постигнато следното:

1.Децата са обхванати в предучилищна възраст, вкючително на ромските деца и

тези на гражданите, живеещи при сходна на ромите ситуация.

2.Няма отпадналите от училище в задължителна училищна възраст, и се наблюдава ясно изразена тенденция за намаляване броя на отпадналите след 16 г.възраст.

3.Променена е училищната среда и мотивацията към училището.Необходимо е да продължи работата за повишаване на ангажиментите на родителите и засилване на сътрудничеството в образ.процес, включването на родители – роми в УН или Обществени съвети.

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Дейностите по приоритета са с цел осигуряване на равенство в достъпа до здравни

услуги и превантивни програми; реализиране на социалната политика на Столична община за различните уязвими групи, подкрепа на децата и техните семейства, на хората с увреждания, интеграцията на ромите, хората от третата възраст и др.социални дейности и повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

1.По данни на мед.специалисти в ДГ и училищата на района няма деца и ученици без личен лекар, което е отразено в дневниците на класовете и групите.

2.За повишаване на здравните знания и превенциите в училищата и детските градини

по утвърдени от директорите планове се провеждат беседи, свързани със здравословния начин на живот, личната хигиена, физиологията на възрастите, различните превенции и др.

3.Със съдействието на БЧК в читалищата са проведени беседи за промоция на здравето, предпазване от ХИВ, СПИН и др.

4.На територията на района е разкрита „Обществена трапезария“ за 70 човека. В нея са обхванати инвалиди, самотно живеещи хора, с ниски или без доходи.Необходимо е да продължи работата по намиране на медиатори и НПО, които да работят на терен с ромското население. Районната администрация не може да упражнява контрол върху дейността на личните лекари, касаеща профилактиката и здравната просвета, която провеждат с населението от ромски произход и с гражданите, живеещи при сходни условия на тях.


ПРИОРИТЕТ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Предприетите стъпки приоритет „Жилищни условия“, са следните:

1.В момента в района се изгражда канализация на кв. „Модерно предградие“.

2. По оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие“ на територията на район „Връбница“ се строи нова четириетажна жилищна сграда със социални жилища за настаняване на уясвими групи в м. „Модерно предградие“.

Столична община разполага с резервни жилища, които са предназначени за осигурят временно жилищна площ за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години на лица, чиито жилища са станали необитаеми по изключителни обстоятелства или в чиито семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

3.През 2015г. бе изгражден Център за настаняване от семеен тип в м. „бул. Сливница“, кв. „Модерно предградие“, като алтернативни форми на грижа, подобряване на качеството на живот на децата и семействата им и повишаване на тяхното благосъстояние.

4.Подобряване на санитарните и хигиенните норми в кв. „Модерно предградие“ и кв. „Обеля“- За подобряване санитарно хигиенните норми на територията на район „Връбница“, районната администрация организира и ръководи хора, назначени по Програма „Заетост“. Ежедневно се почистват тревни площи и градинки, с което се подобрява облика на околната среда.
ПРИОРИТЕТ: ЗАЕТОСТ

Търсят се варианти за привличане на НПО в помощ на работата на Бюро по труда „Люлин“ и Районната администрация за организиране и провеждане на информационна кампания за запознаване на ромите и гражданите, живеещи в сходна ситуация, с подходящи програми за заетост.

ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Дейността е насочена към реалицирането на целите: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата; Повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация; Повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от ромите и Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт.

1.Проведени са обучения на общински експерти по етническите и интеграционните въпроси, с което се подобрява комуникацията с хора от ромската общност и такива, живеещи в сходна ситуация.

2.Проведени са периодични срещи с обществеността в „Модерно предградие“ по възникнали проблеми.

3.Социална интеграция чрез физическо възпитание и спорт - във всички училища са сформирани групи по различни видове спорт и са разработени спортни календари.

4.Проведени са ученическите спортни игри.

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“
Дейността е насочена към: Насърчаването на културното многообразие популяризиране

на ромската култура, традиции, обичаи и творчество и съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до общност до обществения културен живот на различни нива.

1.Популяризирането и съхраняването на етнокултурата се извършва на празници в детските градини и в училищата.

2.Танцов състав „Шукарипе“ при НЧ „Симона 2002“ участва в местни, районни и международни празници и фестивали.

3.Ежегодно се отбелязва „Василица“ – Ромската нова година, както и Международния ден на ромите – 8 април.

Необходимо е да продължи работата по иституционалното укрепване на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий“ като център за развитие на местната общност, включително и ромската.
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Изпълнението на приоритетите и оперативните цели на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) се осъществява на територията на Софийска област посредством Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и общинските плановете за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Организацията по изпълнението на политиките за равноправно интегриране на ромите е изградена на областно ниво посредством функционирането на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ), който подпомага областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на Софийска област. Със заповед на областния управител (заповед № OA – 450/ 30.11.2015 г.) е определен съставът на ОССЕИВ, който следи за оперативното изпълнение на специфичните цели и конкретните дейности за постигане на целите на Областната стратегия. ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, които работят в областта на междуетническите отношения и демографското развитие.

С оглед успешното изпълнение на координационните функции на областния управител, по отношение приоритетите на Областната стратегия, се предприемат различни инициативи на територията на областта, като периодично се поставят за обсъждане в рамките на работни срещи между общините и областната администрация важни въпроси, във връзка с реализирането на приоритетите, заложени в стратегическите документи на национално и областно ниво. Отчита се активен диалог между местните и областните власти в реализацията на дейностите, свързани с политиката за социална интеграция на ромите.


ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ, ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ И ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

С цел обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система и осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда, общините, образователните институции и неправителствените организации, работещи на териториите им са реализирали през 2015 г. редица проекти и дейности. Организирани са беседи с представители на ромската общност, на които се разясняват ползите от получаването на качествено образование и перспективите за реализиране на пазара на труда на лица с по-висок образователен ценз. Предприети са действия за стимулиране записването и редовното посещение на целодневна детска градина и училище.

През учебната 2014/2015 г. по данни на РИО – София регион се провеждат следните политики и мерки за образователна интеграция на ученици от етническите малцинства в Софийска област:


1. Превенция

1.1. Мерки на ниво детска градина/ училище:– Оценка на риска от отпадане от училище;

 • Идентифициране причините за отпадане за всеки конкретен случай;

– Прилагане на система за ранно предупреждение – след идентифицирате на децата и учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище и на причините за това се прилагат следните мерки: работа със семейството му, насочване за работа с психолог, педагогически съветник, младежки или социален работник, дава се препоръка за включване в полуинтернатните групи или в целодневна организация на учебния процес, консултации, занимания по интереси, мотивиране за продължаване на образованието в следваща степен или за придобиване на професионална квалификация, прилагане на мерки за социално-битово подпомагане чрез отпускане на стипендии и помощи по критерий добър успех и образцово поведение в училище за стимулиране на младите хора в неравностойно положение за постигане на по-висока успеваемост в учебния процес и формиране на по-устойчиви нравствени качества, за повишаване степента на социална интеграция в класа и в училищната общност.

 • Създаване на организация за избягване на свободните часове за учениците;

 • Приета и утвърдена Училищна програма за намаляване дела на отпадналите от училище и изготвяне на профили на застрашени от отпадане ученици;

 • Професионално ориентиране, развиване на творческите способности на учениците;

 • Информиране на децата за техните права и застъпничество;

 • Социално-психологическа работа с детето и семейството, свързана с причините за отпадане на детето от образователната система;

 • Провеждане на информационни срещи и обучения за ученици, родители и учители. Изнасяне на лекции и беседи за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и за общите задължения на родителите.

 • Повишаване на участието и ангажираността на родителите в общи училищни мероприятия.

 • Допълнителна индивидуална работа и консултации с изоставащите ученици по различните учебни предмети;

 • Разговори с учениците от страна на класните ръководители;

 • Перманентна работа на педагогическия съветник с оглед мотивиране за резултатен учебен труд;

 • Включване на учениците в групи за допълнителна работа по НП „С грижа за всеки ученик”, в творчески и спортни извънкласни дейности;

 • Организиране на училищни събития за толерантността;

 • Създаване на позитивна образователна атмосфера в училище, позитивен училищен климат на принципа „учене чрез преживяване, опит и правене”

 • Включване в проект по Програма „Академия за училищни лидери” на Фондация „Америка за България” и Институт за международно образование – Ню Йорк.

 • Провеждане на емисии по училищното радио, подготвени от ученици по различни поводи.

 • Осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности от специалистите от Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребност;

 • Подобряване на интеркултурното образование чрез допълнителна подготовка на учителите с обучения и квалификация за работа в мултикултурна среда;

 • Въвеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас;

 • Посещение в ромските квартали и търсене на съдействие от ромските организации;

 • Работа и съдействие от богатите роми – бизнесмени, с цел осигуряване на работа на безработните родители и оказване на въздействие за редовно изпращане на децата им на училище;

 • Организиране на срещи с роми, продължаващи образованието си във висши училища;

 • Вземане на превантивни мерки за ранните бракове;

 • Работа с евагелиската църква;

 • Въвеждане на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, СИП „Екология” и на други дейности свързани с интересите на учениците. Честване на празници, значими за България и за ромския етнос – Василица и Международния ден на ромите – 8-ми април;

 • Осигуряване на равен достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за децата и учениците от уязвими етнически общности;

 • Сигнализиране на Координационния съвет за наблюдение на ученик, застрашен от преждевременно напускане на образователната система;

 • Писмено уведомяване на родителя за нередовното посещение на учебни занимания от съответния ученик;

 • Търсене на съдействие от МКБППМН и Отделите „Закрила на детето”, социални служби, ДПС, НПО и др.

 • Повишаване капацитета на педагогическите кадри;

 • Повишаване на контрола по отношение на отсъствията;

 • Инициатива „Деца помагат на деца”

 • Развиване на дейности в подкрепа на всяко дете /Занимания по интереси, включване в проекти и състезания/:

 • Консултиране и подпомагане на ученици с изявени способности, на деца в риск и на ученици със СОП;

 • Въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината и за постигане на последователна политика в областта на възпитанието;


Сподели с приятели:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница