Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница85/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   102

1.2. Мерки на ниво община

 • Родителски срещи с присъствието на представители на общината, Дирекция „Социално подпомагане“ и на кметството;

 • Редовни проверки за присъствието на учениците в училище от комисия, съставена от представители на общината, кметството и ръководството на училището.

 • Спиране на детските надбавки за 1 месец при определен брой неизвинени отсъствия.

 • Развитие на ученическото самоуправление чрез ученически съвети и парламенти с подкрепата на органите на местното самоуправление.

1.3. Мерки на ниво област

Провеждане на Регионална работна среща в гр. Банкя във връзка с изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и на Плана за 2014/2015 г. Презентации направиха представители на училища от общините Ботевград, Сливница, Горна Малина, Елин Пелин.2. Интервенция

2.1. Мерки на ниво детска градина/училище

 • Работа с изоставащите ученици през ваканциите, задължително консултиране на явяващите се на поправителни изпити.

 • Включване на родителите чрез родителски клубове за повишаване на активността и сътрудничеството им с учителите и училищното ръководство;

 • Развитие на практиката „ученик-наставник” с привличане на ученици доброволци от горните класове за наставници;

 • Посещение на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците, допуснали голям брой неизвинени отсъствия;

 • Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в училище, полагане на допълнителни грижи от „приемен учител”;

 • Засилен контрол относно изпращането на уведомителни писма до Дирекция „Социално подпомагане” за учениците допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия;

 • Проверка на училищната документация за отчитането на отсъствията от класните ръководители и наличието на оправдателни документи за извинените отсъствия.

 • Въвеждане на наставничеството като процес на сътрудничество за изграждане на позитивни и конструктивни отношения между участниците в образователния процес /ученици, родители, училище, институции/

 • Намаляване на агресията в училище и създаване на толерантна мултиетническа среда за работа и общуване;

 • Създаване на подходяща психологическа и педагогическа среда;

 • Създаване на толерантна мултиетническа среда за работа и общуване.


2.2. Мерки на ниво община

 • Оказване на съдействие на училищата и детските градини от Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, Комисиите за детето, ДПС, МКБППМН, НПО.

 • информиране на Дирекция „Социално подпомагане” за неизвинените отсъствия на учениците;

 • Информиране на Общинско ръководство за ученици с голям брой неизвинени отсъствия.

 • Търсене на съдействие от ромски медиатори при срещи с родителите на ученици отсъстващи от училище за голям период от време;

 • Работа с ЦОП и семейни консултации с психолог от Центъра за обучителни и поведенчески проблеми при учениците.2.3. Мерки на ниво област

Осъществяване на проверки от Регионален инспекторат по образованието – София регион, от Министерството на образованието и от Регионална дирекция за социално подпомагане – София област, във връзка с посещаемостта в училище и броя на отпадналите от училище ученици и набелязване на съответните мерки;


3. Компенсиране

3.1. Мерки на ниво детска градина/училище

 • Осигуряване на транспортни карти на учениците, на които не се изплащат детски добавки, в резултат на издадени справки по чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца;

 • Осигуряване на безплатно посещение на театрални постановки, културни институти, музикални и спортни събития

 • Провеждане на уроци, разработени по проект „Работилница за добродетели”;

 • Създаване на възможност за недопускане на отпадането и реинтегриране на отпадналите ученици чрез включването им в различни форми на обучение – дистанционна, задочна, самостоятелна, вечерна;

 • Предоставяне на възможност за самостоятелно учене и използване условията, които предоставя училището –библиотека, интернет, учебна и производствена база;

 • Осъществяване на връзка между училището и местния бизнес с цел осигуряване на трудова заетост на завършващите училище ученици;

 • Участие на преждевременно напусналите образователната система в училищни курсове за ограмотяване по работни проекти, допринасящи за социална интеграция и включване в пазара на труда.


3.2. Мерки на ниво община

 • Осигуряване на безплатен превоз на учениците до 16 години;

 • Осигуряване на учебници за социално слабите ученици;

 • Стипендии за предотвратяване от отпадане;

 • Осигуряване на безплатен обяд;

 • Осигуряване на безплатни излети и лагери;

 • Провеждане на кампании за набиране на дрехи за социално слабите ученици;

 • Провеждане на благотворителни концерти;

 • Осъвременяване и модернизиране на училищните материално-технически бази.


3.3. Мерки на ниво област

 • Номиниране на предложените от училищата ученици с ежегодната награда на МОН „Национална диплома”.

 • РИО – София регион подпомага успешното реализиране на проектите и националните програми, по които работят училищата на територията на региона.
 • Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда:

В началото на учебната 2014/2015 г. всяко училище, работещо по интеграцията на децата от малцинствен произход заложи различни дейности в годишните си планове. Приоритетно в училищата с висок процент ученици от ромски произход се осъществява целодневна организация на обучение /полуинтернатни групи/, чрез които се подпомага самоподготовката на учениците за следващия учебен ден. Най-голям е броят на полуинтернатните групи в НУ „Стоян Доспевски“ – гр. Самоков, СОУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе, СОУ „Иван Вазов“ – гр. Своге, СОУ „Летец Христо Топракчиев“ –
гр. Божурище. Провеждат се дискусии в часа на класа, класните ръководители проявяват толерантност към всички ученици в класа, спазвайки Етичния кодекс за работещите с деца и изискванията на Закона за защита от дискриминация.

 • Повишаване качеството на образование в обособените детски градини и училища в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат предимно ромски деца

На територията на Софийска област 100% от учениците са от ромски произход в следните училища: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ихтиман; НУ „Д-р Петър Берон” и
Основно професионално училище „Неофит Рилски” – гр. Самоков; в училища в селата в общините Правец и Етрополе. 97% от учениците са от ромски етнически произход в ОУ „Христо Ботев” – с. Джурово, ОУ „Любен Каравелов” – с. Осиковица, ОУ „Никола Вапцаров” – с. Осиковска Лъкавица и ОУ „Васил Левски” – с. Видраре, като на територията на областта има и други училища с преобладаващ висок процент на ученици–роми.

Ръководствата на горепосочените училища и педагогическите кадри полагат значителни усилия, за да могат техните ученици да постигнат необходимия минимум от знания и умения.

В съответните общини се приемат стратегии и стратегически планове за образователна интеграция на децата и учениците от малцинствен етнически произход, в които са залегнали цели и дейности в съответствие с Националната стратегия за образователна интеграция.

Общините от областта работят по Националната програма за ограмотяване и квалификация на роми и по Програмите: „Подобряване на състоянието и приобщаване на малцинствените групи с фокус върху ромите” и „Подпомагане развитието на образователната среда в детските градини и училища с деца и ученици от ромската общност”. В годишните си отчети директорите отчитат извършените дейности в съответното училище, във връзка с интегрирането на деца от малцинствен етнически произход. • Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на малограмотни възрастни роми

На територията на Софийска област от етнически малцинствен произход са деца и ученици, предимно роми. За съхраняване и развиване на културната им идентичност спомагат проведените разговори за културното наследство на различните етноси и СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“.

Традициите и културата на малцинствените общности в България все още е слабо представена в учебното съдържание, въпреки промените в държавните образователни изисквания през последните години. Практиката показва, че застъпването на елементи от културата и традициите на малцинствата в учебното съдържание превръща училището в интересно за тези деца, ромските в частност, и повишава тяхната мотивация за образование, както и ангажираността на техните родители. Анализът на резултатите от въвеждането на СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” показва, че там където се реализира тази дейност, се наблюдава рязка промяна в посещаемостта и успеваемостта на учениците. Така например, процентът на отпаднали ученици от училища, в които не се работи за въвеждане на интеркултурно образование и в частност СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” е малък. Училищата, които от години работят за включване на интеркултурни елементи в учебния процес са успели да намалят отпадането на ученици. Това, разбира се, не е единственият фактор. Причините за отпадането на ромските деца от училище са различни и не бива да бъдат унифицирани за цялата ромска общност. Самата ромска общност има множество ромски групи, всяка от които има своите специфики и съответно различни образователни нагласи.

В ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”– гр. Самоков още в началото на учебната година е приета план–програма за образователна интеграция на ромските деца. Изработени са списъци на учениците–роми от ПДГ и от І-VІІІ клас с цел проследяване на успеваемостта и мотивацията им за обучение след ІV и VІІІ клас. Поддържа се тясна връзка с помощник–учителя в ПИГ – І клас, за да се проследи редовното посещение в групата на първокласниците, с цел тяхната успеваемост и ограмотяване. Възпитателите в ПИГ /ІІ-ІV/ клас подпомагат тези деца при овладяването на учебния материал и обогатяване на речника им с български думи. Поддържа се връзка между възпитателите от ПИГ и класните ръководители, като по този начин се повишава мотивацията на децата да посещават училище и се преодоляват неизвинените отсъствия от училище. Работи се и по Проект ”Различни заедно” за повишаване владеенето на български език на учениците роми под мотото „Българският език – средство за успешно общуване”. Търси се и съдействието на ромски лидери, общински съветници и на ромски неправителствени организации.

За реализацията на Националната стратегия спомага и разширяването на публичността, прозрачността на изпълнението на заложените в нея идеи, като се използва вестник “Азбуки”, местните вестници и кабелни телевизии.

По Програмата „Намаляване отпадането на ромските ученици от училище” и по Проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ работят ЦМЕДТ „Амалипе” и Фондация „Америка за България” в сътрудничество със следните училища: ОУ „Димчо Дебелянов” – гр. Ихтиман; ОУ „Васил Левски” – с. Видраре”, община Правец – като базово училище; ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян, община Етрополе; ОУ „Христо Ботев“ – с. Разлив и ОУ „Христо Ботев” – с. Джурово от община Правец; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово, община Горна Малина; ОУ „Георги Бенковски” – с. Малки Искър, община Етрополе.

Проектът е насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна училищна възраст. Проектните дейности са насочени към разрешаване на проблема с големия брой неизвинени отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи средното си образование, неучастието на ромските родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

Успешно се включват училищата от Софийска област и в други проекти към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и към Центъра за приобщаващо образование.

Статистиката показва, че нараства броят на желаещите да продължат образованието си ученици, след известен период на прекъсване на обучението си. Една част от тях продължават обучението си в самостоятелна форма на обучение – в момента 566 лица над 16 години се обучават в самостоятелна форма, 624 във вечерна форма и 618 в задочна форма на обучение.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТА НА ОБЩИНСКО НИВО

Община Антон

В изпълнение на политиката за интегриране на етническите малцинства и дейностите от Плана за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Антон за 2015 г. са включени Общинската администрация на Антон, Дирекция „Социално подпомагане“ и дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пирдоп, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Антон, ЦДГ „Българче“ с. Антон, членове на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), членове на Комисията за закрила на детето.

В училищата на територията на община Антон се обучават 23 ученици от ромски етнически произход. Учениците, подлежащи на задължително обучение са обхванати. Основната задача на педагозите е приобщаването им към учебния процес. С цел по-добро усвояване на новите знания и подготовка на уроците, учениците посещават полуинтернатни групи, разкрити към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон. При трудности в намирането на семействата и комуникацията с тях общинската администрация сезира отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ за намиране на детето и вземане на съответните мерки семейството да изпълнява задълженията си. Всички ученици от I до VII клас получават безплатна закуска и плодове. Навършилите 16 години ученици имат възможност да се обучават в самостоятелна форма на обучение. Родителите на ученици от етнически произход избягват участие в училищния живот. Причина за това е ниският образователен статус и самочувствие и липса на опит в такива дейности. Родителите се отличават със слаба заинтересованост към образователния процес, Учениците от етническите малцинства участват и в извънкласни форми на обучение. Активно участие вземат в самодейни състави към НЧ „Христо Ботев“ с. Антон.

На територията на общината функционира една целодневна детска градина ЦДГ „Българче“ с. Антон. Децата от малцинствата се приемат на общо основание, както всички останали деца. Броят на децата, посещаващи детската градина е 8. Провежда се интеграционна политика в съответствие на стандартите за защита правата на човека и малцинствата, постигнато е пълноценно владеене на български език при всички деца и социализация на децата от етническите малцинства, чрез включването им във всички дейности, характерни за детската градина. Включването на родителите в цялостния живот на детската градина се осъществява чрез организиране на празненства и родителски срещи.Община Божурище

В Община Божурище няма компактно ромско население. На територията на общината живеят 4-5 ромски семейства, които са напълно интегрирани. Всички ромски деца в общината посещават детски градини и училище. На територията на общината се намират СОУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище, ОДЗ „Буратино” и ОДЗ „Детелина” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Хераково. Достъпът до образование е осигурен и няма отпаднали от училище деца. Достъпът до здравни услуги също е осигурен.Община Ботевград

На територията на Община Ботевград функционират 10 общински училища, от които 9 основни, ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" гр. Ботевград, 2 държавни професионални гимназии и 12 детски градини. Усилията на образователните институции и Общината са насочени в посока осигуряване и гарантиране на достъп до качествено образование за всички деца и ученици без оглед на тяхната етническа принадлежност.

ОУ „Васил Левски” – гр. Ботевград е едно от училищата, което разполага с отлична учебна база, и в което се обучават значителен брой деца от ромския етнос около 85%, поради близостта на учебното заведение до жилищен квартал „Саранск”. Ръководството и педагозите на училищата полагат огромни професионални усилия, за да могат учениците да имат реален достъп до качествено образование. Подобно е положението в ОУ „Васил Левски” с. Литаково, ОУ “Васил Левски” – с. Новачене, ОУ „Отец Паисий”
с. Врачеш, и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Скравена.

С цел обхващане на ромските деца в детските градини и в първи клас в началото на учебната година бяха проведени срещи на служителите от отдел „Интеграция на етносите” на Община Ботевград с директорите на общинските училища и детски градини. През


2015 г. служителите от Община Ботевград по интеграционните въпроси провеждаха ежемесечни срещи с директорите, педагогическите колективи, родители и ученици за превенция на отпадането на ученици от образователната система. Констатира се положителен резултат от индивидуалната работа на служителите с родителите и децата по отношение намаляване на опасността от отпадане на ромските деца от образователната система. На територията на Община Ботевград няма необхванати деца от училищата и детските градини. Общината поема 40% от таксите на децата в детските градини.

Общината подпомага с експертна помощ желаещите ученици и кандидат-студенти с актуална информация и попълване на нужните документи за кандидатстване по стипендиантски програми на Ромския образователен фонд. Общината набира ромски ученици и младежи за участие в летни лагери, обучения и семинари. През лятото на 2015 г. 20 ромски деца и 5 млади семейства бяха изпратени от общината на безплатен летен отдих в гр. Приморско.

Изпълнението на проекти от училищата има съществено значение за задържане на децата в училище, за разнообразяване на учебната среда и създаване на заинтересованост към учебния процес не само на учениците, но и на техните родители.

Сдружение „Разнообразни и равни“ в Община Ботевград реализира два образователни проекта „Образованието е нашето бъдеще” и „Готови за училище”, финансирани от „Тръст за социална алтернатива“ и Фондация „Америка за България”. Времевият обхват на двата проекта е учебната 2014-2015г.

Проектът „Образованието е нашето бъдеще” обхваща близо 500 деца от цялата община. В него са включени ОУ „Васил Левски” – гр. Ботевград, ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград, ТПГ „Стамен Панчев”–гр. Ботевград, основните училища – ОУ „Васил Левски”–
с. Новачане, ОУ „Отец Паисий”– с. Врачеш, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”– с. Скравена, ОУ „В. Левски”– Литаково, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Липница, както и детските заведения ОДЗ „Иглика” – гр. Ботевград, ЦДГ „Здравец” с. Литаково, ОДЗ „Зора”
с. Новачене. Целите и задачите по проекта са: достъп до качествено образование на деца в неравностойно положение, Подцел – „Подготовка на деца изостанали от учебния материал“.

Община Долна баня


 • Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда

Община Долна баня създава условия за осигуряване на равен достъп до детска градина, предучилищна подготовка и качествено образование за всички деца и ученици. В училищата има ученически парламент, родителски комитет, както и СИП „Фолклор на етносите“, което е показателно, че няма сегрегация относно учениците и децата в училищата и детската градина. Постигнатият резултат от изпълнените дейности влияе положително върху образователния статус на ромската общност, но процесът е труден и дълъг, затова е важно да се отбележи, че община Долна баня работи активно в посока повишаване на знанията и уменията на децата от общността.

 • Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система. Обхванати деца в детски градини, подлежащи на записване в първи клас деца, обхванати в учебния процес в следващите години; отпаднали от училище – причини. В ОДЗ „Юрий Гагарин” обхванатите деца са 202 в 7 групи. В СОУ „Неофит Рилски” общият брой на учениците е 455, съответно от I до IV клас – 190, от V до VIII клас – 178 и от IX до XII клас – 87, разпределени в 20 паралелки. В ПГ „Христо Ботев” учениците от IX до XII клас са 101 в дневна форма на обучение и 121 – вечерна форма на обучение, разпределени в 8 паралелки.

Обхванати са 100% от децата, подлежащи на записване в първи клас. Отпаднали са 3-ма ученици от училище, като причина за двама от тях е напускане на страната, а един по семейни причини. Мярката, която е приложена спрямо единия отпаднал, е предложение за прилагане на самостоятелна форма на обучение.

Полезността от постигнатите резултати се отразява в повишения интерес от страна на ромските деца към образованието. Мотивирането чрез интерактивни методи на обучение и възпитание, чрез интегриране на нови технологии, както и чрез извличане на нравствени, естетически и трудови компоненти от етническия фолклор е предпоставка за тяхното активно включване в обучението.Община Годеч

С решение на Общински съвет от 30.07.2015 г. и в съответствие с Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 –2020, както и в изпълнение на насоките на Министерски съвет за планиране на интеграционните процеси, е приет Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Годеч за периода 2015-2020 г.

При преброяването през 2011 г. по признак етническа принадлежност е приложен принципът на доброволен отговор. В съответствие с този принцип броят на лицата, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност за община Годеч е 5 188 души от общо за общината 5 375души. Според тези данни преобладава българският етнос – 5 162 души, следван от ромския – 20 души и не са се самоопределили – 3 души.

При изготвянето на Плана е направен анализ на ситуацията по приоритетни области и в съответствие с направения обстоен анализ са заложени в плановия документ основни мерки и конкретни дейности по приоритети, чието изпълнение за 2015 година e, както следва:

По приоритет „Образование“ предприетите действия на Общината са насочени към създаване на условия за осигуряване на равен достъп до предучилищна подготовка и качествено образование на всички деца и ученици. В детската градина са обхванати 69 деца в 3 групи, а в общинските училища – 399 ученика в 17 паралелки от първи до дванадесети клас. Трайна е тенденцията към намаляване броя на учениците. В учебните заведения не се води статистика за етническата принадлежност на децата и учениците. По данни на училищните ръководства на професионалните гимназии няма отпаднали ученици
през 2015 г.

За пълно обхващане на децата и учениците в образователната система в училищата се работи по следните проекти: • „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Целта е не само разширяване на достъпа, но и повишаване на качеството на образователния процес.

 • Национална програма „На училище без отсъствия” включваща осигуряването на финансови стимули, които създават условия на училищата да направят учениците, родителите и учителите реални партньори за осигуряване на пълноценен училищен живот. Мерките са „Без свободен час”- заместване на отсъстващ учители в училищата и мярка „Без отсъствие”.Община Горна малина

 • Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда и обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система

Повишено е качеството на образованието на децата от ромския етнос и езиковата им грамотност чрез допълнителни занятия или чрез консултации по правоговор, четене и писане на български език. Постигната е устойчивост на процеса за интеграция чрез включването на всички деца в мултикултурна образователна среда. Обхванати са всички, подлежащи на задължително обучение и предучилищна подготовка, с помощта на кметовете по населени места и използването на данни на ГРАО за настоящ адрес. Служителят на Община Горна Малина по въпросите на образованието, културата и вероизповеданието ежемесечно извършва проверки в ОДЗ „Вяра, надежда и любов“ и в училищата за присъствието на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение. Гарантирано е правото на равен достъп до качествено образование в етнически смесени групи и класове; Обучението е в дух на толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход В тази връзка са изнесени два тематични концерта: в СОУ „Христо Ботев“– Горна Малина и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– с. Априлово за ромските традиции и обичаи;

По отношение на ранното отпадане от училище данните са: 2 ученички (омъжили се) с навършени 16 години, обучаващи се в IX клас на СОУ „Христо Ботев“– Горна Малина и двама ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– с. Априлово, навършили 16 г., единият в VII клас (за учебната 2015/2016 г. се е записал на самостоятелна форма на обучение), а другият, неподлежащ, от IX клас е напуснал през месец ноември 2015 г. с намерение да се запише на самостоятелна форма на обучение през учебната 2016/2017 г.

Отбелязването на деня на християнското семейство и други традиционни празници в ОУ – Априлово способства за приобщаване на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.Сподели с приятели:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница