Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница86/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   102

Други реализирани дейности през 2015 г.: Обучение по проект в СОУ „Христо Ботев“– Горна Малина на 35 педагогически специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда; Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-5 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес – 57 деца посещават ОДЗ; Участие на СОУ „Христо Ботев“ – Горна Малина в проект „Добрите неща” за 2 клас; Участие на 40 деца и родителите им в проект „Изкуство за всички” на Дружество „Знание” и Арт-център „Вихрони” с партньор Община Горна Малина.

Община Елин Пелин

Обхванати са всички подлежащи на задължително обучение и предучилищна подготовка деца и ученици. Със заповед на кмета се правят проверки в училищата и детските градини относно присъствието на учениците и децата. Гарантирано е правото на равен достъп до качествено образование в етнически смесени групи и класове. През 2015 г. няма отпаднали ученици. Провеждат се ежемесечни срещи с директорите на детски и учебни заведения.Община Етрополе

От 2014 г. ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян, съвместно с ОУ „Георги Бенковски” работят по проект на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”– „Всеки ученик ще бъде отличник”, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Основните дейности извършени по проекта са: разработени основните показатели по проекта; изработена е училищна програма за превенция на отпадането; създадени са ученически параметри и родителски клуб; продължени са заниманията в СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”; изградена е система за отчитане на отсъствията на учениците и в тесни ежедневни контакти с родителите, като постепенно е преодолян този проблем. Наличието на училищен автобус също спомага за преодоляване на отсъствията.

В същото време усилията на педагогическите екипи са активизирани за включване на неформалното образование, в това число извънкласни дейности /клубове „Творчество и красота”, „Приказен свят”, „Компютърен експерт”, „Заедно можем повече”, „Музикална дъга”, „Пътешествие из България”, „Млад кулинар”.

През 2015 год. ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян спечели проект за модернизиране на материалната база на стойност 10 000 лв. Ученическият парламент изработи свой план за работа и стана инициатор на традиционни училищни инициативи, ръководени от учителския екип /честване на бележити дати и празници, участие в изработената система за реда и хигиената в училище, определяне на „ученик на месеца” по различни критерии и оформяне на „алея на славата”/. Родителските клубове подкрепят всички училищни мероприятия и стават организатори и домакини на ученически изяви по случай Гергьовден и Великден. На гости в ромската махала учениците представиха традиционни обичаи от българските и ромските пролетни празници. Родителите взеха участие в състезания съвместно с учениците /по БДП и в спортен празник/.

През 2015 г. продължава развитието на създадените форми в учебните заведения, като особено място се отделя на работата със семейства, в които при родителите все още липсва мотивация към образованието на децата им. За целта се организират месечни посещения в училища по време на часовете, за да могат родителите да се запознаят с реалните резултати на своите деца, да направят сравнение с резултатите на останалите деца от класа, като същевременно получават подкрепата на учителите и други родители. Продължава мотивацията на учителския екип чрез организиране на срещи с учители от други училища и участие в обучения. Част от участниците в тези срещи са и ученици, които предават наученото на останалите.

Всички деца на четири, пет и шестгодишна възраст редовно посещават детска градина. Това се дължи и на факта, че в Община Етрополе отпадна таксата за посещение в детска градина. В детските градини са създадени родителски активи във всяка група, като са включени и родители на ромски деца. Във всички се работи активно за популяризиране на ромската култура, за преодоляване на различията и създаване на дух на толерантност между децата. Празнуват се празниците „Лазаровден”, „Банго Василий” и др.

Община Златица

В общината функционират четири учебни-възпитателни заведения съсредоточени в град Златица. Училищната мрежа включва едно средно общообразователно училище (СОУ „Св. Паисий Хилендарски”) и една професионална гимназия (Аграрно-техническа професионална гимназия). Целодневните детски градини са две – ЦДГ „Слънце” и ОДЗ „Вяра, надежда и любов“

В СОУ „Св. Паисий Хилендарски” се обучават 460 ученици, от които 90 от друг етнос, в Аграрно-техническа професионална гимназия учениците са 135 от тях 35 от друг етнос. Децата, които посещават двете детски гради са общо 212, от които 43 от друг етнос.

В училищата на община Златица учат и десетки приходящи ученици, ето защо броят на учащи се от друг етнос е голям. През 2015 г. няма деца от ромски произход отпаднали от училище.

През 2015 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви към Община Златица проведе конкурс за презентация на тема „Видове зависимости“; конкурс за есе на тема „Не се доверявай на непознати“; конкурс за апликация на тема „Не на насилието върху деца“. С апликациите на участниците беше направена изложба в детския отдел на градската библиотека. В конкурса взеха участие десетки ученици от двете училища, включително много ученици от ромския етнос. Те активно се включват в превантивните дейности на МКБППМН.

Община Ихтиман

В Община Ихтиман функционират 5 училища, като 4 от тях се намират в града, а едно е в с. Вакарел. В училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 100% от учениците са от ромски произход. В ОУ „Димчо Дебелянов” около 80% от учениците са роми. На територията на общината не съществува проблем за обхвата на децата. Сградният фонд се намира в добро състояние. Около 60% от децата, подлежащи на записване в първи клас, са обхванати в детските градини. Тенденцията е този процент постоянно да нараства, вследствие на усилената работа с разяснителен характер сред родителите. Няма данни за отпаднали ученици, като практика е да преминават на индивидуална форма на обучение, особено момичетата – причината е в ранните бракове. В училищата се развиват и извънкласни форми, в които участват всички ученици. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” има формирани състави по народни танци и фолклор, а в ОУ „Димчо Дебелянов” има групи по танци, представящи ромския бит и култура.Община Костенец

Практическата реализация на интеграционния процес в общинските обединени детски заведения и училища на територията на Община Костенец се осъществява в няколко основни направления: • осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици, независимо от техния етнически произход;

 • утвърждаване на интеркултурното образование;

 • създаване на предпоставки за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства;

 • поощряване на взаимното уважение, разбирателство и сътрудничество независимо от етническата принадлежност.

На територията на общината функционират три обединени детски заведения; четири общински училища, от които едно средно общообразователно; професионална гимназия – държавно училище и едно болнично училище. Деца от ромския етнос се обучават в по-голям процент в детската градина и училището в едно от населените места – с. Костенец / ОУ „Константин Костенечки“ – от 178 деца, 100 са от ромски произход; ОДЗ „Радост” – от 140 деца, роми са – 35/; много малък е техният брой 10 от общ брой ученици в училището 65 в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Момин проход. Положителна тенденция е, че голям брой ученици продължават средното си образование в професионалната гимназия, както в дневна, така и във вечерна форма на обучение /от 226 ученици, 36 от ромски произход продължават обучението си в дневна форма на обучение, а 22 във вечерна форма на обучение/.

На територията на Община Костенец образователно – възпитателния процес се осъществява в етнически смесени групи и класове.

Данните за детските градини са следните: в две от тях няма необхванати деца на 5-6 години, подлежащи на задължително обучение; в третото детско заведение има три деца на 6-годишна възраст /всички те са от ромския етнос/, на които не е осигурено присъствието, независимо, че са предприети и административни мерки спрямо техните родители. Общият брой деца в задължителна предучилищна възраст в това детско заведение е 78, следователно процента на необхванатите е – 3.84%. Обхванатите деца в детското заведение, подлежащи на записване в първи клас са общо 37, от тях – 8 от ромски произход.

В основното училище в с. Костенец няма необхванати ученици в началото на учебната година, подлежащи на задължително обучение в първи клас /общ брой – 27, като от ромски произход – 12/. Напуснали училището, поради голям брой неизвинени отсъствия са 5-ма ученици. • Мерки за реинтеграция

С цел интеграция и реинтеграция се предприемат следните действия:

 • индивидуални разговори с родителите за ползата от образованието;

 • осъществяване на открити ситуации, на които присъстват родителите с цел те сами да преценят, че на децата от ромски произход се осигуряват равни права в детската градина;

 • родителски срещи, посещение по домовете от страна на ръководства и педагози, представители на местната власт и общината, с цел осигуряване присъствие в детска градина/училище;

 • организират се от ръководството кампании за повишаване на осведомеността на ромските родители за ползите от предучилищното образование;

 • съвместно с детската градина, представител на общината, здравен медиатор се провеждат тематични срещи за ранно присъствие в детската градина, условие за приобщаване към образователния процес;

 • включване на децата-роми в мероприятия и празници на детската градина/училището, общината;

 • стимулиране развитието и изявите на талантливи деца и ученици от ромски произход;

 • осъществяване на форми за ефективна работа и мотивиране на родителите на деца от етническите малцинства, които ги възпрепятстват да посещават детска градина;

 • обучение и възпитание в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата;

 • осигуряване на равни условия за възпитание и обучение в детската градина на всички деца с цел социализацията им;

 • административни мерки спрямо родители съгласно изискванията на Закона за народната просвета;

 • допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултиетническа среда.

През 2015 г. е приета Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и план за работа. В тези документи са разписани ясни правила за работа и са ангажирани образователните институции, в които има деца и ученици от малцинствата.

В училищата се отделя специално внимание на работата с родителите, като: • Алтернативи на традиционната родителска среща;

 • Изработване на стратегии за работа с родителската общност;

 • Възможност да признаем собствените си грешки и желанието за промяна;

 • Умението да кажем, че имаме нужда от тяхната помощ;

 • Родителите партньори и хора с идеи;Община Костинброд

На територията на Община Костинброд функционират Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд, СОУ „Д-р Петър Берон“, три основни училища, едно от които средищно ОУ „Отец Паисий“ в с. Петърч, НУ „Отец Паисий“ – с. Драговищица, три обединени детски заведения, едното с филиал в с. Голяновци и ЦДГ „Виолина“ – с. Петърч. Във всички училища и детски градини от общината е гарантиран достъпът на деца и ученици, в това число и от ромски произход, като се отбележи изрично условността на дефинирането на представителите на това население като такова, заради гарантираното му право на самоопределяне. Не са регистрирани случаи на отказ на достъп до образование, случаи на неравнопоставено третиране и/или по-различно отношение към дете или ученик, представител на такава група, породено от принадлежността му. Що се отнася до обучението на деца в мултикултурна среда, това може да се отчете в незначителна степен, тъй като местното ромско население не демонстрира и не налага съществени отличителни характеристики от останалото в обичайните си житейски и културни практики. По тази причина съхраняването и развитието на културната идентичност на тази общност, както и културното взаимодействие между представителите на различните етнически общности в образователна среда не са обект на специална целенасочена практика. Причините за по-продължително отсъствие от училище, както и другите проблеми, свързани с образованието, са обичайни за представителите на всички общности – честа смяна на местоживеенето на семейството или сезонна или целогодишна миграция в чужбина. Семействата са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане“, а учениците, застрашени от отпадане от училище от „Дневен център за работа с деца на улицата“.


Община Мирково

През 2015 г. Общинска администрация Мирково продължи да работи за подобряване качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа; подобряване адаптацията на децата от етнически малцинства в детската градина и началното училище; по-добро усвояване на преподавания учебен материал, чрез по-добро владеене на български език; активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората с неравностойно положение. Реализирането на общинската политика за интегриране на етническите малцинства е непрекъснат процес, който се осъществява със съвместните действия на Община Мирково, Регионална дирекция „Социално подпомагане” Пирдоп; дирекция „Бюро по труда” Пирдоп, ОУ ”Георги Раковски“ с. Мирково и ОДЗ „Дора Габе” с. Мирково.

В училищата на територията на община Мирково се обучават 50 % деца от ромски етнически произход. Учениците, подлежащи на задължително обучение са обхванати. Основната грижа на педагозите е приобщаването им към учебния процес. С цел по-добро-усвояване на новите знания и подготовка на уроците за следващия ден, учениците посещават полуинтернатни групи, разкрити към ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково. При трудности в намирането на семействата и комуникацията с тях общинската администрация сезира отдел „Закрила на детето“ при дирекция „Социално подпомагане“ за намиране на детето и вземане на съответните мерки семейството да изпълнява задълженията си. Всички ученици от I до VII клас получават безплатна закуска и плодове. Навършилите 16 години ученици имат възможност да се обучават в самостоятелна форма на обучение. Част от родителите на учениците от етнически произход избягват участие в училищния живот. Причина за това е ниският образователен статус и самочувствие и липса на опит в такива дейности. Учениците от етническите малцинства участват и в извънкласни форми на обучение.

На територията на общината функционира една целодневна детска градина ОДЗ „Дора Габе“, с. Мирково. Децата от малцинствата се приемат на общо основание, както всички останали деца. Провежда се интеграционна политика в съответствие на стандартите за защита правата на човека и малцинствата, постигнато е пълноценно владеене на български език при всички деца и социализация на децата от етническите малцинства, чрез включването им във всички дейности, характерни за детската градина. Включването на родителите в цялостния живот на детската градина се осъществява чрез организиране на родителски срещи.Община Пирдоп

Гарантирано е правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от ромското етническо малцинство. Не са констатирани проблеми в адаптацията на ромските децата в училищна среда и поради тази причина в учебните заведения не работят помощници на учителя. В община Пирдоп няма обособени детски градини и училища, в които да се обучават само деца и ученици – роми. Те се обучават заедно с останалите деца в масови групи и класове.

С цел превенция на ранното отпадане от училище и намаляване броя на неизвинените отсъствия на учениците, през 2014-2015 учебна година Педагогическият съвет на НУ „Тодор Влайков”- гр. Пирдоп продължи да работи по Националната програма „ На училище без отсъствия”, мярка „ Без отсъствие”. В проекта бяха включени общо 8 ученици от ромски произход от първи до четвърти клас с най-много извинени и неизвинени отсъствия. През настоящата 2015-2016 г. са включени 9 ученици.

В резултат на изпълнението на дейностите по програмата неизвинените отсъствия на учениците са намалели, създаден е интерес за редовно посещение и готовността за учебна дейност е достатъчна за участието им в учебния процес. По-голямата част от родителите подпомагат учителите и се грижат за недопускането на неизвинени отсъствия на децата си.

Реинтегрирани са трима ученици от първи и двама от втори клас, които през 2014-2015 г. трайно не са посещавали училище.

През 2015 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Пирдоп е проведено обучение на 45 възрастни по проект "Нов Шанс за успех". Всички успешно са завършили обучението си и са получили удостоверение за завършен VII-ми клас. 41 от тях продължават обучението си през настоящата учебна година в задочна форма на обучение. Целта на обучението е обучаемите да получат основно образование и професия. Продължаващите образованието си след IX-ти клас имат възможност да получат професионална квалификация – текстообработване и шлосерство. 36 обучаеми продължават обучението си по програмата за завършване на средно образование от 2014 г. Финансирането по проекта е от ЕС, а за задочната паралелка от МОН - в рамките на делегираните бюджети за един ученик.

В Община Пирдоп се очертава като добра практика ежегодното увеличаване на броя на студентите от ромски произход в различните висши училища в страната.

– За академична 2014-2015 г. Община Пирдоп има 7 студенти /двама, от които първокурсници/. Стипендианти на Ромски образователен фонд – трима. През настоящата академична 2015-2016 г. броят на студентите вече е 9. Провеждат се срещи с кандидат-студенти и студенти за информирането им за възможностите, критериите, условията и срокове за участие в конкурси по различни стипендиантски програми и отпускане на стипендии от Ромския образователен фонд, както и указване на помощ при попълване на формуляри и документи.


Община Правец

Общинският план за интегриране на ромите на Община Правец за 2015 г. е разработен и се изпълнява, въз основа на идентифицирани и утвърдени цели, задачи и дейности в съответствие с приоритетите на стратегическите документи на национално и областно ниво.Цел: 1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на територията на община Правец.

Задача: 1.1. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата; Организирани 3 мероприятия с общ брой 18 участници.

Дейност: 1.1.1. Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в уязвимо положение

Реализирани дейности през 2015 г. – „Ден на толерантността“ в ОУ „Васил Левски“-

гр. Правец, ОУ „Христо Ботев“ – с. Разлив и ОУ „Любен Каравелов“ – с. Осиковица. Празник под мотото „Слънцето свети еднакво за всички“ в ОУ „Васил Левски“

с. Видраре.

Задача 1.2. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи;

Дейност 1.2.1. Пълно обхващане на 5 и 6 годишните в подготвителни групи

Реализирани дейности през 2015 г. – Осигурен транспорт на децата от населените места до детско заведение. Регулярни проверки и санкциониране на родители, неосигурили присъствието на децата си в училище.

Реализиране на проект "Готови за училище 2014-2015 г." в ОДЗ „Звънче”– с. Джурово за обхващане на деца, чиито родители нямат възможност да осигурят присъствието им в ПГ.Резултати за 2015 г. – 98,6 % обхванати деца, Брой деца с осигурен транспорт – 38, брой проверки – 48, брой писма до РД „Социално подпомагане“ – 28, брой актове на родители – 6, брой наказателни постановления – 6, брой обхванати деца по проекта- 24.

Цел 2. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми – Отговорни институции за изпълнението на целта са Община Правец, училищата и детските градини от общината.

Задача 2.1. Осигуряване на инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

Дейност 2.1.1. Установяване на факторите, водещи до преждевременно отпадане

Реализирани дейности и постигнати резултати през 2015 г. – Извършено проучване от колективите на учебните заведения, в което са обхванати 98 ученици. Реализиране на Проект „Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДП „Амалипе” в ОУ ”Васил Левски” – с. Видраре и ОУ „Христо Ботев” – с. Джурово, Проект „Да продължим заедно” – проект за стимулиране на децата роми да продължат образованието си след VІІІ клас съвместно с ПГ „Стамен Панчев” гр. Ботевград – финансиран от ЦОИДУЕМ. По 3-те проекта, в изпълнението на които са ангажирани община Правец, училищата и детските градини от общината са обхванати – 198 лица.

Задача 2.2. Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане;

Дейност: 1.2.1. Разработване на програми

Реализирани дейности през 2015 г. – Изготвени 4 индивидуални програми за работа с 4 деца, застрашени от отпадане в ОУ ”Васил Левски”– с. Видраре, ОУ ”Христо Ботев”–
с. Разлив и ОУ ”Никола Вапцаров”– с. Осиковска Лъкавица.

Задача 1.3. Ограмотяване на младежи-роми

По проект „Равен шанс” през 2015 г. Община Правец е осигурила средства за безплатни учебници и пътуване на 4 деца-роми за обучение в средни училища.Задача: 1.4. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище, с цел тяхната реинтеграция

Дейности:

2.4.1. Разработване на програми за деца с трудности

2.4.2. Разработване на програми за занимания през лятото

Реализирани дейности и постигнати резултати през 2015 г. – Изготвена и реализирана програма за работа с деца с трудности в ОУ „Васил Левски” – гр. Правец, в която са обхванати 8 деца; Разработени 6 програми за занимания с децата през лятото в 6 училища. С програмите са обхванати 118 деца. Участие на доброволци от чужбина в ОУ „Васил Левски” – с. Видраре, ОУ „Христо Ботев”– с. Разлив.

Цел 3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход

Задача 3.1. Презентиране и провеждане на проучвания от деца и ученици, свързани с културната им идентичност

Дейност 3.1.1. Проучване и демонстриране на различни обичаи

Реализирани дейности: 112 деца са включени в дейностите, свързани с възпроизвеждането на различните обичаи – „Ромска Василица” – ОУ „Христо Ботев”- с. Разлив, ОУ „Васил Левски”– с. Видраре и ОУ „Никола Вапцаров” – с. Осиковска Лъкавица.

Задача 3.2. Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси, свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи

Дейности

3.2.1. Създаване на клубове по интереси;

3.2.2. Сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства;

В реализирането на тези дейности са участвали 98 деца, като са сформирани СИП „Ромски фолклор”– ОУ „Христо Ботев”– с. Разлив, ОУ „Васил Левски”– с. Видраре, ОУ „Любен Каравелов” – с. Осиковица и ОУ „Никола Вапцаров”– с. Осиковска Лъкавица.

Участие на ОУ „Васил Левски” – Правец, ГПЧЕ „Алеко Константинов” и ОУ „Христо Ботев” – с. Джурово в дейността „Проучване на обичаи и традиции сред ромския етнос, разучаване на ромски танци“ по Проект „УСПЕХ”. По Проект „УСПЕХ” и други сходни проекти са включени 80 деца. По Проект „ЖИВОТЪТ ЗАЕДНО” учениците от ОУ „Любен Каравелов”– с. Осиковица са участвали в театрално-музикална формация „Шарен свят”.Сподели с приятели:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница