Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница87/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   102

Цел 4. Приобщаване и приемане на родителите – роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

Задача 4.1. Повишаване на ангажимента на родителите от малцинствата и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини

Дейност 4.1.1. Ангажиране на родители на деца и ученици от малцинствата в училищния живот. Създаден е „Родителски клуб” в ОУ „Васил Левски” – с. Видраре, в който са включени 5-ма родители. 400 родители от всички учебни и детски заведения са включвани в организацията и провеждането на празници от културния календар на Община Правец.

Задача 4.2. Обучение на родителите на децата от ромската общност с цел засилване на родителската роля в процеса на възпитаване, образование и здравно развитие.

Дейност 4.2.1. Разработване на програми и провеждане на обучение

Проведен тренинг на 30 родители, засягащ теми, свързани с възпитанието на децата и повишаване мотивацията за образованието им. Отговорна институция по изпълнението на тази дейност е Община Правец.Цел 5. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование, на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти

Задача 5.1. Прилагане на система от стимули и мерки за въвеждане на интеркултрно образование във всички етапи

Дейност 5.1.1. При определяне на диференцираното заплащане в картите за оценка да се включи компонент „интеркултурна компетентност” – При оценяването на 4-ма директори е отчетен компонент „интеркултурна компетентност”. Дейността е изпълнена в рамките на държавния и общинския бюджет.

Задача 5.2. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти

Дейност 5.2.1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Участие на 6-ма учители в обучение за работа в мултиетническа и интеркултурна среда. За изпълнението на тази дейност са ангажирани Община Правец, училищата от общината, МОН и ЦМЕД „Амалипе”.
Община Самоков

 • Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/ интеркултурна среда

Във всички училища на територията на община Самоков се обучават заедно български и ромски деца. Процентът на ромските ученици е различен, според вида на съответното училище, местоположението му, общия брой ученици. Практиката показва, че добрите образователни показатели се реализират, когато в училището се обучават около 35% ученици от ромски произход. Когато този процент е по-голям, качеството на образователните резултати се понижава. Това се дължи на големият брой отсъствия /извинени и неизвинени/, липсата на мотивация за учене, в някои случаи – недобра дисциплина.

През последните години – по ред причини, в резултат на настъпилите бързи демографски промени на територията на общината се намират училища с етнически състав в полза на ромските деца – 80% в ОУ „Христо Смирненски” – с. Радуил, 90% в ОУ „Васил Левски” – с. Ярлово, около 50% – в ОУ „Хр. Максимов” – гр. Самоков. В НУ „Петър Берон” и Основно професионално училище „Неофит Рилски” – гр. Самоков изцяло се обучават ученици от ромски произход.

В Община Самоков е назначен младежки медиатор, чиято дейност се състои в подпомагане и насърчаване на безработни и обезкуражени младежи от 16 до 29 г., с цел включването им в обучение или заетост, съответстващи на техните индивидуални качества и потребности. Медиаторът подпомага младежи, които не работят , не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, поведение при явяване на интервю за работа и техники за търсене на работа.


 • Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система

Най-много ромски деца посещават ЦДГ „Пролет” и ОДЗ „Звънче”. Подготвителни групи за 5-6 годишни ромски деца има в НУ „Петър Берон”, както и в други училища от общината.

Община Самоков полага големи усилия за издирване и записване на 5-6 годишните ромски деца в подготвителни групи и първи клас.

Създадена е база-данни на подлежащите деца, която към момента обхваща родените от 2010 до 2015 година. В базата се проследява записването и движението на подлежащите деца в образователните институции. Изработена е система за издирване на незаписани към 30 юни на календарната година, подлежащи на обучение деца, която включва изпращане на писма до родителите през месец юли, при отсъствие на децата от списъците на училищата и детските заведения. След 15 септември процедурата се повтаря за неявилите се. Общински служители проверяват на място по адреси, като се издирват роднини и съседи за окончателна информация. За родители, които все пак не са записали децата си и са допуснали голям брой неизвинени отсъствия /по докладна на директор на образователна институция/ се прилагат съответните санкции съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

За учебната 2015/2016 г. в община Самоков са обхванати подлежащите на обучение деца, както следва: • родени 2008 година /подлежащи за 1 клас/ – общо 435 деца, обхванати 371, напуснали общината – 58, без възможност за осъществяване на контакт с родители и роднини – 6;

 • родени 2009 година /подлежащи за подготвителна група 6 годишни/ – общо 442 деца, обхванати 383, напуснали общината 55, без възможност за осъществяване на контакт с родители и роднини – 4.

 • родени 2010 година /подлежащи за подготвителна група 5 годишни/ – общо 398 деца, обхванати 338, отложено с ТЕЛК – 1, напуснали общината – 47, без възможност за осъществяване на контакт с родители и роднини – 12.

 • За подобряване на образователната среда и задържане на ромските деца в образователните институции, община Самоков е партньор в шест проектни предложения по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, на които предстои разглеждане и които Общината се надява да бъдат одобрени като проекти.

 • По процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” – Сдружение с нестопанска цел „Реформа и развитие” с партньори – ЦДГ „Пролет”, ОДЗ „Звънче” и Община Самоков.

 • По процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила“

 • Фондация „Европейски институт” с партньори – ОУ „Христо Максимов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОПУ „Неофит Рилски” и Община Самоков;

 • СНЦ „Арете-спорт” с партньори – ОПУ „Неофит Рилски”, 57-то СУ „Св. Наум Охридски” – София и 113-то СОУ „Сава Филаретов” – гр. София и Община Самоков;

 • ОУ „Митрополит А. Велешки” – гр. Самоков с партньори – Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и Община Самоков;

 • Професионална гимназия по туризъм – гр. Самоков, партньори – Фондация „СИЙД” и Община Самоков.


Община Своге

През 2015 г. общинската администрация съвместно с учебните и детски заведения продължи да работи за обхващане и задържане на подлежащите на задължително обучение деца и ученици. С помощта на служба „ГРАО” и дирекция ”Социално подпомагане” се събира информация за ромските деца. Отделя се особено внимание на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца на 5 и 6 години и на децата, на които предстои да постъпят в І клас. В ОДЗ “Александър Вутимски” в подготвителна група от

5 годишни деца занимания посещава 1 дете, а в групата от 6 годишни – 2 деца. В ЦДГ „Калина Малина” са записани 2 деца. Всичките редовно посещават занятия. Редовно се провеждат срещи с родителите, използват се различни подкрепящи мерки – материална и финансова помощ, възможности за намиране на работа за родителите, осигуряване на учебници и учебни помагала, консултации със специалисти. Към МКБППМН работят психолози, за които се информират родителите с цел предоставяне на възможност на децата да се окаже специализирана помощ, в случай на нужда.

През 2015 г. в училищата не са възниквали конфликти между учениците на етническа основа. Проблемите в отношенията са епизодични и характерни за тази възраст. Училищните ръководства и учителите работят за приобщаване и по-активно участие на децата от ромски произход чрез включване в целодневно обучение и извънкласни дейности.

Обикновено броят на отпадащите нараства след IV клас – начален етап на обучение. В началото на всяка учебна година се проверява дали отпадналите през миналата година ученици са записани, като се предприемат действия по намирането на учениците съвместно с училищата. В НУ „Д-р Петър Берон” гр. Своге се обучават 18 деца от ромски произход, които редовно посещават училище и участват в целодневната форма на обучение. Осъществява се непрекъснат процес на контрол за отсъствия на учениците от СОУ „Иван Вазов”, в което се обучават 28 деца от ромски произход – 16 в прогимназиален етап и 12 в начален етап. За неизвинени отсъствия на учениците се информира Община Своге и дирекция ”Социално подпомагане” чрез уведомителни писма от директорите на училищата.

МКБППМН в отделни крайни случаи прилага санкции – съставяне на актове и налагане на глоби – в съответствие със Закона за народната просвета. През 2015 г. са връчени 7 акта за административно нарушение на родителите на деца, които не посещават редовно учебни занятия. Отпаднали от училище –5 ученици от ромски произход. През 2015 г. се констатира увеличение на безпричинните отсъствия и повторни нарушения от ученици, на чиито родители са съставени актове за административно нарушение.

От началото на 2014 г. на територията на гр. Своге работи и разширява дейността си Център за обществена подкрепа за деца и семейства. Към него се насочват деца с проблеми в обучението и поведението за консултации със специалисти. В Центъра се организират и допълнителни занимания за деца с пропуски в усвояване на учебния материал предимно в началния етап.

В училищата, в които се обучават деца-роми, се организират срещи на родителите с педагози и психолози за обсъждане съвместно на училищни и социални проблеми.

Малко ученици от малцинствените групи завършват по-висока училищна степен от основно образование. През учебната 2014/2015 г. двама ученици от СОУ „Иван Вазов” са завършили XII клас.

Община Сливница

Реализирани дейности през 2015 г.


 • Проведено обучение в дух на толерантност и приемане на различията в СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сливница.

 • Извършвани периодични проверки от ръководствата на училищата за присъствието на учениците в час и редовното отразяване на отсъствията от страна на преподавателите.

 • Намалена е цената на обедното хранене на учениците от V-XII клас в училищния стол на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

 • Педагогическият съветник и училищният психолог чрез анкети, разговори с децата и родителите, разговори с учителите установяваха факторите, водещи до преждевременно отпадане на децата от училище.

 • Реализирани проекти: „Заедно в училище, заедно в живота”, „Нашите корени за по-добро бъдеще, формула за добросъседство”, „Училищен плод” , „Училищно мляко”, „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 • Работа с децата в уязвимо положение – провеждане на екскурзии с учебна цел, посещения на театрални постановки.

 • Ангажиране на родители на деца и ученици от малцинствата в училищният живот.

 • Проведени обучения на родители на деца в уязвимо положение и от малцинствата.

 • Въвеждане на шаха, като учебен предмет и включване на децата в уязвимо положение, както и включване в други извънкласни дейности според желанията на родителите и децата.


Община Чавдар

В областта на образованието предприетите ключови стъпки са насочени към прилагането на мерки за намаляване преждевременното отпадане от училище; постепенното въвеждане на целодневното училищно обучение; изпълнението на проекти, планирани за лицата в най-неблагоприятно положение, включително ромите; училищни проекти за толерантност; летни училища.

Целевата група, която обхваща Плана за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Чавдар за 2015 г. обхваща 49 български граждани от ромски произход, в това число и други в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

На територията на Община Чавдар функционира общинско училище – „Св. Св. Кирил и Методий" и детска градина – ЦДГ „Щастливо детство".

Децата, подлежащи на задължително обучение от подготвителна група – 5 и 6 годишни и първи клас за учебната 2014/2015 г. са 18, от които ЦДГ посещават 8, а основното училище 10. Всички деца от целевата група са обхванати. Децата, които се обучават в начален етап на основно образование, посещават редовно училище, не допускат неизвинени отсъствия. Те получават безплатна храна, безплатни учебници и са включени в целодневно обучение. Затова усилията на педагогическия колектив са насочени към децата и родителите, завършили начално образование.

Обобщените данни за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" за учебната 2014/2015 г по различни показатели, отнасящи се до учениците от социално уязвими малцинствени групи в училището са: общ брой ученици – 67, брой от социално уязвими деца и ученици – 17. Няма отпаднали и преминали в самостоятелна форма на обучение. Създадени са условия за равен достъп до образование и извънкласни дейности на всички деца и ученици независимо от тяхната етническа принадлежност. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" съществуват 8 клуба по интереси по Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

През учебната 2014/2015 г. са създадени условия за целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VІ клас в общинското училище. Чрез целодневната организация на учебния ден се предоставят на учениците, включително и на тези от ромски произход, разнообразни възможности за интелектуално, физическо и социално развитие и се осигуряват условия за по-добра адаптация към училищния живот. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. Децата и учениците, независимо от етническия си произход, съобразно своите желания могат да избират СИП или задължително избираема подготовка (ЗИП) за допълнителна работа в училище. Занимания по интереси, допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските деца са включени в рамките на целодневната организация на образователния процес и в часа на класа. В часовете за дейности по интереси са включени разнообразни тематични ядра, включително и такива, свързани с историята и традициите на етносите. Темите, свързани с етническата толерантност присъстват и в годишните тематични разпределения в училища, които не са средищни.

Община Челопеч

На територията на Община Челопеч има три учебни заведения – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Частна професионална гимназия за чуждо езиково обучение и ОДЗ „ Ханс Кристиян Андерсен“ • Деца, подлежащи на задължително обучение от подготвителна група 5 и 6 годишни и първи клас за учебната 2014/2015 г.: общ брой ученици 6-7 годишни – 19, от тях в уязвимо положение 5, общ брой деца 5-6 годишни – 22 деца, от тях в уязвимо положение 7.

 • През 2015 г. в ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“ са обхванати всички деца от етнически произход, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Няма деца, които безпричинно да отсъстват от занятия. Провеждат се културни и спорни събития с участието на децата и родителите. Децата от ромски произход са включени в следните извънкласни форми: английски език, модерни танци, художествена гимнастика, народни танци, карате. Таксите за посещение са съобразена с броя на децата от семейството посещаващи детското заведение. Децата обучаващи се в предучилищна група 5 - 6 годишни не заплащат такса за посещение в детска градина.

 • Децата от целева група – предучилищно и основно образование – се обучават в целодневна форма на обучение, посещават редовно училище и детска градина, не допускат неизвинени отсъствия без уважителни причини. Учениците имат осигурено столово хранене и пътуват безплатно с два автобуса, единият от които е училищен, а другият е собственост на Община Челопеч. Маршрутите и разписанието на автобусите са съобразени с учебната програма на децата и учениците, подлежащи на задължително училищно обучение в учебно и детско заведение.

Ежемесечно комисия утвърдена със заповед на кмета на общината извършва проверки за отсъстващи деца и ученици, с цел спазване чл. 47 от Закона за народната просвета и налагане на санкции на родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище.

Ежегодно общината осигурява дофинансиране за извънучилищни дейности - бяло и зелено училище, екскурзии и спортни прояви. Активна е работата на психолози и медиатори към МКБППМН с родители и ръководството на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“. За периода януари – декември 2015 г. 23 деца и техните родители са насочени от учебното и детско заведения за консултации с психолог и медиатор в ежемесечната приемна, организирана безплатно от Община Челопеч.

В учебните заведения на територията на общината не се наблюдава факторът разделяне поради социални, етнически и религиозни различия. Децата и учениците се обучават в дух на толерантност един към друг. Всички деца от уязвимите групи вземат активно участие в училищния живот, в организираните културни и спортни мероприятия както на учебното и детско заведение, така и в мероприятия и дейности, организирани от общината.


 • Осигуряване на продължаващо професионално обучение на лица на неграмотни и слабограмотни лица над 16 години.

През 2015 г. по препоръка на общината, 2 слабограмотни лица, работещи по програми за заетост са насочени към професионалните гимназии в община Пирдоп, където чрез задочно или вечерно обучение да придобият нужните знания и умения с цел подобряване шансовете им за реализация на пазара на труда.
2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В областта на здравеопазването се отчита повишаване на информираността и познанията на групите в неравностойно положение, ранното откриване на широк спектър заболявания и подобрен имунизационен обхват.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТА НА ОБЩИНСКО НИВО

Община Антон

През изминалата 2015 г. по решение на Общинския съвет е изплатена еднократна финансова помощ за всяко новородено дете в размер на 150 лв. Извършени са безплатни гинекологични прегледи от МБАЛ Пирдоп – гр. Пирдоп. Тези придобивки, реализирани през 2015 г. се ползват от цялото население на общината и допринасят за значително подобряване на здравния статус на жителите на Община Антон.Община Ботевград

На територията на общината има нормален достъп до здравни услуги не само на здравноосигурените лица, но и на неосигурените. Съществуването на общинската болница МБАЛ – Ботевград е от важно значение за обхващане на рисковите групи с най-нисък социален статус. През 2015 г. общината продължи да провежда в сътрудничество със здравните специалисти от Министерство на здравеопазването, РЗИ – Софийска област, областният ТУБ –диспансер и МБАЛ – Ботевград информационни кампании, консултации, лекции и беседи сред ромско население за повишаването на здравната култура. В кварталния клуб на ромската махала в гр. Ботевград се провеждат лекции сред ромското население на здравна тематика, като периодично се извършва профилактика на здравето от представители на РЗИ – Софийска област.

През 2015 г. броят на майките, родили под 18 г. възраст с постоянен адрес гр. Ботевград е 18. Общината предоставя от общинския бюджет на ромски семейства еднократна помощ при инцидентно възникнали нужди, при тежко болни деца и в други случаи. Всички майки, родили през годината получават от Общината еднократна финансова помощ взависимост от своето образование.

За превенция на туберкулозата са проведени тематични лекции в кварталния клуб и в ромските махали и направени клинични изследвания в общността от областния ТУБ – диспансер. Проведена е разяснителна кампания за значението от профилактичните прегледи сред ромското население. През 2015 г., Общината съдейства на здравните специалистите от РЗИ – Софийска област за провеждане на периодични беседи за вредата от тютюнопушене. Повечето от мероприятията са проведени в кварталния клуб на ромската махала в Ботевград и махалите в селата. В Община Ботевград има назначен здравен медиатор от 2016 г., на който му предстои обучение през месец март.


Община Долна баня

Здравното обслужване в Община Долна баня се осъществява от трима лични лекари с регистрирани индивидуални практики за медицинска помощ и договори с РЗОК; регистрирани са две специализирани медицински практики, които са с договор с РЗОК; три регистрирани индивидуални практики за дентална помощ, от които две, са с договор с РЗОК. Спешната медицинска помощ се осъществява от филиала на гр. Самоков.В Община Долна баня е осигурен равен достъп до здравни услуги на всички граждани, живеещи на територията ѝ без ограничение на етническата им принадлежност. В тази връзка може да се отчете постигане на целите заложени в Плана.

В Центъра за обществена подкрепа с помощта на здравния медиатор се провеждат различни информационни срещи и беседи на здравни теми. • Дял на здравно неосигурените лица, дял на раждания на майки под 18-годишна възраст, заболеваемост и др. здравни показатели за Община Долна баня

В сферата на здравеопазването е обхваната цялата ромска общност на територията на общината. Водещи причини за болестност: болести на дихателната система, болести на органите на кръвообращението, болести на пикочо-половата система.

Община Годеч

Здравното обслужване на населението на територията на Община Годеч се осъществява от трима общопрактикуващи лекари, които имат сключени договори с РЗОК – София област и петима лекари по дентална медицина. Те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места. На територията на Община Годеч има „Медицински център – ГОДЕЧ” ЕООД и Център за спешна медицинска помощ. Училищното и детско здравеопазване се осигурява от медицински сестри, работещи в здравните кабинети в училищата и детските градини от общината.

През 2015 г. на РЗИ – Софийска област е предоставен един мобилен ехографски кабинет относно изпълнението на дейности, свързани със Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.

В периода 6 – 19 ноември 2015 г. на територията на Община Годеч са извършени с мобилния кабинет 510 профилактични ехографски прегледи на лица в неравностойно положение. Следва да се отбележи, че в общината голяма част от населението е здравно неосигурено и със затруднен достъп до здравни услуги.

При 102 лица от прегледаните бяха диагностицирани заболявания, като 98 са с едно заболяване, а 5 са с две заболявания. С най висок относителен дял от откритите заболявания са: „Жлъчнокаменна болест“- 47%, „Камък в бъбрека и уретера“-27%, „Хиперплазия на простотата“-13%, „Кистозна болест на бъбрек“-7%, „Други доброкачествени новообразувания на матката“- 4%. Пациентите, при които са открити заболявания са насочени към лечебни заведения, като при някои е назначавана и терапия. До момента единадесет пациента са хоспитализирани, като трима от тях са оперирани. На четирима от пациентите е извършена допълнителна диагностика /фиброгастроскопия/ за доуточняване на диагнозата.Сподели с приятели:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница