Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница88/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   102

Община Горна малина

За здравето на децата и учениците се грижат двама медицински специалисти в училищата и в ОДЗ „Вяра, надежда и любов“; Извън учебните заведения децата и учениците имат лични лекари;Реализирани дейности за 2015 г. – Проведена беседа с гимназистите за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност; Проведени 3 беседи от здравните специалисти за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;

Община Елин Пелин

За НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин и СОУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин има назначено медицинско лице, на щат към общината, което работи по график в двете училища. За останалите училища на територията на общината няма медицинско лице, тъй като броят на учениците е под норматива, заложен в нормативните документи. За детските заведения и групите в яслите се грижат общо 20 медицински лица, назначени на щат към общината.Община Етрополе

В Община Етрополе е назначен здравен медиатор, който организира провеждането на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за предпазване от нежелана и ранна бременност, за значението на безплатните имунизации др. Издирва деца без личен лекар и разяснява на родителите им важността от регистрирането, организира профилактични прегледи на здравноосигурени лица, стимулира извънкласни дейности за здравно образование на ромските деца. Здравният медиатор работи по индивидуални случаи, с групи, работа на терен, работи с общо практикуващ лекар и осъществява работни срещи с институции.

В МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” – гр. Етрополе е осигурен равен достъп на всички пациенти до качествено здравеопазване, гарантирани са равни възможности и качествени здравни грижи.


 • Мерки за превенция, насочени към ромското население:

 • добро сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане“ в случаите на социално зависими и здравно неосигурени пациенти;

 • Непрекъснати контакти с Агенция за закрила на детето за гарантиране на грижа за деца в риск, малолетни и непълнолетни родилки;

 • Гарантирана следродилна грижа;

 • Разяснителни беседи за ползите от имунизация на децата;

 • Разяснителни беседи за целите на семейното планиране;

 • Беседи за превенция на рак на гърдата.

 • Обучението в правилна хигиена и създадените хигиенни навици, спомагащи за правилно отношение към подобряване на жилищната и битова хигиена, както и за опазване на околната среда;

 • Провеждане на задължителните имунизации, които имат за цел намаляване броя на инфекциозните заболявания в детска възраст.


Община Златица

На територията на Община Златица са регистрирани 9 лекарски практики. Общопрактикуващите лекари обслужват всички жители на общината. Представители на други етноси, които редовно посещават лекар, са 181 деца и 73 възрастни от общо 214 възрастни. Общината съвместно със специалисти от РЗИ – Софийска област и лекарите от медицинския център работи за повишаване на здравната култура сред ромското население чрез изнасяне на лекции, беседи, разпространяването на листовки и брошури за съвременно здравно образование на децата и на родителите; предпазване от нежелана бременност; повишаване знанията за репродуктивно здраве на младите хора и особено на девойките и жените.
Община Ихтиман

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Дефицитът на специалисти на територията на общината води до невъзможността за осигуряване на ефективно доболнично обслужване, най-вече в по-малките населени места. Значителен е делът на здравно неосигурените лица от ромски произход. Не се наблюдава промяна в положителна насока по този компонент. Над 80% е делът на раждания на майки под 18 годишна възраст. Причината са ранните бракове, сключвани в този етнос. Процентът на заболяване сред ромите е висок. Причината са лошите хигиенни условия на живот и бедността. Постоянно расте и броят на заболелите от т.нар. социално-значими заболявания. На територията на общината работят и двама здравни медиатори, които активно съдействат на ромската общност по проблеми, свързани със здравеопазването. В сътрудничество с РЗИ –Софийска област периодично се провеждат беседи на здравна тематика.Община Костенец

Няма ограничен достъп до здравни услуги и здравни програми за населението от ромски произход на територията на Община Костенец.

Ромското население в общината няма добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход не посещават редовно женска консултация, не имунизират децата си съгласно имунизационния календар. Поради бедност и нисък социален статус, както и липса на постоянна работа по-голямата част от тях са здравно неосигурени.

На територията на с. Костенец функционира здравен дом. В него работят двама общопрактикуващи лекари. Независимо от липсата на здравни осигуровки на лицата от ромски произход не се отказва лекарска помощ. Регистрирането на новородените при личен лекар се осъществява веднага след изписването им от болница. През 2015 г. са регистрирани – 29 новородени в с. Костенец, от тях от ромски произход – 14 по постоянен и настоящ адрес. В гр. Момин проход – новородените са 14, от тях няма роми. В с. Горна Василица – 3 новородени, като 2 от ромски произход, от които едното е починало. Общият брой раждания на майки под 18-годишна възраст за Община Костенец – 5 раждания за 2015 година /регистър на Дирекция „Социално подпомагане”/.

Профилактичните прегледи на децата се извършват ежемесечно на децата до 1 година, на 3 месеца – на тези от 1 до 3 години, на 6 месеца – на децата от 2 до 6 години и един път годишно – от 7 до 18 години.

Извършвани са мероприятия по превенция и контрол на ХИВ и СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции от страна на представители на РЗИ – Софийска област съвместно и със съдействието на общината.

Здравното образование сред децата е сериозно застъпено с провеждане периодично на здравни беседи от страна на класните ръководители в училището и медицинския специалист. Работи се в направленията: повишаване здравната култура на ромите; провеждане на задължителни имунизации особено сред децата.

На територията на Община Костенец има назначен здравен медиатор, който подпомага и съдейства в дейностите, свързани с повишаване здравната култура на ромското население и сътрудничеството между заинтересованите страни.Община Костинброд

На представителите на ромската общност от общината са предоставени здравни услуги и достъп до здравни програми наравно с останалите жители. На територията на общината не са известни случаи на раждания на майки под 18-годишна възраст. Случаите на социално подпомагане на деца и семейства са в съответствие с действащото законодателство в областта на социалното подпомагане, като регистрирането не се отнася към етническата принадлежност на жителите на общината, в този смисъл не могат да бъдат посочени точни данни.Община Мирково

През изминалата 2015 год. по решение на Общински съвет бе изплатена еднократна финансова помощ за всяко новородено дете в размер на 500 лв. Тази еднократна помощ се ползва от цялото население на общината и подпомогна значителното подобряване на здравния статус на жителите на Община Мирково

На територията на общината работят два стоматологични кабинета и трима общопрактикуващи лекари, които стриктно следят за необходимите прегледи и имунизации. При възможност се организират безплатни прегледи на социално слаби групи.

Община Пирдоп

Броят на ранните раждания, както и процента на неимунизираните деца е сведен до минимум. Етническото население на Община Пирдоп има достъп до специализирано здравно заведение, лични лекари, екипи на спешна помощ. Всяко семейство от ромски произход от общината има личен лекар, който се грижи за здравословното състояние на пациентите си и извършва профилактични прегледи. Няма данни за актуален брой здравно неосигурени лица от етнически произход, тъй като не се делят пациентите по етническа принадлежност. През последните няколко години няма регистрирани раждания на майки под 18-годишна възраст. Ежегодно се регистрират средно между 12 - 15 лица новозаболели от рак.През 2015 г. се очертава следната картина по здравни показатели за Община Пирдоп:

 • Най –изразен е броя на болните от артериална хипертония

 • Захарен диабет

 • Заболяванията на дихателната система – бронхити и астми

 • Сърдечно-съдовите заболявания

 • Остри вирусни инфекции

През 2014 г. е проведена на територията на общината програма за ранна диагностика и скринингови изследвания за превенция на онкологични, гинекологични и хронични заболявания. Извършени са безплатни профилактични гинекологични прегледи на 42 жени и профилактични изследвания /пълна кръвна картина/ на 60 социално слаби лица и семейства от ромски произход от специалисти с мобилни кабинети и лаборатории. Дейността продължава и през 2015 г. При всички се наблюдава добро общо състояние. Няма открити нови сериозни заболявания.

Община Правец

Цел 1. Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст

Задача 1.1. Повишаване обхвата с имунизации

Дейност 1.1.1. Провеждане на беседи на родителите за значението на имунизациите – Проведени 40 индивидуални разговори от общопрактикуващите лекари и две беседи с медицинските специалисти в училищата и детските градини.

Цел 2. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население

Задача 2.1. Повишаване обхвата от ромското население с имунизации

Дейност 2.1.1. Провеждане на беседи от необходимостта от ваксиниране – Проведени 11 беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения и 4 детски заведения.

Цел 3. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население

Задача 3.1. Организиране на здравно-образователни мероприятия с лица от ромски произход относно значението на профилактичните прегледи за опазване здравето на населението

Дейност 3.1.1. Запознаване с начините за предпазване с най-разпространените инфекциозни болести - хепатит, туберкулоза, чревни инфекции и др. и социално значими заболявания - сърдечно-съдови, мозъчно съдови и др. Проведени 11 беседи, с участието на РЗИ – София област и медицински специалисти в 7 учебни заведения и 4 детски заведения от общината. Брой участници - 396.

Дейност 3.1.2. Организиране на обучителни курсове с млади хора от ромски произход, както и с техните родители относно ранните бракове, начини за предпазване от ранна и нежелана бременност, профилактика на СПИН

Реализирани дейности: Проведени 7 беседи от медицински специалисти в 7 учебни заведения относно ранните бракове. Брой участници – 70. Проведени 2 кампании с 800 участници относно предпазване от СПИН в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи и ГПЧЕ ”Алеко Константинов” – Правец.

Дейност 3.1.3. Обучителни беседи и презентации, прожектиране на здравно-образователни филми за превенция на най-разпространените рискови фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества, нездравословно хранене и др.

Реализирани дейности: Проведени 8 беседи от медицински специалисти във всички 8 учебни заведения. Брой участници – 1260; Прожектиране на 2 филма за превенция с 300 участници. Проведени 3 общински спортни мероприятия под надслов „Чрез спорт срещу тютюнопушене и дрога” с 120 участници. Проведени 4 родителски срещи по въпроси за здравословното хранене, на които са присъствали 210 родители на децата от детските заведения.

Отговорни институции за изпълнението на дейностите: РЗИ – Софийска област, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), медицинските специалисти в училищата и личните лекари.

Община Самоков

Ромското население в общината има достъп до здравни услуги и програми. Здравното обслужване се осъществява от МБАЛ – Самоков, което е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област. Отделно от лекарския персонал в болницата за здравето на хората се грижат лекари от извънболничната помощ, както и медицински персонал в учебните и детски заведения и в Дома за стари хора.

Според статистиката голям е броят на бременни жени от ромски произход, които не ходят редовно на женска консултация, след това не водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно, а в по-следващ етап тези ромски деца, които не посещават училище трудно могат да бъдат обхванати за задължителните имунизации. Не малка част от ромите са здравно неосигурени. На територията на гр. Самоков работят здравни медиатори. До момента са обхванали приблизително 5 500 жители от ромски произход. Работят основно на терен, като се стремят да организират изпълнението на имунизационния календар на децата в семействата, които наблюдават.

На медиаторите основно се разчита при осъществяване на комуникацията с представителите от ромския етнос на различни възрасти. Медиаторите координират организирането и провеждането на различни беседи сред ромското население, водят отчетност за обхванатите родители в различни програми за повишаване на здравния статус на хората, живеещи в квартал или село с преобладаващо ромско население.

Изолацията на ромското население и съсредоточаването му в един обособен квартал в гр. Самоков /7 квартал/ и няколко села, ниската здравна и сексуална култура водят до ранни бракове и раждаемост на 13-14 годишна възраст.

Целта на работата на здравните медиатори е: • Повишаване на родителския капацитет на настоящи и бъдещи рискови семейства в отглеждането на децата и тяхното подпомагане с цел осигуряване на по-добра семейна среда;

 • Подобряване на социалната интеграция и предучилищната подготовка на деца в риск на възраст от 0 до 7 г. ;

 • Подобряване на грижата за здравето на деца от рискови семейства и деца с увреждания на възраст от 0 до 7 г. ;

 • Подобряване на достъпа до здравни и други социални услуги за семейства в риск и техните деца.

Постигнати резултати: подобрен достъп до социални услуги за деца и семейства в риск посредством осигурено посещение на мобилни групи; намаляване броя на изоставените деца и на малолетните родители; интегриране на деца от рискови семейства в детските градини; подобряване на грижата за здравословното състояние на децата от ромския етнос и др.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица (ЦСРИ) предлага психологическа, двигателна, социална, педагогическа и трудотерапевтична рехабилитация. Услугите в центъра се предлагат почасово, като той разполага и със собствено превозно средство, осигуряващо транспорта от и до домовете на своите пациенти.

От 2015 г. община Самоков работи по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” на Норвежкия финансов механизъм с изпълнението на дейности в с. Ковачевци, където процентът на жителите от ромски произход е висок. Основната цел на проекта е да подобри сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора и да намали здравните неравенства. Специфичните дейности включват подобрен достъп до услуги за превенция на сексуално преносими инфекции, насърчаване на семейното планиране и повишена обща информираност по теми в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и промяна на поведението.

Община Своге

Характеристиката на здравното обслужване и достъп до здравни услуги остава непроменена през 2015 г. Липсващите или прекъснати здравни осигуровки лишават част от ромите от основни и качествени здравни услуги. В отделни случаи общината осигурява финансова помощ за възстановяване на здравноосигурителните права, а също и за лечение при по-тежки заболявания или травми. Основният проблем остава липсата на работа и средства за постоянен достъп до медицинско обслужване.

Повечето от ромите имат лични лекари. Благодарение на настойчивостта на общопрактикуващите лекари преобладаващата част от децата се имунизират редовно. Не са предприети специални мерки в това отношение, както и по проблемите на семейното планиране. Личните лекари и специалистите се грижат за бременните жени и децата.

В общинския план за действие са заложени дейности за повишаване здравната култура и възпитание на децата и младежите от ромското малцинство. Те се провеждат като част от общата учебно-възпитателна работа на учебните и детски заведения. През 2015 г. по време на лятната АНТИ СПИН кампания, желаещите, вкл. и от ромското население, имаха възможност за безплатни и анонимни прегледи и изследвания, организирани съвместно с РЗИ – Софийска област.Община Сливница

 • Проведени са здравни беседи в училищата във връзка с половото съзряване, правилното хранене и хигиена с участие на лекари от Медицински център I – ЕООД.

 • Лекари от Медицински център I – ЕООД проведоха три здравни беседи в салона на община Сливница с родителите за „Значението на имунизациите и необходимостта от ваксиниране“ .

Община Чавдар

Обхванати са всички здравно неосигурени лица и им се предоставят здравни услуги от местния лекар. Здравното обслужване на Община Чавдар се осъществява от един личен лекар. Всеки месец има безплатни прегледи от специалист „УНГ". Едно лице от анализираната група е с хронично заболяване и е на хемодиализа в МБАЛ – гр. Пирдоп. Общината се обслужва от Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Пирдоп.

Приоритетните цели в областта на ромското здравеопазване, които са залегнали в първия период на Плана за действие 2015 г., са следните:


 • Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване;

 • Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

 • Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация;

 • Обучаване на здравни специалисти за ефективна работа в мултиетническа среда.

По-голямата част от дейностите продължават да се изпълняват, поради постигнати добри резултати в информираността и повишаването на познанията на групите в неравностойно положение, формирането на активна позиция и устойчива мотивация за здравословен начин на живот, ранното откриване на широк спектър заболявания, подобрения имунизационен обхват и снижаването на заболеваемостта от заразни болести. Основното предизвикателство в областта на здравеопазването е здравното осигуряване, което трябва да обхване цялото население.

Община Челопеч

Здравното обслужване на община Челопеч се осъществява от двама общо практикуващи лекари, които имат сключени договори с Регионална здравно-осигурителна каса – София област, двама лекари по дентална медицина и двама лекари, специалисти по „ Акушерство и гинекология“ и „Вътрешни болести“.

Жителите на с. Челопеч (включително и лицата в уязвимо положение, здравно неосигурени) получават безплатен достъп до медицинските услуги предоставяни от двамата лекари специалисти по „Акушерство и гинекология“ и „Вътрешни болести“ , както и ежеседмични медико- клинични изследвания. Извършват се регулярни прегледи и консултации от лекар педиатър на децата с адрес в Община Челопеч и посещаващите занятия деца и ученици в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий, с. Челопеч, община Челопеч“ и ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“ – с. Челопеч. Община Челопеч предоставя безплатни здравни консултации на родители от малцинствен произход, с цел повишаване родителския капацитет чрез придобиване на родителски умения.

През 2015 г. са проведени дейности по превенция на наркотичните зависимости от обществените възпитатели към МКБППМН към Община Челопеч, които инициираха провеждане на дискусии за „Превенция на наркотичните зависимости, алкохол и тютюнопушене“.

Консултирането на деца и семейства се проведе на два етапа:


 • Проведена анкета сред учениците от І до ІV клас на тема „Училището – безопасно място” – Мнението на децата.

 • Проведена анкета с ученици V-ХІІ клас, учители и обществеността на тема „Проучване на информираността и нагласите по отношение наркотици и стимуланти сред ученици, родители, семейства.“

На територията на общината няма Център за спешна медицинска помощ, поради което в здравния център има назначена медицинска сестра, която извършва безплатни здравни услуги – оказване на първа помощ, измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции, обработване на рани. На територията на Община Челопеч няма домове за възрастни хора, хосписи и домове за деца, лишени от родителски грижи. В населеното място има аптека.
3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

За подобряване на жилищната среда и условията на живот в населените места основна роля имат общините. Реализирани са дейности в сферата на градската инфраструктура, като са обновени паркове, зелени площадки, алеи и детски площадки. Подобрено е състоянието на улиците в кварталите, обитавани от ромската общност.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТА НА ОБЩИНСКО НИВО

Община Антон

Основните дейности на община Антон през 2015 г. са насочени към подобряване на жилищните условия и благоустрояване на районите, в които живее ромско население. През 2015 г. в общинската администрация не са постъпили молби за жилищно настаняване или за финансово подпомагане във връзка с лоши жилищни условия. През годината са проведени дейности за благоустрояване, рехабилитиране на общинските пътища, спортни съоръжения, детски площадки, разположени в непосредствена близост до жилищата на ромските семейства.Община Божурище

На територията на общината не се намират незаконни жилищни постройки, собственост на роми, както и незаконно настанили се в съществуващи сгради или настаняване върху чужди терени.Община Ботевград

В Община Ботевград са регистрирани 606 семейства. Общинските жилищата са 203, като във всички от тях са настанени лица и семейства. Общината среща затруднение в осигуряването на средства за решаването на жилищния проблем.

Значително е подобрена инфраструктурата – на улици от О.Т. 872 и 867 и през О.Т. 876 до 874. От улица О.Т. 877 до 879 е направена подготовка, уплътняване с минералбетон и полагане на асфалтовабетонна смес на 1804 кв. м

В квартала периодично се почистват нерагламентираните сметища с осигурена от общината техника.Община Долна баня

Жилищните условия в общината се подобряват постепенно с предприемането на последователни мерки. Общината кандидатства по различни програми с проекти, насочени към облагородяване на градската среда. В гр. Долна баня има обособени два квартала на уязвими етнически малцинства, в които е необходимо доизграждане на инфраструктурата. Организират се системни почиствания на цялата територия на гр. Долна баня, както и на село Свети Спас. В тях се включват не само служители и работници от общинската администрация, но и доброволни групи. В общината съществува ежегодна устойчива практика за подобряване на вътрешната пътна мрежа, зелените площи, тротоарите и алеите.Община Годеч

В Община Годеч жилищата в града са сравнително благоустроени – с канализация, електричество и ВиК. Всички роми живеят в собствени жилища. Стандартът на селските жилища е значително по-нисък. Сградният фонд е по-стар. На територията на общината съществуват голям брой необитавани жилища (предимно в селата и махалите на общината).

В момента няма ново отредени терени за жилищно строителство на граждани от ромската общност.

Община Горна малина

През 2015 г. няма извършено незаконно строителство. Подобрено е състоянието на ромските квартали: в с. Белопопци е асфалтирана улица с дължина 150 м., в с. Априлово е насипана ул. 41-ва с фрезован асфалт и на същата улица е построена детска площадка. В


с. Горно Камарци е подменен 300 м. водопровод.

Сподели с приятели:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница