Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница89/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   102

Община Елин Пелин

В Община Елин Пелин живеят около 1500 роми. От тях 236 живеят в обособения квартал „Върбето“ в гр. Елин Пелин. Той се състои от 14 многофамилни бунгала с по 3-4 апартамента във всяко. Бунгалата са общинска собственост, в регулация, с електроснабдяване и ВиК, които се дават под наем на ромското население. До и в квартала има изградена пътна инфраструктура. В останалата част на града живеят още 454 роми.

В почти всички населени места от общината има обособени махали на етнически малцинства – Лесново, Доганово, гара Елин Пелин, Столник. Обособените квартали /махали/ продължават да бъдат една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията за живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, занижаване на възможностите за подобряване на образователния и здравния статус. Необходимо е да бъдат премахнати, съществуващите постройки, изградени с подръчни материали, да се ограничи хаотичното строителство в нарушение на устройствените планове.
Община Етрополе

В Община Етрополе 80% от съществуващия общински жилищен фонд е предоставен на ромски семейства. Извършен е ремонт на общински жилищни сгради /15 броя апартаменти/, в които са настанени лица от ромски произход. Това е направено с цел подобряване жилищните условия на най-маргинализираните семейства. Организирано е участие на роми в инициативите „Да изчистим България заедно” и др. местни инициативи.Община Златица

Всички лица от целевата група живеят в собствени жилища.Община Ихтиман

Почти 100% от жилищата в града притежават електричество, вода и канализация. Стандартът на жилищата в селата е по-нисък, а сградният фонд по-стар и логично процентът тук е по-малък около 70%. Основните проблеми в общината са свързани предимно с ромските махали и селата. Населението в ромските общности обикновено живее в пренаселени жилища, често с примитивен характер и много лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. В ромските махали има водопровод и канализация, като в


кв. Изток има и няколко асфалтирани улици. Усилията следва да бъдат насочени към енергийната ефективност на жилищата и подобряване стандарта на живот на гражданите като цяло.

Община Костенец

Ромите в Община Костенец живеят в два обособени жилищни квартала в с. Костенец, като в по-голямата си част капсулирано, изолирано и в недобри жилищни условия. Къщите са едноетажни, връзката със системата за ВиК не е изградена изцяло. Всички са електирифицирани. Обикновено в една сграда живеят няколко поколения с по две, три и повече деца. В отделна махала живеят ромите и в с. Горна Василица. В гр. Момин проход те са интегрирани сред останалото население.

Жилищните условия макар и бавно се подобряват със средства от общинския бюджет и участие на общината в програми и проекти. Улиците ежеседмично се почистват. Част от тях са покрити с макадам. Въпреки изградената система за сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение.

През 2015 г. след промяна в статута на земеделски имот са образувани два поземлени урегулирани имота за жилищните нужди на роми от с. Костенец. Единият, от които вече е закупен. Продължава работата в това направление.Община Костинброд

Ромското население на територията на Община Костинброд живее в добри жилищни условия, а някои семейства и в много добри. Няма регистрирани лица от средите на малцинствата. Съществуващият жилищен фонд има нужда да бъде обновен, като възможностите са необитаваните жилища да бъдат адаптирани за нови функции и се осигурят социални жилища за маргинализираните групи от населението. В общината от всички жилищни сгради 10 675, най-малък е процентът на сградите със стоманобетонна скелетна конструкция – 98; сгради, изпълнявани с панелни строителни системи – 105;


9 446 са масивните сгради. Панелните жилища са построени след 1970 г. и също голяма част от тях на този етап се нуждаят от пълно реновиране. Тяхното саниране е свързано със сериозни средства, с които собствениците не разполагат.

Община Мирково

На територията на общината няма жилища, които да се отдават при необходимост. Основните дейности на Община Мирково са насочени към подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, към местата, където живее ромско население. През 2015 г. в Общинската администрация не са постъпили молби за жилищно настаняване или за финансово подпомагане във връзка с лоши жилищни условия. Рехабилитирани са общински пътища, реализирани са дейности по благоустрояване, поддържане на зелени площи, детски площадки, разположени в непосредствена близост до жилищата на ромските семейства.Община Пирдоп

В Община Пирдоп преобладаващата част от ромското население не живее в компактни маси, а като брой е под 10% от общото население. Жилищните условия са нормални с изградени ВиК мрежи и електроснабдяване. В общината няма обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност. Минимален е броят на семействата, които нямат собствени жилища и живеят на свободен наем. С оглед на този факт общината не е кандидатствала и няма реализирани проекти за подобряване на техническата инфраструктура.Община Правец

Цел 1. Подобряване на жилищните условия с отговорна институция Община Правец

Дейност 1.1. Проучване на терените, върху които са построени жилищата в ромските квартали, с цел набелязване на мерки за съдействие по отношение тяхното узаконяване.

Реализирани дейности и резултати през 2015 г. – Извършено проучване на собственост, статут на земята, законност на постройките, обитавани от роми в общината. Брой проучени терени – 5, брой консултирани лица – 8, брой документи –1.

Цел 2. Подобряване състоянието на ромските махали по отношение на техническата инфраструктура;

Дейности: 2.1. Оценка на нуждите от подобряване състоянието на техническата инфраструктура в ромските махали; 2.2. Рехабилитация и изграждане на техническа инфраструктура

Реализирани дейности и резултати през 2015 г. – Асфалтиране на пътища в ромските махали; Рехабилитирана/изградена техническа инфраструктура – 350 м.

Община Самоков

Терените, които обитава ромското население не са урбанизирани. Една част от ромите в тези територии живеят в незаконно изградени сгради. В тази връзка в бюджета на общината са заложени средства за изготвяне на ПУП-ИПРЗ в 7 квартал /там където е ситуиран голям процент от ромското население/. Плановете ще бъдат изготвени за обществено жилищно строителство, като по този начин живеещите там ще имат възможност да строят законно, или да разширяват изградените вече постройки. Парцелиране ще се извърши и в близост до 7 квартал, там където има свободна общинска земя. На този етап дори са проектирани къщи, които желаещите могат да си закупят срещу 60 лв. - за проектирането. Има изготвени планове за водопроводна и канализационни мрежи в посочените квартали, като част от тези мрежи вече са изградени. В 7 квартал е изградена нова детска градина. Направени са детски площадки с цялостна вертикална планировка и закупени нови детски съоръжения за тях.Община Своге

Основните проблеми, свързани с жилищните условия на ромското население в общината остават нерешени. Общината не разполага с финансов ресурс за подобряването им, като тук се включва и техническата инфраструктура. Кварталът, в който са съсредоточени повечето жители от ромското население не разполага с кадастрален план, жилищата са незаконни, липсва канализация. В гр. Своге броят на жилищата, в които се настаняват социално слаби семейства е ограничен и поради тази причина общината няма възможност да предостави настаняване на жители на ромския квартал. В рамките на бюджета общината не е в състояние да реши съществуващите жилищни проблеми. Поддържат се, доколкото е възможно улиците, водоснабдяването и електрическата мрежа. Организира се почистване и извозване на отпадъците. През 2015 г. бяха организирани кампании за почистване на терените в тези райони. Самото население обаче не се грижи достатъчно за поддържането на хигиенно-битовите условия в квартала и опазването на околната среда.

Община Своге е насочила усилията си за осигуряване на финансиране на проекти по национални и европейски програми, насочени към значително подобряване на жилищната среда, решаване проблемите на екологията и благоустройството, които засягат не само жителите от ромски произход, но и цялото население на гр. Своге.

Община Чавдар

По отношение на жилищните условия всички ромски семейства на територията на Община Чавдар са жилищно обезпечени. Голям процент от целевата група живеят в собствени жилища.Община Челопеч

Всички ромски семейства живеят в собствени или семейни/наследствени жилища. Всички жилищни имоти са водоснабдени и канализирани. Често в едно жилище живеят няколко семейства. Към момента няма незаконно построени жилища, в които да са се настанили роми.4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

Основна роля за реализацията на дейностите за изпълнение на приоритета имат общинските администрации и 6-те Дирекции „Бюро по труда“ чрез прилагането на мерки и програми за заетост. Финансирането е осигурено по ОП „Развитие на човешките ресурси“, общинските бюджети и различните национални програми за заетост. Следва да се отбележи, че заетостта е временна, със сезонен характер и не води до постигане на устойчиви резултати по отношение понижаване на процента на безработицата.

Ромите са в неравностойно положение на пазара на труда в резултат на настъпилите структурни промени в Република България. Така променената макроикономическа ситуация в страната доведе до изключването им от пазара на труда и до постоянно възпроизвеждане на много високи нива на безработица в общността им, както и на заетост в по-нископлатени дейности. Те са по-неконкурентни от останалите, по отношение на квалификация и образование, социалният имидж за трудовия им статус и социалния им капитал.

Икономически активното население на областта по данни за 2015 г. е 109 181 лица (по данни от последното преброяване от 2011 г.)

Към 31.12.2015 г. безработните лица в Софийска област са 12 722 души или 3,87% от всички безработни лица в страната. Равнището на безработица в областта е 11,65%, при 10,02% за страната. Средно-месечният брой на регистрираните безработни лица в региона за 2015 г. е 13 407 души, което е с 1106 по-малко от същия показател на предходната година. От тях мъжете са 45,7% от всички регистрирани безработни в областта, а жените 54,3%.

Регистрираните безработни, самоопределилите се като роми за 2015 г. в Софийска област са 3 909 души, които съставляват 30,72%, спрямо всички регистрирани безработни.

Безработните младежи до 29 години, самоопределили се като роми, през 2015 г. са 834 лица или 34,88% от всички регистрирани безработни роми в областта.

Образователното равнище на безработните от областта се влошава. Най-висок е относителния дял на хората с основно и по-ниско образование, 55,26% от регистрираните лица от ромски произход са с основно и по-ниско образование, което ги поставя в още по-неблагоприятно положение на трудовия пазар.

Отделните региони в Софийска област не са еднородни по отношение на икономическата активност, поради което равнището на безработица по общини е силно диференцирано в отделните общини. Долна баня, Правец, Самоков и Ихтиман са общините с най високо равнище на безработица.

Безработните с престой на трудовата борса над 1 година са 4 669 лица, което е 47,8 % от всички безработни лица, регистрирани в областта към края на годината.

Във връзка с подобряване на достъпа на ромите от Софийска област до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях, е извършено следното:

В различни дейности по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) през 2015 г., на територията на Софийска област, са включени 2 227 лица определили се като роми. От общия брой на обхванатите 1014 са жените, младежите до 29 г. са 808, а продължително безработните са 560.

През отчетния период с активното посредничество на Бюрата по труда е осигурена заетост на 970 роми, търсещи работа, от които 303 лица са започнали работа по програми и проекти за заетост (ОП „РЧР”, предимно по схема „Подкрепа за заетост”, Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и др.), 19 лица са включени в насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта и 648 лица са устроени на работа на първичния пазар на труда (по заявки на работодатели за разкриване на свободни работни места).

В обучения за повишаване на пригодността за заетост и квалификацията са включени 1257 безработни роми, от които 1051 лица в обучения по мотивация за активно търсене на работа, 145 в обучения по професионална ориентация, 42 в обучения по професионална квалификация и 19 в ключови компетентности.

Активизирането на продължително безработните и икономически неактивни лица се извършва, чрез насърчаване на трудовото медиаторство. На територията на София област през 2015 г. са работили 4 ромски медиатори в ДБТ Ботевград, ДБТ Ихтиман, ДБТ Самоков и ДБТ Пирдоп. За периода са организирани и проведени 12 изнесени срещи на терен с неактивни и обезкуражени лица, живеещи на територията на квартали, обитавани предимно от лица, принадлежащи към ромската етническа група, в насока активиране и интегриране на лицата на пазара на труда от съответния регион. В резултат на проведените срещи са привлечени и ползват услугите на Бюрата по труда 34 роми.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТА НА ОБЩИНСКО НИВО

Община Антон

Дейността на Община Антон през 2015 г. е насочена към недопускане на масова и продължителна безработица в общината. Резултатите от съвместните действия на Община Антон и Дирекция „Бюро по труда“ – Пирдоп относно включване в различни мерки и програми на населението от ромския етнос са следните: • осигуряване на заетост на едно безработно лице от ромски произход;

 • отработване на обществено полезен труд, във връзка с получаване на месечни помощи от 1 лице;

 • личен асистент към програма „Нови възможности за грижа“ – 2 души

Община Божурище

Нивото на безработица в общината е под средното за Софийска област и страната. Не са предприемане специфични мерки за намаляване на безработицата сред ромското население поради липсата на компактно ромско население в общината.Община Ботевград

Равнището на безработица в Община Ботевград е 8.4%. Регистрираните безработни лица са 1283, от които 664 жени и 615 мъже, в това число 497 представители на уязвими етнически групи.

Община Ботевград пряко се е ангажирала за предоставяне на заетост на представители на ромската общност по следните позиции:


 • 8 лица от ромския етнос целогодишна заетост за озеленяване и почистване на централната градска част;

 • Наемане целогодишно на 2–ма души за залавяне на безстопанствените кучета и коне;

 • 21 души по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ ;

 • 10 души – назначени на работа в общински фирми.

Община Долна баня

По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Самоков 43,6% е безработицата към 31 декември 2015 година в Община Долна баня. Броят на лицата от целевите групи, нереализирани на пазара на труда е висок.

Реализацията на програмите и мерките за заетост се отразява положително на пазара на труда в общината, но като цяло 2015 г. е година на застой от гледна точка реализиране на политиката за заетост, обучение и квалификация на целевите групи. Ограниченият държавен финансов ресурс и липсата на програми за заетост, финансирани от европейските фондове, доведоха до нисък процент на реализирани дълготрайно незаетите лица на пазара на труда. Вследствие на този факт до туширане в известна степен на нарастването на безработицата в общината не се стигна.

Предприетите мерки към настоящия момент са активно кандидатстване по национални програми и разработване на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както за създаване на заетост, така и за обучение, квалификация и преквалификация на безработните групи.Община Годеч

Профилът на безработицата на територията на Община Годеч показва тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на общината. Филиал Годеч към дирекция „Бюро по труда“ – Своге активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Предприетите действия по популяризиране на възможностите за заетост дават положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че той обхваща голяма част от рисковите групи.Община Горна малина

По Проект „Развитие на социалната услуга – обществена трапезария”, финансирана от фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика са получили топла храна 20 роми; По регионална програма за временна заетост са включени 5-ма безработни, от които 1 представител на ромската общност от Горно Камарци.Община Елин Пелин

 • Участие на Общината с проекти и дейности по национални и европейски програми за насърчаване на заетостта

 • По Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” и Регионална програма за заетост е осигурена временна работа за част от безработното ромско население. Община Елин Пелин съдейства на БЧК за доставка на дарения и помощи за социално слаби деца и ученици от ромски произход. Общината при финансова възможност, съдейства при подсигуряване на финансови средства за участие във фестивали в други населени места на групи от даровити и талантливи ромски деца. Общината в сътрудничество с Дирекция “Социално подпомагане” на базата на действащото законодателство търси възможности за:

 • социално подпомагане на децата от ромски произход, намиращи се в неравностойно социално положение;

 • участие в курсове за базова подготовка на помощник-учители, представители на ромската общност;

 • По Проект „Развитие на социалната услуга – обществена трапезария”

През месец май 2013 г. по покана на Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила“, Община Елин Пелин подаде проектно предложение за участие в подбор на кандидати за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“. Проекта е одобрен и на 01.07.2013 г. бе сключен договор между Общината и Фонд „Социална закрила“. На 15.07.2013 г. стартира реалното изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата за 80 нуждаещи се лица от гр. Елин Пелин, като по-голяма част от ползвателите са роми.

 • По проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Подкрепа за достоен живот”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09. „Алтернативи” и „Нови възможности за грижа”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ е предоставяна услугата „Личен асистент” за нуждаещите се лица от Община Елин Пелин, като част от потребителите са от ромски произход /възрастни и деца с увреждания и лични асистенти/.

Община Етрополе

Община Етрополе активно участва в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” –


гр. Ботевград в проекти и програми за предоставяне на социални услуги на населението и разкриване на допълнителни работни места за нискоквалифицирани и неквалифицирани кадри, без образование и с ниска степен на завършено образование.

През 2015 г. по „Регионална програма за заетост“ са разкрити 5 работни места, три от които са заети от лица от ромски произход.Община Златица

Община Златица няма разработени проекти с насоченост към ромската общност, но през 2015 г. са реализирани множество програми и проекти, по които са назначени 46 души, като от тях 15 са роми. На постоянна работа в Община Златица работят 15 души от ромски произход, като от тях 4 са назначени през 2015 г.

Общината кандидатства ежегодно по регионални програми за заетост, като заетите са безработни с ниска квалификация около 85-90% с ромски произход.

През 2015 г. безработните лица от ромски произход регистрирани в Бюрото по труда са 41 души.Община Ихтиман

Профилът на безработицата на територията на Община Ихтиман показва тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицирани или без квалификация жители на общината, преобладаващият брой от които са роми. Тенденцията е за увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар. Ниското образование или липсата на такова е най-сериозният проблем сред ромската общност, което от своя страна, дава отражение и на пазара на труда. Ромите са неконкурентноспособни и не отговарят на голяма част от изискванията за заемане на определена длъжност. Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ихтиман активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица. Във връзка с реализирането на редица програми през последните години, Община Ихтиман се явява най-големият работодател на своята територия по отношение на ромите.Община Костенец

В Община Костенец безработицата е значителна. Към месец декември 2015 г. населението в общината по постоянен адрес е 13 062 души. По информация на Дирекция „Бюро по труда” безработните са 679, които са новорегистрирани. Постъпили на работа – 424. За


с. Костенец с ромско население от 658 души, безработните лица са приблизително 120. За с. Горна Василица – общо 65 роми и гр. Момин проход – общо 90 роми, от тях, работещи са едва – 15. Причините за безработицата сред ромите са: нисък образователен ценз – основно и по-ниско образование; ниска или липсваща квалификация.

Следва да се подчертае, че голям брой роми ежедневно пътуват и работят в строителството.

Предприетите мерки за ограничаване на безработицата на територията на общината са насочени към включване на ромското население в реализацията на инфраструктурни проекти /благоустрояване и озеленяване/ и участие в проекти и програми за заетост /през 2015 г. – назначени 27 лица от ромски произход без образование/. Приблизително 100-110 лица отработват с определен брой часове социалната си месечна помощ в съответствие с чл.9 и чл.12 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Община Костинброд

Заетите лица в Община Костинброд са 8691 души, като 4 665 от тях са мъже. Коефициентът на заетост (съотношението между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години) е 55,7 %. Регистрираните безработни в бюрото по труда в общината са 554 лица. Поради факта, че ромското население се характеризира с ниско ниво на образование, като следствие трудовата квалификация на безработните лица роми е също на ниско ниво. Поради тази причина в повечето случаи трудовата заетост на тези лица е временна, за определен период по препоръка на Дирекция „Бюро по труда“. По важните реализирани програми на територията на общината, в които приоритетна целева група са лица от ромски произход са Регионална програма за заетост; Национална програма за асистенти на хора с увреждания; Национална програма „Активиране на неактивни лица“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Обучения и заетост на млади хора“Община Мирково

Дейността на Община Мирково през 2015 г., бе насочена към недопускане на масова и продължителна безработица в общината. За 2015 г. общият брой на безработните лица е 106 души. Резултатите от съвместните действия на Община Мирково и Дирекция “Бюро по труда”– гр. Пирдоп относно включване в различни мерки и програми на населението от ромския етнос дадоха следните резултати: осигуряване на заетост на ромите по програмите за заетост и осигуряване на 1личен асистент по Програма „Нови възможности за грижа“.
Сподели с приятели:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница