Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница9/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   102

Община Карнобат – Въпреки правото, давано от Закона, се наблюдават и негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на малцинствата: висока заболеваемост, ниска продължителност на живота. Сред причините са масовото обедняване, непълноценното хранене, постоянния стрес, нехигиенните жилищни условия, ранните и чести раждания при ромите. Често явление е отказът да се посещава личен лекар поради неплатежоспособност. Реализирани са следните дейности: в община Карнобат работи здравен медиатор, който съвместно с ОПЛ провеждат дейностите по повишаване информираността на ромските общности. Проведени са над 20 беседи; Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол от съответните органи; Реализиране на превантивни програми „Детско здраве” и „Семейно планиране” чрез семейните лекари и нестопански организации; Издаване на брошури и листовки от здравните организации и разпространяването им чрез младежите от етническите малцинства и доброволците от БЧК.

Община Малко Търново – Основният проблем на здравеопазването и предоставянето на здравните услуги в община Малко Търново на ромското население е липсата на достатъчен брой общо-практикуващи лекари, които да осигурят постоянно здравно обслужване в населените места. Общо на територията на общината са регистрирани 2 лекарски практики. Общо-практикуващите лекари обслужват цялото население.Община Несебър – В община Несебър е гарантиран равният достъп до здравни услуги за всички жители. Не са постъпвали оплаквания или сигнали за умишлено ограничаван достъп или проява на неприемливо отношение към лицата от целевата група. През годината не бяха реализирани национални здравни кампании и програми насочени към маргинализираните общности. Броят на ражданията от майки под 18 г. е около 15 за 2015 г., съответно към общия брой на ражданията в общината, които са около 350 новородени за 2015 г. се налага изводът, че процентът е сравнително нисък и няма опасна тенденция за ранни бракове и раждания при болшинството от непълнолетните представители на общността. През последните две години се наблюдава ръст на онкологичните заболявания /млечна жлеза, полова система/. Висок е делът и на диабетно болните, болестите на сърдечно съдовата система, заболяванията на черния дроб и храносмилателната система. Информацията е валидна за цялото население на община Несебър, тъй като не разполагаме с отделна извадка за лицата от целевата група. През 2015 г. след разглеждане от Комисия и с решение на Общински съвет – Несебър бяха отпуснаха еднократни финансови помощи от бюджета на община Несебър на 304 крайно нуждаещи се лица и семейства. Средствата се отпускат при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности. Еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, както и на социално слаби лица и семейства. На 1-ви декември община Несебър се присъедини към инициативата за отбелязване на Световния ден за борба със СПИН. На учениците от ПГТ „Иван Вазов“-Слънчев бряг, бяха раздадени информационни материали, лентички и анкети, за да се проучи степента им на информираност относно ХИВ/СПИН и отношението им към хора с това заболяване. След анализиране на въпросниците се направи заключение, че е необходимо провеждането на периодични кампании за информиране на младежите за отговорно отношение към сексуалното и репродуктивно здраве. Във връзка с желанието на община Несебър да осъществи заложената в общинския план за интеграция на български граждани от ромски произход цел – включване на представители на уязвимите малцинства в здравната система, както и да подобри комуникацията между здравните и социалните служби с представители на тази общност и подпомогне нейното по–успешно интегриране в обществения живот, през м. декември бе изпратена заявка до Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”. Очакванията са общината да бъде одобрена първоначално за една позиция за Здравен медиатор, като впоследствие броят да се увеличи. Следващата стъпка е да се проведе конкурс и обучение на одобрения кандидат от сформирана за целта комисия. През периода октомври 2015-април 2016 г. продължава реализирането на Проект „Обществена трапезария”. Той е финансиран от МТСП чрез фонд „Социално подпомагане” и дава възможност за осигуряване на топъл обяд през зимните месеци за 50 лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/. Услугата се реализира с постоянен успех и качество, като основната част от бенефициентите са представители на маргинализираните групи.

Община Поморие – С цел повишаване на информираността на етническото малцинствено население за основните рискове, които водят до влошаване на здравето им, разширяване на здравната култура, като елемент на обща култура, по отношение воденето на здравословен начин на живот през 2015 г. се проведоха 5 работни срещи по проблемите на „Здравословния начин на живот и опасностите от ранна бременност сред ромското население”. През цялата година на територията на общината са организирани мероприятия с контингенти, предимно от ромски произход от различни възрастови групи и живеещи при различни социално - битови условия, тематиката на които е насочена към превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и полово предавани болести. Изнесени са беседи, раздадени са материали, предоставени по Програма „Превенция и контрол на ХИВ”. Проведени са анкети сред учениците и младежите на тема: „Предпазване от ХИВ и СПИН”. Организира се среща в ромски квартал „Север” на гр. Поморие, както и в селата с. Гълъбец, с. Порой, с. Бата и с. Горица. Обсъди се изборът на ОПЛ от родителите на новородени и по-големи деца и ползата от провеждане на задължителни имунизации. В здравния календар на общината бяха заложени 1 500 лв., които бяха усвоени надлежно. Анализът в приоритетната област „Здравеопазване” на територията на община Поморие за 2015 г. показва че при лицата, принадлежащи към големи малцинствени групи, се наблюдава по-силно влияние на първичните /масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания/ и вторични рискови фактори /болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания/. Здравното обслужване на населението от наблюдаваната група се осъществява от: АПМП „Здраве”, Амбулатории за първични практики на лекари по населението; Специализирани индивидуални практики; Медицински център І; Индивидуални стоматологични практики; Филиал на ЦСМП; МБАЛ „Поморие” ЕООД. Анализът на целевата група показва, че за 2015 г., приблизително 60% от извадката са здравно неосигурени, което ги лишава от достъп до здравни грижи. Реализирането на профилактичните мероприятия /борба с рака на гърдата и маточната шийка, предпазните мероприятия от ранно забременяване /, са една малка и незначителна част от онова, по което трябва да се работи, като са усвоени 2 000 лв. Неблагоприятен е елементът за транспортни разходи плащани от потребителите, което води до отказ на пациентите от провеждането на профилактични прегледи. В бъдещата си работа по това направление, акцентираме върху изнасянето на профилактиката по места, при предварително определяне на групата. Отговорността на отделния член от общността към неговото собствено здраве, все още не съответства на новия модел на поведение в общността. През 2015 г. продължи работата по обезпечаване на медицинско обслужване в учебните заведения на територията на община Поморие, като се пристъпи към дублиране на обслужване в голяма част от ЦДГ и паралелно с училище. Слаба, почти незначителна, е работата в направлението за назначаване на „Здравни медиатори“, нещо което ще е полезно за всички. Здравните медиатори от ромски произход по населени места ще са проводникът, трансмисията за налагането на общинската политика сред населението от наблюдавания сегмент. По въпроса с медиаторите в продължение на години само записваме намеренията си, но реално не сме постигнали много, това не се е случило и през 2015 г. Недостигът на високо квалифицирани медицински специалисти и развитието на лечебната мрежа през 2015 г. се появи кадрови дефицит от лекари по клинична лаборатория, образна диагностика, пулмология, алергология. Лечението е съсредоточено основно на територията на гр. Поморие, малките населените места в района имат затруднен достъп да специализирана медицинска помощ, не на последно място е и фактът с не докрай изградената инфраструктура в малките населени места и ромски махали.

Община Приморско – не предоставят информация.Община Руен – Здравното обслужване на населението на община Руен се осъществява от регистрираните в РЗИ – гр.Бургас амбулатории за първична извънболнична помощ – във всички населени места чрез разкрити лекарски кабинети, в т.ч. 13 бр. по дентална медицина; Амбулатории за специализирана извънболнична помощ – 1 бр. чрез обслужване от МЦ–Руен; ЦСМП, функциониращ в с. Руен за територията на цялата община. Общопрактикуващите лекари са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места, поради факта, че един лекар обслужва населението на няколко села по график. Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. В МЦ-Руен се осигуряват периодично специалисти за специализирана извънболнична помощ. През 2015г. стартира проект към Норвежкото посолство, бенефициенти са МБАЛ „Дева Мария”- кв. Ветрен, за осъществяване на безплатни прегледи на бременни жени в уязвимо социално положение, живущи в населени места на територията на община Руен.

Община Созопол – В общината доболничната медицинска помощ се осъществява в 6 регистрирани индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ. Осигурени са кабинети на лекарските практики - общинска собственост. Стоматологичната първична помощ се осъществява от 7 разкрити индивидуални практики на лекари по дентална медицина. Работи 1 самостоятелна медико-техническа лаборатория, 2 медицински центъра, 2 специализирани практики и един хоспис. Болнична медицинска помощ на територията на община Созопол се поема от „МБАЛ Бургас“ АД. По данни на ДСП и Отдел „Закрила на детето“ отчитаме намаляване броя на родените от непълнолетни майки деца. Общината и през 2015 г. продължи подпомагането на младите родители с еднократна помощ от 2 000 лв. съгласно Критерии и регламент за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на общината. Не се изплаща такава помощ на непълнолетни родители. Запазва се тенденцията на неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права лица от уязвимите групи. Няма навици за посещение при стоматолог, за водене на децата при дентален лекар. На територията на общината няма подготвени здравни медиатори. Община Созопол е стартирала процедура по осигуряване отстъпено право на строеж на МЗ за изграждане на ЦСМП. Общината осигурява необходимите условия и пряко ръководи и финансира медицинското обслужване в детските и учебни заведения. Ремонтиран е здравния кабинет в ОУ с. Равна гора за 3 000 лв. За да се повиши обхватът на имунизираните деца, се провеждат беседи с родителите за значението на имунизациите. Във връзка и с изпълнение на НП „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ППЗ“ са организирани 2 анти-СПИН кампании. С теренна инициатива доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бърз тест. Целта на кампаниите е да се създадат условия за промяна в мисленето и нагласите по проблема ХИВ/СПИН и изработване на модел на нерисково поведение сред подрастващите и най- вече сред тези от уязвимите групи. От функциониращите на територията на общината 12 спортни клуба, които се подпомагат и със средства от общинския бюджет в 3 от тях - СК по борба „Никола Станчев“, СК по футбол „Стоян Георгиев“ с. Росен и Карате клуб „Буши-до“ тренират деца и младежи от ромската общност. Стремежът е чрез физическа активност и спорт да се насърчи здравословният начин на живот. Като силни страни се отчитат работещите индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ във всички населени места от община Созопол; осигурените кабинети на лекарските практики - общинска собственост; подпомагането на младите родители за отглеждането на новородено дете с еднократна помощ от 2 000 лв.; осигуреното медицинско обслужване в детските и учебни заведения. Трудности - запазване на тенденцията на неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права лица, липса на подготвени здравни медиатори, недостатъчна работа в направление обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания, организиране на мобилни кабинети за прегледи - педиатрични, гинекологични, сърдечно съдови и др.

Община Средец – По данни на РЗИ – Бургас са реализирани следните дейности: Обучителни дейности, проведени от специалисти от ЦОП гр. Средец - за ученици от училища, посещавани предимно от деца в неравностойно положение – изнесени са 8 лекции, като са обхванати общо 363 ученици и педагози. Информационни кампании, беседи, дискусии, свързани с насилието и агресията в учебните заведения проведени от специалистите от ЦОП гр. Средец. Работа с млади хора – лекции и беседи за нежелана и ранна бременност, контрацепция, превенция на ХИВ/СПИН и други СПИ /сексуално предавани инфекции/, превенция на зависимости. Участие в работна среща по Проекта „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”. Участие в концерт, организиран от община Средец, по повод 8 април – Ден на ромите. СНЦ „Верният настойник“ гр. Бургас със съдействието на здравния медиатор от община Средец – проведени 120 профилактични прегледи с мобилен кабинет, 150 биохимични изследвания (изследване на пълна кръвна картина и кръвна захар), на лица в уязвимо социално положение от кв. „Победа“ - Средец. Участие в работна среща със Сдружение „Свят без граници” гр. Стара Загора по повод подкрепа на предложение на Община Средец за изготвяне на проект за съвместни дейности с община Бургас по Българо–швейцарска програма за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи. Общината е одобрена по ЕП на Съвета на Европа. Тя е една от 6-те пилотни в страната, която ще работи по ЕП „Ромакт“ за интеграция на ромите. Програмата има за цел да обучи представители на ромската общност при предоставяне на публични услуги и работа с институциите, ще подготви общински служители за работа сред ромската общност. Експерти ще предоставят подкрепа при кандидатстване по проекти от европейските фондове в областта на интеграцията. По данни на РЗИ - Бургас изпълнението на плана за имунизациите през 2015 г. е 91,56%, което показва запазване на достигнатото ниво на имунизационния обхват. Изпълнението на плана за реимунизациите през 2015 г. е 71,31%, което показва понижение на нивото на обхващане с около 2%. Изпълнението на плана общо за профилактичните имунизации и реимунизации през 2015 г. е 80%. Запазва се тенденцията имунизационният обхват на подлежащите на реимунизации да е значително по-нисък (с приблизително 20,0%) от този на подлежащите на имунизации. Особено нисък е имунизационният обхват на подлежащите на реимунизацията с ТД. Наблюдава се увеличаване на относителния дял на необхванатите, поради причини от немедицински характер. Основните причини за тази негативна тенденция са миграцията, смяна на ОПЛ, както и незаинтересованост или негативно отношение от страна на някои родители към задължителната имунопрофилактика. Добра практика на община Средец е назначаването на 1 здравен медиатор в администрацията, който е от ромски произход. Предстои назначаване на 2-ри здравен медиатор. Основните усилия на здравния медиатор са съсредоточени към зоните с компактно ромско население – провеждане на здравни промоции, индивидуални и групови консултации, здравни беседи, мобилна работа. Една от най-важните дейности на медиатора е оказваната помощ и подкрепа за провеждане на имунизациионни кампании при децата. През отчетният период здравния медиатор в Община Средец е оказал съдействие по следните дейности: съдействие за осъществяване на планови имунизации – 68; съдействие за осъществяване на профилактични прегледи – 38; брой индивидуални казуси от здравен характер – 15; брой индивидуални казуси от социален характер – 10; осъществени здравно-информационни мероприятия за превенция на различни заболявания/обхванати лица/ - 21; патронаж на рискови групи / хронично болни и хора с увреждания , бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора/ - 65. Здравният медиатор работи активно с родителите по отношение гарантиране здравните потребности на децата, в частност редовните посещения при личния лекар и имунизации. Провежда беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка. В детските заведения на общината се работи по единно меню, съгласувано и одобрено от РЗИ - Бургас.

Община Сунгурларе – Здравеопазването в община Сунгурларе е приведено в съответствие със законовите изисквания за здравната реформа. На територията но общината са регистрирани и функционират 8 индивидуални лекарски практики и обхващат всичките 28 населени маста. Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал в детските градини и по Наредба 3 за заетите в здравните кабинети в детските заведения и училища. В други дейности по здравеопазването са предвидени и средства за издръжка на здравните кабинети за медикаменти, инвентар и материали и средства по ЗЗБУТ. По отношение на здравните грижи здравните медиатори, медицинските сестри, БЧК и БМЧК работиха по превенция на зависимостите и ранната бременност. Проведоха се срещи с ученици от 6-12 клас в различни училища по повод „Антиспин кампания”, „Здравословното хранене” „Не на зависимостта”.Община Царево – По данни на общо-практикуващите лекари на територията на община Царево достъпа на лицата от малцинствените групи до здравни услуги в региона е лесен и напълно осъшествим без значение дали при семеен лекар или спешна помощ. Над 50% от тях, лица над 18 г., са здравно неосигурени и социално слаби. Раждаемостта при тях е висока – 80% от родените роми за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. до момента са на майки под 18 г. Децата от етническите групи често боледуват от инфекции на горните и долните дихателни пътища, аскаридози/паразити/, педикулоза /въшливост/. При лица над 18 г. се наблюдават сърдечно съдови проблеми , неврологични, язва и дуоденити. Достъпът на лицата от малцинствените групи до здравни услуги се осъществява и от назначения към община Царево здравен медиатор. През изминалата 2015 г. е работил по 10 индивидуални случая, свързани със съдействие за отпускане на целева помощ за лечения на възрастни и деца с тежки заболявания. Бяха подготвени и изнесени три групови работи на теми: „Рискови фактори, водещи до сърдечно-съдови заболявания”, „Бременност и раждане”, „СПИН”. Почти всеки ден извършва посещения в кварталите с преобладаващо ромско население, като провежда консултации, запознаване с проблемите на общността, посещение при болни възрастни и деца, издирване и приканване на деца за имунизация и детска градина, измерване на кръвно налягане на хипертоници. Във връзка със здравните и социални проблеми сред общността бяха проведени работни срещи с институциите – училища, детски градини, Дирекция „Социално подпомагане”, общо-практикуващи лекари, община Царево.
3. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“:

Общо състояние на трудовата заетост за общината. Брой безработни, причини. Мерки за намаляване на безработицата.

Област Бургас - Икономическата активност на населението в област Бургас се възстановява в периода 2011–2013 г. и се запазва на нива, по-високи от средните за страната – коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е 54,7% през 2014 г. Заетостта в същата възрастова група се покачва и достига 48,6% през 2014 г., като доближава рекордните нива преди кризата (49,1% през 2008 г.). През 2014 г. има и спад на безработицата, която се свива до 11% и остава под средните стойности за страната. Коефициентът на демографско заместване през 2014 г. е 66%, което условно означава, че на всеки 100 лица на възраст между 60 и 64 години, които напускат работната сила, се падат по 66 лица на възраст 15–19 години, които се вливат в нея. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в областта е сред най–сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и неконкурентна способност на пазара на труда. Друг сериозен проблем е липсата на мотивация за квалификация и за активно търсене на работа сред ромското население. През 2015 г. продължи работата с неактивните лица на назначените по НП „Активиране на неактивни лица” 3 ромски медиатори в ДБТ Айтос (1), ДБТ Бургас (филиал Средец - 2), назначени през м. ноември. Медиаторите са осъществили 71 срещи с представители на ромски организации, като най-голям е техният брой в Д „БТ” Созопол (36). На срещите са дискутирани проблемите и трудностите на ромската общност и са търсени начини за преодоляването им. Ромските медиатори са провели 38 срещи с работодатели за проактивно предлагане на профили на бенефициентите по програмата. Организираните трудови борси също допринесоха за активиране на неактивните лица и включването им в заетост. Разработена е регионална програма за заетост в общините Бургас, Карнобат, Сунгурларе, Поморие, Приморско, Средец, Малко Търново, Созопол, Руен, Айтос и Царево – за 80 работни места. Регионалните програми за заетост на територията на Д”РСЗ” Бургас стартираха поетапно до 01.05.2015 г. За отчетния период чрез тях е субсидирана заетостта на 208 лица, като изплатените средства са в размер на 521 39.80 лв. или 96.6% от определените 539631.25 лв. В зависимост от спецификата на общините регионалните програми за заетост са с различна насоченост, като общото са периода на действие и целевите групи, включени в програмите.

Община Айтос – Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Айтос. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най–сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и неконкурентна способност на пазара на труда. Община Айтос води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по–голяма част от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти: 1.Проект за социално включване към МТСП – „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 г. и техните семейства от Община Айтос”. Проектът завърши през 2015 г. и цели да осигури комплексен подход за работа с широк кръг случи на неглижирани и в риск деца чрез качествени и достъпни психо-социални, здравни и образователни услуги за деца до 7 години в риск и техните семейства. 2.По национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост е друга програма, по която работи общината. Основната и цел е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. 3.Общината работи и по регионална програма за заетост. Целевите групи са безработни с ниска степен на образование или без квалификация за продължително безработни. Повишаване предлагането на работни места и заетостта в общината е основна цел на регионална програма за заетост, тя е специфичен инструмент на политика на пазара на труда, посредством, който се преодолява проблема безработица при българските граждани от ромски произход. Едновременно с това се дава възможност за предприемане на действия, водещи до преодоляване на негативните тенденции свързвани с последствията върху пазара на труда от икономическата криза.Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница