Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница90/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   102

Община Пирдоп

Община Пирдоп съвместно с Дирекция „Бюрото по труда“ – Пирдоп работи по няколко проекта от националните програми, които са от съществена важност за повишаване на заетостта сред българските граждани от ромски произход. През 2015 г. Община Пирдоп се включи в Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и в „Регионална програма за заетост“. Чрез Регионалната програма за заетост се преодолява проблема с безработицата при ромите на територията на общината. Едновременно с това се дава възможност за предприемане на действия, водещи да преодоляване на негативни тенденции, свързани с последствията върху пазара на труда от икономическата криза. Следва да се отбележи, че ниската квалификация на лицата от ромски произход е най-голямата пречка за намиране на работа. С цел улесняване кандидатстването за работа и регистрирането на безработните лица в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пирдоп е назначен трудов медиатор от ромски произход.

През 2015 г. община Пирдоп е осигурила заетост на лица с ромска етническа принадлежност по различни програми, както следва:


 • Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за месеците януари и февруари 2015 г. – 6 човека със заетост – 4 часа на ден.

 • „Регионална програма за временна заетост“ – от месец април до месец септември
  2015 г. включително – 4 човека на пълен работен ден за извършване на дейности по поддръжка на паметници и екопатрул.

 • По Програма „От професионална квалификация към ефективна заетост“ – 1 човек от месец май за период от 5 месеца на пълен работен ден.

 • По Програма „КЛИО“ – от месец април 2015 г. до 30.09.2015 г. – 2-ма души – озеленител и работник-строител.

 • По Проект „Нови възможности за грижа“ – от месец май 2015 до 31.12.2015 г. – 7 души.

 • По Програма “Подкрепа за заетост“ общо назначени 8 души, от които 5-ма от ромски произход на пълен работен ден за период от 4 месеца, от 1 юли 2015 г. до 30 октомври 2015 г. за извършване на дейности по почистване на речните корита.

Община Правец

Цел

1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда – Отговорни институции за изпълнението на дейностите са Община Правец съвместно с дирекция „Бюро по труда”.

Дейност

  1. Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове.

Реализирани дейности през 2015 г. – На 53 лица с осигурена заетост в изпълнение на дейности по Проект „Нови възможности за грижа” „Регионална програма за заетост” Проект „И аз имам семейство”, Проект „Грижа за първите 7 години на децата от Община Правец – гаранция за тяхното бъдеще” и Проект „Разкриване и предоставяне на социални услуги за деца и младежи в Община Правец”.

Община Самоков

Икономически активно население на общината – 15 626 жители. Според данни от Дирекция „Бюро по труда” – гр. Самоков активно регистрираните безработни през 2012 г. средномесечно са били 3 524 лица или 22.7%, през 2013 г. – 3 100 лица или приблизително 19.94%. В края на декември 2014 г. по официални данни на Бюрото по труда безработните в общината са 3231 души или 20.79%. В сравнение с месец декември 2013 г. са нараснали с 0.85%. Според специалистите от бюрото по труда основната причина е, че през 2014 г. не е имало работа по проекти в изпълнение на европейски програми.

55 % от регистрираните безработни са жени. Нараства делът на безработните с висше образование – 5.4 %, и тези със средно образование – 38.2 %. Заедно с младежката безработица висок остава и делът на безработните лица на възраст над 50 години, които са вече 26.1 %. Най-голяма част от безработните – 41%, са с начално или по-ниско образование. За намаляване на ръста на безработицата от значение са схемите за заетост, както и програмите за стимулиране на работодатели да разкриват работни места и насърчаването на активното поведение на безработните за повишаване на трудовата им мотивация.

Община Своге

Жителите от ромското малцинство в преобладаващата си част са безработни. Повечето от тях при регистрация в Бюрото по труда не се определят като роми. Възможностите за намиране на работа са много ограничени поради малкото стопански обекти в общината и ниското образователно равнище на ромите. Те имат осигурен равен достъп до програмите за заетост, по които община Своге има реализирани проекти. През 2015 г. 2 души от ромското малцинство са включени в Проект ”Нови възможности за заетост”, а по Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2 души са наети на работа. Наемани са работници за сезонна работа. Констатира се нисък процент на представители на ромската общност с достатъчна степен на образование и квалификация в общината, които да бъдат включени в различни програми или да им бъде предоставена възможност за кандидатстване за работни места в административните структури на територията на общината. Усилията на Общинската администрация са насочени към използване на възможностите за включване на ромски младежи в квалификационни курсове и програми за обучение, които да им позволят да имат достъп до работни места, различни от обичайните по програмите за временна заетост.Община Сливница

Средното равнище на безработица в общината за 2015г. е 7,67%. Община Сливница кандидатства по Национална програма „КЛИО“, като беше одобрена субсидирана заетост на 4 лица за период от 6 месеца, за 2 лица в дейност „Облагородяване и поддръжка“ и 2 лица, които да преминат обучение по част от професия „Външни облицовки и настилки“.

През 2015 г. Общината сключи рамков договор по Регионална програма за заетост, по която бяха одобрени 5 субсидирани бройки за длъжността „Работник – поддръжка на общински сгради и имоти“. Работните места по посочените програми се заемат предимно от лица, продължително безработни с ниска квалификация между които и от представители на ромската общност.

Община Чавдар

По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 2011г. заетостта на територията на общината е от общо – 1248 души, икономически активни – общо 723, от които заети – 669, безработни – 54, икономически неактивни – 430.

В областта на заетостта като ключови стъпки са предприети: организиране на трудови борси, предназначени за най-непривилегированите, вкл. и ромите и включването им в национални програми за временна заетост.

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми. Интеграцията им е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните причини за което са ниското им образователно и квалификационно ниво. Ниският образователен ценз и липсата на професионална квалификация ограничават възможностите им на трудовия пазар. Във връзка с това и в изпълнение на изискванията и препоръките на национални и международни документи и инициативи, касаещи подпомагане интеграцията на ромите, Агенцията по заетостта изпълнява различни дейности и инициативи, имащи за цел повишаване пригодността за заетост и обучение на безработните роми, чрез насърчаване и мотивиране включването им в различни обучения, в програми и проекти за заетост. По регионални програми за заетост ежегодно общината кандидатства, като заетите са безработни с ниска квалификация около 85-90 % с ромски произход.

Община Чавдар няма разработени проекти с насоченост към ромската общност. По съвместна програма с „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ са включени 5 общи работници от ромски произход.

Безработицата и ниските доходи на ромската общност ги причисляват към рисковата група на социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по Закона за социалното подпомагане. В Община Чавдар двадесет и две семействата заедно с децата им се подпомагат по реда на Закона за семейни помощи за деца.Община Челопеч

По данни на дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пирдоп равнището на безработица за


2015 г. на територията на община Челопеч е 5%.

Повечето представители на ромската общност нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот. Действията на Община Челопеч по намаляване на безработицата са насочени предимно към уязвимите малцинствени групи чрез осигуряване на заетост чрез включване в програми и мерки за насърчаване на заетостта.

Ежегодно общината кандидатства по проекти и регионални програми за заетост, като заетите са безработни с ниска квалификация около 85-90% са от ромски произход. По съвместна програма с “Дънди Прешъс Металс” са включени 5 общи работника от ромски произход.

Няма ромски семейства подпомагани с месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Двадесет и четири ромски семейства се подпомагат по реда на Закона за социалните помощи за деца.

В общината се реализира проект, свързан с предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“. Лицата осъществяват качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и лица с увреждания. В този проект са включени и лица от ромски произход.


5. ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

С активното участие на МВР общините са организирали и провели редица разяснителни мероприятия, с цел превантивни действия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни представители на общността.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТА НА ОБЩИНСКО НИВО

Община Божурище

В общината не са предприемани мерки за преодоляване на форми на дискриминация, тъй като не са установени такива.Община Ботевград

Община Ботевград има отлична комуникация с Районно управление „Полиция“


гр. Ботевград към Областна дирекция на МВР – София област. Създадена е местна комисия по „Опазване на обществения ред и сигурността“ в общината, в която участва представител на ромския етнос, което заема длъжността „главен специалист по Интеграция на етносите“ в общинската администрация. Именно чрез него се установява успешен диалог с етноса за превенция на престъпността.

Няма данни и постъпили жалби за дискриминация, заведени в местните институции.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни има съществен принос за разясняването за спазването на закона от рисковите групи сред ромското население. По тези въпроси работят също и четирима обществени възпитатели, които прилагат превантивни мерки за недопускане на извършване на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни.

За преодоляване на езика на омразата се прилагат мерки за популяризиране на добрите примери в общността и тяхното насърчаване за реализиране в живота.Община Долна баня

Реализирането на приоритета се осъществява с помощта на Комисията за защита от дискриминация, която организира открити приемни в сградата на общинската администрация. Центърът за обществена подкрепа на гр. Долна баня организира кампании за толерантност и недискриминация.

Община Долна баня е създала подходяща среда, в която всеки гражданин има равни права и под никаква форма не подлежи на дискриминация. Чрез строго спазване на свободата и правата на човека на територията на общината се създава хармонично съжителство на хората с различна етническа и религиозна идентичност, като това е предпоставка за постигането на добри резултати в тази приоритетна област. Общината в сътрудничество с всички институции, граждански организации и ромската общност, продължава да работи за интегриране на ромите, като се залага основно на приобщаването постигнато в условия на разбирателство, етническа толерантност, икономическа и социална справедливост.

Община Годеч

Местните власти не допускат ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, и следват интересите на всички социални групи. Община Годеч следва тези принципи, гарантирайки правата на всички граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”. Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на детското асоциално поведение играе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни към Община Годеч.Община Горна малина

Има равнопоставеност и няма дискриминация между различните етноси.Община Етрополе

В Община Етрополе се полагат значителни усилия в посока интеграция на ромите и решаване на техните проблеми. Ромските деца учат в общообразователните училища заедно с техните връстници. Безработните родители и тези, които са социално слаби могат да запишат децата си в едно от двете основни училища в селата Лопян и Малки Искър, където обучението е до 8 клас. Там за учениците има осигурено общежитие, като храната, учебниците и учебните пособия са безплатни за тях. По отношение неотпадането на подрастващите от училище всички институции в общината, имащи отношение към проблемите на децата работят съвместно с училищните ръководства за решаването на този проблем.

Към центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” са създадени 6 центъра за развитие на общността в страната, като един от тях функционира в Община Етрополе. Това е един иновативен модел за предоставяне на услуги, базирани в ромската общност. Част от услугите допринасят за развитие на умения в децата, младите хора и жените от местната ромска общност за създаване на защитена среда, в която да създадат ресурс за самоорганизиране, самопомощ и подкрепа.

Проведени са срещи с учениците от 5-8 клас по въпроси на междуетническата толерантност и признаването и зачитането на различията между хората съвместно с общностните модератори на центъра в Етрополе, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и представители на Отдела за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“. Организирани са и проведени футболни срещи и състезания по народна топка с учениците от всички училища в общината. Проведено е областно състезание по безопасност на движението за 3-4 клас, в което активно участват децата от ромската общност, включени в отборите на своите училища.Община Ихтиман

На територията на общината работи комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Ежемесечно в училищата се изнасят лекции и беседи, в които активно участие заемат служители на полицията, служители от Отдел „Закрила на детето”, здравните медиатори и представители на други институции, активно работещи сред ромската общност. Както в училищата, така и в детските градини се наблюдава наличието на смесени паралелки, в които има деца от различни етноси. Има групи в извънкласните форми на обучение, които също са сформирани от деца от различни етноси- група по народни танци и фолклор, футболните отбори към училищата, както и групи, които се обучават в школите по изкуствата към читалище „Слънце”– гр. Ихтиман. Броят на децата прогресивно нараства и сплотяването между различните етнически групи непрестанно се подобрява.Община Костенец

Предприети действия за изпълнението на приоритета

 • Подобряване ефективността в работата на полицейските служители в мултиетническа среда; периодични срещи на началника на РУ-Костенец със жителите по населени места с цел идентифициране на проблемите в т.ч. и на ромското население;

 • Обучение по правата на човека и правата на детето в общинските училища;

 • Периодични срещи в „Час на полицая”;

 • Тесни връзки на МКБППМН със здравния медиатор относно превантивна работа с малолетни и непълнолетни правонарушители от ромски произход, както деца и родители от рисковите групи.

Община Пирдоп

Община Пирдоп активно работи за гарантиране на равни права на всички граждани, независимо от етническата им принадлежност, политически убеждения и религия за поддържане на обществения ред, за повишаване чувствителността и преодоляване на проявите на дискриминация, нетолерантност и за уважение на достойнството на всеки човек.

Основното предизвикателство пред Общинската администрация – Пирдоп е да подпомогне процеса на равноправното интегриране на малцинствата, формиране на активно и отговорно гражданско поведение в общността за изграждане на демократично и сплотено общество.

Община Правец

Цел 1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

Задача 1.1. Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда. Реализирано обучение на 12 служители в обучителен курс „Трафик на хора”

Дейност 1.1.1. Запознаване и разясняване на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Правец сред ромското население; Отговорна институция за изпълнението на дейността РУП-Правец и Община Правец.

Цел 2. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения

Задача 2.1. Повишаване нивото на толерантност между децата

Дейност 2.1.1. Обучение по права на човека и права на детето в училище – Проведени 5 беседи в 5 училища от общината. Отговорни институции за изпълнението Община Правец и Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“

Цел 3. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Задача 3.1. Намаляване на противообществените прояви

Дейност 3.1.1. Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри и други мероприятия на теми:

„Насилието в училище и извън него”, „Междуличностните отношения” и „Асоциални прояви и последствията от тях”.

Основните дейности проведени съгласно разработената програма през 2015 г. в 8 училища с 1230 участници:


 • 16 беседи за агресията между учениците с цел превенция и контрол на агресията и тормоза в училище;

 • 4 конкурси за рисунка и плакати.

 • Обучения в училища само с ромски деца по метода „връстници обучават връстници“;

 • 7 лектории с родители в училищата в населените места в общината на тема „Боят е израз на безсилие“.

 • Интерактивни игри с ученици под надслов „Ние няма да тормозим другите“ и „Не харесвам това“;

 • Изработване на постери на стената „Да въведем правила на класа срещу тормоза“;

 • Изготвяне на тематични табла под надслов „Свободата да бъдеш независим“;

 • Представяне на 2 презентации на тема: „Сериозни последици, до които може да доведе агресията и насилието“ и 1 проучване;

 • Изготвен документален тематичен филм от ученици, членове на УУС на тема „Забелязваме ли тормоза?“

Отговорни институции за изпълнението на дейността Община Правец, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), училищата от общината.

Община Самоков

С Решение № 68/17.12.2015 г. на Общински съвет – Самоков е приет План за действие на община Самоков за подкрепа на интеграционните политики за българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение.

Планът е изготвен на база предварителен анализ на състоянието на ромската общност в община Самоков със съдействието на представители на дирекция „Бюро по труда”, дирекция „Социално подпомагане”, представители на културни институции, на Младежкия Парламент и представители на ромския етнос в Самоков и лекари.

Общността на хората от маргинализираните групи до голяма степен е формирала менталност, обвързана с мястото на живеене, вписала се е в населеното място. Основната цел, залегнала в плана за действие на община Самоков за изпълнение на интеграционните политики е създаване на благоприятни условия за провеждане на активна социална, демографска, културна и образователна политика, осигуряваща достоен начин и равнище на живот на ромския етнос. Настоящият план се основава на разбирането, че не трябва да се допуска изолирането на тази част от жителите, принадлежащи към етноса, посредством лишаването им от достъп до социални, икономически, културни и образователни институции.

Процесът на интеграция на етническото малцинство трябва да се проведе динамично и да помогне за преодоляване на анонимността и затваряне в групата.

С цел премахване на поляризацията на етническите идентичности, общинската администрация, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Младежкият дом, Общинската библиотека и Историческият музей, народните читалища и други културни и образователни институции работят с местни неправителствени ромски организации в Самоков.

В Самоков съществуват две законно регистрирани вероизповедания – „Вет Вирей” и „Филаделфия”, чийто членове на настоятелствата са от ромски произход. Чрез двете църкви също се работи за преодоляване на езика на омразата. Служенията и беседите се извършват всяка седмица. На база общата работа в посока формиране на точно фиксирани политики за премахване на етническото неравенство и местните етнически отношения, през последните години са реализирани съвместни проекти, изключително полезни за социалното включване и социалната сплотеност. С цел недопускане на различни видове неравенство и дискриминация, както и предотвратяване на ограничения достъп до социалната система на представители от ромския етнос - /образованост, пазар на труда, достъп до здравни институции и др./, община Самоков предприе изграждане на център за безплатно обучение – компютърни курсове. Обучаваните в центъра имат възможност да придобият базова компютърна грамотност според потребностите им. Този формат цели освен придобиване на компютърна грамотност, още и повишаване качеството на живот и социалните контакти на записалите. В центъра се обучават хора от различни етноси.

Община Своге

Жителите от ромски произход представляват минимален процент от населението на община Своге. Една част от тях не определят себе си като част от малцинството. През 2015 г. не са допускани сериозни нарушения, свързани с дискриминация на това население.

В учебните и детски заведения децата, които посещават редовно учебни занятия, са интегрирани в системата и спрямо тях няма прояви на дискриминация. Проблемите са свързани с ученици, които не посещават училище и са извършители на противообществени прояви.

Това са фактори, които понякога водят до отношение на известна изолация и негативно отношение спрямо малцинството. Затова общинската администрация съвместно с органите на МВР работят по превенция на закононарушенията чрез трудово и социално ангажиране на ромите. МВР и Детска педагогическа стая проведе през миналата и настоящата учебна година беседи и срещи с ученици и родители по проблемите на насилието, правата на децата и дискриминацията. Комисията работи и индивидуално с децата от ромски произход, допуснали противообществени прояви и семействата им за преодоляване на тези нагласи в поведението им и за приобщаването им към училищната и социална среда.

Общинската администрация търси решение на тези проблеми в съвместни действия с Дирекция ” Социално подпомагане”, отдел ”Закрила на детето”, ДПС. Общината работи активно с Центъра за обществена подкрепа съвместно с педагогически специалисти, психолози и педагогически съветници за постигане на по-трайни резултати, като се надява Центърът да разшири социалните услуги, които предлага.Сподели с приятели:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница