Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница91/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   102

Община Чавдар

Основна цел в изпълнение на този приоритет е гарантиране правата на гражданите, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност.

Предприетите ключови стъпки за постигане на основната цел са следните:


 • обучения по правата на човека и проблемите на малцинствата, провеждани в основното училище „Св. Св Кирил и Методий“ с участието на служители на МВР и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Чавдар;

 • многобройни и разнообразни дейности на местно ниво (напр. Отбелязване на 8 април – Международния ден на ромите, изпълнение на проект за предотвратяване на трафика на хора, правна защита и информиране относно права, дейности, свързани със осъществяване на сътрудничеството между обществените органи и гражданското общество, специфични дейности във връзка с ромските деца и жени и др.).


6. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ

Народните читалища са културни средища, които изпълняват важни функции по отношение на съхраняването, популяризирането и осъществяването на културната дейност в населените места на територията на областта. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, опазването на културно-историческото наследство и националните традиции и библиотечната дейност.

Участието във формите на художествена самодейност в читалищата от областта е според желанието и потребностите на гражданите независимо от техния етнос. Достъпът на гражданите от ромски произход до дейността на читалищата не е ограничен и всички, желаещи могат да участват в колективите за любителско творчество заедно с другите етноси, да ползват библиотечния фонд и компютърните зали, обособени към тях.

В общините на територията на Софийска област са създадени необходимите условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура. В различни събития от културния календар участват активно деца и младежи от ромски произход. Тези, които посещават детска градина и училище са включени наред с останалите деца и ученици във всички прояви, свързани с чествания на различните местни и национални празници. Тези дейности благоприятстват за по-пълното приобщаване на децата от ромски произход към читалищната дейност, както и за преодоляване на изолираността им в ромските квартали. Мероприятията, включени в културния календар на общините ангажират децата и младите роми с дейности, повишаващи тяхната социализация и усвояването на български език в извънучилищно време.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТА НА ОБЩИНСКО НИВО

Община Антон и Община Божурище

Представители на ромската общност се включват в провежданите мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи. Поради малобройния състав на ромската общност в Община Божурище не са предприемани дейности за запазване и развитие на културната идентичност на общността.Община Ботевград

Интегрирането между роми и българи е с дълбоки традиции в община Ботевград не само в битуването, образованието и общуването, но и в културното развитие на двата етноса. Българи и роми активно участват в богатия културен живот на общината.

В музикално отношение – и в миналото, и днес – има изявени музиканти в щатния Общински духов оркестър, талантливи певци – изпълнители на български народни песни, цигански руски романси, ромски песни и др.; Танцов ансамбъл за интегриран фолклор „Ромска младост”, изпълняващ българските фолклорни танци, стилизиран фолклор, руски цигански танци от гр. Ботевград участва в различни мероприятия и международни фестивали у нас и в чужбина.

Изключителни постижения имат някои от ромските деца в сферата на изобразителното изкуство, за което свидетелстват наградите, спечелени от участията им в национални и международни конкурси и изложби. Ромски деца от общината често конферират на различни празници и събития, някои от тях пишат стихове и участват в конкурси.

В община Ботевград, където баскетболът е спорт с традиции младежи от ромски произход спортуват в баскетболните школи и отбори на „Балкан” Ботевград , а някои от тях – и в школите на „Лукойл”.

Община Ботевград, в сътрудничество с учебните заведения, културни институти и читалища, реализира разнообразни инициативи от своя културен календар, свързани с интеграцията на отделните етнически общности. Официално се отбелязва традиционният за ромската общност 8-ми април „Международния ден на ромите”. Програмата, с която се отбелязва международния ден, включва изпълнения на танцовите състави „Ромска младост” и „Ромски ритми“, рецитал на стихотворения и пресъздаване на ромски обичаи.

Общината подкрепя двата състава в редица техни участия на местно, регионално и национално ниво.

Честват се традиционните български и ромски празници, с активното участие на талантливи ромски деца. По своя инициатива представителите на ромския етнос от общината участват в отбелязването на други християнски празници като Голяма Богородица на 28 август 2015 г. Общината организира всяка година Коледно-новогодишни тържества с изключително богата програма, в която традиционно се включват талантливи деца от ромския етнос. Всички прояви, свързани с ромския етнос са медийно отразени в местната кабелна телевизия, местните вестници и местните информационни сайтове.Община Долна баня

Провеждането на множество дейности с участието на ромската общност, както и инициираните от тях дейности, очертават добри практики, които могат да бъдат устойчиви, запазени и продължени във времето. Включването на ромската общност в културния живот на града, както и популяризирането на ромската култура и идентичност е значима стъпка, допринасяща за интегрирането на ромите в обществото.

Дейности, в които участието на ромски деца е в по-голям процент.


 • СИП – фолклор на етносите в СОУ „Неофит Рилски”;

 • танцови състави и ателиета по интереси в Читалище „Рила”;

 • танцови състави в ОДЗ „Юрий Гагарин”

Община Годеч

Град Годеч е утвърден общински културен център, разполагащ с читалище с библиотека. На територията на общината съществува едно читалище в гр. Годеч – НЧ ”Никола Вапцаров –1899”. То развива културна и просветна дейност чрез библиотека и различни школи по изкуства. Основната му дейност е развитие и поддържане на библиотечното дело и художествена самодейност. Към читалището са формирани фолклорни и танцови състави, ръководени от професионалисти, както и модерен балет, и хип-хоп група. Те имат многобройни участия в общината, областта, на национални прегледи и в чужбина.

Във всички дейности на читалището се включват и роми. Културните институции в Общината се стремят да привличат към дейностите си децата от ромски произход. Липсата на достатъчно средства е основна пречка за нормалното функциониране на повече от културните институти в града и за разширяване на дейността им с децата от ромската общност.

Община Горна малина

Увеличава се информираността сред по-възрастните и без образование роми. Повишава се екологичната култура на учениците и на младите хора – засадени са 10 дръвчета в двора на ОУ – Априлово; НЧ „Съзнание 1925”, с. Белопопци в дейността си е включило темата: „Отговорно родителстване”. Подготвени са и раздадени материали на тема: „Знаем ли къде са нашите деца, докато ние сме на работа?”, с акцент върху отсъствията на учениците - роми от училище. Около 15 души от ромската общност се включиха съвместно с Общината в подготовката и провеждането на ромския празник.

В дейността на НЧ „Светлина 1927” – Априлово редовно се включват около 25 деца роми. Една част са читатели, някои доста активни. Децата са ангажирани активно, рисуват, оцветяват, изработват кошнички от хартия. Проявяват голям интерес към компютрите - играят игри, слушат музика. През ваканционните месеци през лятото се включват активно в детските ателиета. Други представители на ромската общност – младежи и възрастни – също се възползват от възможността, която предоставя читалището за ползване на интернет. Чрез глобалната мрежа те се информират, търсят работа и се консултират относно изготвянето на необходимите документи (автобиография, мотивационно писмо).

В съществуващата към НЧ „Васил Левски – 1929” – с. Горна Малина танцова формация за деца и младежи до 16 години през 2015 г. участващи деца от ромски произход са 4, на възраст от 8 до 15 години. Те редовно посещават репетициите и участват в изявите на формацията. Трима читатели от ромски произход на възраст 8 – 16 години посещават редовно библиотеката. В компютърния информационен център 10 ученици на възраст от 8 до 17 години ползват интернет за подготовката на материали, свързани с учебния процес, играят компютърни игри, изготвят презентации и реферати с помощта на служителите в читалището; двама възрастни са потърсили помощ за изготвяне на автобиографии и молби.Община Елин Пелин

На територията на община Елин Пелин функционират 16 читалища. Провеждат се ежемесечни срещи със секретарите на читалищата. Към всички читалища има детски и/или женски певчески групи и/или танцови състави, които вземат участие в празнични програми организирани от общината, участват в празничните програми на съответното населено място и в конкурси на национално и международно ниво. Към всяко от читалището функционира и библиотека, като в гр. Елин Пелин тя е в отделна от читалището сграда. В културно-образователната програма на читалищата се включват всички граждани от населените места на територията на общината.Община Етрополе

Общината организира мероприятия насочени към ромските обичаи и традиции. В рамките на провеждания ежегодно от Община Етрополе Ромски празник се организират многобройни атракции за ромското население, в това число конни състезания, песенни и танцови изпълнения. В просветно-културната дейност на НЧ „Тодор Пеев – 1871”, гр. Етрополе активно участват талантливи деца от ромски произход, включени в читалищния танцов състав.Община Златица

Много от самоопределящите себе си като роми вземат участие във всички мероприятия организирани от общината и читалище „Христо Смирненски 1889“. Компютърният клуб в читалището се посещава предимно от деца от ромски произход.

Консултативният съвет за младежка политика (КСМП) към община Златица през 2015 г. проведе множество мероприятия като 60 % от взелите участие в тях са младежи от ромски произход.

Община Ихтиман

Всяка година, с активното участие на общината се провеждат различни мероприятия и дейности, спомагащи за запазването и развитието на културната идентичност на ромската общност. Организират се концерти, провеждат се представления и шоу-програми, както и спортни състезания. Тези дейности са изключително многобройни при отбелязването на различни празници, между които Международният ден на ромите, Денят на детето, 8-ми март, Празникът на славянската писменост и култура, както и празника на гр. Ихтиман през месец август. Танцовите състави към читалище „Слънце” участват в състезания, както в България, така и в чужбина (Сърбия, Гърция, Македония и др.), печелейки множество престижни награди.Община Костенец

Дейностите по запазване и развитие на ромската общност на територията на Община Костенец са следните: • участие на ученици в проект към ЦОИДУЕМ към МОН на тема: „Толерантност в училище”;

 • включване в извънкласни форми в училищата, в които се изучават и специфични за ромската общност песни, танци, музика /в ОУ „Константин Костенечки” с. Костенец и ОУ „Христо Смирненски” гр. Момин проход/;

 • формирани фолклорни състави и формации към читалищата – НЧ „Просвета – 1881”
  с. Костенец и НЧ „Гео Милев – 1954” гр. Момин проход, в които участват и деца от ромския етнос /2 броя състави – 20 броя участници/;

 • участие на деца и ученици от ромски произход в културни мероприятия на училищно, читалищно и общинско ниво.


Община Пирдоп

В Община Пирдоп няма сформирани ромски състави или групи. Има представители на ромския етнос, които участват в масови групи за танцово и музикално изкуство, както в детските градини, така и в училищните и читалищните състави.Община Правец

Цел 1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция

Задача 1.1. Повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура, неформално образование и достъп до култура чрез читалищата

Дейност 1.1.1. Институционално укрепване на читалищата като центрове за развитие на местната общност, включително и ромската

През 2015 година продължава дейността на младежките клубове към читалищата в с. Осиковица, с. Джурово, с. Видраре и с. Разлив. Открит е още 1 младежки клуб в ромската махала ”Беляновец” – с. Джурово. В тях са организирани дейности, насочени към интересите на младите хора, които в тези села са предимно от ромски произход. В клубовете са подсигурени и компютри, чрез които се осигурява и информационно обслужване на подрастващите. Клубовете са посетени от 284 младежи.Отговорни институции за изпълнение на дейността – Община Правец и читалищата от населените места на територията на общината

Дейност 1.1.2. Популяризиране на ромската култура чрез мероприятия в общинския културен календар

Реализирани дейности през 2015 г. – проведените 11 мероприятия с участието на 380 души.

 • Международния ден на ромите; Празник „Бари Богородица”; Традиционни конни надбягвания (кушии) в с. Равнище;

 • Общински събор на народното творчество – в художествените състави към читалищата участват и представители на ромския етнос;

 • Поставени театрални постановки в читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица от деца, единствено от ромски произход.

 • В партньорство с читалищата се осъществиха и редица съвместни

 • прояви, включени в Културния календар на Община Правец и Годишните календарни планове на читалищата, както и отбелязването на значими национални и регионални дати и събития. В мероприятията са включени песни и танци от фолклора на ромския етнос.

Отговорни институции за изпълнението на дейността са Община Правец, читалищата и училищата на територията на общината.

Община Самоков

Дейностите в областта на културата се осъществяват от културните институции в община Самоков. В гр. Самоков, НЧ „Светлина” развива дейност в 7 квартал. Членовете му са почти изцяло представители на ромския етнос и най-вече деца, учещи в учебните заведения в този район /НУ „Петър Берон” и ОПУ „Неофит Рилски”/. Читалищата в града развиват и дейности, свързани със съхраняване на етнокултурната идентичност, многообразие и уникалност на традициите. В културните мероприятия, организирани читалището се включват деца и младежи от всички етноси в Общината.

В изпълнение на интеграционната политика на Община Самоков, културната и образователната дейност на Историческия музей включва образователна музейна програма за самоковските ученици, специализирани беседи по учебния план и експозициите. В музея има възможност за провеждане на тържества на детски градини, с преобладаващи от ромския етнос деца.

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” също работи по проекти, насочени към ромския етнос. Провежда се обучение на роми на различна възраст за работа с компютър – по Програма „Глобални библиотеки”. Ромски деца се включват в програмата „Ваканция в библиотеката” и др. При включването на деца, младежи и по-възрастни в дейностите на културните институции се цели избягване на асимилацията на традициите – социалното включване задължително трябва да се осъществява чрез запазване на идентичността на дадената етническа група. Това води до поощряване на междуетническите връзки, а също и до поощряване на социалната сплотеност. В бюджета на община Самоков са заложени средства за финансиране на характерните за ромския етнос празници.

Връзката между медиите и етноса се осъществява чрез общинската администрация и чрез неправителствените организации. Пред обществеността се изнася цялата информация както за проектите, така и за културните събития, свързани с този етнос.

Община Своге

Ромски деца участват в културни и празнични мероприятия, организирани от училищата и читалищата на територията на общината. Не се наблюдава активно участие на роми в творческите състави на читалищата, но отделни техни представители имат изяви предимно като музикални изпълнители. Децата и младежите от ромски произход проявяват по-голям интерес към компютърните зали в читалищата, което спомага да бъдат приобщени към дейността на тези културните институции. Слабо е участието на роми в организирана спортна дейност. Учениците се включват в училищни спортни мероприятия, но поне засега, няма изявени спортисти в клубовете и секциите по различните видове спорт, които се подпомагат от общината.Община Сливница

НЧ “Съзнание 1907“ – гр. Сливница и НЧ „Светлина 1919“ – с. Алдомировци работят по Програмата „Глобални Библиотеки – България”. Мисията на Проект „Глобални Библиотеки – България” е да подпомага приобщаването на българските граждани, включително и ромската общност, към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

Със своята дейност по проекта читалищата се стремят към постигането на следните цели:


 • Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;

 • Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие;

 • Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация;

 • Да подпомагат развитието на обществените библиотеки;

 • Да насърчават интеркултурния диалог и международните контакти.

Община Чавдар

Предвид, че социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на българското общество, културно-просветната дейност на читалището има за цел приобщаване и опознаване на културните традиции и обичаи на всички етноси. Голяма част от самоопределящите се като роми вземат участие във всички мероприятия, организирани от общината и читалище „Надежда–1900“. По проект „Глобални библиотеки“ в читалището е създаден компютърен клуб, който се посещава предимно от деца с ромски произход.Община Челопеч

На територията на община Челопеч се намира НЧ „Труд и постоянство 1901“ с. Челопеч, в което се развива културна и просветна дейност чрез библиотечно дело и танцови школи.

Културните календари на организациите, развиващи дейност на територията на община Челопеч са богати на мероприятия, в които се включват голяма част от членуващите, съобразно техните възможности и без дискриманиция към представителите на малцинствените и етническите групи. Същите се финансират от бюджета на Община Челопеч – Дейност „Култура“.

На територията на общината развиват дейност клуб по народни танци за децата, обучаващи се в ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“ – Челопеч; танцов състав за народни танци за любители и работещи жители; танцов състав в три възрастови групи към НЧ „Труд и постоянство 1901“.

Кукерските клубове на територията на община Челопеч съхраняват българската традиция и култура и съдействат за популяризиране и утвърждаване на обичая ,,Сирница", както и други народни обичаи самобитни само за с. Челопеч. Участват в карнавали, празници и фестивали на кукерските и маскарадни игри в страната и чужбина, съдействат и насърчават всички форми на включване на желаещи жители на общината.

Културният календар на общината е богат, като в него се включват и жители от уязвимите групи, включително и от ромската общност. До момента не са се провеждали самостоятелни ромски празници и обичаи.

За хората от „третата възраст“ функционира Клуб на пенсионера. В него се честват рождени и именни дни, развива се художествена самодейност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За отчетния период в процеса на изпълнение на областно и общинско ниво на стратегическите документи се очертават положителни резултати и продължаване на добри практики от предходната година по отношение на политиките, насочени към уязвимите групи на обществото, в т.ч. и към ромската общност. Постигнатите резултати се изразяват в осигуряване на заетост, подобряване на инфраструктурата, повишаване на образователния статус и здравното състояние на ромското население от областта.

Независимо, че общините от областта са на различно равнище, както по отношение на икономическата активност, така и по отношение на ръста на безработицата, всички общините насочват усилията си в реализирането на проекти и програми, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по–голяма част, от които са от уязвимите групи. През 2015 г. значителен брой безработни лица са получили работа по програмите и мерките за заетост, финансирани от държавния бюджет, от общинските бюджети и по линия на оперативните програми. Осигурена е заетост чрез включването на представители на ромската общност в Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, Националната програмата „Активиране на неактивни лица“ и др. и на Регионалните програми за заетост. За поредна година продължават дейността си здравните и трудовите медиатори.

Положителни резултати могат да бъдат отчетени в общините по приоритет „здравеопазване“ с провеждането на профилактични прегледи с мобилните кабинети от РЗИ – Софийска област, осигуряване на достъп до здравна информация и услуги, повишаване на здравната култура на ромското население чрез информационни кампании, консултации и тематични беседи с участието на здравните медиатори, медицински специалисти и лекари.

По отношение жилищните условия общините са извършили частични ремонти по уличната мрежа в обособените ромски квартали, дейности по подобряване на хигиенно-битовите условия чрез осигуряване на сметопочистване и по-облагородяване на прилежащите зелени площи. Извършени са дейности по подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в ромски квартали.

По приоритет „образование“ усилията на общините през отчетния период са насочени към участие в реализирането на мерки и изпълнението на проекти за постигане на траен интерес към образователния процес сред учениците от маргинализираните общности, реализирането на извънучилищни форми за превенция на преждевременно напускащите образователната система, изоставащите ученици и на тези с риск от отпадане, засилване на участието в училищния живот на учениците от етническите групи, повишаване нивото на информираност и приобщаването на родителите роми към образователния процес, подпомагане на семейства в неблагоприятно положение по отношение образованието на децата им.

В резултат на добрата съвместна работа между общините, районните управления на МВР и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. са провеждани периодично информационни срещи и кампании сред ромското население свързани с опазването на обществения ред и сигурност, правата на човека, правата на детето, върховенство на закона и по въпроси на междуетническата толерантност.

В културните календари на общините от Софийска област присъстват множество и разнообразни прояви, свързани с културното многообразие – с международно, национално или местно значение. За преодоляване на културните бариери в общуването и дискриминацията на местно ниво общините организират културни мероприятия, които се отбелязват от всички етноси.

В заключение, следва да се отбележи, че за изпълнението на приоритетите, задачите и дейностите, залегнали в Областната стратегия за интеграция на ромите и общинските планове за действие от съществено значение е установеното сътрудничество на пряко ангажираните институции на областно и общинско ниво с представители на неправителствени организации и на ромската общност. Активното включване на ромите в цялостния процес на изпълнение, наблюдение и оценка е гаранция за успешната реализация на интеграционната политика на всички нива.Сподели с приятели:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница