Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница92/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   102

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА


 1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

В Плана за действие на РИО – Стара Загора за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, една от основните цели е гарантиране право на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.

Във връзка с осигуряване на равен достъп до образование в областта, за всички деца без училищна готовност се организира допълнително обучение с цел компенсиране на пропуските и преодоляване на дефицитите, а основната цел е преодоляване на отпадането от задължителното обучение. За да бъде осигурена подходяща среда и условия и условия за интеграция, училищата работещи с ромски деца, имат разработени Планове за работа с ученици от малцинствен произход в които са заложени дейности в приоритети: осигуряване на качествено образование в мултикутурна среда, пълно обхващане на всички ромски деца в задължителна училищна възраст, реинтеграция на отпадналите ученици в системата на образованието, превантивни мерки за недопускане отпадането на деца от осоновното образование, обучение в дух на толерантност и недискриминация в училище, допълнителна квалификация на педалогическите специалисти за работа и взаимодействие в мултиетническа образователна среда.

НП „С грижа за всеки ученик” се реализира вече четири години, като броя на групите и обхванатите деца и ученици расте. Задължителната предучилищна подготовка на децата от 5 години до постъпване в първи клас, има за цел да осигури на всяко дете равен старт при започване на училище. Този период е особено значим за децата, чиито майчин език е различен от българския. Практическото овладяване на българския език от тези деца, допринася за бъдещата им мотивация за училищно обучение. Навременните инвестиции в предучилищното образование са ефективно средство за създаване на основа за по-нататъшното учение и могат да допринесат за превенция на отпадането от училище.

С цел повишаване нивото на постиженията на общообразователната подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен, е необходимо да се осигурят допълнителни възможности за индивидуален подход и работа в малки групи в съответствие с потребностите на учениците и със спецификата на учебния процес.

Четири поредни години РИО – Стара Загора създава регистри на :


 • Непостъпилите в училище и детска градина деца и ученици в задължителна ученическа възраст;

 • Отпаднали деца и ученици в задължителна ученическа възраст и реинтегрирането им.

Справката се прави ежемесечно. Отчита се значително намаляване на броя на необхванатите деца. Провежда се ежегодна среща с представител на съответната община и се издирва всяко дете, непостъпило в съответното учебно заведение. Най-добри резултати в намаляване на броя на необхванатите деца имат общините Мъглиж, Чирпан и Опан.

Подобряване на достъпа до средното образование е целта на дейности, изпълнявани по Проект „Успешно образование – сигурност за нашите деца” на Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

В рамките на Националната програма „С грижа за всеки ученик” се сформират групи за допълнителна работа в училищата за овладяване на български език за подготвителните групи, на начален прогимназиален етап. Всяка година се обхващат около 200 деца от ромски произход, живеещи в кв. Лозенец, гр. Стара Загора, които се обучават в I – VIII клас и в подготвителните групи в интегриращите (приемните) училища. През настоящата учебна година 2015/2016 година в 10 училища извън кв. Лозенец в гр. Стара Загора се обучават ученици от ромски произход. Община Стара Загора осигурява транспорт. По национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без отсъствия”. Целта на мерките по програмата е ограничаване на отсъствията на учениците и намаляване броя на отпадналите от системата на образованието ученици.

В девет населени места в областта се реализира Проект „Готови за училище 2015 г. – 2016 г.”, по който се заплащат таксите за детски градини и други финансови интервенции на деца от малцинствен произход, с фокус ромска общност. Регионален партньор по проекта е СНЦ „Свят без граници”.

Продължава се работата проект на „АМАЛИПЕ” – Велико Търново за превенция на отпадането на ромски деца в задължителна за обучение възраст са обхванати ученици от 17 училища.

В общините се работи за приобщаване и приемане на родителите – роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот: повишаване ангажимента на родителите в процеса на обучение; засилване на сътрудничеството с училището и създаване на партньорства между детските градини, училища и родители; ангажиране на родителите на децата от малцинствата в училищните настоятелства или обществени съвети; съвместни дейности между родители на ромски деца и други родители; изготвяне на програми за работа с родители в детските градини и училищата; провеждане на разяснителни кампании за осведоменост на ромските родители относно ползите от образование и участие в социалния живот на техните деца.

През текущата година СНЦ „Свят без граници” е реализирало проект „Готови за училище” в сферата на образованието, проекта преминава от една календарна година в друга (01.08.2015г.- 31.07.2016г.). Донорска организация „Тръст за Социална алтернатива”, сума на дарението 29150,00 лв.


 1. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Област Стара Загора разполага с добре развита здравна мрежа, като за всички населени места е осигурена първична медицинска помощ, а специализираната е концентрирана предимно в големите градове. Всички общини разполагат със здравни медиатори в ромските махали.

На територията на област Стара Загора се изпълняват две национални програми на Министерството на здравеопазването, на които Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници” е регионален изпълнител и ги реализира на обстно ниво:

Компонент 4 „ Подобряване достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за високо рисковите групи: бежанци и лица, търсещи убежище, младежи в риск, интравенозни наркомани, лица с алкохолна зависимост”

Компонент 5 „Подобряване откриването и лечението на нови случай на туберкулоза в ромска общност”

Компонент 5 „Превенция на ХИВ в ромска общност” чрез увеличаване на обхвата

на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността” и „Подобряване на откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза при ромската общност”.

Обща сума на дарението 51542,81 лева. Продължителност на финансовата помощ 01.01.2015г.- 31.12.2015г.

СНЦ „Свят без граници” реализира и други два проекта на териотията на област Стара Загора:


 • „За по-добро бъдеще ІV”, донорска организация „Фондация за социална промяна и включване”, сума на дарението 17640.00 лева, обща продълвителност на финансовата помощ 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

 • „Здравен мониторинг”, донорска организация „Институт Отворено общество Ню Йорк”, сума на дарението 21281.81 лева, обща продълвителност на финансовата помощ 01.03.2015г. - 30.04.2016г.

Подходът за здравно-социалмата работа в ромската общност е разрабитен върху следните принципи:

- Помагане на местните общности и развитие на капацитет за изпълнение на дейности;

- Осигуряване на надежност, добро качество и устойчивост на предоставяните услуги;

- Предоставяне на взоимно-допълващи се услуги;

- Обучение в социални умения.

Основният инстумент за достигане до ромската общност беше работа на терен. При нея услугите се предлагат на хората, които имат нужда от тях, директно на местата, където те живеят, работят или могат да бъдет достигнати. Услугите, които се предоставят включват:

- Консултиране за ХИВ и други полово предавани инфекции;

- Консултиране за безопасни сексуални и инжекционни практики;

- Разпространение на информационни материали;

- Информация и насочване към други здравни служби.
С мобилните кабинети са проведени профилактични изследвания на здравнонеосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от област Стара Загора.

Следва да се обърне особенно внимание на проблема с детската смъртност, като показател отразяващ социално-здравното благополучие на населението. Отчита се, че водещите причини за смъртността на децата над 1-годишна възраст са злополуките, а с най-голям относителен дял като цяло за детската смъртност са състояния, свързани с високи степени на недоносеност и незрялост на плода, липса на наблюдение на бременността, инфекциозните болести, пневмониите, като тяхното протичане е във връзка с ниския социален статус и лошите битови условия.

По проблемите на детската смъртност от 2015 г. работи Комисия по детската смъртност към РЗИ – Стара Загора. В нея са включени водещи специалисти от лечебните заведения в областта, както и представители на РДСП, РЗОК и СНЦ „Свят без граници”.

Със съдействието на здравните медиатори, както и на СНЦ „Свят без граници”, РЗИ - Стара Загора провежда текущо издирване на деца от ромски произход, неосъществили своето право на избор на личен лекар, чрез информация от РЗОК и от РО на МБАЛ.

Приоритетно се залага на подобряване на профилактичните дейности сред ромското население:

- Дейности по подобряване контрола на туберкулозата сред ромската общност. РЗИ работи в постоянна връзка и координация с партньорите на Програмата „Контрол на туберкулозата в България”, със сдружение „Самаряни”, СНЦ „Свят без граници”, както и с всички останали институции, съдействащи за изпълнение на задачите по програмата. Извършва се контрол по отношение на имунопрофилактиката за спазване на Имунизационния календар, начина на извършване на имунизациите, действие при хиперергични проби Манту. Правят се проучвания в практиките на ОПЛ относно действията им по отношение на болните и контактните от туберкулоза.

РЗИ – Стара Загора, съвместно със СНЦ „Свят без граници” извършва текущо наблюдение на процеса на долечение на заболелите и наблюдение на контактните в огнищата. Посетени и проучени са три огнища на туберкулоза в три селища – с. Александрово, с. Асен и с. Кънчево. Издирени и обхванати са 14 контактни от огнищата.

Дейности по направление имунопрофилактика. Със съдействието на здравните медиатори и Сдружение „Свят без граници”, РЗИ – Стара Загора провежда текущо издирване на деца от ромски произход без личен лекар.

РЗИ – Стара Загора работи по международен проект Равенство в здравеопазването 2020 г., като представител на единствената област в България включена в проекта. Разработва се план за действие за намаляване на здравните неравности сред ромското население, който да се включи в Областната стратегия за интегриране на ромите.

Провеждат се беседи, разговори, прожекции и други информационни събития за повишаване на здравните знания и информираността на ромското население по всички здравни въпроси, касаещи общността.

През 2015 г. са проведени регулярни обучения с педагогическите съветници от училищата на гр. Стара Загора, на които редовно присъстват и представители на учебните заведения от ромските квартали.

Със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-163 от 15.07.2014 г. на РЗИ – Стара Загора, беше възложено провеждане на разяснителна кампания за значението на профилактичните прегледи сред ромското население, включваща беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовно прилагане съгласно Националния имунизационен календар, както и кампании за запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни, онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести.

Информационната кампания беше насочена към повишаване на здравните знания и информираността на ромското население за предстоящите профилактични изследвания, които бяха реализирани в мобилни кабинети през месец октомври 2014 г. Тази кампания е от особено важно значение за преодоляването и преустановяването на негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства и създаване на условия за неговото подобрение.

Успешното провеждане на кампанията е резултат от доброто сътрудничество между РЗИ – Стара Загора и СНЦ „Свят без граници”.
 1. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

Общия брой на регистрираните безработни лица, самоопределили се като представители на ромския етнос в ДБТ от област Стара Загора през 2014 г. са 3 083, като от тях 1644 са жени (53,3%), 750 лица са младежи до 29 г. възраст (26,5%), 791 са безработните над 50 години.

С най-висок относителен дял са регистрираните самоопределили се роми в община Братя Даскалови – 572 лица (59,2%), а с най-нисък община Опан – 23 лица (7,9%) и община Гълъбово – 43 лица (8%).

След регистрация в ДБТ, лицата биват информирани за обявените свободни работни места и ако отговарят на изискванията за заемане на съответното работно място се насочват към работодателя.

С посредничеството на бюрото по труда за 2014 г. 451 лица са включени в програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, а на първичния пазар на труда са започнали работа 703 лица от ромски произход.

По отношение на връзката на пазара на труда с образованието от всички регистрирани безработни лица от ромски произход за Област Стара Загора – 3 083 души, 2 836 от тях са с основно и по-ниско образование. Липсата на образование, професионална квалификация, трудови навици и професионални умения затруднява реализацията им на пазара на труда. Преодоляването на тези проблеми може да се постигне преди всичко чрез осигуряване на необходимите общообразователни знания и умения за постигане на равен достъп до пазара на труда и реална заетост.

Служителите от Областна администрация Стара Загора участваха в програма “Подкрепа за заетост” BG051PO001-1.1.11. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Една добра възможност се дава с работата на ДФ „Земеделие” , който е акредитиран от Европейската комисия да изпълнява функциите на Агенция САПАРД и на Разплащателна агенция. В изпълнение на Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях, чрез насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес в областта на селското стопанство, или не земеделски сфери в областта на подпомаганите от ДФ „Земеделие” дейности.

В изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица”, компонент „Работа с неактивни лица” ДБТ от област Стара Загора има назначени трима ромски медиатори – ДБТ Стара Загора, ДБТ Казанлък и ДБР Раднево.
Сред социалните и икономическите проблеми в ромската общност са:


 • Сепарирането на ромите в квартали или райони в селата – наличието на райони в областта, в които живее компактно ромско население при крайно лоши социално- битови условия.

 • Отглеждане на деца при лоши битови условия, занижена хигиена, недостатъчно жилищно пространство.

 • Значителна част от родителите на децата от ромския етнос са с много ниска степен на образование или неграмотни, което изключително много затруднява реализацията им на пазара на труда.

 • В много семейства образованието не се приема като ценност, право на детето и възможност за успешната му социална адаптация и реализация в бъдеще.

 • Голяма част от ромските деца, особено момичетата, отпадат от училище поради липса на мотивация и подкрепа от страна на родителите.

 • Поради липса на постоянни доходи и бедността сред ромското население е засилен дела на икономическата емиграция. Голяма част от ромските семейства живеят или пребивават продължително време от годината в чужбина. Проблемът е още по-сериозен при непълните семейства, само с един родител – майка, при което детето на практика остава без законен настойник, а това налага да се предприемат мерки за закрила чрез извеждане извън семейството и настаняване при роднини, близки, приемни семейства или в специализирана институция и услуги – резидентен тип.

 • Силно разпространение на сводничество, проституция и нерядко просията, като източник на доходи.

 • Спазването на традициите сред ромския етнос в резултат на което се стига до ранни бракове и раждане на деца при много ниска възраст на родителите, което увеличава риска от изоставянето им.

 • Отказ да се сключва граждански брак и неприпознаването по законов ред на децата от биологичните им бащи.

 • Отказ на родителите без основателна причина да полагат грижи за децата си и разбирането, че държавата е длъжна да им осигурява помощи.

 • Липсата на здравно осигуряване, което затруднява достъпа до медицинските заведения и квалифицирана медицинска помощ.

 • Раждането на деца, като източник на доходи.

 • Лошите условия на живот, ниска хигиена, затрудненият достъп до медицинска помощ и грижи са предпоставка за раждането и изоставянето на деца с увреждания, високия процент на деца освидетелствани от ТЕЛК и др.

Нормативната уредба, по която се работи не допуска дискриминационни отношения

към хората с увреждания от ромски произход.

 1. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

По приоритет жилищни условия и инфраструктура, общините в област Стара Загора работят по Общински планове за развитие на новия планови период 2014 г. – 2020 г. Предвижда се последващо поетапно изграждане на адекватна инфраструктура в ромските квартали – водоснабдяване, канализация, развитие на уличната мрежа, което ще допринесе за подобряване на жизнените условия на хората в тези квартали.

Ниския стандарт на живот на ромите, високата раждаемост, липсата на постоянни доходи ограничават шансовете за мобилност и водят до пренаселване на ромските квартали, като това става без да се съобразяват възможностите за изграждане на улици, водопроводи, канализация, електрозахранване и оформяне на инфраструктура. Често, разрастването на кварталите става, чрез незаконни постройки, включително извън регулацията на населените места, върху имоти – частна, държавна или общинска собственост. Това затруднява изграждането и поддържането на инфраструктурата на тези места.

Голяма част от незаконното строителство е от паянтови постройки, без масивно строителство, без наличие на ток, вода и санитарна мрежа. Преобладаващата част от тези постройки са изградени набързо с подръчни материали и освен, че са незаконни, са и опасни за живеещите в тях.

Лошата инфраструктура прави невъзможно сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци, което допълнително влошава качеството на живот в тези квартали.

За справяне с тези проблеми от общините се предприемат действия в няколко насоки: • Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население, целящи осигуряване на съвременна жилищна среда.

 • Отреждане на нови територии за жилищно строителство, с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали.

 • Продължаване процеса на изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да обхванат зони с компактно ромско население и установените нови зони за жилищно строителство.

 • Актуализация на изработените устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени.

 • Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура – водоснабдяване, канализация, улична мрежа, благоустрояване и др.

 • Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на евакуация на ромски семейства от домовете, които обитават незаконно или при опасност за тяхната сигурност и здраве

 • Изграждане на обекти на социалната инфраструктура за целите на социалните услуги, образование, култура и др. 1. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ

В приоритет култура и медии, акцент в извършените дейности е опознаване и опазване на ромската култура и междукултурното общуване на различните етноси, живеещи на територията на област Стара Загора. Работи се за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения и културния живот на различни нива.

В общините, основно читалищата са културната институция, която наред с основните си дейности, работи и чрез иновативни подходи за социализацията на ромите в населените места, приобщава ромските деца, които участват активно в културния живот на читалището, вземат участие в провеждане на местни, общински и национални празници, работят в клубове по интереси, посещават различни курсове и форми на художествена самодейност. Подпомагат се младите ромски таланти в областта на литературата, музиката, танците и песните.

Друга важна цел е превръщането на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите. Тази цел се постига със създаването на клубове по интереси към училищата, които работят по Проект „Заедно напред” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На територията на областта се изучава СИП – „Ромски фолклор”.

Ежегодно се организира честване на международния ден на ромите 8 април и „Банго Васил” – ромската нова година (04.01).

През 2015г. община Стара Загора изпълни проект: BG06 – 101 „МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК В ГРАД СТАРА ЗАГОРА”.

Проектът се изпълни чрез Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, с финансовата подкрепа на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Проектът включва дейности за интегриране на младежите в риск и ремонтни дейности – преустройство на сградата на бившето кино „Жельо Диманов”.

Предназначението на центъра е да обслужва младежкия сектор, в т.ч. младежите от ромския етнос, като основна задача е да популяризира ценностите на Европейския съюз: човешко достойнство, свобода, демокрация, върховенство на закона и спазване на човешките права.

Целите ще бъдат постигнати чрез дейности, които ща се организират в Центъра - семинари, дискусии, лектории, конференции, обмен на други добри практики с други младежки центрове.


 1. ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

По приоритет върховенство на закона и недискриминация са предприети дейности в посока повишаване компетенцията и квалификацията на полицейските служители за ефективна дейност в мултиетническа среда с фокус – ромска общност. Проведени са обучения с младежи от ромски произход, съвместно с МКБППМН в превенция на престъпността, прилагането на законовите норми и дейността на Комисията за защита от дискриминация.

В някои от общините на област Стара Загора са назначени служители от ромски произход за по-ефективно прилагане на наредбите за обществен ред.

Служителите от ОД на МВР – Стара Загора работят в тясно сътрудничество с държавните и общински служби, както и с неправителствени организации – СНЦ „Свят без граници” и Сдружение „Самаряни”.

В Тематичните планове за професионално обучение на служителите от МВР по специализирана подготовка са включени и е проведено обучение по теми:

- Принцип на равно третиране на гражданите и недискриминационно поведение в работата на полицейските служители.

- Дискриминация. Съдебна практика и съдебни решения.

- Полиция, етика и права на човека.

- Особености при общуване с ромските общности.

- Специфика на ромските групи.

- Рамкова конвенция за защита на националните малцинства.

- Работа на полицейските служители в мултиетническа среда.

- Правата на човека и умения за работа с представители на ромските общности.

- Традициите, бита и културата на ромските общности и прилагането на проблемно ориентирания подход за осигуряване на реда и сигурността в ромските общности.

- Повишаване на гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи.

- Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност.

Програмна област 29-BG 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, по мярка 2 „Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност със специален фокус върху ромите и други уязвими групи”.

В общинските администрации се провеждат обучения на служителите за работа със специфични групи граждани - малограмотни, неграмотни и такива, които не притежават правни познания – към които спадат и голяма част от представителите на ромската общност, поради ниската степен на образование и ниска правна култура, като по тази причина често стават обект на дискриминационно отношение.

В учебните заведения децата се възпитават в дух на толерантност и приемане на различията. Преподавателите и възпитателите преминават подготовка за работа в смесените училища и детски градини, където вече се възпитават голяма част от ромските деца, което е още една стъпка към преодоляване на дискриминационното отношение към тях.

Новият проект, по който работи община Стара Загора: BG 06 – 101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора” ще даде възможност на тези деца да се запознаят с ценностите на Европейския съюз: човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и спазване на човешките права, което ще им помогне в бъдещото им развитие да преодоляват нетолерантното или дискриминационно отношение към тях.


област Търговище

Сподели с приятели:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница