Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница93/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   102

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩE

І. По приоритет „Образование“

В целодневната организация на учебния процес са обхванати около 1295 ученици от училищата, в които се обучават деца от трите етноса (ІІ, ІІІ и ІV ОУ в град Търговище и 10-те училища в селата). Изградени са над 30 кабинета за подобряване на училищната среда в средищните училища, с цел повишаване на възможностите за качествено образование на децата и учениците учащи там. Подпомогнати са около 53 социално слаби ученици от етническите малцинства, които са продължили своето обучение в три от средните училища в Търговище – Професионалната гимназия по електротехника и строителство, Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии и Професионалната гимназия по земеделие. В Професионалната гимназия по земеделие са подпомогнати най-много такива ученици, като на тези от тях, които са навършили 16г. е осигурен безплатен транспорт от населеното място, в което живеят до училището.

През 2015г. в съответствие с нормативните актове, е бил издаден общо 1 акт за административно нарушение на родител, който не е осигурил присъствието на детето си в училището, в което е учило - ПТГ «Цар Симеон Велики» гр. Търговище.

Функционират общо 6 групи по СИП „Ромски фолклор” в 4 общински училища. По две групи са сформирани в две от училищата: в ОУ „Г.С.Раковски” с. Голямо Ново и в ОУ „Христо Ботев” с. Руец, а по една група е сформирана във ІІ ОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Търговище и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Буйново. Към ОУ „Христо Ботев” с. Вардун също функционира една група по „Ромски фолклор”, но тя не е СИП, а е към местното читалище, като учениците от групата активно участват в Детския ромски фестивал «Отворено сърце», провеждащ се в гр. Велико Търново.

Общински фестивал на народното творчество не се провежда от няколко години, поради липса на финансиране.

В училищата през 2015г. са се провели много и различни извънкласни и извънучилищни дейности. Въпреки приключването на проект ”Успех” над 500 ученици от различните училища са участвали активно в конкурси на интеркултурна тематика, фестивали на етнокултурните традиции, спортно-туристически дейности. В три от общинските училища в селата - ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо Ново, ОУ „Христо Ботев” с. Руец и ОУ „Христо Ботев” с. Вардун, около 50 ученици са взели участие в 12-то издание на Детския ромски фестивал „Отворено сърце” в гр. Велико Търново, чийто организатор е ЦМДТ „Амалипе”. Фолклорна група от 8 ученици от ОУ „П. Хилендарски” с. Надарево е взела участие в Регионалния фолклорен преглед за народен събор в гр. Копривщица. В ІІІ-то ОУ „П. Р. Славейков” гр. Търговище около 160 ученици са се включили в отбелязването на международния ден за борба с тормоза и насилието в училище, наречен „Ден на розовата фланелка”. Ученици от същото училище са участвали в учебни екскурзии до исторически места в страната, проведени са и различни екоинициативи. Интересни мероприятия в извънкласни дейности по спорт, изобразително изкуство, екология и др. са провели и училищата в селата Буйново, Драгановец и Лиляк. Най-активни в провеждането на извънкласни и извънучилищни дейности през годината са били ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо Ново. Те са провели следните дейности: изнесено проектно обучение – ученическа екскурзия с 9 ученици; обучение на 1 ученик за лидери от училищния парламент; зелено училище с 8 ученици; участие във фестивал «Отворено сърце» с 18 ученици; 2 кроса, включващи по 127 ученици; национални конкурси за рисунка; отбелязване на Деня на ромите (8 април) с 56 ученици; отворени врати по различни учебни предмети; съвместни творчески инициативи с други етноси от ЦМДИ и ОДК; доброволчески акции съвместно с НПО, БМЧК със 127 ученици; включване в Национални инициативи, като Седмица на четенето, Да изчистим България, Ден и седмица на Земята и др. със 127 ученици;

По отношение на разработването на училищни политики за работа с родителите, в стратегиите за развитие на училищата има такива раздели, като в училищата в смесените райони (ІІ, ІІІ и ІV ОУ в град Търговище и 10-те училища в селата) те са 13 броя. Най-сериозно и задълбочено са разработени училищни политики за работа с родителите в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо Ново: изграден е Родителски клуб с 24 родители; „Училището отворено за родители”; «Социално посредничество» (Асоциация „Ная”, Дирекция „Социално подпомагане», Закрила на детето); Домашни работи, ориентирани към родителите; Ден на моето семейство; Включване на родители в ученически събития; Ден на бащата и Ден на майката.

През 2015г. за работа в мултиетническа среда са се квалифицирали не повече от 10 педагогически работници, а за учители, преподаващи фолклор на етносите са се квалифицирали под 10 педагогически работници в училищата. Това е така, защото голяма част от учителите, работещи с деца и ученици със смесен етнически състав, са придобили тези две квалификация в предишните години. В ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо Ново например са квалифицирани 15 учители и 2 лектори чрез ЦМЕДТ «Амалипе», Асоциация «Ная», клиничен психолог Р. Новаков и проф д-р Д. Тасевска.ІІ. По приоритет „Здравеопазване“

Политиката на Министерството на здравеопазването е насочена към създаване на условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани на Република България до здравни услуги, независимо от техния пол, възраст, етническа, социална и политическа принадлежност. Особено внимание се обръща на подобряването на здравното обслужване на ромското население, предвид влошените здравни показатели в сравнение със средните показатели за страната.

Министерството на здравеопазването разработи и прие национални програми, в които освен дейности към цялото население и определени целеви групи има дейности, насочени към лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства като:


 • Национална програма за превенция и контрол на туберколозата в Република България за периода 2012-2015г.;

 • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2008-2015г.;

Други действащи Национални програми, по които работи МЗ и РЗИ, насочени към цялото население и определени целеви групи: • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.

 • Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България за 2012-2016г.

 • Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015-2020г.

През 2015г. експерти при РЗИ, във връзка с изпълнението на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, са осъществили 68 здравни обучения на различни теми на 1047 деца, ученици, бременни и кърмещи жени от община Търговище.


ІІІ. По приоритет “Заетост“

В Дирекция „Бюро по труда“ – Търговище периодично се провеждат мотивационни курсове за активно търсене на работа, в които са участвали 120 лица от ромски произход (съгласно декларирана етническа принадлежност при регистрация).

Включени са 5 лица в професионална квалификация по схеми Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“.

Включени са 532 лица във форми за професионално ориентиране.

В заетост по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар на труда са включени 120 лица. От започналите работа лица включените по програми за заетост са съответно 48, а в различни схеми и проекти от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ – 37 лица. В насърчителни мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта е включено 1 лице, а на първичния пазар на труда своята трудова реализация са намерили 71 лица.

Проведена е 1 младежка трудова борса, в които са участвали 5 лица от ромски произход.

Липсата на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес на болшинството от ромите е основната пречка за постигане на добри резултати в това направление. През 2015г. няма лица включени в мотивационни обучения за стартиране и управление на собствен бизнес.
ІV. По приоритет “Жилищни условия“

В гр. Търговище в апартаменти са настанени 16 семейства от ромски произход, а в къщи са настанени 86 семейства. В селата Дралфа и Макариополско в апартаменти са настанени 4 семейства от ромски произход. В къщи по селата настанените са както следва: с. Буйново - 1 семейство, с. Пробуда – 1 семейство, с. Подгорица – 4 семейства и с. Голямо Соколово – 3 семейства от ромски произход.

Към настоящия момент свободни общински жилища няма, което ограничава възможностите на общинските власти да провеждат социална жилищна политика. Проблемът с липсата на общински жилища е особено сериозен в гр.Търговище, поради факта, че през 2000г. е закрит фонд „Жилищно строителство“.
V. По приоритет “Върховенство на закона и недискриминация“

В РУ – Търговище е проведено обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата през 2015г., като за целта са обучени 73 полицейски служители.

През 2015 г. са разгледани следните теми:


 • „Правата на човека и уменията за работа с представители на ромските общности“

 • „Подобряване на работата на ПИ и мл. ПИ при решаване на вътрешнообщностни проблеми“

 • „Умения за работа с лидерите от ромските общности“

 • „Защита срещу дискриминацията и нейната приложимост за полицията“

 • „Национални стандарти относно полицейската дейност в многоетническите общества и използването на сила, огнестрелно оръжие, спомагателни средства и власт“

 • „Ред за взаимодействие между служителите на МВР и лидерите на ромските общности при получен сигнал за нарушение на обществения ред в населените с компактно ромско население места“

В РУ-Търговище е проведено обучение на полицейските служители от сектор „ОП“ на 15.11.2015г., съвместно с Асоциация „НАЯ“, като на това обучение е разгледана следната тема: “Превенция на насилието“ – стратегии за работа с местната ромска общност.

Проведени са две информационни кампании, съвместно с женско дружество „Бирлик“ и Асоциация „НАЯ“.

През 2015г. служители на РУ-Търговище са провели 47 срещи с „неформални“ ромски лидери.

Проведени са самоотчети на ПИ и мл. ПИ в 6 населени места с компактно ромско население.

Проведени са 4 срещи на ръководството на РУ-Търговище с ромско население във връзка с проблеми на сигурността възникнали сред ромското население в кв. «Малчо Малчев», гр. Търговище.


VІ. По приоритет “Култура и медии“

В община Търговище съществува стабилна мрежа от 2 държавни, 3 регионални и редица общински и частни културни институти и школи, граждански организации, занимаващи се с култура, и 39 читалища. Всички те реализират широк спектър от културни дейности. За всяка социална, възрастова и етническа групи, в т. ч. и за ромската общност, се осигурява равен достъп до произведения и предлагания художествен продукт. Като част от Годишния културен календар на Общината за 2015г., се организират качествени общоградски прояви със свободен безплатен достъп с цел приобщаване и формиране на гражданско образование. Традиционно се предлагат общоградски празници на площада, посветени на панаирната седмица, Деня на Търговище – 14 май, посрещане на Нова година, чествания и годишнини и др. Общодостъпни за всички подрастващи са любителските състави за художествено творчество, както и проявите на читалищата в селата с ромско население: Баячево, Голямо Ново, Голямо Соколово, Давидово, Лиляк, Здравец и др. За изграждане на съвременни поведенчески модели у ромите активно работят, освен читалищата, Общински читалищен съвет, Сдружение „Хармония и традиция”, Сдружение „Кино. Слово. Звук и светлина” и др.ОБЩИНА ПОПОВО
І. По приоритет „Образование“

През учебната 2014/2015 година образователното дело в община Попово се осъществява от 10 общообразователни училища, 5 целодневни детски градини и 1 обединено детско заведение с групи в 11 населени места на общината. Към ОДЗ има и три яслени групи, които се намират само в гр.Попово. На територията на общината функционират и две държавни училища, професионални гимназии - по техника и лека промишленост и по селско стопанство.

Общинските училища са разпределени по образователни степени, както следва:


 • 9 основни училища:

 • 1 гимназия.

В тях се обучават общо 2038 ученици в 107 паралелки. В сравнение с учебната 2012/13 г. намалението е 65 ученици.

На територията на общината функционират две професионални гимназии – Професионална гимназия по селско стопанство »Никола Пушкаров» с 352 ученици и Професионална гимназия по техника и лека промишленост с 137 ученици. От общо 2 527 ученици 228 (9,02%) се самоопределят като роми.

През предходната учебна година броят на отпадналите ученици на територията на община Попово е 48 както следва:


 • 45 заминали в чужбина – 1,5 % - от тях 38 са роми (84,44%)

 • 3 отпаднали по семейни причини – женитба, слаб успех, нежелание за обучение- 0,06 %, като от тях всички са роми.

В ЦДГ се обучават и възпитават общо 794 деца в 42 групи, като от тях 147 (18, 51%), по самоопределяне от семействата, са роми. Редовното посещение на детската градина е проблем за част от роските деца, най-вече поради финансови проблеми.

От напусналите през предходната учебна година ученици, 2 са реинтегрирани.

В училищата и детските градини се работи активно с родителската общност. Провеждат се родителски срещи, включително и тематични по различни проблеми, касаещи съответната ученическа възраст. В ОУ ”Св. Св. Климент Охридски”, гр. Попово, ОУ ”Антон Страшимиров”, с. Светлен, ОУ ”Христо Ботев”, с. Ломци и ПГТЛП активно се работи, сега и в предходни години, по проекти към Център за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства “Учене в толерантност“, Проект УСПЕХ и Ученически практики. Трите училища са основни и средищни, там се осъществява целодневно обучение, което спомага за повишаване качеството на образование на децата от етническите малцинства. В ПГТЛТ учениците продължават образованието си и получават професионална квалификация в избрана от тях професия.

В извънкласните и извънучилищни дейности са обхванати 70% от ромските деца в училищата. Това най-вече се постига под формата на СИП “Фолклор на етносите“, клубна или кръжочна дейност.

Извънкласните и извънучилищни дейности са развити най вече по проекти, както следва :


 • „Заедно, задружно с общи усилия”

 • „Мамо, татко заповядайте на училище”

 • Клуб „Дърворезба и пирография”

 • Клуб „Приложни изкуства”

 • Клуб”Предприемачество”

 • Клуб „Сексуално и репродуктивно здраве”

 • Клуб „Фолклорът на моя край”

В училищата, а и на общинско ниво се провеждат дейности, свързани с благотворителност – за социално слаби ученици, в това число и роми. През последните 10 години висше образование са завършили 2 роми. Общо преминалите обучения учители от училище и целодневни детски градини на територията на общината за работа в мултикултурна среда са 80.
ІІ. По приоритет „Здравеопазване“

Политиката на Министерството на здравеопазването е насочена към създаване на условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани на Република България до здравни услуги, независимо от техния пол, възраст, етническа, социална и политическа принадлежност. Особено внимание се обръща на подобряването на здравното обслужване на ромското население, предвид влошените здравни показатели в сравнение със средните показатели за страната.

Министерството на здравеопазването разработи и прие национални програми, в които освен дейности към цялото население и определени целеви групи, има дейности насочени към лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства като:


 • Национална програма за превенция и контрол на туберколозата в Република България за периода 2012-2015г.;

 • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2008-2015г.;

Други действащи Национални програми по които работи МЗ и РЗИ насочени към цялото население и определени целеви групи:

 • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.

 • Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България за 2012-2016г.

 • Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015-2020г.

В Община Попово драстично намалява броят на лекарите в МБАЛ. Драстично е намалял броят на помощния персонал. Легловият фонд е недостатъчен, особено с оглед на тенденцията към застаряване на населението. Липсата на ХО и АГО отделения, както и на интензивен сектор е предпоставка за некачествено здравно обгрижване на населението, в това число и ромското, особено в отдалечените населени места на общината. На базата на данните за неосигурените бременни, можем да заключим, че значителен процент от ромското население на територията на общината е неосигурено.
ІІІ. По приоритет „Заетост“

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните от малцинствата. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основната причина за което са ниското образователно и квалификационно ниво, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени.

Дирекция „Бюро по труда” – Попово, като основен посредник на пазара на труда, реализира активна политика, приоритетно насочена за подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда, включително и етническите малцинства. На практика социалният статус на малцинствата до голяма степен ограничава възможностите им за интегриране и устройване на пазара на труда. Както и в цялата страна, така и в общини Попово основните фактори обуславящи високото равнище на безработица сред малцинствата са:


 • ниското им образование или липсата на такова

 • отсъствие на квалификационни умения

 • нежелание и недостатъчна мотивация за работа в преобладаващата част сред регистрираните

 • несериозно отношение към законово регламентираните им задължения като клиенти на бюрата по труда

 • липса на умения за търсене и кандидатстване за работа

 • липса на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес

 • демотивация за работа поради продължителната им безработица (престой в ДБТ над една година).

За решаване на тези проблеми, в областта на заетостта, служителите на Дирекция „Бюро по труда” – Попово насочват усилията си към реализирането на мерки за подобряване качеството на работната сила, по-пълна информираност относно възможностите за устройване на работа, подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации с цел активното им съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата. Основните направления, в които се осъществява дейността са:

1. Повишаване на конкурентността на хората от малцинствата на пазара на труда

През 2015г. за ДБТ-Попово приоритет бе работа по повишаване на конкурентността на пазара на труда на безработни от малцинствата. В изпълнението на тази мярка през периода януари-декември са обхванати 41 лица.

1.1 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни от малцинствата

В дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и квалификация, броят на включените лица през периода е 39 лица, в т.ч.:


 • мотивирани за активно поведение на пазара на труда и търсене на работа – 21 лица;

 • включени във форми за професионално ориентиране – 18 лица;

1.2 Осигуряване на заетост на малцинствата

През периода в заетост по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар на труда са включени 3 лица.

2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес

Липсата на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес на болшинството от ромите е основната пречка за постигане на добри резултати в това направление. Именно поради тези причини през 2015г. няма включено в обучение за стартиране и управление на собствен бизнес лице от ромски произход.

3. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на етническите малцинства.

В практиката на бюрата по труда, доказала се с ефективността си форма на работа, е провеждането на периодични срещи с официални представители и неформални лидери на етническите общности по места. На територията на община Попово дейност развива Фондацията за работа с лица от ромски произход „Темели”. През 2015г. служителите на Дирекция „Бюро по труда” – Попово са провели 2 срещи за търсене на съдействие при реализирането на предвидените дейности в плана. Целта на срещите е обединяване на усилията за постигане на по-добри резултати в дейността за преодоляване на проблемите при работа с тази група безработни лица и тяхното по-бързо интегриране на трудовия пазар, както и привличане на лица, напуснали системата на образование преждевременно и нерегистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Попово., съгласно изпълнение на Национолния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020г.

4. Схема „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда”

Безработните лица от малцинствени общности, вкл. и самоопределилите се като роми, имат равен достъп до всички програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници.

Постигнатото през 2015 г. показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по труда” се полагат усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на лицата от ромски произход. Търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри резултати, но все още предстои много работа за постигане на по-добра мотивация и самоинициативност от страна на безработните лица.
ІV. По приоритет „Жилищни условия“

Общинският жилищен фонд е разпределен, както следва: • жилища за отдаване под наем– 172 бр.

 • резервен фонд– 107 бр.

 • ведомствени фонд– 10 бр.

 • жилища за продажба– 8 бр.

През 2015г. не са отдавани под наем общински жилища, но 12 семейства от ромски произход са подали молби, които ще бъдат разгледани през настоящтата 2016г. Степента на урбанизация на отделните етноси е различна. В градовете живеят три четвърти от самоопределилите се като българи (77.5%), около половината (55.4%) от самоидентифициралите се като роми и почти две пети от самоидентифициралите се като турци (37.6%). Ромите имат малко по-забавено и слабо изразено нарастване на градското население, отколкото гражданите от турски произход и етническите българи. Ромите са единствената група, при която делът на децата и младежите до 19-годишна възраст, живеещи на село, е по-висок от относителния дял на ромското селско население. Един сериозен проблем, пред който са изправени ромите, е нарастването на пространствената обособеност на тяхната общност. Концентрацията на роми в обособени квартали се увеличи през последните петнайсетина години както в градските, така и в селските региони. Тази концентрация в обособени квартали обикновено води до социална изолация на жителите им, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми и трудности при осигуряването на услуги. Една от най-тежките последици от тази обособеност е влошаването на възможностите за подготовка на младите поколения за работа във формалната икономика и засилващите се трудности при търсенето и намирането на работа. В град Попово ромите живеят в квартали, които са в градската регулация, със изградена водопроводна, канализационна и електрическа мрежа. Но в града живеят едва 3,5% от общият брой роми в общината. Селските райони в страната по принцип са със слабо изградена канализационна система или без такава и това определя по-лошите жилищни условия на мнозинството от хората, които живеят там. Това важи и за ромския етнос на територията на Община Попово
V. По приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“

В РУ – Попово е извършено следното: В началото на 2015г. е направена оценка на оперативната обстановка и анализ на състоянието, динамиката и тенденциите на правонарушенията в населените места и квартали с компактно ромско население – град Попово кв. Изток, селата: Кардам, Априлово, Светлен, Глогинка, Ковачевец, Гагово, Ломци и Баба Тонка. Характерни престъпления и противоправни деяния извършени от ромите в тези населени места са: кражби на черни и цветни метали, на селскостопанска продукция, управление на МПС след употреба на алкохол, както и на неправоспособни поради незавършен осми клас. 92% от ромите в тези населени места разчитат на социални помощи, отпускани от държавата. Въпреки това през 2015г. престъпленията извършени от роми в посочените населени места бележат спад с около 20%. Това се дължи главно на това, че цели ромски родове и фамилии, напуснаха домовете си и се установиха трайно в Норвегия, Швеция, Дания – роми бакържии от селата Кардам, Ковачевец, Светлен, а в Германия, Белгия, Холандия, Италия пребивават основно турски роми от региона. Изготвен е списък с ромските лидери (формални и неформални). Общият им брой е шест лица. През 2015г. са проведени 24 срещи с ромските лидери. Охранителният състав е провел 42 срещи с ръководствата на 16 детски учебни заведения с цел повишаване посещаемостта на учебните занятия от децата роми. Този проблем се поставя също така и при ежеседмичните беседи от ПИ и Мл.ПИ с ръководствата на учебните заведения. Съвместно по тези въпроси се работи с отдел „Закрила на детето” към Д”СП”, както и с формираните мултидисциплинарни екипи към община Попово. В провеждащата се „Детска полицейска академия” за учебната 2014-2015 г. са включени ученици от ОУ ”Любен Каравелов” град Попово и ОУ в с.Голямо Градище, сред които има множество ромски деца. Съгласно изготвени графици в училищата се провеждат часове на полицая, десет минутни беседи по безопасност на движение, както и участие на полицейски служители в учебно-родителски срещи. На база оценката на оперативна обстановка в РУ–Попово се актуализира работното време на полицейския състав. Ежемесечно се изготвят графици за засилено полицейски присъствие в малките и отдалечени населени места, извършват се промени в разстановката на нарядите, изпълняващи ППД с цел гарантирано полицейско присъствие и своевременно реагиране в районите с компактно ромско население. Квартал Изток в град Попово, както и ромските квартали в селата Ковачевец, Кардам и Водица, Светлен и Априлово са включени в маршрутите за ППД. През 2015г. в РУ-Попово е проведено обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата, като за целта са обучени 47 полицейски служители. Разгледани са следните теми:

1. Защита срещу дискриминация и нейната приложимост за полицията

2. Умения за работа с лидери на ромските общности

3. Национални стандарти относно полицейската дейност в многоетническите общества и използване на оръжие, физическа сила и помощни средства

4. Ред за взаимодействие между служителите на МВР и лидерите на ромските общности при получен сигнал за нарушение на обществения ред в населените с компактно ромско население места.


VІ. По приоритет „Култура и медии“

Културният живот в общината е изключително активен и разнообразен, като в него вземат участие представители на всички етноси. В град Попово работят НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1882”, Исторически музей, Художествена галерия „Кирил Майски” и Общински дом на културата. Към тях функционират различни форми за художествено-творческа дейност – танцови ансамбли, певчески състави и групи, школи по изобразителни и приложни изкуства. В културните прояви на община Попово с национално, регионално и местно значение активно се включват и лицата от ромската общност. Ромски деца се обучават във всички училища на територията на града и общината и тъй като културният календар се изпълнява с активното включване на учениците, то и ромите са неразривно свързани с културния живот. Активно участват в конкурсите за есе, рисунка и рецитал, посветени на гибелта на Васил Левски, включват се в общинските прегледи на ученическото и читалищно творчество, в Националния поход „По стъпките на четата на Таньо Войвода” и в преглед на маршовата и строева песен и много други. На територията на община Попово са регистрирани и функционират 32 народни читалища (едно в град Попово, което е с изключителна архитектура и създава оптимални и съвременни условия за всякакъв вид културна дейност, по едно в кварталите Невски и Сеячи и в още 29 населени места). Към почти всяко от тях функционира и библиотека, като тази в гр. Попово е с изключително богат фонд. Голяма е активността на ромите в читалищния живот. В някои села с преобладаващо ромско население (село Глогинка, село Априлово, село Светлен и др.) читалищните самодейци са именно те. Винаги се отбелязват най-големите ромски празници – Василица – ромската нова година, Великден-Патраги, Гергьовден-Ерделез, 8 април – Международния ден на ромите. В община Попово работи местен координатор и доброволци към Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” град Велико Търново. Общински дом на културата – Попово е печелил проект към Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет две поредни години – 2007 и 2008, за провеждане на Василица – ромската нова година. Община Попово разполага с няколко информационни канала – в-к „Местен вестник”, който се отпечатва два пъти в месеца, Общинско телевизионно предаване, излъчва се всеки четвъртък с повторение в неделя и Местен радио възел с ежедневен информационен бюлетин. Общинските медии предоставят актуална информация и отразяват всички събития, като ромите са част от участниците и потребителите.
Сподели с приятели:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница