Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница94/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   102

ОБЩИНА ОМУРТАГ
І. По приоритет „Образование“

1. Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна среда:

Дейностите, които се изпълняват с цел гарантиране на качествен достъп до образование в различните учебни и детски заведения на Община Омуртаг са разнородни, предвид спецификата на населението и мултикултурната/интеркултурната среда за работа.

1.1. Дейностите, се изпълняват в следните направления: • Работа за привличане и задържане на деца от ромската общност в ЦДГ, с оглед осъществяване на по-дългосрочно позитивно възпитателно-образователно въздействие;

 • Създадени са условия за активно включване на родителите и близките на децата и учениците в дейностите съответно на детското и учебно заведение – присъствие и участие в празници и развлечения, популяризиране на семейни празници и такива на общностите със съдействието на родителите;

 • Установено е ползотворно и позитивно общуване на родителите с педагозите и директорите на училища и ЦДГ за разрешаване на проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата и учениците;

 • Работи се активно за възпитаване на толерантност, съпричастност и социалност, чрез включване на децата и учениците в активния живот на общността;

 • Голяма част от педагогическите специалисти, на които се налага да работят с деца от ромски произход, са преминали специални обучения за повишване на квалификацията им за работа в мултикултурна среда.

1.2 Проблеми с деца от различен етнически произход, за преодоляването на които се работи: • Затруднена адаптация на децата от различен етнически произход в детската градина и училището;

 • Незадоволително усвояване на преподавания материал, поради недостатъчно владеене на българския език;

 • Неблагоприятната среда в семейства с ниски доходи, които не могат да покрият разноските за образование на децата си.

За решаване на тези проблеми работят всички учебни заведения в община Омуртаг.
2. Обхващане и задържане на ромските деца в образователната система

Богатият опит на педагозите, работещи с деца и родители от ромския етнос доказва, че при предизвикан интерес на децата с полезни за тях дейности, задържането им в училище е по-успешно.

В Прогимназия „Академик Даки Йорданов”, гр. Омуртаг са разработени „Механизъм за адаптиране към училищната среда» и «Индивидуална училищна програма за превенция на отпадането на учениците от ромския етнос».

2.1. Основните дейности за задържане в училище, свързани с проблеми при учениците, застрашени от отпадане: • Организиране на мобилна група „От врата на врата” с цел обхождане по адреси за привличане на всички подлежащи на задължително обучение ученици в училище, запознаване с проблемите и социалния статус на отделните ромски семейства;

 • Организиране на кампания „Да продължа да уча”, която дава възможност на учениците да изберат своето училище след VІІ или VІІІ клас;

 • Организиране на интересни и развлекателни екскурзии, с цел опознаване на различни исторически обекти и културни паметници, запознаване с обичаите и традициите на различните етноси;

 • Организиране на благотворителни акции – в началото на учебната година и преди Коледа се организират благотворителни акции за осигуряване на дрехи и учебни пособия за деца от социално слаби семейства;

 • Осигуряване на безплатна храна – от дарения и собствени приходи се осигуряват безплатни закуски и обяд на деца от ромския етнос, застрашени от отпадане, поради бедност.

2.2 Механизми за допълнителна работа с цел преодоляване на дефицита от знания и успешна адаптация в мултикултурна среда

В по-голямата част от ЦДГ и училищата, в които се обучават деца от различен етнически произход са създадени механизми за допълнителна работа с цел преодоляване на дефицита от знания и успешна адаптация в мултикултурна среда, изразяващи се в участие на ученици от ромски произход в дейности по проекти и програми, по които съответното училище работи – НП „С грижа за всеки ученик”.

Във II НУ „Васил Левски”, гр. Омуртаг обучаваните деца от ромски произход са над 90%. В училището работят активно по проекти, част от тях са следните:

Проект „Зачитане на различията и преодоляване на стереотипите“ по програма „eTwinning“ - 2015г.; Проект „УСПЕХ” 2012-2015г.; Проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ 2013-2015г., финансиран от Тръст за социална алтернатива, ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново; Национална програма „С грижа за всеки ученик“ 2014/2015г., 2015/2016г.: Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”- по него е сформирана една група с 6 деца от подготвителната група в училището и Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – сформирани са 6 групи с общо 30 ученици за работа по него. Други дейности на училището по посочените горе цели са:


 • Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на ромските родители относно ползите от училищното образование;

 • Периодично участие в конкурси за проекти по Стратегическа цел 1, 2 и 3 от Тригодишната програма на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ, ОПРЧР и други подходящи донорски програми);

 • Резултатна работа на ученическия парламент – един от стълбовете на модела за задържане на децата в училище.

2.3. Отпаднали от училище – причини, реинтегрирани

През учебната 2015/16 година са обхванати в детските градини в предучилищна възраст 5г. – 161 деца, 6г. – 154 деца. Записани в първи клас са 194 ученика. Общо в учебния процес са включени 1907 ученика. Отпадналите през учебната 2014/2015 са 17 ученика, а през първия срок на учебната 2015/16 те са 9 ученика.

Специфични за училищата причини, произтичащи от общите социално-икономически условията водещи до отпадане и в целевата група на общинския план са: емиграционни и миграционни процеси; липса на мотивация от страна на родителите за образоване на децата им; затрудненията на децата-билингви при овладяването на българския език като фактор за усвояване на учебното съдържание и изграждане на комуникативни умения; неблагоприятната среда в семейства с ниски доходи, които не могат да покрият разноските за образование на децата си; нередовното посещение на учебните занятия и отпадане на ученици.

За реинтеграция се работи чрез създаване на подходящи условия за реинтеграция от страна на училищата, чрез индивидуална работа с ученика и с неговото семейство от страна на компетентните органи в общината.
ІІ. По приоритет „Здравеопазване“

1. Достъп до здравни услуги и програми

Към структурата на общинска администрация са назначени 14 здравни работници. Работата на здравните работници включва не само даване на първа долекарска помощ, но и изнасяне на лекции и обучения на деца и ученици по теми, касаещи здравословния начин на живот, превенция на ХИВ/СПИН и болести предавани по полов път, борба със зависимостите и пр. Провеждат се дискусионни срещи с участието на здравни работници, експерти в направление „Образование», представители на училищата и спортните клубове, младежи и ученици с цел обсъждане на теми, свързани със здравословния начин на живот на подрастващите.

По график от здравните работници, които са служители на общинска администрация, по училища и детски градини се организират лекции и беседи. Темите за разискване са: • Здравословно хранене;

 • Болести, предавани по полов път;

 • Борба със зависимостите - тютюнопушене, алкохол, наркотици;

 • Превенция на домашното насилие и запознаване със Закона за защита от домашно насилие.

2. Особености на местно ниво

Делът на здравно неосигурените от цялото население на общината, което си е избрало личен лекар към 31.12.2015 г. е 33% или 8167 души. През 2015г. делът на ражданията на майки под 18 годишна възраст е 5% или 10 майки от общо 211 майки, родили в МБАЛ Омуртаг. Нивото на обща заразна заболеваемост в общината през 2015 година е ниска. Регистрирани са 13 остри случаи на заразни заболявания, които са със следната честота: дихателни инфекции – 7, а заболелите от туберкулоза са 4; чревни инфекции – 2 заболели от ентероколит. Няма регистрирани салмонелози, дизентерия и други чревни заболявания; Вирусни хепатити – няма заболели през отчетния период. През периода няма регистрирани случаи на инфекции с множествен механизъм на предаване. Според местните лекари специалисти при възрастните роми най-честите заболявания са: високо кръвно налягане; артрит и ревматизъм; астма, ХОББ; сърдечно-съдови заболявания; диабет; алергии; висок холестерол; проблеми на простатата. Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население. В тази връзка в община Омуртаг се работи за подобряване на обхвата и качеството на услугите получавани от гражданите с неравностойно социално положение и тежко здравословно състояние. Те са изключително необходима дейност за целевата група на плана, дейностите по който се отчитат тук, и са представени систематизирано в следващата точка.


3. Услуги във връзка с повишаване на качеството на живот и възможности за стабилизиране на здравословното състояние на гражданите (включително целевата група) предоставяни в община Омуртаг през 2015 г.

1. Дневен център за стари хора – град Омуртаг – 13 потребители;

2. Домашен социален патронаж – 34 потребители;

3. Обществени трапезарии – 50 потребители;

4. Социална услуга “Личен асистент“ – 44 потребители и 44 лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“ по ОПРЧР;

5. Социална услуга „Приемна грижа“ при Дирекция социално подпомагане (ДСП) - гр. Омуртаг – 4 приемни семейства се грижат за 4 деца на възраст от 0-14 години;

6. НП „Асистенти за хора с увреждания“ при ДСП - гр. Омуртаг – 24 лични асистенти са обслужвали 24 потребители;

7. Проект „Помощ в дома“ по ОПРЧР при Община Омуртаг – 8 дом. санитари и 2 соц. работници са обслужвали почасово 26 потребители до 01.09.2015г.

8. Проект „Помощ за независим живот“ при Община Омуртаг по ОПРЧР стартира през ноември 2015г. От 04.01.2016 са назначени 1 технически секретар, 2 соц.работници, 2 лични асистенти, 8 дом. санитари и 31 потребители.
III. По Приоритет „Заетост”

1. Общо състояние на трудовата заетост в общината

Общият брой на регистрираните безработни лица към 31.12.2015 г. в ДБТ Омуртаг е 3009. В община Омуртаг регистрираните безработни в края на месец декември са 2176 (72,3% от общо безработните). Новорегистрираните безработни лица в бюрото по труда от община Омуртаг през месец декември 2015г. са 90 души. Има спад спрямо преходния месец с 32 човека. Заявени свободни работни места в общината през месеца са 36, констатира се спад с 7 спрямо предходния. При регистрираните общо безработни през годината тенденцията е към спад през месеците април, май, юни, юли, септември и растеж през март, август, октомври, ноември и декември. Професионална структура на обявените свободни работни места в ДБТ през декември 2015г.:


 • за лица с работнически професии - 2 (5.6% от всички заявени);

 • за специалисти - 1 (2,8%);

 • обявени работни места без изискване за специалност-33 (91,7%).

Постъпили на работа през месец декември на обявени и необявени в ДБТ работни места - 40.

Равнището на безработицата за страната по официални данни на Агенцията за заетост към 31.12.2015 г. е 10.0%, а това на безработицата в община Омуртаг е 28,2%. Към 31.12.2015г. от общо регистрирани безработни, самоопределилите се като роми са 161 души. През годината измененията на броя на регистрираните по месеци е следният: I-14; II-4; III-20; IV-10; V-4; VI-7; VII-7; VIII-5; X-5; X-8; XI-14; XII-8. Трябва да се подчертае, че цифрите са резултат от доброволното самоопределяне на регистрираните в ДБТ лица.


2. Причини за високата безработица:

При младежите безработицата се дължи основно на: • липсата на работни места на реалния пазар на труда в общината;

 • търсенето от работодатели на работна сила с подходяща квалификация и професионален опит;

 • неудовлетворителното заплащане на труда.

В ДБТ е констатирано, че най-голямо е изменението за едногодишен период в групата безработни от 25-29 г.

Във възрастовите групи над 50г. причините са: • трудна мобилност и адаптивност спрямо пазара на труда;

 • работодателите се ограничават в наемането на работници над определена възраст и особено над 55 години.

Относителният дял на безработните над 50 години е 58,7% към 30.09.2015г., като тенденцията е растеж спрямо този период на 2014г. при стойност 57.8%.

3. Фактори и мерки за намаляване на безработицата:

Налични програми и мерки за заетост:


 • Регионална програма за заетост - община Омуртаг за 2015 г. – 28 броя;

 • Национална програма "Помощ за пенсиониране" за 2015г. – 2 броя;

 • Социалните услуги представени в приоритет „Заетост” също осигуряват заетост на лицата предоставящи услугите.

 • Вътрешна трудова миграция към други градове на страната;

 • Трудова миграция в страните от ЕС и извън тях;

 • Развитие на местната икономика, която да генерира нови работни места.


IV. По Приоритет „Жилищни условия”

1. Общ преглед на жилищните възможности и проблеми

На територията на община Омуртаг има действащи регулационни планове на всички населени места, където живее ромско население. Има изградени детски площадки в ромския квартал и селата с компактно ромско население. Подобрено е състоянието на техническа инфраструктура, асфалтирани са улици, изградени са тротоари.
2. Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми

Необходимо е разработване на общинска жилищна програма за социално слабо ромско население. Има нужда от инвестиции за изграждане и благоустрояване на алеи, зелени площи и реконструиране на В и К мрежи.


V. По Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

През 2015г. беше осъществен активен диалог между полицията и ромската общност, свързан с основните принципи на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите. По проект „Полицията в близост до обществото” Районно управление на МВР – Омуртаг извърши следното: • Периодични срещи с населението;

 • Отчети за дейността пред населението;

 • Изграждане на системи за видоеонаблюдение;

 • Включване на местните общности в превантивните дейности.

През 2015 години се работи по проект „Детска полицейска академия”. Същата се провежда в „Национален детски комплекс – Ястребино” съвместно с РУ на МВР – Омуртаг и финансовата подкрепа на Община Омуртаг.

През 2015г. Общинска администрация Омуртаг работи за повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на човека, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция.


VI. По Приоритет „Култура и медии”

Дейности за запазване на културната идентичност и в подкрепа на цялостната интеграция на ромската общност в община Омуртаг:

I. Информационен обмен с град Мюнхен - актуална стъпка през 2015г.

1. Актуална стъпка по изпълнение на плана бе направена по повод получена от град Мюнхен актуализирана информационна брошура „Знанието е защита! Какво трябва да знаете за да работите в Германия”, чрез следните дейности на община Омуртаг: • Организирано радиопредаване за нейното представяне по общинско радио Омуртаг.

 • Предоставена брошура на институциите били активни партньори на община Омуртаг по проекта през 2014.

 • Поставяне на брошурата на страницата на община Омуртаг, за да могат граждани и организации свободно да ползват информацията.

2. Поставяне на сайта на община Омуртаг на актуална и полезна информация за институции в град Мюнхен (предоставена от самите тях), полезна за нашите съграждани пребиваващи в града и Бавария, относно: • информационен център миграция и трудова заетост;

 • системата за подпомагане на хора живеещи на улицата;

 • Бюро за консултация по проект „Справедлива мобилност“.

II. Специално тематично радиопредаване по радио Омуртаг по случай 8 април «Международния ден на ромите» с поздравление от кмета на общината.

III. С цел популяризиране на интеграционната дейност в общината и подкрепа на интеграционно мероприятие в НУ „В. Левски” - подготовка и изпращане на информация относно него, за тематични сайтове от експерт на община Омуртаг.

IV. Проведено мероприятие от национален мащаб „Дискусионен форум - 2015” ”Истинската помощ за интеграцията е образованието на децата” - с фокус ромската общност.

V. Участие на общински експерт в работна среща в град Велико Търново, организирана от „Асоциация Интегро” Разград, във връзка с дейности насочени към активизиране на ромската общност в България за участие в процесите за създаване на местни партньорства - подмярка 19.1 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
VI. Сътрудничество с НПО по интеграционни въпроси: Сътрудничество с ИОО София, Фондация „Фридриф Нойман” за ромска интеграция и образование - Дискусионен форум 2015.

VII. Работна среща с представители на „Сдружение България-рома Търговище”. Обмяна на опит и представяне на добри практики от експерт работещ по интеграцията в община Омуртаг и други структурни единици на общинската администрация.


ОБЩИНА АНТОНОВО
І. По приоритет „Образование“

Децата от ромски произход се включват активно в образователния процес, в извънкласните дейности, организирани от учебните завадения, като не биват дискриминирани. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Антоново работи съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе” – гр. Велико Търново по проект „Всеки ученик може да бъде отличник”. Проектът беше насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности бяха с цел разрешаване на проблема с големия брой отсъствия и ниския успех в училище.


ІІ. По приоритет „Здравеопазване“

Насочване и обслужване на лицата в неравностойно положение, относно възможностите и необходимостта от здравно осигуряване и личен лекар.

В учебните завадания се предоставят информационни материали, организират се беседи, с които децата от ромски произход се запознават с различни превантивни мерки, свързани с тяхното здраве.
ІІІ. По приоритет „Заетост“

Причините за ниския процент на заетост са няколко, като основните от тях са ниската степен на образование на повечето от ромите и липсата на работни места в общината. Основно заетост се осигурява по програми на ОП „РЧР” и Националните програми за заетост.

През годините са наемани на различни длъжности хора от ромски произход, чрез което се предоставя възможност на тези лица активно да бъдат включвани и недискириминирани на пазара на труда.
ІV. По приоритет „Жилищни условия“

Състоянието на жилищния фонд при ромското население е сравнително добро. Необходимо е изграждане на инфраструктура, като пътища, тротоари, улично осветление в кварталите с ромско население.

Общината не разполага с ресурс за осигуряване на общински жилища, ромите трябва да разчитат на собствени средства.
V. По Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Гражданите от ромски произход трябва да бъдат запознавани както с правата си, така и със задълженията им като граждани на Република България. Липсата на познания на нормативната уредба често е причина за дискриминирането на ромите.

Отбелязване на 17 януари – Антоновден и ден на религиозната толерантност от всички граждани има положителен ефект към сближаването на всички граждани и подобряване на общуването.
VІ. По Приоритет „Култура и медии”

Лицата биват включвани в различни мероприятия, организирани от народните читалища, без да има някакво ограничение между различните етноси, също така биват включвани в различни дейности, организирани от учебните заведения.ОБЩИНА ОПАКА
І. По приоритет „Образование“

На територията на община Опака функционират едно СОУ, две ОУ и четири детски градини. През 2015г , както и през учебната 2015-2016г. бяха обхванати всички подлежащи на задължително обучение ученици и деца на 5 и 6 годишна възраст. През учебната година няма отпаднали ученици, независимо от тяхната етническа принадлежност. В училищата бе разработена и въведена програма за овладяване на българския език. Няма данни за деца и ученици, които се самоопределят като роми.


ІІ. По приоритет „Здравеопазване”

Системата на здравното обслужване в община Опака включва двама общопрактикуващи лекари с медицинска практика в гр. Опака, поради което пациентите от прилежащите населени места се обслужват по график и много често от фелдшер или медицинска сестра. През 2015г. няма данни за раждания на майки под 18 годишна възраст. За бременните жени и родилките към медицинските практики са привлечени специалисти педиатри.ІІІ. По приоритет „Заетост”

Икономическото развитие на Община Опака е обусловено предимно от селскостопанското производство. То се развива в 2 направления – растениевъдство и тютюнопроизводство. Дейностите се осъществяват кооперативно и от частни земеделски производители. Най-голям принос в производствения обем продукция и брой работни места има секторът лека промишленост, следван от сектора търговия. Текстилната промишленост е от особено значение за социално-икономическото развитие на общината, предвид факта че отрасълът осигурява най-висока заетост и ангажира предимно женски труд. Официално регистрираната безработица в общината е около 13%, като най-многобройна е групата на лицата без квалификация и специалност и от безработни на възраст над 55 години. През 2015г. стартира програма насочена към младите хора, която обхвана около 60 младежи на възраст до 35 години. Подготвена е и се очаква в началото на 2016г. да стартира програма с обхват около 250 човека.


ІV. По приоритет „Жилищни условия”

Основната част от жилищата в община Опака са собственост на физически лица – 98%. По малко от 1% от жилищата са собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни организации.

Ромите в община Опака са сравнително малко и няма обособени квартали с роми. Единствено в с. Горско Абланово има около 10 къщи, където живеят роми, но те самите не се определят като такива, а като турци. Живеят в нормални за страната ни условия и в едно домакинство има по 4 или 6 човека. Къщите са едноетажни или двуетажни, като в една къща живеят 1 или 2 семейства.
V. По приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Духът на толерантност и съвместно съжителство винаги е преобладавал сред жителите на общината независимо от етническата принадлежност. Няма регистрирани нарушения на обществения ред или престъпления основаващи се на религиозна или етническа нетърпимост. През 2015г. бяха проведени беседи с подрастващите и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за превенция на агресивността във и извън училището.


VІ. По приоритет „Култура и медии”

В община Опака функционират шест народни читалища. Към всяко от тях има изградени самодейни състави, които развиват своята дейност в зависимост от етническия състав на населеното място. Поради липсата на изразена ромска етническа група състави от този вид няма изградени.
Сподели с приятели:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница