Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница95/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   102

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Населението на Хасковска област според данните от преброяване на населението и жилищният фонд на НСИ през 2011г., наброява 246 238 души към 01.02.2011г., като ромският етнос е трети по численост след българския, който наброява 180 541 души, и турския - наброяващ 28 444 души. Към 01.02.2011 г. като роми се самоопределят 15 889 души с относителен дял 6,99%, който е намалял в сравнение с 2001 г., когато те са били 17 089 души. Ромите на територията на област Хасково са близо с 2% пункта повече от относителния дял на ромското население за страната.

Лицата от ромската етническа група в Хасковска област са разпределени териториално по общини, както следва:

Община Димитровград – 3 370, Ивайловград – 54, Любимец – 1 606, Маджарово – 22, Минерални Бани – 197, Свиленград – 1 700, Симеоновград – 1480, Стамболово – 474, Тополовград – 982, Харманли – 2 145, Хасково – 3 859.

В община Маджарово като роми са се самоопределили 22 човека от общо 1 403. Практически, и като абсолютно число, и като процентно съотношение, техният брой не представлява критична маса, която да налага изработването на специален план за действие за тяхното интегриране, доколкото те без проблем могат да бъдат обхванати от останалите социални програми и законодателството.

Новото е, че Община Хасково през 2015 г. разработи план за действие и тази година разполагаме с отчет ‘15 и план за ‘16 г. Същите са отразени в настоящият доклад. Общинa Харманли също за първа година разработи и прие на Общинска сесия през януари т.г. своя план в изпълнение на ОСИР с давност 2016-2017 година. Изпълнението му ще може да разгледаме през следващата година. Общините Стамболово, Ивайловград, Любимец не предоставиха своите отчети за 2015 г., но имат действащи общински планове към ОСИР.

В заключение можем да кажем, че към днешна дата десет от единадесет (изкл. Маджарово) общини, са се включили в изпълнението на ОСИР и НСРБИР.Приоритет 1. „ OБРАЗОВАНИЕ“:

Правото на образование е едно от човешките права. Неговата роля е да разкрива таланта и потенциала на всеки човек, да допринася за развитие на личността, да способства за подобряване социалния статус на хората и да подпомага преобразуванията в различните човешки общности.

Като основен проблем на българското образование в момента е определен проблемът за отпадането на ученици от училище, което засяга отделни групи от ученици в задължителна училищна възраст, които отсъстват продължително, а впоследствие и спират да ходят на училище; деца, които, откъснати от училищната среда и социализация, остават без контрол, без образование, което означава реално изключване от социалния живот.

Община Хасково

Трайно непосещаващи училище ученици от община Хасково към края на учебната 2014/2015 г. поради: Отсъствия – 1 ученик от 8 клас от ОУ „Н. Вапцаров”, гр. Хасково; Слаб успех – 0, Социални и семейни причини – 2 ученици /1 ученик от 1 клас от НУ „Г. Раковски”, гр. Хасково и 1 ученик от 8 клас от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Хасково/.

Една от групите с повишен риск за преждевременно напускане на училище още в началния етап на образование е групата на децата, които не са включени в системата на предучилищното възпитание и подготовка. Непосещаването на детска градина води до възникването на обучителни затруднения в училище, особено за децата от уязвимите групи, които могат да станат причина за преждевременното напускане на училище още в началните класове.

Най-много ученици са отпаднали в класовете от прогимназиален етап, като тенденцията е за увеличаване на процента на отпадналите ученици спрямо всички отпаднали ученици. Макар и слабо изразена, тенденцията в начален етап също е към покачване на процента на отпадналите ученици. Анализът на данните за гимназиална степен показва, че най-много отпаднали ученици има в IX клас, а броят на отпадналите ученици в непрофилираните паралелки по-често е по-голям от този на отпадналите ученици от профилираните или професионалните паралелки на съответния клас. Установеното състояние е база за определяне на приоритетните обекти на въздействие на регионално и училищно ниво.

Най-голяма при отпадането от училище е групата на учениците, които са прекъснали образованието си по семейни причини. Семейните причини обхващат широк кръг от проблеми, свързани с родителска незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, ниско образование на родителите, бедност, етнокултурни традиции и др. Върху уязвими етнически групи действат специфични причини за преждевременно напускане на училище като отсъствие на познавателна мотивация, ниска степен на готовност за училище, липса на мотивация на родителите за получаване на образование от децата им и др. Не се използват пълноценно възможностите, които се създават през последните години чрез осигуряване на средства по Национални програми за развитие на средното образование, за финансиране на училищни дейности за намаляване дела на преждевременно напусналите училище. Въпреки че най-често посочваната мярка е допълнителната работа с учениците, за които има риск от отпадане поради недостатъчно владеене на български език, обучителни трудности или пропуски в усвояването на учебния материал, през последните три години само 30% от училищата участват в НП „С грижа за всеки ученик". Положителна тенденция се установява в увеличаване броя на училищата, които работят по проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси", ЦОИДУЕМ, неправителствени организации и др.

Важна страна в работата за намаляване дела на преждевременно напусналите училище са социалните партньорства, изградени между училищата и другите заинтересовани страни. В тях най-голям дял имат формите на работа с родителите като основен партньор на училището в осъществяване на целите на образователно-възпитателния процес.

Училищата прилагат и други мерки за превенция на ранното напускане на системата, като сред тях извънкласните дейности, заниманията в СИП и организирането на обучение в ПИГ са най-често използваните форми. Основно се прилагат стандартни мерки като: провеждане на консултации от учителите по учебни предмети и на допълнителна работа по време на ваканциите, посещения в домовете на учениците от класния ръководител, разговори с родителите и учениците, информиране на Дирекция «Социално подпомагате» за ученици, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия за един месец, администартивни мерки за налагане на наказания за допуснати неизвинени отсъствия, разглеждане от Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците, подаване на сигнали към ОбКБППМН. Напоследък все повече училища разчитат на различни форми на ученическо самоуправление като превенция на отпадането от училище. Отчитат се рисковите фактори, оказващи значение за отпадане от училище.
Община Симеоновград

Нивото на училищната посещаемост е много добро въпреки, че етническия състав на децата е по- голям процент роми. Обхванати са 90 % от всички подлежащи на задължително обучение и детски градини. Проведени са извънкласни и извънучилищни дейност. За изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на децата от етническите малцинства периодично се провеждат общо училищни тематични срещи. Осигурени са безплатни учебници и учебни помагала на ученици от 5 до 8-ми клас.

Изводи: Увеличава се броя на децата които посещават училище и желаят да завършат задължителното основно образование и да продължат по нататък. Намалява се броят на трайно непосещаващите училище ромски деца

Община Тополовград

На територията на общината функционират 7 общински училища, от които 1 средно общообразователно в Тополовград, 1 начално в Тополовград и 5 основни в селата Орешник, Устрем, Радовец, Хлябово и Синапово. Общият брой на учениците към 1 декември 2015г. е 822 ученици. В основните училища в селата в община Тополовград се обучават ученици от 1 до 8 клас, като общият им брой е 242, като 220 от тях са от ромски произход /98%/. Общият брой на учениците в първи клас през учебната 2015/2016 г. е 64, като 44 от тях са от ромски произход / 69%/. Всички деца, подлежащи на задължително обучение в първи клас са обхванати. Данните за броя на учениците от ромски произход са взети от анкети, където самите ученици са се самоопределили като роми.

В общината функционират 2 целодневни детски градини, които се посещават от 233 деца, разпределени в 11 групи. Децата в задължителна предучилищна възраст / 5 и 6 годишни/ в община Тополовград са: 5 годишни – 59 деца, от които 38 са роми / 61%/, 6 годишни – 56 деца, от тях 27 са роми / 56%/. Всички деца, подлежащи на предучилищно обучение са обхванати.
Община Минерални бани

Обучени за работа в мултикултурна среда са петнадесет педагогически специалисти със съдействието на МОМН, Община Минерални бани, Фондация „Толерантност и взаймопомощ” и НПО „Център за развитие на община Минерални бани”.

Осем деца от ромския етнос са взели участие в Проект «Заедно в училище, заедно и през лятната ваканция», изпълняван от МОМН, Читалище „Заря” с. Минерални бани, НПО Община Минерални бани.


Община Димитровград

Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда – персоналът на детските заведения ЦДГ № 1 и ОДЗ № 3 - кв. Марийно - е преминал обучение за работа в мултикултурна среда и работа на деца с увреждания с финансиране по проект "Социално включване".

Проект „Готови за училище” - Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно образование - подпомагане на социално слаби семейства чрез плащане на таксите им за децата в подготвителна група

Постепенно въвеждане на целодневна организация на учебния ден до седми клас- Във всички средищните училища има въведена организация на целодневно обучение до шести клас, обхванати са и ученици от седми и осми клас. Училищата ,в които се обучават деца от ромски произход, но не са част от системата на средищните училища също имат въведена целодневна организация на учебния ден с оглед на по- бързата и по- добрата интеграция.

Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици - учениците от ромски произход са поставени при равни условия за участия с останалите ученици при провеждането на състезания,конкурси или мероприятия на местно, общинско ,областно и /или национално ниво. Всяко дете от етническите малцинства може да прояви своите способности в определена област. В ОУ”П.К.Яворов” има създадени вокална и танцова група, с цел съхраняване на традиционното ромско фолклорно изкуство.

Организиране на дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците при избора на професия, при преходите в рамките на образователната система или от образование към заетост съвместно с Областен център за кариерно развитие - При учениците от VІІ и VІІІ клас във всички училища се провеждат косултации за избора на професия в часовете на класа ,както и с представители на Областния център за кариерно развитие.
Община Свиленград
Община Свиленград разполага с добре развита мрежа от детски и учебни заведения. В общината има 6 общински учебни заведения - СОУ „Д-р Петър Берон”, Основно училище „Иван Вазов”, ПГССИ „Христо Ботев”, НУ ”Христо Попмарков”, ОУ „Христо Ботев” с. Левка, ОУ „Любен Каравелов”, 5 общински детски заведения - ЦДГ ”Слънце”, ЦДГ ”Детелина”, ЦДГ ”Радост”, ЦДГ ”Снежанка”, ОДЗ „Зорница” и 1 държавно учебно заведение – ПУИ „Стефан Василев”.

За децата и учениците са създадени добри условия за обучение. Сградният фонд е в добро състояние, предвид ремонтните дейности, реализирани по проекти и със средства на общината (ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Д-р П. Берон”, ОУ „Иван Вазов”, ОУ „Христо Ботев” с. Левка”), както и проведените мерки за повишаване на енергийната ефективност (ПГССИ „Христо Ботев”). Разработен е работен проект за строителство на нова ЦДГ „Снежанка”, началото на реализираенто на който предстои да започне през 2016 год.

Във всички училища е гарантирано правото на равен достъп до качествено образование. Учениците, подлежащи на задължително обучение, са обхванати. Най-голям е процентът на учениците от етническите малцинства в НУ „Христо Попмарков”, ОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Христо Ботев” – с. Левка. Пътуващите от други населени места ученици ползват безплатен транспорт.

Основна грижа на педагозите е приобщаването им към учебния процес. За по-добро усвояване на новите знания и подготовката на уроците за следващия ден, учениците посещават полуинтернатни групи, разкрити към училищата по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. В училищата е изградена стабилна система за връзка със семействата и службите, обгрижващи учениците. При трудности в намиране на семействата и комуникацията с тях се сезира Отдел ”Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане” и Старши експерт, Интеграция на малцинствата и демографски дейности при Общинска администрация, които предприемат съответни мерки семейството да изпълнява задълженията си.

През изминалата 2014/2015 учебна година ръководствата на училищата разработиха и реализираха редица проекти по Националните програми на МОН, а именно:

• Национална програма „Училището-територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;

• Национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час”;

• Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи” и Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”;

• Национална програма „Квалификация”;

• Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”;

• Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, Модул „Подобряване на училищната среда”.

В резултат на реализираните по проектите дейности в училищата е обновена материалната база, закупена е нова компютърна техника и нагледни средства за обучение, осъществена е допълнителна подготовка на изоставащите ученици от ромски произход, осигурено е обедното хранене, безплатен транспорт, квалифицирани са учители на тема: „Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”. Всички тези мерки съдействат за повишаване качеството на образованието, осигуряват равен достъп до образование на всички деца от общината, правят училището по-привлекателно, което води до увеличаване обхвата и задържането на учениците от ромски произход.

Учениците от етническите малцинства участват и в извънкласни форми на обучение. Членуват в групи по СИП, участници са в отбори по различни видове спортове и клубове по интереси, представят се отлично в състезания, конкурси и турнири. Вземат активно участие в училищни и общински културни и спортни инициативи.

Пълното обхващане на учениците, подлежащи на задължително обучение е приоритет на преподавателите през цялата учебна година. Независимо, че родителите на учениците от етнически произход избягват участие в училищния живот, поради ниския образователен статус и самочувствие, липса на опит в такива дейности, непрекъснатият контакт между тях и учителите допринася за високия процент обхванати ученици.

В СОУ „Д-р Петър Берон” Свиленград се обучават 769 ученици, от тях 80 са от ромски произход (от I до XII клас). 13 от тези ученици се обучават в гимназиален етап. Класните ръководители и педагогическият съветник, както и учителската колегия извършват последователна работа по развитието на класовете като екипи, независимо от етническата принадлежност на учениците. Организирано е целодневно обучение и се провеждат ежедневни консултации с преподаватели по график, утвърден от директора на училището. Класните ръководители и педагогическият съветник посещават домовете и провеждат срещи с родители, чиито деца отсъстват безпричинно от училище. Разработена е и се прилага Програма за ограничаване и предотвратяване отпадането на ученици от СОУ „Д-р Петър Берон”. Планира се и се осъществява контрол върху спазването на задълженията на класните ръководители по чл.129б от ППЗНП. Анализират се и се оценяват рисковите фактори за отпадане от училище, в т.ч. обучителни трудности и слаб успех. Предприемат се адекватни превантивни мерки за справяне с тях, анализират се и отчитат резултатите от прилагането им и при необходимост се набелязват други мерки. За по–добра успеваемост в учебния процес педагогическият колектив се стреми към по-голяма атрактивност на преподавания материал чрез електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост. Един от приоритетите на училището е участието на учениците в училищни, общински, областни и национални мероприятия, състезания, конкурси и олимпиади, а това е една добра възможност за изява на учениците от ромски произход, които са неизменни участници в тях. Ученици от ромски произход участват в СИП Бадминтон, СИП Волейбол, театрален състав към читалище „Просвета” и МПО „Млад огнеборец”. Ученик от ХІ клас от ромски произход участва в Национален конкурс „1000 стипендии”.

Ръководството на СОУ „Д-р Петър Берон” дава възможност на отпаднали от образователния процес ученици да продължат образованието си в самостоятелна форма на обучение. През учебната 2014/2015 година трима ученици от ромски произход са завършили средно образование, а седем - основно. Директорът и четирима учители са преминали обучение на учители и директори в мултикултурна среда на тема „Работа в мултиетническа образователна среда”.

В ПГССИ ”Христо Ботев” в началото на учебната година традиционно, по инициатива на Ученическият съвет се организира благотворителна кампания под надслов „Връсници помагат на връсници” за осигуряване на учебници, учебни помагала и ученически униформи на ученици в неравностойно социално положение. Училището е осигурило карти за градски транспорт на 8 ученици от кв. „Капитан Петко войвода” и карти за междуградски транспорт на 12 ученици живущи в селата Генералово, Капитан Андреево, Георги Добрево, Левка, Младиново и Райкова могила, за което за финансовата 2015 г. са изразходвани от бюджета на училището средства в размер на 2977,20 лв.

Съгласно Стратегията за развитие на училището и Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2014 – 2020, гимназията извършва обучение в области Стопанско управление, Растениевъдство и животновъдство и Услуги за личността. Като най – привлекателно, през последните две години, за учениците от ромски произход се е утвърдило обучението по специалност ,,Механизация на селското стопанство”, поради възможността да придобият свидетелство за управление на МПС категория Т и категория В безплатно, в процеса на обучение. По тази специалност в училището към момента се обучават 48 ученици, които се самоопределят като представители на етноси, различни от българския етнос. От началото на учебната 2015/2016 година са отпаднали 5 ученици.

С приемането на ученици от малцинствените групи в училището започва целенасочена индивидуална и групова работа от страна на класните ръководители, педагогическия съветник и ръководството на училището за приобщаването им в училищната общност. Поради трудностите през разглеждания период бяха привлечени в помощ на педагогическата колегия експерти от Общинска администрация, ДСП, РУП, както и здравният медиатор. Съвместно бяха проведени дискусия на тема: ,,Защо е необходимо да бъдем грамотни и образовани?” и среща-разговор ,Мотивация за учене”. Педагогическият съветник провежда индивидуални консултации с учениците от ромски произход, застрашени от отпадане, както и с техните родители. Задължително се посещават домовете на учениците от педагогическия съветник и класните ръководители. Добра практика за приобщаването на учениците и родителите е провокирането на участието им в извънкласни и извънучилищни дейности като спортни състезания, кулинарни изложби, работа по проекти.

В училище са разработени и приети следните програми, по които се работи през учебната 2015/2016 г.:

• Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в ПГССИ ,, Христо Ботев”;

• Програма за интеграция на учениците от малцинствените групи и отдалечените селски райони и дейности с трудно успяващи ученици;

• Програма за работа с родители;

• Училищна програма ,, На училище без отсъствия”;

• Мерки и дейности за адаптиране на учениците към училищната среда;

• Училищна програма по сериозни проблеми като наркомании, секти, насилие и детска престъпност;

През 2015 г. трима старши учители са участвали в квалификационен курс на тема ,,Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”.

ОУ «Христо Ботев» с. Левка е със статут на защитено училище и в него се обучават ученици от 12 села. Децата и учениците наброяват 154, като от подготвителна група са 14 деца, а учениците I-VIII клас са 140. 80 деца се самоопределят от ромски и турски произход. Всички ученици в задължителна училищна възраст са обхванати в образователната институция. През изминалата учебна година няма отпаднали ученици. Учениците от начален етап и прогимназиален етап са обхванати в целодневно обучение по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища”, където организирано се хранят /храната се поема по проекта/. След приключване на проекта т.е. от септември 2015 г. учениците продължават да се хранят организирано (храната се поема от бюджета на училището). По дейността „Подпомагане на храненето на децата от подготвителна група и учениците от I-IV клас” децата и учениците получават безплатна закуска. Също така са включени и в проект „Училищен плод”.

През учебната 2015/2016 г. педагогическият съвет утвърждава „Програма за превенция на отпадането на ученици от училище”. Предвидени са дейности за разнообразяване на преподавателската работа: методи, похвати, средства на работа-традиционни и иновативни. Обогатява се инструментариума за работа с децата, стимулиране, поощрение и оценка на напредъка на ученика във възпитателно образователния процес. Постегнато е участие на ученици и родители от различни етноси в училищни и извънучилищни дейности за преодоляване риска от ранно отпадане от училище. Осъществена е индивидуална работа със застрашени ученици, изготвено е портфолио от класния ръководител. Всички учители са преминали средносрочен курс (80 часа) на обучение ”Работа в мултиетническа среда” към ДИПКУ гр. Стара Загора. Колегията е преминала и през обучителен курс за повишаване на професионалните компетентности на тема: “Агресия и неприемливо поведение при учениците”. Трима учители са преминали обучение към фондация „Амалипе” гр.Велико Търново с цел преподаване на „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. В училище са сформирани СИП ”Фолклор на етносите” и СИП „Информационни технологии”. Провеждат се празници с участието на родителите. Същите са включвани в училищни мероприятия като консултанти по ромски традиции и обичаи. Провеждат се и задължителните родителски срещи - три пъти годишно. Учениците от ромски произход участват във всички инициативи, организирани на училищно и общинско ниво.

След приключване на учебните занятия за учениците от I-IV клас, които са с ниски резултати е организирана допълнителна лятна работа за покриване на държавните образователни изисквания по отделните предмети.

В ОУ”Любен Каравелов” Свиленград се обучават 134 ученика от ромски етнически произход и са обхванати напълно в паралелки от І до VІІІ клас. Това са деца от кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград и от селата Георги Добрево, Сива река и Мезек. От бюджета на училището е осигурен безплатен транспорт на учениците, осигурени са учебници и учебни помагала. Утвърдена е Училищна стратегия за превенция от отпадане на от образователната система. При спазването й няма отпаднали ученици. Организирани са три групи за целодневна организация на учебния процес - две в начален етап и една в прогимназиален. Там учениците затвърдяват знанията си, имат занимания по интереси, спортуват , играят шахмат, тенис на маса, бадминтон, футбол и народна топка.

В общинските детски заведения се провежда интеграционна политика в съответствие на стандартите за защита правата на човека и малцинствата, постигнато е пълноценно владеене на българския език при всички деца и социализация на децата от етническите малцинства, чрез включването им във всички дейности, характерни за детската градина. Работи се и с родителите, те са чести гости и преки участници в открити практики и празнества, провеждани в групите. В плана на детските заведения са залегнали родителски срещи, на които се набляга на задължителната предварителна подготовка на децата преди постъпването в първи клас. През 2015 г. във всички детски градини са реализирани дейности, свързани с правата на децата, в които са участвали и родители. Проведени са обучителни семинари за повишаване квалификацията на педагогическия и помощен персонал по отношение интеграцията на децата от етническите малцинства. След успешна реализация през 2014/2015 учебна година, през есента на 2015 год. Продължи действието на проект „Готови за училище 2015/2016”, в който са включени 20 деца от ромски произход. В хода на реализация на проекта се финансират таксите на децата, както и месечни ваучери за храна на стойност 7 лв. за всяко дете, които се предоставят при липса на безпричинни отсъствия. Проектът дава възможност на бедни ромски семейства да осигурят двугодишно обучение на децата си в общински детски заведения и повишат социалната им интеграция сред връстниците си.

За ефективен интеграционен процес съдействат и утвърдените Правила за прием в детски заведения на територията на Община Свиленград, чрез които се стремим да осигурим равномерно участие на ромските деца в групите и да предотвратим създаване на сегрегирани групи, в които се обучават само ромски деца.

В Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград в частта й, касаеща цени на услуги в областта на образование и здравеопазване, ОбС е гласувал преференции по отношение намаляне размера и освобождаване от такса за детски градини и детски ясли. Съгласно чл. 26, ал. 2 на Наредба №10 когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения едновременно, таксата за второто и всяко следващо дете се заплаща с 50% намаление, съгласно чл. 27 на същата наредба не се заплаща такса за деца, на които един от родителите е със 71% и над 71% намалена работоспособност, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, деца с неизвестен родител, деца със специални образователни потребности и деца със заболявания и увреждания с медицинска експертиза за и над 50% удостоверена с експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. По-голямата част от децата, които се ползват с тези преференции са от ромски произход (35 деца за 2015 год.), като това облекчава финансово родителите и увеличава значително обхвата на децата на 3 и 4 годишна възраст в детските заведения и прави интеграционните процеси по-бързи и по-успешни.

При съпоставяне на данни, получени от ГРАО за учебните 2014/2015 и 2015/2016 години и записаните деца, подлежащи на задължително обучение в предучилищни групи в училищата и детските заведения се установи, че има малък брой деца, които не са обхванати, поради отказ на родителите. През 2015 год. Общинска администрация използва възможностите на чл. 47 и чл. 48 от Закона за народната просвета за наказание на родители, които не осигуряват посещението на децата си в подготвителна групи или училище. Това, както и някои текстове от Закона за семейни помощи за деца, позволяващи родителите да получат месечни помощи за дете само ако същото е посещавало редовно подготвителна група или училище, дисциплинират голяма част от ромските родители.Сподели с приятели:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница