Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница96/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   102

Приоритет 2 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“:

Община Хасково

- Консултирани – 5 майки от здравния медиатор

- 33 беседи от мед. специалисти в училищата и ОДЗ;

- Консултирани 12 майки от здравия медиатор

- 33 беседи от мед.специалисти в училищата и ОДЗ;

- 33 беседи от мед.специалисти в училищата и ОДЗ;

- Проведени 5 консултации от здравен медианор и 28 групови консултации от специалисти в Общностен център

- Проведени 2 мероприятия


Община Симеоновград

Общопрактикуващите лекари на територията на общината обслужват всички етноси. Общината съвместно със специалисти от РЗИ и лекарите от СМП работи за повишаване на здравната култура сред ромското население, чрез изнасяне на лекции и беседи за съвременно здравно образование на децата и родителите, предпазване от нежелана бременност, повишаване знанията за репродуктивно здраве на младите хора и особено на девойките и жените.

Тъй като ранните бракове са сериозен проблем сред някои от ромските групи в СИП към училищата е организирана кръгла маса на тема „Превенция на ранните бракове в ромската общност – мисията възможна”. С голямо желание и интерес се включиха ученички от 7 до 10 клас. Темата бе поднесена по интерактивен начин във вид на игра. Момичетат влезнаха в роли от клипа който им се представи.

През отчетния период с решение на Общински съвет – Симеоновград са отпуснати еднократни финансови помощи от бюджета на крайно нуждаещи се лица и семейства – средствата се отпускат при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности. Еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално – слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди за свои роднини, за самотни хора без близки и роднини, както и за обреди на ветераните от войните. Подпомагат се още лица и семейства претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия, при условие, че не са получили такива от Дирекция “Социално подпомагане”.


Община Тополовград

Структурата на здравната мрежа в община Тополовград включва: Доболнична помощ, Болнична помощ и Филиал за спешна медицинска помощ.

Доболничната помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари и специализирани практики. По здравна карта в общината има разкрити 6 общи лекарски практики, от които 4 в града и 2 в селата. За осъществяването на нормалната доболнична помощ има допълнителна необходимост от общопрактикуващи лекари. Специализираната доболнична медицинска помощ се осъществява от 7 практики, обезпечени със съответните специалисти: неврология, акушерство и гинекология, хирургия, педиатрия, УНГ, офталмология и кардиология. Всеки месец по договор с РЗОК на територията на общината се осигурява и ендокринологична помощ. Спешната медицинска помощ в община Тополовград се осъществява от Филиал за спешна медицинска помощ на пряко подчинение, методиране и организация от ЦСМП гр. Хасково. Филиалът за спешна медицинска помощ щатно е осигурен с 1 лекар, 3 мед.сестри, 10 медицински фелдшера, 7 шофьора и 1 санитар. Филиалът разполага с 2 санитарни линейки. Стоматологичната помощ в община Тополовград се осъществява от 7 стоматологични кабинета, от които 5 в общинския център. Затруднено е стоматологичното обслужване в малките и отдалечени села поради недостатъчния транспорт и нарушената инфраструктура.

Болнична помощ: „СБАЛВБ-Тополовград”- ЕООД е единственото здравно заведение за болнична помощ на територията на общината. Пазарът на медицински услуги е само в рамките на община Тополовград. Болницата е структурирана по Закона за лечебните заведения като специализирана болница за активно лечение. Функционира 1 клинично отделение с 20 легла. Към болницата има обособени: клинична лаборатория и кабинет за образна диагностика. През 2015г. продължи функционирането на „Обществена трапезария” със 70 потребители като 55 (78%) от тях са роми. От 4 май 2015г. до 30 септември 2015г. се осъществи проект „Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград” с 50 потребители, като 37 (74%) са роми. През 2015г. продължи да функционира социалната услуга Домашен социален патронаж със 150 потребители, от които 22 са роми от града и селата на територията на общината. По Решение на Общински съвет - Тополовград през 2015г. са подпомогнати 30 социално слаби лица от ромски произход, като общата стойност на помощите е 9538 лв.Община Минерални бани

Брой обхванати бременни -17. Брой имунизирани деца.-5 бр. Няма назначен медиатор за 2015 г.

Община Димитровград

Здравен ромски медиатор - създаване на условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани до здравни услуги –

  • Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести;

  • Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар;

  • Провеждане на беседи и разпространение на информационни материали, организиране на обучения за родители, ангажирани с отглеждането на малки деца;

  • Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население;

  • Работа в общността за превенция на ХИВ чрез услуги по консултиране и насочване за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции.

Дейности финансирани по проект „Социално включване” – функциониращ Център за ранна интервенция на уврежданията – консултации, диагностиране и профилактика сред ромите от логопед, рехабилитатор, педиатър, социален работник, медиатор;

- Здравна консултация за деца – педиатър, стоматолог, гинеколог, медицинска сестра, медиатор;

- Семейно консултиране и подкрепа – медицинска сестра, акушерка, педагог, психолог, социални работници, юрист, медиатор;

- Лятно училище – допълнителна подготовка за равен старт в училище – педагози и медиатор;

- Проведени беседи и разпространение на информационни материали, организиране на обучения за родители, ангажирани с отглеждането на малки деца – формирани 6 групи от по 8 човека с финансиране по проект "Социално включване", обхващащи следните населените места в общината – гр. Димитровград - ЦДГ № 1, кв. Марийно - ОДЗ № 3, кв. Изток – ОДЗ "Лилия"; с. Крепост – ОУ "Христо Ботев"; с. Радиево – ОУ "Христо Смирненски", гр. Меричлери – ОДЗ " д-р Теню Стоилов".

Проведена кръгла маса на тема "Достъпът на уязвими групи до здравната система", от Сдружение "Ларго"- Кюстендил, съвместно с Областна администрация – Хасково и Община Димитровград на 28.09.2015 г. в ЦОП – Димитровград.
Община Свиленград

Здравеопазването в Община Свиленград е в много добро състояние. Сградата на болницата е основно ремонтирана и санирана със средства по европейски проекти. Закупено е ново медицинско оборудване. Построен е Център за физиотерапия и рехабилитация. В ход са енергоефективни дейности в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение, както и ремонтни дейности в „Медицински център 1”. И в двете медицински заведения работят висококвалифицирани кадри. Всички придобивки, реализирани през 2014 и 2015 год., се ползват от цялото население на общината и допринасят за значително подобряване на здравния статус на жителите на гр. Свиленград и селата.

Част от ромското население в община Свиленград има сравнително добра здравна култура. По-голямата част от регистрираните бременни жени, самоопределили се като роми посещават редовно женска консултация. Всички новородени деца в Свиленград и общината са с избор на личен лекар. Провеждат се редовни профилактични прегледи. Процентът на неимунизираните деца и ученици от ромски произход е нисък. Поради високият процент на безработица сред ромите, голяма част от тях не са здравно осигурени.

Ежегодно се извършват мероприятия и изследвания по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и заболявания, предавани по полов път в кварталите с компактно ромско население в общината. Броят на желаещите да се включат в тези мероприятия се увеличава.

В общината работи и обучен здравен медиатор, който съдейства за решаване на казуси от здравен характер, консултации, подготовка на документи, следване на процедури за явяване пред ТЕЛК, ЛКК, информация за здравноосигурителните права и задължения, имунизации, комуникация с РЗИ, лични лекари и медицински заведения. Здравният медиатор работи активно и в училищата с компактно ромско население и съвместно с медицинските специалисти съдейства за по-добрата здравна просвета на учениците от ромския етнос.

В началото на 2015/2016 учебна година по инициатива на Лайънс клуб „Свилена” Свиленград за втора поредна година бе осъществен скрининг на очното здраве на всички 6-годишни деца в подготвителните целодневни групи на ЦДГ. Благодарение на инициативата над 150 деца преминаха безплатни прегледи при специалист офталмолог. През 2015 год. стартира и нова инициатива на дамите от Лайънс клуб „Свилена” – скрининг на костно-мускулното здраве на децата, при който ще се работи за специализирана подкрепа на деца с гръбначни изкривявания. През изминалата 2015 год. със Заповед на Кмета на Община Свиленград е изплатена еднократна финансова помощ за всяко новородено дете в размер на 300 лв. включително и на семейства от ромски произход.

В Дирекция „Социално подпомагане” Свиленград за задоволяване на инцидентно възникнали нужди са отпуснати еднократни парични помощи по чл. 16 от ППЗСП на 53 семейства, от които 13 са от ромски произход. На ежемесечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП са 122 лица, 72 от които са от ромски етнос. Две лица от ромски произход са включени в Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Община Минерални бани

Проведени са пет беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, като в същите са взели учатие 15 човека. Брой обхванати майки - четири от ромски произход в кампании на практикуващи лекари за разясняване значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка.Приоритет 3 „ЗАЕТОСТ“:
Община Хасково

 • Реализирана „Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане“;

 • Назначен 1 младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица“;

 • Проведени индивидуални консултации за бъдещи родители – 282 бр.;

 • Проведени индивидуални консултации за родители на деца -150 бр.;

 • Проведени прегледа и диагностика на психомоторното развитие на деца - 945 бр. ;

 • Брой на бенефициентите на услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – 94;

 • Настанени 38 деца в 29 приемни семейства;

 • Предоставени услуги на 153 деца и семейства в риск;

 • 9 потребителя на услугата;

Настанени 28 деца и младежа с увреждания

Община Симеоновград

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Симеоновград. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най – сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и неконкурентно способност на пазара на труда. Община Симеоновград води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския етнос.
Община Тополовград

Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най-сериозните проблеми. Общината провежда целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част от които са от ромския етнос.

През 2015г. се реализира програма „Осигуряване на заетост на безработни лица в община Тополовград”. През отчетния период продължи действието си Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „РЧР”, като от услугата се възползваха 36 потребители и 16 лични асистенти от ромски произход. На 01 май 2015г. стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР” като от услугата се възползват 6 потребители и 6 лични асистенти от ромски произход. От 01 ноември 2015г. стартира Проект „Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община Тополовград” по ОП „РЧР” с цел подобряване и подпомагане живота и ежедневието на хора от специфични социални групи, включително роми.
Община Минерални бани

Брой включени лица и наети лица по програми за озеленяване и облагородяване на детски площадки – общо 34 роми. Възможността е създадена от МТСП, Агенция по заетостта, МОМН в сътрудничество с общината и частни инвеститори.


Община Димитровград не е представила информация по приоритет Заетост.

Община Свиленград

Икономически активното население на общината обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни. Към 2015 год. в община Свиленград се продължава да се наблюдава благоприятна структура на населението по икономическа активност - по-голям процент на икономичски активните спрямо икономически неактивните лица.

По данни на Дирекция „Бюро по труда” Свиленград през 2015 год. броят на регистрираните в Дирекция Бюро по труда безработни лица, самоопределили се като роми, е общо 386. От тях 170 са мъже, а 216 са жени. Младежите до 29 год. са 122 лица. Разпределението на безработните роми по образователен ценз е: без образование – 180 лица, с начално образование – 108 лица, с основно образование – 87 лица и 10 лица са със средно образование.

През 2015 год. 7 безработни лица от ромски произход са включени в заетост по програми и мерки за заетост. От тях по Програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” са включени 2 лица (на възраст до 29 год.), а по Програма ”Развитие на човешките ресурси” са включени 3 роми (на възраст до 29 год.) и 1 лице е включено в насърчителна мярка по Закона за насърчаване на заетостта.17 безработни роми са намерили препитание на първичен пазар.

През 2015 год. 228 български граждани от ромски произход са мотивирани за активно търсене на работа, 134 роми са професионално ориентирани.
Приоритет 4 „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“:
Община Хасково

За голям брой ромски семейства липсата на жилище с нормални битови условия продължава да бъде сериозен проблем и през 2015 г. Макар да отговарят на всички изисквания, те не получават нов дом по простата причина, че общинските жилища не достигат, което отлага решаването на проблема за неопределено време. Към момента броят на картотекираните очакващи да получат общински жилища в община Хасково е 96 семейства, от които над 70 са ромски. Тази информация не може да разчита на изчерпателност, поради големия брой ромски семейства, които не предприемат необходимите стъпки да се регистрират в общинските картотеки като крайно нуждаещи се, поради неуредена жилищна собственост и липса на адресна регистрация за постоянен и настоящ адрес, каквато се изисква за самото картотекиране.

Общинският жилищен фонд разполага с около 442 оборотни жилища /апартаменти/ в които са настанени под наем предимно семейства от малцинствените групи /над 50%/. През последните 10 години поради ограничения си бюджет общината е успяла да построи само пет жилищни блока /106 апартамента/и 15 броя къщи.

През 2014 г. Община Хасково започна изграждането на „Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства – 4 броя четириетажни жилищни сгради с 64 апартамента за ромското население. От които през 2015 г. има завършен само един жилищен блок с 16 броя апартаменти.

Обособените ромски махали продължават да бъдат една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус и до маргинализиране на значителна част от общността.
Община Симеоновград
Населението от ромски произход, обитаващо кварталите „Лагера”, „Лозенград” и „Чадър могила” в град Симеоновград, живее в пренаселени жилища с по 5 и повече лица на стая. Те обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно хигиенни условия, извън регулацията на града. Проведена е информационна и образователна кампания сред ромското население за формиране на качествена жилищна среда.

Община Тополовград

Голямата част от ромите живеят в гр. Тополовград, като жилищата им са основно разположени в югозападния и североизточния район на града. В по-голямата си част населението живее бедно, къщите са едноетажни, често в една къща живеят няколко семейства, които са с две или три деца. Община Тополовград разполага с 56 бр. общински жилища, като в 22 от тях са настанени ромски семейства. Към момента повечето наематели са с нередовни и имат много ниски доходи, което е голям проблем за събиране на дължимите наеми.Община Минерални бани

Посочват се изпълнени дейности по инфраструктурни проекти за цялата община, понеже ромското население в община Минерални бани е разпръснато в смесени квартали и е пряк ползвател на съответните пътища и съоражения. Но няма посочена информация за жилищните условия на ромите населяващи общината.

- "Рехабилитация и благоустрояване на паркова среда с. Минерални бани"

- "Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани чрез инвестиции за "Рехабилитация на път HKV2127/III-506/ Сусам - Минерални бани/III-506/от km 0+000 до km 3+000 и "Рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Минерални бани - I ви етап "Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция "Щъркелите" до с. Минерални бани и с. Татарево, общ. Минерални бани, област Минерални бани"

- «Подобряване качеството на живот за жителите на Киркларели и Минерални бани (EUQuality)» /изграждане на парк в с. Минерални бани/. Корекция дере в с. Минерални бани”, община Минерални бани, област Хасково.

- Укрепване на брегове на р. „Банска” преминаваща през с. Татарево, община Минерални бани.Община Димитровград не е предоставила информация по приоритет Жилищни условия.

Община Свиленград

Съгласно структурата на общинския жилищен фонд общината разполага със собствени жилища на територията на гр. Свиленград и в някои от населените места. В част от тях и към настоящия момент живеят ромски семейства.

В гр. Свиленград има обособени два ромски квартала. Единият е разположен в югоизточната част на кв. „Капитан Петко войвода”, а другият – между кв. „Простор”, Околовръстния път на гр. Свиленград и ул. „Княз Борис І”. Местата с преобладаващо ромско население попадат в регулационния план на гр. Свиленград. Голяма част от жилищата са благоустроени, но в повечето случаи са пренаселени, като на места живеят по повече от 3 семейства.

Има обособени групи от постройки, които се намират извън регулацията на населените места. Ромите там обитават примитивни жилища с лоши санитарно-хигиенни условия.

Община Свиленград има разработен Общ устройствен план (ОУП) на землището на Свиленград, където има новоотредени терени за жилищно строителство. В изменение в Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане в Общински жилищен фонд са предвидени условия и ред за прилагане на чл. 49А от ЗОС за учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, за изграждане на социални жилища, без търг или конкурс, за строеж на жилищни сгради на лица с установени жилищни нужди и др., като цената на правото на строеж се определя от общински съвет.

След реализацията на проект на Община Свиленград “Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в град Свиленград” с бюджет над 48 млн. лв. е подобрена инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Свиленград. Осигурена е качествена инфраструктура за отпадъчните води от цялата територия на града, разширен е обхвата на водопроводните и канализационни мрежи, осигурено е екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от територията на агломерацията. Реконструирана и доизградена е водоснабдителна мрежа – обща дължина 14,72 км, в три квартала на града - в кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Изгрев”, кв. „Гебран”. Реконструирана и доизградена е канализационна мрежа с обща дължина 19,83 км в три квартала на града - в кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Изгрев”, кв. „Гебран”. Изградена е пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща инфраструктура – 4,53 км, както и реконструкция на съществуваща канализационна помпена станция на левия бряг на река Марица и доставка на машини и съоръжения за оборудването й. Реализацията на проекта благоустроява кварталите с преобладаващо ромско население и осигурява по-добри условия за живот.Приоритет 5 „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“:
Община Хасково

Данни от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Хасково:

През 2015 г. в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са постъпили 34 сигнала по отношение на малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви и престъпления, и са образувани 34 възпитателни дела по отношение на 45 деца. Седем са постъпилите от МВР официални сигнали, по които МКБППМН е образувала възпитателни дела и 27 са постъпилите от Прокуратурата. Разгледаните и приключили с определяне на възпитателни мерки дела са 34. Прекратено е едно възпитателно дело поради маловажност. Съдържанието на социално - превантивната дейност на Комисията, което може да се изрази в следната таблица:


Година

Брой приложени програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение

Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата

Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН

2013

4

2260

105

2014

3

2511

132

2015

2

2549

125


Община Симеоновград

Дискриминацията е един от факторите, които възпрепятстват процеса на интеграция, а ромите нерядко са обект на различни прояви на дискриминативно отношение. Наред с многобройните и остри социални проблеми, характерни за голяма част от представителите на ромската общност, Община Симеоновград повишава мерките си за закрила на децата роми и работата със семействата за осъзнаване на родителските задължения за разбиране и спазване правата на децата. За повишаване осъзнаването на правата и отговорностите на ромското население са проведени беседи по тема “Интеграция на малцинствата” по кварталите от общинския здравен медиатор. Утвръждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми включително и спорт – футбол. Проведени са дискусии във връзка с насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена.


Община Тополовград

Ромите са единствената по-многобройна малцинствена група, която трайно населява територията на общината. Неграмотността и слабата професионална квалификация са главните причини сред ромите да има най-висок процент на безработица, както в общината, така и в цялата страна.

През 2015г. в община Тополовград продължи превантивната дейност сред младежите срещу разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност. Община Тополовград е партньор с РУ “Полиция” – Тополовград в реализирането на дейности по Програма «Работа на полицията» в общинските училища, където се разглеждат определени теми за децата от ромски произход, застрашени от отпадане от училище и ранно заживяване на съпружески начала.

Значително се подобри превантивната дейност на МКБППМН чрез включване на лица с доказан авторитет сред ромската общност.Община Минерални бани

Проведени са три обучения по права на човека и права на детето в училище организирани от Община Минерални бани и ПУ Минерални бани СОУ ”Проф. Д-р А.Златаров” – с. Минерални бани, СОУ „Христо Ботев” – с. Караманци.Община Димитровград

Община Димитровград не е представила данни по приоритет Върховенство на закона и недискриминация.Община Свиленград

На територията на Община Свиленград няма регистрирани междуетнически конфликти. В смесените квартали се живее в дух на приятелство, взаимопомощ и толерантност. Броят на ученици от ромски произход, регистрирани с противообществени прояви и преминали през МКБППМН е 25.

РУП Свиленград, със свои представители и мероприятия работи по основна цел, свързана с подобряване ефективността на работа на полицейските служители в мултиетническа среда. Реализираните инициативи през 2015 год. са:


 • В три учебни заведения (НУ ”Хр.Попмарков”, ОУ ”Хр.Ботев” с.Левка и ОУ ”Л.Каравелов”), с деца от ромски произход се провеждат занятия и по програмата „Детска полицейска академия”. Обхванати са общо 45 деца на възраст 11-12 г. С тях работят Инспектор ДПС и двама полицейски испектори от РУП Свиленград.

Утвърждаването на толерантни междуетнически отношения се осъществява чрез различни форми, една от най-ефективните от които е спортът. Стимулирането на спортните прояви и мероприятия за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм сред населението е сред приоритетните задачи за ръководството на община Свиленград. Общината планира, финансира, организира и провежда ежегодни спортни състезания и прояви. Добрата спортна база и отлично подготвените специалисти, традициите в различни спортове (футбол, колоездене, шахмат, гимнастика, тенис) и професионализма на спортните деятели, са условие за отличното развитие на спорта в гр. Свиленград. През последните няколко години бе основно обновена спортната база в града. Чрез реализация на различни европроекти се изградиха нови спортни площадки. През 2014 год. бе открита и вече функционира многофункционална спортна зала, две нови спортни площадки в райони с компактно ромско население. Обновен е младежки парк за отдих.

Община Свиленград подпомага финансово 16 лицензирани спортни клуба, в част от които активно се занимават със спортна дейност голям брой деца от ромски произход. Голям е броят на ромските деца, включени в активни спортни занимания. Футболен клуб „Евророма”, Ръгби клуб „Орлите”, Спортен клуб по тенис на маса „Граничар”, ученическите спортни отбори са поле за изява на повече от 200 ромски деца. Благодарение на финансирането на клубовете от Община Свиленград по линия на Правилника за финансово подпомагане е осигурен ресурс за ежедневна спортна подготовка и участие на децата в различни състезания.Сподели с приятели:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница