Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница98/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102

Дейности:

По образователни заведенияОбучение в дух на толерантност, чрез съхраняване и развиване на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура чрез сформиране на клубове по интереси, школи, ателиета в областта на музиката, приложното изкуство, театъра, фолклора, етнографска и проучвателска дейност, спорт и др.

– Общностна финансова и логистична подкрепа на празници, обичаи и други инициативи, свързани с ромския етнос.ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Приоритет „Образование”

На територията на община Велики Преслав e гарантиран достъпът както до детските градини, така и до училищата.Общинските училища са четири: СОУ „Черноризец Храбър”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - град Велики Преслав, които са средищни училища; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- село Драгоево – също средищно училище и ОУ ”Христо Ботев” село Златар. В града има специализирано детско заведение ”Детска ясла” за деца до 3-годишна възраст. Детски градини в Драгоево, Златар, Миланово, Троица, Кочово и ЦДГ „Снежанка” във Велики Преслав с два филиала. Материалната база на общинските училища и детски градини е добра. Осигурени са материални стимули за ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - град Велики Преслав, които не получават помощи по ПМС №104 от 10.05.2003г.

Децата, подлежащи на задължително обучение за предучилищна група в ЦДГ през 2014/15г. от община Велики Преслав са 80. По проект на ЦДГ „Снежанка” „Готови за училище” са обхванати 22 деца. Първокласниците са 74. Няма необхванати.

10 ученици от СОУ „Черноризец Храбър“ и един ученик от ПТГ „Симеон Велики“ са заминали в чужбина. Реинтегриран е един ученик в СОУ „Черноризец Храбър“.

В ОУ „Христо Ботев” село Златар работят по ОП РЧР – програма „Успех” и са обхванати 24 деца.
Приоритет „Здравеопазване“

Системата на здравното обслужване на община Велики Преслав включва следните здравни учреждения:

- 4 индивидуални практики за извънболнична медицинска помощ;

- 5 индивидуални практики за дентална помощ и една групова;

- 9 индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ;

- МБАЛ Велики Преслав ЕООД;

- ЦСМП – филиал Велики Преслав.

Целевата група е с установен висок процент на здравно неосигурени, което ги лишава от достъп до здравни грижи. По данни от отчет на СКЦ - Велики Преслав- картографирани клиенти за периода към 31.12.2015 г., неосигурените здравно лица са 45/цифрата е за брой неосигурени бременни обхванати в услуги общо, като не се посочва етническата принадлежност/. Майки под 18 г. възраст към периода 2015 г. не са регистрирани.

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. Най-често срещаните заболявания сред ромското население са сърдечно-съдовите, гинекологичните, захарен диабет при възрастни и при деца, хепатит, менингити при децата. Те се обуславят от първичните (масово и дълбоко обедняване, безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот) и вторичните рискови за здравето фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания).

За повишаване нивото на здравната помощ за уязвимата общност добър принос има създадения Семейно-консултативен център/СКЦ/, където се предлагат социални, образователни и здравни услуги.


Приоритет „ Заетост“

По данни от Дирекция «Бюро по труда» Велики Преслав към 31.12.2015 г. регистрираните безработни в общината са 747 лица. От тях ромите са 87.

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.

Подпомагани с месечни помощи са 104 лица по чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане през 2015 г.

През периода 2015 г. в община Велики Преслав по Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП. са включени общо 74 лица.
Приоритет „Жилищни условия”

Според данните от преброяване 2011 г. най-големи групи български граждани от ромски произход в община Велики Преслав живеят в града и село Златар.

Квартал „Боровец” се намира в североизточната част на Велики Преслав. В квартала има изградена водопроводна и канализационна мрежа, електрифициран е. По-голяма част от улиците са асфалтирани, само 3 улици са без настилка. По-голяма част от жилищните сгради са нови, но има и незавършени. Собствениците имат нотариални актове. Кварталът е отразен на кадастралната карта на град Велики Преслав и е с площ 12 хектара.

В село Златар ромската общност обитава северозападния край на селото в три квартала в регулация, на площ от 5,1 хектара. Кварталите са електрифицирани, има водопроводна мрежа, но няма изградена канализационна мрежа. Жилищните сгради, обитавани от населението са стари.


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Служителите на РУ на МВР – Велики Преслав работят активно за гарантиране правата на гражданите, защитата на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.

Във връзка с Националния план за действие на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2015 г. стана традиция и всяко тримесечие се провежда обучение на полицейски служители по теми, свързани с правата на човека и проблемите с малцинствата. Застъпват се теми за умения за работа на полицейски служители с представители на ромските общности, идентифициране на проблемите на обществения ред и сигурност в местните ромски общности. Целта на обучението е повишаване познанията и подготовката на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека.

Съгласно Закона за защита от домашно насилие полицейските служители осъществяват редовен последващ контрол по спазването на всички Заповеди, издадени от съда.

От 2008 г. година стартира програма „Полицейска академия” с ученици от 5-8 клас на ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” и СОУ „Черноризец Храбър”. Целта на Програмата е учениците да се запознаят с основни правила, закони и понятия, с които работят полицейските служители, да се формира позитивно отношение към полицията и да се изгради у тях чувство за нетърпимост към противоправното поведение и сигнализиране на компетентните органи. Всяка година се планират теми, които предизвикват интерес у децата и те активно се включват в дискусии, викторини, демонстрации.

С оглед подобряване сигурността на гражданите през 2004 г. в община Велики Преслав е учредена Общинска комисия за обществен ред и сигурност с представители на Общината, Общински съвет, Дирекция „Социално подпомагане”, представители на целевата група, медии. През 2012 г. е подписано споразумение за обществен ред и сигурност между Кмета на Община Велики Преслав и Началника на РУ на МВР – Велики Преслав. За учебната 2014-2015 г. е изработен и приет План за работа-Работна карта ОКОРС, включващ: опазване на обществения ред на територията на учебните и детски заведения; недопускане разпространение на наркотици; работа по безопасността и сигурността на подрастващите, предотвратяване противоправните деяния от и срещу младежта и др.


Култура и медии

Културната политика на местно ниво в община Велики Преслав се осъществява от действащите читалища, ОбА, Археологически музей и други НПО.

В малките населени места читалищата продължават да бъдат основните културно-просветни средища, затова читалищните настоятелства на действащите структури са насочили усилията си към разширяване и разнообразяване на дейността си и привличане на нови членове за разширяване на социалния и етнически състав и укрепването им в условията на гражданското общество и приобщаване към европейските ценности.

Дванадесетте читалища в Община Велики Преслав изпълняват своята мисия за съхраняване и развитие на традиционните ценности, включително и на етническите общности за обогатяване на културния живот, осигуряване на достъп до информация на гражданите. Читалището е мястото, където се срещат хора с еднакви интереси и имат възможност да общуват с различни видове изкуства и да се занимават с творчество. Все още е запазен чара на любителското творчество и самодейците изпитват удоволствие от това, че имат възможност да работят, да споделят и радват другите със своя талант. Почти във всички читалища съществуват и развиват дейност различни самодейни форми – фолклорни състави, певчески групи, театрални колективи, танцови формации, фитнес клубове. В някои читалища е застъпена краеведческа дейност и има уредени музейни сбирки.


ОБЩИНА КАОЛИНОВО
Приоритет „Образование”

Община Каолиново разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, която е оптимална за потребностите на населението на общината – 6 училища и 16 целодневни детски градини. Материално-техническата база на учебните заведения е значително подобрена, като са внедрени мерки за енергийна ефективност, подменена е системата за отопление, ремонтирани са помещенията. В детските градини са обхванати 418 деца в 22 групи, а в общинските училища 1044 ученика от първи до дванадесети клас.

Всички деца на територията на общината имат равен достъп както до детските градини, така и до училищата.В резултат на добрата индивидуална работа с родителите на деца и ученици, чийто майчин език не е български се повишава посещаемостта им в учебните заведения – детски градини и училища. В училищата на община Каолиново процентът на отпадналите ученици е много нисък – един ученик от ОУ “Хр. Смирненски“ е заминал в чужбина. Един реинтегриран ученик в основното училище в с. Браничево. Причините за отпадане на учениците от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни - финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в чужбина или незаинтересованост от тяхна страна, липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на преподавания материал, ранно сключване на бракове и др. Набляга се на засилване на мотивацията за учене, вземат се мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Училищата и детските градини инициират различни мероприятия, свързани със спорт, култура и образование, в които се включват деца от ромски произход. Чрез тези прояви подрастващите успешно се интегрират. Активно се работи и с родителите на ромските деца и ученици, като родителите присъстват на открити уроци, тържества, концерти, награждавания от конкурси, състезания и др.

Общината ежегодно осигурява транспорта на учениците от населените места до средищните училища на територията на общината. Медицинските специалисти съвместно с класните ръководители провеждат лекции и дискусии в часа на класа за превенция на рисково поведение - агресия, насилие, отклоняващо се поведение, рисково поведение на деца и младежи.

В ЦДГ „Слънчево детство“ в с.Климент се работи по проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение. ОУ „Йордан Йовков“ - с. Браничево разполага с компютърен кабинет, напълно преоборудван с нови компютърни конфигурации в резултат на национална програма „ИКТ в училище“. В ОУ „Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово се работи по програма „Намаляване на отпадането на ромски ученици от училище „Всеки може да бъде отличник“ към Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“. В СОУ „Георги С. Раковски“ – гр. Каолиново са построени нови мултифункционални открити спортни площадки.

Във всички училища се реализира Национална програма „За по-пълно обхващане на деца и ученици в задължителна училищна възраст”, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, деца от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас” и Проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.


Приоритет „Здравеопазване”

Здравното обслужване на населението на община Каолиново се осъществява от регистрираните в РЗИ – гр.Шумен: Амбулатории за първична извънболнична помощ – 3 броя, Амбулатория за първична дентална помощ – 2 броя, Медицински център и Център за спешна медицинска помощ. Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места. Заболеваемостта е голяма и нарастващите здравни нужди на населението не могат да бъдат посрещнати с наличния здравен персонал. При необходимост от специализирана медицинска помощ, болните са принудени да пътуват до здравните заведения в съседни по-близки или далечни градове. Пациентите се насочват за хоспитализация към “МБАЛ- Шумен”АД и МБАЛ “Д-р Беров” ЕООД- Нови пазар.

Ученическото здравеопазване се осъществява от медицински персонал, назначен в училищата и детските учебни заведения. За осъществяване на дейността се използват оборудвани в учебните заведения медицински кабинети. Медицинските специалисти оказват първа долекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори.

Рисковите фактори, като високата безработица, влошената структура на доходите и потреблението, неблагоприятната околна и жилищна среда, начина на живот създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания в ромската общност. Голяма част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права.

Децата боледуват най-често от масовите инфекциозни заболявания – сезонни грипове и вируси, изкривявания на опорно-двигателната система, късогледство и затлъстяване. Затлъстяването в ранна детска възраст неминуемо води след себе си тежки последствия, свързани със заболявания от диабет, хипертония и др.

Проблем сред ромската общност е недостатъчното обхващане на децата със задължителните имунизации, съгласно Националния имунизационен календар и свързаните с това случаи на заболявания.
Приоритет „Заетост”

Общият брой безработни на територията на община Каолиново към 31.12. 2015 г. е 2436 души, като процента на безработните остава много висок – 59,4%. От безработните самоопределили се като роми са 305 лица.

Голям е дялът на безработните от ромски произход. Това се дължи основно на ниска конкурентоспособност, поради ниска образователна степен и/или липса на професионална квалификация. Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.

Основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския социален фонд.
Приоритет „Жилищни условия”

В община Каолиново жилищата на значителна част от ромите са сравнително благоустроени, притежават стандартните елементи – електричество и вода. Голяма част от ромското население живее и работи извън страната. Завърналите се роми видимо подобряват и благоустрояват жилищата си, като около 80% от ромите поддържат жилищата си в много добро състояние. Около 15% от тази група обитават примитивни жилища с изключително лоши битови и санитарно-хигиенни условия. Ромите и други граждани в уязвимо социално положение, които нямат жилище или домовете им са застрашени от срутване, са настанени в общински жилища. Към момента повечето наематели на общинските жилища от ромски произход са с нередовни и много ниски доходи, което е проблем за събирането на дължимите наеми и такси.

При крайна необходимост, с решения на Общинския съвет, са отпускат еднократни помощи на нуждаещи се лица /включително и роми/ с цел подобряване на жилищните условия или частичен ремонт на пострадали по различни причини жилищни постройки.

Общински съвет Каолиново е приел Наредба № 10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд. Съгласно Наредбата се извършва картотекиране на лица крайно нуждаещи се от жилища.
Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Един от главните приоритети в дейността на общинското ръководство е гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред и недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа.

В тясна връзка с РУП на МВР гр.Каолиново работи и МКБППМН. Разглеждат се възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБ ППМН, с оглед поправяне и превъзпитание към спазване на законите и добрите нрави, и с цел предупредително въздействие и отнемане на възможността на непълнолетните и малолетните да участват в други последващи противообществени прояви.

Общински съвет Каолиново е приел Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Каолиново, която има за цел да осигури спокойствие на гражданите, спазване върховенството на закона, зачитане на правата и собствеността на гражданите. Във връзка с различни сезонни или кампанийни мероприятия и събития се издават съответните заповеди от кмета на общината, гарантиращи опазването на обществения ред.

Върховенството на закона се прилага ефективно без оглед етнически произход или други белези, идентифициращи различията между хората.
Приоритет „Култура и медии”

На територията на Община Каолиново развиват дейността си 12 читалища, които задоволяват потребностите на населението, свързани с развитие и запазване на обичаите и традициите на българския народ. Дейностите, които се развиват в читалищата са насочени към уреждане и поддържане на библиотеки, читални; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на кръжоци, курсове, клубове; организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания; предоставяне на компютърни и интернет услуги.

В малките населени места в общината, където няма училища, читалищата се превръщат в единствените източници за информация. В Народно читалище „Просвета-1934” гр.Каолиново с доставените през 2010 година 6 нови компютри по Програма „Глобални библиотеки - България”, финансирана от фондация „Мелинда и Бил Гейтс", младежите имат възможност да ползват Интернет ресурси, пряко свързани с образователните и информационните им потребности. Традиционно се отбелязват селищни, национални и религиозни празници. Етническите групи на принципа на равнопоставеност вземат активно участие в културните събития.ОБЩИНА СМЯДОВО
Приоритет „Образование“

В община Смядово учениците от ромски произход учат в общообразователни училища задно с останалите ученици в общината. По същия начин стои въпроса и с детските заведения в общината. Беседите в часовете на класа, сиповете по ромски фолклор, дейността на класните ръководители, обществени възпитатели и МКБППМН са свели до минимум преждевременното отпадане от училище на ученици от ромски произход. През изминалата 2015 г. са направени подобрения на материално техническите бази на училищата и детските градини. Закупени са фитнес уреди , които са поставени в двора на училището в гр. Смядово и са на разположение както на учащите така и на неучащите.

Реализира се проект „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”, който е насочен изцяло към деца от ромската общност. Проекта се реализира в Община Смядово, финансиран от Норвежкия фонд през цялата 2015 г. и първите четири месеца на 2016 г.

През изминалата 2015 г. има обхванати 8 деца подлежащи на записване в първи клас от уязвимите малцинствени групи. Отпаднало от училище за същия период има двама ученици/деца на социално слаби и необразовани родители/. 12 деца от ОДЗ „Маргаритка“ – гр. Смядово не са постъпили в първи клас поради това че са били в „чужбина или други населени места. За засилване на ангажираността на родителите към учебния процес в училище в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Смядово е изграден родителски клуб. В същото училище е създаден и Ученически парламент/съвет. ЦДГ „Радост“ с. Янково и ЦДГ „Щастливо детство“ с.Риш организират сини и зелени училища, както и еднодневни екскурзии за децата.
Приоритет „Здравеопазване“

Равен достъп на лица от ромски произход до здравните институции и безплатни профилактични прегледи.

Делът на здравно неосигурените лица от малцинствените групи в общината към момента е около 30% , другата част са в сивия сектор и са предимно сезонни работници, събирачи на билки и др.

Заболеваемостта е същата като при останалата част от населението.


Приоритет „Заетост“

През отчетния период, а също така и през предходни години, общината винаги е осигурявала равен достъп до заемане на работни места на лица от етническите малцинства. Квалифицирани работници от ромски произход не са назначавани поради факта, че такива не са били регистрирани в бюрото по труда. Ниско квалифицираните работници от ромски произход, най-вече младежи до 30 години, се назначават по ОП ”Чистота, озеленяване и благоустройство” и към програмите за временна заетост.

Общият брой на безработните в Община Смядово е 358 души – 14,6% безработица. Броят на безработните роми в общината е 50.
Приоритет „Жилищни условия“

Условията в кварталите с ромско население на територията на общината не са на добро ниво, извършват се подобрения като застилане на крайните улиците с инертни материали, където преобладава ромско население, асфалтиране на неравности. Изготвен е проект за подмяната на „В и К” инсталацията и асфалтиране на улиците, който обхваща и ромският квартал в гр. Смядово. Общината не разполага с голям брой общински жилища, но при предоставянето им на социално слаби граждани се предоставят и на лица от ромски произход


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“

През отчетения период в общинската комисия за защита от дискриминация няма подадени сигнали за дискриминация по етнически, полов и др. признаци.

Работи се за утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, включително и спорт, продължаване на традицията с включването на лица от ромски произход във футболните отбори в общината, в извънкласните училищни занимания и в самодейните състави към народните читалищата в общината.
Приоритет „Култура и медии“

Проект насочени изцяло към ромската общност:

“Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино” – проект на Община Смядово в партньорство с Община Ветрино, за обхващане на деца от задължителна предучилищна възраст, повишаване на уменията да учителите за работа с деца от малцинствените групи, стойност на проекта - 228940 евро. – изпълнява се в момента.

Популяризирането на ромския фолклор, създаването на танцова формация „Демависта” към СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Смядово, където 90% от участниците в нея са деца от етническите малцинства, ежегодното участие във фестивали и фолклорни събития допринасят за интеграционната политика.ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
Приоритет „Образование”

Община Никола Козлево разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, която е оптимална за потребностите на населението на общината – 5 училища и 7 целодневни детски градини.

Всички деца на територията на общината имат равен достъп както за детските градини, така и за училищата. През последните години е налице тенденция за повишаване на мотивацията за участие в учебно‐възпитателния процес на децата от ромски произход.

В община Никола Козлево през учебната 2014/2015г. са отпаднали трима ученици и са реинтегрирани две деца от ромски произход. Като проблем се отчита непълното обхващане на 5 и 6 годишните деца – в ЦДГ „Радост“ – с. Пет Могили са обхванати 80% от децата в тази възрастова група.

Изпълнява се проект „Общностен център за развитие“ на община Никола Козлево към сдружение „ Център за местни и регионални политики за ранно отпадане от училище“. На територията на община Н. Козлево, РФ „Искра“, съвместно с ТСА, продължава да осъществява проект „Готови за училище“.Сподели с приятели:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница