Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница99/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102
Приоритет „Здравеопазване”

Здравеопазването в община Никола Козлево не е в добро състояние. Индивидуалните практики обслужват изцяло населението, но спешната помощ не е на добро ниво.

Ученическото здравеопазване се осъществява от медицински персонал, назначен в училищата и детските учебни заведения. За осъществяване на дейността се използват оборудвани в учебните заведения медицински кабинети.
Приоритет „Заетост”

Общият брой безработни на територията на община Никола Козлево към 31.12.2015 г. е 1388 души – 648 мъже и 740 жени – 61,3 % безработица - най-висок за областта. От безработните самоопределили се като роми са 320 лица. Основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския социален фонд, но имащи временен характер.


Приоритет „Жилищни условия”

В община Никола Козлево жилищата на значителна част от ромите са сравнително благоустроени, притежават стандартните елементи – електричество и вода. Голяма част от ромското население живее и работи извън страната. Завърналите се роми видимо подобряват и благоустрояват жилищата си, като около 80% от тях поддържат жилищата си в много добро състояние и обръщат внимание на санитарно-хигиенните условия в домовете си.


Приоритет „Култура и медии”

На територията на Община Никола Козлево развиват дейността си 9 читалища, които задоволяват потребностите на населението, свързани с развитие и запазване на обичаите и традициите на българския народ. Дейностите, които се развиват в читалищата са насочени към уреждане и поддържане на библиотеки, читални; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на кръжоци, курсове, клубове; организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания; предоставяне на компютърни и интернет услуги.


ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Приоритет „Образование”

Община Върбица разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, която е оптимална за потребностите на населението на общината – 6 училища и 12 целодневни детски градини. Материално-техническата база на учебните заведения е значително подобрена, като са внедрени мерки за енергийна ефективност, подменена е системата за отопление, ремонтирани са помещенията. В детските градини са обхванати 335 деца в 19 групи, а в общинските училища 912 ученика от първи до дванадесети клас.

Всички деца на територията на общината имат равен достъп до качествено образование, както за детските градини, така и за училищата. В резултат на добрата индивидуална работа с родителите на деца и ученици, чийто майчин език не е български се повишава посещаемостта им в учебните заведения – детски градини и училища, чрез различни форми на обучение и участие в проекти. В училищата на община Върбица процентът на отпадналите ученици за миналата учебна година е почти нулев – един отпаднал ученик от с. Тушовица. Финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в чужбина или незаинтересованост от тяхна страна, липса на мотивация за учене в децата, затруднения при изучаването на преподавания материал, ранно сключване на бракове и други – са част от проблемите, водещи до отпадането на ученици от образователната система. Вземат се мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Училищата и детските градини инициират различни мероприятия, свързани със спорт, култура и образование, участие в проекти, в които активно се включват деца от ромски произход, както и родителите им. Чрез тези прояви подрастващите успешно се интегрират.

Общината ежегодно осигурява транспорта на учениците от населените места до средищните училища на територията на общината. Медицинските специалисти съвместно с класните ръководители провеждат лекции и дискусии в часа на класа за превенция на рисково поведение - агресия, насилие, отклоняващо се поведение и др.

Във всички училища се реализира Национална програма „За по-пълно обхващане на деца и ученици в задължителна училищна възраст”, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, деца от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас” и Проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

В детските градини се предлагат безплатно плодове и зеленчуци по схема ,,Училищен плод”.За засилване на ангажираността на родителите към учебния процес в училище в ОУ „Васил Левски“ с. Иваново е изграден родителски клуб.
Приоритет „Здравеопазване”

Здравното обслужване на населението на община Върбица се осъществява от регистрираните в РЗИ – гр.Шумен: Амбулатории за първична извънболнична помощ – 4 броя, Амбулатория за първична дентална помощ – 2 броя и Център за спешна медицинска помощ. Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места. При необходимост от специализирана медицинска помощ, болните са принудени да пътуват до здравните заведения в съседни по-близки или далечни градове. Пациентите се насочват за хоспитализация към “МБАЛ- Шумен”АД и МБАЛ -ЕООД- Велики Преслав.

Ученическото здравеопазване се осъществява от медицински персонал, назначен в училищата и детските учебни заведения. За осъществяване на дейността се използват оборудвани в учебните заведения медицински кабинети. Медицинските специалисти оказват първа долекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори.

Голяма част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. Рискови фактори като високата безработица, влошената структура на доходите и потреблението, неблагоприятната околна и жилищна среда, начинът на живот създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. Подрастващите боледуват най-често от масовите инфекциозни заболявания – сезонни грипове и вируси, изкривявания на опорно-двигателната система, късогледство и затлъстяване, което неминуемо води след себе си тежки последствия като заболяване от диабет, хипертония и др.

Проблем сред ромската общност е недостатъчното обхващане на децата със задължителните имунизации съгласно Националния имунизационен календар и свързаните с това случаи на заболявания.

Приоритет „Заетост”

1264 са безработните лица към 31.12.2015 г., като икономически активните са 3114. 40,60% е безработицата на територията на общината. Голям е делът на безработните лица от ромски произход. Това се дължи основно на ниска конкурентоспособност, поради ниска образователна степен и/или липса на професионална квалификация. Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.

Основната алтернатива за реализация на лицата от ромския етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския социален фонд.
Приоритет „Жилищни условия”

Голяма част от икономически активното ромско население живее и работи извън страната. Завърналите се роми видимо подобряват и благоустрояват жилищата си и около 85% от ромите ги поддържат в много добро състояние и обръщат внимание на санитарно-хигиенните условия в домовете си. Около 15% от тази група обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. Ромите и други граждани в уязвимо социално положение, които нямат жилище или домовете им са застрашени от срутване, са настанени в общински жилища. При крайна необходимост, с решения на Общинския съвет, се отпускат еднократни помощи на нуждаещи се лица /включително и роми/, с цел подобряване на жилищните условия или частичен ремонт на пострадали по различни причини жилищни постройки.

Общински съвет Върбица е приел Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд. Съгласно Наредбата се извършва картотекиране на лица крайно нуждаещи се от жилища.
Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Един от главните приоритети в дейността на общинското ръководство е гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред и недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа.

В тясна връзка с РУП на МВР гр.Върбица работи и МКБППМН. Разглеждат се възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки съгласно ЗБ ППМН, с оглед поправяне и превъзпитание към спазване на законите и добрите нрави, и с цел предупредително въздействие и отнемане на възможността на непълнолетните и малолетните да участват в други последващи противообществени прояви.

Общински съвет Върбица е приел Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Върбица, която има за цел да осигури спокойствие на гражданите, спазване върховенството на закона, зачитане на правата и собствеността на гражданите. Във връзка с различни сезонни или кампанийни мероприятия и събития се издават съответните заповеди от кмета на общината, гарантиращи опазването на обществения ред.

Върховенството на закона се прилага ефективно без оглед етнически произход или други белези, идентифициращи различията между хората.
Приоритет „Култура и медии”

На територията на Община Върбица развиват дейността си 9 читалища, които се грижат за развитието и запазването на обичаите и традициите. Дейностите, които се развиват в читалищата са насочени към уреждане и поддържане на библиотеки, читални; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на кръжоци, курсове, клубове; организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания; предоставяне на компютърни и интернет услуги.

В малките населени места в общината, където няма училища, читалищата се превръщат в единствените източници за информация. В НЧ „Просвета-1871” гр.Върбица, НЧ ,,Христо Ботев – 1923” с. Бяла река, НЧ ,,Просвета – 1930”с. Нова Бяла река са доставени през 2010 година нови компютри по Програма „Глобални библиотеки - България”, финансирана от фондация „Мелинда и Бил Гейтс". Благодарение на това младежите имат възможност да ползват интернет ресурси, пряко свързани с образователните и информационните им потребности. Традиционно се отбелязват селищни, национални и религиозни празници. Етническите групи, на принципа на равнопоставеност, вземат активно участие в културните събития, заложени в културния календар на общината.
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Приоритет „Образование“

На територията на община Нови пазар има осем общински училища.

Повишаването на образователното ниво на ромите в Община Нови пазар е ключово средство за тяхната интеграция в икономическия и обществено-политическия живот.Образователната интеграция в голяма степен определя интеграцията на пазара на труда, повишаването на здравния статус и подобряването на жилищните условия на ромите. Понастоящем образователното ниво на повечето от ромите в община Нови пазар е на задоволително ниво. Обхванатите и задържани ромски деца и ученици в образователната система за 2015 г. са 30. Данните сочат, обаче, запазване на тенденцията много млади роми да остават без подходящо образование, рано да напускат училище, или да не тръгват на училище, което поставя пред тях редица бариери при включването им в пазара на труда. Налице са следните проблеми и предизвикателства:

- отпадане на ученици от училище – шест от ОУ „Н. Й. Вапцаров".

- Недостатъчен е броят на ромските младежи, които се обучават в средните училища и университети, но факт е, че вече има такива със средно и дори с висше образование.

Фактори, причина за ранното напускане на образователната система са: голям брой безпричинни отсъствия от учебни занятия, ниска успеваемост в провеждане на образователно- възпитателния процес, недостатъчно владеене на български език и най-вече неангажираност на родителите. Те не оказват необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите към по-добро образование като необходима предпоставка към по-добро бъдеще – социална, трудова реализация и т.

Активно се работи в посока:


 • Пълно обхващане и задържане на ромските деца в училище, намаляване броя на отпадналите. За целта се предприемат серия от мерки, както и механизми за работа с родителите на тези деца.

 • Гарантира се правото на равен достъп до качествено образование,включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища. По пълен обхват в целодневни детски градини на деца, които не владеят български език и нямат готовност за целодневна организация на учебния процес. Прилагане на програми за професионална класификация на младежи.

 • Привличане на родителите в училищния живот чрез съвместни мероприятия. ограмотяване на неграмотни и малограмотни. Повишаване на класификацията на учителския персонал, работещ с ромски деца.

 • Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход, включване на разпоредби в правилниците на детските градини, училища, ОДК, СКЦ.

 • Включване на деца и ученици от етнически малцинства в извън класни и извън училищни дейности, курсове, СИП, спортни клубове.

 • Въвеждане на практиката на образователен медиатор в системата на подготвителния клас за по-добра комуникация с родители и тяхното убеждаване за редовното посещение на учебните занимания от децата им.

 • Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението, отпаднали от училище. Целта е тяхната реинтеграция – трима реинтегрирани в училище.

През изтеклата година на територията на гр. Нови пазар бе реализиран проект по ОП”РЧР” към МОН „ Заедно можем да творим чудеса” по схема „ Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, чието изпълнение доведе до увеличаване броя на ромските деца, които са обхванати в учебния процес и по-голяма ангажираност на родителите в училищния живот. Активно се работи по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ и по проект „Готови за училище“ на РФ „Искра“, съвместно с ТСА – ЦДГ „Звънче“ – с. Стоян Михайловски. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Нови пазар взе участие във проект „Заедно можем да творим чудеса“ през 2015г. Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нови пазар изгради перспективни партньорства с неправителствени организации с цел подобряване капацитета на училището за работа по мултикултурното възпитание.

В ОУ „Св. Климент Охридски“ – с.Стоян Михайловски, ОУ „Васил Левски“ – с. Мировци, ОУ „Пенчо Славейков“- с.Марково и ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Нови пазар се работи по програма „Намаляване на отпадането на ромски ученици от училище „Всеки може да бъде отличник“ към Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“.Приоритет „Здравеопазване“

Наблюдават се негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на лицата от ромски произход: висока заболеваемост, висока смъртност, ниска продължителност на живот и здравно неосигурени лица. Проблемите се усложняват от затруднения достъп до качествени здравни услуги, както и от изключването от здравноосигурителната система на много от ромите. Здравно неосигурените лица през 2015 година в общината възлизат на около 30% от общото население по данни на личните лекари - надхвърля 6 600 души. Броят на непълнолетните майки за 2015 г. е 12 за община Нови пазар

За да се преодолеят посочените негативни тенденции Община Нови пазар предприе следните мерки:

- Осигуряване на достъп до здравни услуги на лица в неравностойно положение разширяване и активизиране на дейността.

- Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване. Репродуктивно здраве на здравно неосигурените. Проследяване на изпълнението на препоръките и предписанията от лекарските прегледи.

- Осигуряване достъп на семействата с малки деца в риск до здравеопазване и ранно детско развитие, откриване и посещения на бременни жени сред ромските семейства, чрез СКЦ и Центъра за детско и майчино здраве към Уницеф.

- Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата в
неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Обхващане на групи от ромската общност в профилактични програми, профилактични имунизации , участие в кампании за имунизации сред рискови семейства и тясна връзка с личните лекари.

- Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната


система. Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и в
общността (здравно-социални центрове и др.).

В здравната мрежа на община Нови пазар работят различни по вид и структура лечебни заведения, които оказват медицинска помощ съгласно своята регистрация по Закона за лечебните заведения. Към настоящия момент на територията на общината има регистрирани 9 практики на общопрактикуващи лекари. Регистрираните дентални лекари са 10, специализираната извън болнична медицинска помощ е представена от 12 индивидуални и една групова практика /Медицински център/. Медико диагностична лаборатория е една, аптеки обслужващи населението са общо 6. Здравни заведения по Закона за здравето и свързани с детското здравеопазване са и функциониращите в училищата и детските градини здравни кабинети, в които работят 10 здравни специалисти. На територията на града функционират 1 детска ясла и 1 детска млечна кухня.

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните тенденции: по отношение на бременността – бременните жени се картотекират непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни, което предполага раждането на дете в риск. Броят на непълнолетните майки за 2015 г. е 12. Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. Делът на здравно неосигурените в общината, по данни на личните лекари, надхвърля 6 600 души, което е около 30% от населението. Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на децата при дентален лекар. Необходимо е да се помисли за възможности да се разкрият временни кабинети за профилактика на зъбите към детските заведения. Голяма част от заболяванията са в резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност.

На територията на общината работи един здравен медиатор. Предстои назначаване на още един, за който към настоящият момент тече подбор.

Общите изводи са, че хигиенните навици са в основата на здравното състояние на ромското население в община Нови пазар. Проблемни са както хигиенните родителски практики, така и хигиенно–жилищните норми на населението от ромския етнос. Акцент в плана е поставен на детските имунизации и на превантивните образователни мерки.

Като добра практика можем да посочим дейността на иновативната социална услуга - СКЦ, която се предоставя на територията на 4 общини. В периода на дейността на СКЦ, 97 жени са включени в програмата за „Семейно планиране“. Бяха сключени договори с двама гинеколози. Теренната работа на Центъра позволява да се идентифицират рисковите групи в общността, в повечето случаи в маргинализираните общности, което дава предимство на СКЦ да се изгради доверителна връзка с населението и води до включването на жените от рисковите групи в програмата.Приоритет „Заетост

Икономическата криза се отразява и върху икономиката на гр. Нови пазар и засяга цялото население на общината и най-вече ромите. Понастоящем голяма част от тях са безработни. Безработицата към 31.12.2015 година в общината възлиза на 19,10 % - 1315 лица. Голям е броят на безработните роми, които не са регистрирани в Бюрото по труда и не търсят активно работа. В повечето случаи нямат придобита степен на професионална квалификация (въпреки, че притежават съответните професионални умения), което затруднява тяхното наемане.

За преодоляване на тежките проблеми в сферата на заетостта сред ромите са предприети целенасочени мерки като:

- Осигуряване достъп на ромите до пазара на труда и до различни


инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и
преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съответствие с
професии, търсени на пазара на труда. Мотивиране на неактивни лица за регистрация в Бюрата по труда и включване в програми за заетост. Професионално ориентиране, квалификация на ниско квалифицирани кадри както и повишаване на уменията за търсене на работа.

- Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица


за ключови компетентности. Професионална квалификация на ромите: ще бъдат предприети мерки за включване на по-голям брой роми в програми за професионална квалификация и придобиване на степен.

- Насърчаване на предприемачеството, като са предприети мерки за включване на роми в програми за развитие на собствен бизнес, за предоставяне на консултантски услуги за развитие на собствен бизнес и др.

- Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата
реализация на ромите.

- Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в


активна трудова възраст заедно с представители на работодателите,
синдикатите, общините и организациите на ромската общност.

- Активизиране на продължително безработни и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на трудовото медиаторство.

За изпълнението на тези мерки Община Нови пазар се включва активно в програмите на МТСП и кандидатства по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Относителният дял на жените роми в структурата на безработица е по-голям в сравнение с групата на мъжете роми. Устройването на работа на лицата, без образование и квалификация, в повечето случаи е възможно само чрез субсидирани работни места. Това са предимно лица от ромски произход. Майките с деца до 3 годишна възраст, както и хората с увреждания трудно намират реализация, особено, ако са от ромски произход. Забелязва се тенденция на увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар. Нивото на образование е фактор при съкращения, по-бързо се освобождават тези с по-ниско нива на образование.

Дирекция Бюро по труда – Нови пазар активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Това дава положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща голяма част от рисковите групи. Във връзка с реализирането на редица програми през последните няколко години, Община Нови пазар се явява най-големия работодател на своята територия по отношение на ромите и постоянно търси възможности за разнообразяване на предложенията – съзвучни с икономическите възможности на общината.
Приоритет „ Жилищни условия“

Жилищните условия и инфраструктурата в ромския квартал на гр. Нови пазар и селата са в добро състояние. Като основни цели се поставят:

Община Нови пазар е реализирала проект по ОП ”Околна среда” „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВИ реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар”. Квартал „Дружба” без улица „Янаки Вергиев” бе включен в него, чрез частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопреносна мрежа.

Работи се за извършване актуализации на подробни устройствени планове на съществуващи терени. Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Общината. Изменение на действащия ПУП. Отстъпване на право на строеж.


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“

Като основна цел на този приоритет е гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи. Обучение на мултикултурен диалог на представители на местната администрация и запознаване с рамковата програма, популяризиране на дейността на регионалното представителство на комисията за защита от дискриминация.

Работи се и за:

- Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане


на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения
живот.

- Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на


дискриминационни нагласи. Заедно празнуване на всички празници без значение на етнос и народност.

- Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез различни


форми, вкл. и спорт. Изграждане на футболни отбори от различни етноси.

- Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени.


Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и
икономическо участие в обществения живот, срещи с ромските жени и тяхното включване в различни мероприятия.

- Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства.


Подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата, като родителите се включват в различни мероприятия, кръгли маси и др.

- Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза,основани на етническа принадлежност.


Приоритет „Култура и медии“

Основната цел е създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество. Разширяване на фолклорни групи и кръжоци на ромската общност /ученици/, участие на творчески формации на етносите, национални събори и етно-фестивали. Участие на деца в различни ателиета – 50 деца. Отбелязване на международния ден на ромите 8 април, Тодоров ден /конни състезания/ и отбелязването на религиозните, традиционни и др. празници. Участници деца - 120 . Откриване на талантливи деца сред общността чрез организиране на школи по изкуство, развиване на традиционни занаяти и провеждането на изложби – базар „Ромапрайт“.

През 2015 година община Нови пазар бе включена в проект „РОМАКТ”.
ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Приоритет „Образование”

В община Венец функционират 3 училища /1 средно общообразователно и 2 основни/. Основните училища са в селата Изгрев и Ясенково. Единственото средно училище на територията на общината се намира в общинския център с.Венец. СОУ “Н. Й. Вапцаров” предлага образователни услуги на ученици от останалите населени места в общината.

Общият брой ученици, които се обучават в училищата е 540. В осемте детски градини, обхващащи в голяма степен децата, живеещи в общината се възпитават и обучават 213 деца в предучилищна възраст.

Всички деца на територията на общината имат равен достъп както за детските градини, така и за училищата. Отпадналите ученици за миналата учебна година са трима от СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Венец. Причините за отпадане на учениците от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни, също така и финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в чужбина, незаинтересованост, липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на преподавания материал, ранно сключване на бракове и др. Активно се работи за засилване на мотивацията за учене, вземат се мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Училищата и детските градини инициират различни мероприятия, свързани със спорт, култура и образование, в които се включват деца от ромски произход. Чрез тези прояви подрастващите успешно се интегрират и получават за изявите си редица отличия. Активно се работи и с родителите на ромските деца и ученици. Родители присъстват на открити уроци, тържества, концерти, награждавания от конкурси, състезания и др.

Общината ежегодно осигурява транспорта на учениците от населените места до единственото средищно училище на територията на общината – СОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Венец. Медицинските специалисти съвместно с класните ръководители провеждат лекции и дискусии в часа на класа за превенция на рисково поведение - агресия, насилие, отклоняващо се поведение и др.

Във всички училища се реализира Национална програма за „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, деца от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас” и Проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. В ЦДГ „Радост“ – с. Ясенково се работи по проект „Европейски деца, ученици от 21 век“.


Приоритет „Здравеопазване”

На територията на общината общопрактикуващите лекари са 4, от които 3-ма са с индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и един за първична дентална помощ (ПДП).

Населението не е много добре обезпечено с лекари, което от своя страна води до много сериозни социални и икономически негативи. Средно на един лекар в общината се падат 2 357 души, което е значително висок показател от този на областта – 1 582 души на един лекар. Най-близката болница е в гр. Шумен, което е признак за ниско качество на предлаганите здравни услуги в общината.

В общината има Център за спешна медицинска помощ “ФАР”. Специализираните медицински прегледи и болничното лечение на населението се осъществяват в областния център гр.Шумен.

За училищното здравеопазване се грижат 4 медицински специалисти. Те осъществяват профилактични дейности за преодоляване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни заболявания в детските градини и училищата. Наблюдават физическото развитие и определят физическата дееспособност на децата и учениците.

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Рисковите фактори, като високата безработица, влошената структура на доходите и потреблението, неблагоприятната околна и жилищна среда, начина на живот създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. Голяма част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права.

Децата боледуват най-често от масовите инфекциозни заболявания – сезонни грипове и вируси, изкривявания на опорно-двигателната система, късогледство и затлъстяване. Затлъстяването в ранна детска възраст неминуемо води след себе си тежки последствия, свързани със заболявания от диабет, хипертония и др.

Проблем сред ромската общност е недостатъчното обхващане на децата със задължителните имунизации съгласно Националния имунизационен календар и свързаните с това случаи на заболявания.
Приоритет „Заетост”

Общият брой безработни на територията на община Венец към 31.12.2015 г. е 1267 души, при 2072 икономически активно население. От безработните самоопределили се като роми са 184 лица. Процентът на безработицата остава много висок – 61,1%.

Голям дял на безработни в общината се наблюдава сред ромското население. Това се дължи основно на ниска конкурентоспособност, поради ниска образователна степен и/или липса на професионална квалификация. Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.

Основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския социален фонд, които имат временен характер.
Приоритет „Жилищни условия”

Жилищните условия и инфраструктурата в населените места с компактно ромско население в Община Венец са в задоволително състояние.

В предвидените за изработване на общи устройствени планове във всички населени места на територията на община Венец се предвижда да се отредят нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали.

Община Венец има проектна готовност за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за подобряване на инфраструктурата на населените места с преобладаващо ромско население.През 2015 г. Община Венец изпълни проект „Подобряване на уличните настилки в населените места на Община Венец” по Програма за развитие на селските райони. Проектът включва реконструкция на 3 улици в с.Черноглавци, което е с преобладаващо ромско население.

При крайна необходимост с решения на Общинския съвет са отпускат еднократни помощи на нуждаещи се лица /включително и роми/, с цел подобряване на жилищните условия или частичен ремонт на пострадали по различни причини жилищни постройки.


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Община Венец полага усилия за утвърждаване на толерантни междуетнически отношения.Един от главните приоритети в дейността на общинското ръководство е гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред и недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа.

Върховенството на закона се прилага ефективно без оглед етнически произход или други идентифициращи различията между хората белези.
Приоритет „Култура и медии”

На територията на Община Венец развиват дейността си 9 читалища, които задоволяват потребностите на населението, свързани с развитие и запазване на обичаите и традициите на българския народ. Дейностите, които се развиват в читалищата са насочени към уреждане и поддържане на библиотеки, читални; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на кръжоци, курсове, клубове; организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания; предоставяне на компютърни и интернет услуги.

В малките населени места в общината, където няма училища, читалищата се превръщат в единствените източници за информация. Традиционно се отбелязват селищни, национални и религиозни празници. Етническите групи на принципа на равнопоставеност вземат активно участие в културните събития.
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Приоритет „Образование“

Във всички детски градини и училища от общината се работи по следните направления с малцинствените групи: • Максимално обхващане на подлежащите деца от ромски произход;

 • Благоприятна мултикултурна учебна среда;

 • Подобряване на материалната база на училищата и детските градини, работещи с деца от ромски произход;

 • Пълно обхващане на подлежащите за постъпване в І-ви клас деца от ромски произход в паралелки с деца от мнозинството;

 • Редовно посещаване на учебните занятия;

 • Реинтегриране на отпаднали ученици в образователната система;

 • Повишаване на броя на децата от ромски произход, посещаващи детска градина;

 • Увеличаване броя на 3-годинишните деца от ромски произход, които постъпват в детски заведения;

 • Успешна и устойчива социализация на децата от ромски произход;

 • Преодоляване на социалните пречки за отпадане на деца от социално слаби семейства;

 • Осигуряване на благоприятна учебна среда през целия ден за постигане на добри резултати в училище;

 • Повишаване нивото на постиженията в училище на децата от ромски произход;

 • Намаляване броя на застрашените от отпадане ученици до минимум;

 • Толерантно отношение между децата в детските градини и училищата;

 • Благоприятна приемна среда;

 • Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование;

 • Устойчивост на интеграцията;

 • Ангажиране на родителите към обучението на техните деца;

 • Повишен брой деца от ромски произход, които са включени в извънкласни дейности със свои връстници от мнозинството;

 • Развитие и изява на талантливи деца и ученици от ромски произход;

Училищата в село Каспичан, Марково и град Плиска успешно работят с ЦМЕДТ “Амалипе“, град Велико Търново по програма “Всеки ученик може да бъде отличник“, с цел намаляване отпадането на учениците от етническите малцинства.

По НП „Успех” в ОУ „Христо Ботев”, с. Каспичан се предоставя възможност за придобиване на Свидетелство за завършена основна степен на образование за отпаднали преди години ученици.

На територията на всички училища от Общината се реализира проект „С грижа за всеки ученик”. Предоставя се възможност за по–лесно усвояване на българския език и адаптиране към училище.

Предоставя се възможност за целодневно обгрижване – хранене, транспорт, медицинско обслужване, по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

С децата със специални образователни потребности работят ресурсни учители.

С цел повишаване броя на учениците от ромски произход, завършващи средно образование, в СОУ „П. Волов” гр. Каспичан ежегодно се провеждат курсове със завършващите дванадесети клас, по избор на учениците, с професионална насоченост.

Отпадналите от училище деца за 2015 година са 2, едно от СОУ “Панайот Волов“, град Каспичан – небрежно отношение към учебния процес, и едно от ОУ“ Св. Паисий Хилендарски“, град Плиска – родителите заминават в чужбина. Реинтегрирана е една ученичка в СОУ „Панайот Волов“ – гр. Каспичан.

Обхванати деца в детските градини, подлежащи на записване в първи клас са 53, като около половината от тях са от ромски произход.
Приоритет „Здравеопазване“

Дейностите по направление Здравеопазване се осъществяват от Общинска администрация, здравен медиатор и медицински специалисти в детските и учебни заведения. През отчетния период са извършени следните мероприятия:

1. Със съдействието на Семейно консултативен център – Нови пазар са проведени гинекологични прегледи на 15 здравно неосигурени и бременни жени.

2. С оглед на семейно планиране и предпазване от нежелана бременност са проведени интервенции за поставяне на спирали на многодетни майки.

3. Съдействие за явяване пред ТЕЛК на деца от многодетни семейства.

4. Текущата ежедневна работа на здравния медиатор е свързана с решаване на казуси от здравен и социален характер: консултации, подготовка на документи и т.н.;

5. Ежегодно с решение на Общински съвет – Каспичан се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на Общината на крайно нуждаещи се лица и семейства при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности.

6. Осъществяват се разяснителни дейности за информиране на ромите за правата и задълженията им като здравноосигурени лица, за подобряване на здравните нагласи и поведение, повишаване на здравната информираност и ефекта от нея за подобряване на достъпа до здравни услуги.

7. Осигуряване на хуманизирани млека, облекла и одеяла на новородени в многодетни семейства в социален и здравен риск със съдействието на БЧК.

8. Провеждане на разяснителни кампании за активиране на родителите и общността при провеждане на имунизационни кампании за деца.

9. Оказване на съдействие от страна на здравния медиатор на социалните служби и общопрактикуващите лекари: придружаване на болните до здравното заведение, разясняване на правата им, информиране за предстояща имунизация, информиране при профилактични прегледи, разясняване на правата съгласно Закона за социално подпомагане/ЗСП/ и Правилника за прилагане на ЗСП, съдействие за попълване на документи и представянето им пред социалните служби.

10. Раздаване на информационни материали относно сексуалната и здравна култура, осигурени от Националната здравна мрежа.

11. Провеждане на беседи от здравните специалисти в детските и учебни заведения, както и от здравния медиатор за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, за предимствата на здравословния начин на живот и безопасен секс.

12. Организиране на профилактични прегледи за остеопороза.

13. Изготвяне на табла и изнесени презентации на здравна тема в детските и учебни заведения на територията на общината за деца и родители с цел повишаване на здравната култура.

14. Провеждане на акция по кръводаряване.

Масовото и дълбоко обедняване, високата безработица, неблагоприятната околна и жилищна среда, в която живеят голяма част от ромите в някои населени места в община Каспичан, повишават вероятността от възникване на заболявания. Върху здравното състояние на лицата от ромски произход, косвено влияние оказва и по-ниското им образователно равнище. Голяма част от ромите са здравно неосигурени. По-къса е средната продължителност на живот сред ромската общност. Проблем сред ромската общност е недостатъчното обхващане на децата със задължителните имунизации съгласно Националния имунизационен календар и свързаните с това случаи на заболявания. Съществува и необходимост от реализация на програми и проекти в областта на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве сред ромите.

По официални данни, майките от ромски произход, под 18 годишна възраст са около 10, като с част от тях работи ОЗД Каспичан.Приоритет „Заетост“

Хората от ромски произход са с най-неизгодно положение на пазара на труда, тъй като голяма част от тях са неграмотни или с ниска степен на образование, без квалификация и професионални умения, което допълнително затруднява реализирането им и ги поставя в изключителна бедност и крайно лоши битови условия. Сред тях не се наблюдава миграция с цел работа. Голям процент от ромите са заети в сферата на чистотата. Официално регистрирани като безработни в Бюрото по труда, самоопределили се за роми са около 100 лица. Много от трайно безработните не са регистрирани като такива, поради факта че излизат зад граница и биват наказани от ДБТ, а много от младите раждат деца в чужбина, и обхващат системата за социални и детски добавки в чужбина.Общия брой на безработните на територията на Каспичан е 685 души. Процентът на безработица е 23,7%.


Приоритет „Жилищни условия“

Обособени ромски махали има в селата Каспичан /където ромите преобладават, като заемат около 80% от общия брой на населеното място/, Марково и Златна нива/ като ромите се различават помежду си по ред показатели - образование, здравеопазване, традиции и култура, жилищни условия/.

Част от населението от ромски произход в трудоспособна възраст през последните 10 години се е ориентирало на работа в чужбина. Много често работещите в чужбина издържат останалата част от семействата си в България. Те живеят в масивни сгради и децата им посещават редовно училище. Но по-голямата част от ромското население, особено в село Марково е с много лоши битови условия, без канализации, инфраструктурна мрежа и хигиенни навици. От там са и по-голямата част от учащите, които посещават средното училище в град Каспичан.

Към момента броят на настанените наематели в общински жилища е 11. Всички желаещи кандидатстват съобразно общите условия на Наредбата за отдаване под наем на общински жилища. Няма данни за произхода на лицата, тъй като към момента на кандидатстване не се изисква информация за самоопределяне по етническа принадлежност. Много ромски семейства обитават жилища, които не отговарят на елементарните жилищни стандарти. От 330 жилищни сгради, обитавани от роми, 165 не отговарят на жилищните стандарти. Налице е пренаселеност на жилищата, най-вече в махалите.

През 2015 година започна подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура, както и рехабилитация на пътища и улици в махалите.
Приоритет „Върховенство на закона и недискриминацията“

Превантивна работа на полицията и обществеността, провеждане на работни срещи срещу разпространението на наркотици в ромския квартал; обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата; усилване на дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността или НПО в комисията.


Приоритет „Култура и медии“

В Община Каспичан се създават условия за съхраняване на етнокултурната идентичност на малцинствата и за интеркултурно възпитание. Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци.

За осъществяване на тази цел Община Каспичан и читалищата работят за популяризиране на културната идентичност на различните малцинства чрез различни проекти, чествания и създаване на състави по фолклор на етническите малцинства. Такива състави има в НЧ „Хр.Ботев – 1892” – с. Марково, НЧ „Васил Левски – 1924”с. Върбяне, НЧ „Христо Ботев - 1896”- с. Каспичан и НЧ „Васил Левски – 1927” – с. Златна нива

Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Каспичан.

Децата, посещаващи СИП "Ромски фолклор" към Основно училище „Хр. Ботев” – с. Каспичан и ОУ „П. Славейков” – с. Марково редовно вземат участия в концерти организирани по проекта „АМАЛИПЕ”, по който работят и двете училища.

Подкрепа на културното развитие , обредите и обичаите на хората от различен етнически произход се осъществява както по време на тържествата “Дни на моя град”, така и по време на читалищни и училищни тържества.

На малцинствените групи в община Каспичан са дадени същите възможности както на останалите, етносът не е пречка за гражданско участие.

Младите хора са тези, които най-лесно се приспособяват към променящите се условия, най-лесно възприемат нови идеи и са най-малко склонни да проявяват предразсъдъци, наследени от миналото. Младите хора имат най-големия потенциал за всякакъв вид спорт, култура, образование, което е от основно значение за интеграцията. Младите трябва да бъдат стимулирани да дават гласност на позициите си, вместо да остават безучастни. Интеграцията на малцинствата спрямо мнозинството в българското общество трябва да обхване най-вече младото поколение. Да се преодолеят разликите в етническите общности. Инициативи, като организиране на обучения, спортни и културни и образователни формати ще помогнат на редица социални проблеми, както и за осъществяването на контакти между представителите на различните етнически групи и представителите на различните институции, а също така и за създаването на добри взаимоотношения между младите хора, гражданите и администрацията.
Сподели с приятели:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница