І. обща техническа спецификация за автомобилни гумиДата02.02.2017
Размер340.55 Kb.
Размер340.55 Kb.

Приложение №1

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

І.ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ
 1. Изисквания към производителя: автомобилните гуми да са произведени от реномиран завод производител. Годината на производство на гумите – 2013-2014г.;

 2. Качество на автомобилните гуми- първо качество;

 3. Гаранция на автомобилните гуми – една година гаранция;

 4. Характеристики на автомобилните гуми: Всяка една автомобилна гума да бъде придружена с етикет, осигуряващ ясна информация за три от основните характеристики:

- Съпротивление при търкаляне;

- Сцепление на мокра настилка;  • Нива на външен шум;

5. Обозначения на гумите: марка, модел, размер , конструкция, товарен и скоростен индекс, ЕСЕ маркировка, DOT маркировка;

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЛЕТНИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ:

- гуми предназначени за експлоатация по сухи и мокри пътища до 40 градуса по Целзий;

- каучукова смес осигуряваща, максимално добро поведение при летни условия;

ІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТАВКАТА – Икономически най-изгодна оферта


ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

 1. Доставчикът доставя до кв. Нова Враждебна- БРСЦ автомобилните гуми с приемо-предавателен протокол по РУ. С наши автомобили гумите се доставят до РУ на БП;

 2. Доставчикът доставя автомобилните гуми до 30 работни дни след подписване на договора за доставка на 7 партиди, предварително подадени като заявка от съответните Регионални управления на дружеството;

 3. При установяване на доказан фабричен дефект на автомобилната гума, в рамките на 24 часа доставчика да подмени гумата с идентична.

4. В процеса на изпълнение на договора се допуска по технологични и производствени проблеми (при спиране на автомобил от движение и пускане на заместващ автомобил) да се поръчват гуми от друг размер, без да се нарушава крайната цена на сключения договор.

V. ПЛАЩАНЕТО НА ФАКТУРИРАНИТЕ ПАРТИДИ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪОТВЕТНОТО РЕГИОНАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ПОЩ ЕАД

VІ. Списък на регионалните управления и опс

РУ

Адрес

Западен регион-

София


1081 София, ул. "Владайска" № 33

ОПС Видин

3700 Видин, ул. "Княз Алекс. Батенберг" 10

ОПС Враца

3000 Враца, ул. "Лукашов" № 1

ОПС Монтана

3400 Монтана, ул. "Любен Каравелов"№ 1а

ОПС Кюстендил

2500 Кюстендил, бул. "България" №2

ОПС Перник

2300 Перник, пл. "Кракра" № 1

ОПС София-окръг

1233 София, ул. "Клокотница" № 35-37

ОПС София-град

1081 София, ул. "Владайска" № 33

ОПС Благоевград

2700 Благоевград, пл. "Христо Ботев" № 2

Южен централен регион-

Пловдив


4000 Пловдив пл.Централен №1

ОПС Пловдив

4001 Пловдив пл.Централен №1

ОПС Хасково

6300 Хасково ул.Добруджа №14

ОПС Смолян

4700 Смолян бул."България" №18

ОПС Кърджали

6600 Кърджали бул."България" №49

ОПС Пазарджик

4400 Пазарджик ул.Екзарх Йосиф 11

Североизточен регион-

Варна


9000 Варна бул."Съборни" 42

ОПС Варна

9001 Варна бул."Съборни" 42

ОПС Добрич

9300 гр.Добрич пл.”Свобода” 7 пк.53

ОПС Търговище

7700 гр.Търговище,ул."Славейков"41

ОПС Шумен

9700 Шумен ул. "Добруджа" № 4

Югоизточен регион- Бургас

8000 Бургас, ул."Цар Петър" 2

ОПС Ст. Загора

6000 Ст. Загора ул. "Свети Княз Борис І" № 81

ОПС Сливен

8800 Сливен ул."Асеновска" 1 А

ОПС Ямбол

8600 Ямбол ул. Раковска №3

ОПС Бургас

8000 Бургас, ул."Цар Петър" 2

Северен централен регион-

Плевен


5800 гр.Плевен, ул."Хан Крум" № 3

ОПС Силистра

7500 гр. Силистра пл. "Свобода"№ 3

ОПС Русе

7000 Русе, пл."Средец" № 1

ОПС Разград

7200 гр.Разград, ул."Васил Левски" № 2

ОПС В. Търново

5000 В.Търново, ул.Христо Ботев №1

ОПС Габрово

5300 Габрово бул."Априлов" 52

ОПС Ловеч

5500 гр. Ловеч, ул."Търговска" №26

ОПС Плевен

5800 гр.Плевен, пл."Възраждане" № 3

СП “БФН”

София, ул."Хайдушка поляна" 8

СП"ИМС/БУЛПОСТ"

София, ул."Клокотница" 35-37

ЦУ

София, ул. "Акад.Ст.Младенов" 1,бл.31


  Приложение №2


СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование/ на участника :

......................................................................................................................................................2. Седалище и адрес на управление :

......................................................................................................................................................ЕИК по Търговския регистър: .............................................................

ЕИК по ЗДДС: BG .....................................................................................................................

Телефон: .....................................................................................................................................

Факс: ...........................................................................................................................................

Електронен адрес : ....................................................................................................................

3. Адрес за кореспонденция : .................................................................................................

4. Лице за контакти : ...............................................................................................................

Длъжност ..................................................................................................................................

Телефон .......................................................................................................................................

Факс ............................................................................................................................................

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка № ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Титуляр на сметката

......................................................................................................................................................

Дата: ...... 2014 г.                                                            Подпис и печат : ...........................

                                                                                                                                             /длъжност и име/

                  Образец

Приложение №3

До

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31

(наименование на участника),

регистрирарано (данни за регистрацията на участника)

представлявано от (трите имена) в качеството на (длъжност, или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК ……, регистрирано в ….……, със седалище …… и адрес на управление ……,

адрес за кореспонденция: ……,

банкови сметки: ……Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана

по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП с предмет: Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост на ,,Български пощи ЕАД”

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


            В отговор на публикувана от Вас поканата за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ……, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение, като декларираме, че:

I. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т.ч:

1. Приемаме да доставим стоките, обект на поръчката, в срок от ………………….дни (но не по – дълъг от 30 работни дни) след подписване на договора, както следва:Регионално управление

Размер на автом.гума

Брой летни гуми

1

2

5

РУ Варна

 

 

 

195/65R15

20

 

235/70/R16

4

 

 

24

РУ Плевен

 

 

 

195/65R15

36

 

205/65R15

16

 

215/70/R15

4

 

215/70R15

18

 

195/75/16С

4

 

 

78

РУ Бургас

 

 

 

185/ 65 R 14

4

 

165/ 70 R 14

4

 

195/ 70 R15

4

 

215/70/15

4

 

195/ 65 R15

16

 

195/75/16

4

 

215/75/16

6

 

 

42

РУ Запад

 

 

 

195 / 65 / R15

34

 

215 / 70 / 15С

4

 

205 / 65 / R15

4

 

235 / 70 / R16

8

 

 

50

РУ Пловдив

 

 

 

175/65/14

4

 

195/65/15

68

 

215/70/15С

16

 

235/70/16

28

 

 

116

Булпост

 

 

 

195/65/15

14

 

235/70/16

8

 

 

22

БРСЦ

 

 

 

225/75/17.5

2 предни

 

 

4 задни

 

225/75/17.5

2 предни

 

 

4 задни

 

225/75/17.5

2 предни

 

225/75/17.5

2 предни

 

 

16

ОБЩО БРОЙ ГУМИ:

348

2. Предлагаме срок в календарни дни за изплащане на фактурираните доставки на автомобилните гуми - …………… дни от датата на съответния приемно - предавателен протокол за извършената доставка.


3. Техничeско предложение на предлаганите автомобилни гуми, включващо: … **
** За доказване на съответствието на предлаганите стоки с описаното в Техническата спецификация на Възложителя участникът представя инструкции за експлоатация на български език с пълни технически данни и характеристики на автомобилните гуми.
ІI. Подизпълнители:

1. При изпълнението на поръчката ще използваме следните подизпълнители:

Наименование на подизпълнителя

Видове дейности, които подизпълнителят ще изпълнява

Дялово участие на подизпълнителя в изпълнението на обществената поръчкаIII. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, посочена в Ценовата оферта. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на [депозит на парична сумаили банкова гаранция]1. Ще осигурим валидност на банкова гаранция, когато гаранцията е под такава форма, 30 (тридесет) дни след датата на приключването на договора.

IV. Ангажираме отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да доставим стоката, обект на поръчката в съответствие с техническата спецификация, представена с документацията за участие.
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

             Образец Приложение №4

До

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31

(наименование на участника),

регистрирано (данни за регистрацията на участника)

представлявано от (трите имена) в качеството на (длъжност или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК (…), регистрирано в (…), със седалище (…) и адрес на управление (…), адрес за кореспонденция: (…),

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана

по реда на чл.101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост на ,,Български пощи” ЕАД”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознах /-ме с поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: (..............…), чрез публична покана долуподписаният/-те

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

заявяваме следното:


1. Цената за изпълнение на договора за доставка на летни автомобилни гуми е: ……………………[лв.2] без ДДС и е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

Регионално управление

Размер на автом. гума

Брой летни гуми

ед. Цена без ДДС

обща цена без ДДС

1

2

3

4

5

РУ Варна

 

 

 

 

 

195/65R15

20

 

 

 

235/70/R16

4

 

 

 

 

24

 

 

РУ Плевен

 

 

 

 

 

195/65R15

36

 

 

 

205/65R15

16

 

 

 

215/70/R15

4

 

 

 

215/70R15

18

 

 

 

195/75/16С

4

 

 

 

 

78

 

 

РУ Бургас

 

 

 

 

 

185/ 65 R 14

4

 

 

 

165/ 70 R 14

4

 

 

 

195/ 70 R15

4

 

 

 

215/70/15

4

 

 

 

195/ 65 R15

16

 

 

 

195/75/16

4

 

 

 

215/75/16

6

 

 

 

 

42

 

 

РУ Запад

 

 

 

 

 

195 / 65 / R15

34

 

 

 

215 / 70 / 15С

4

 

 

 

205 / 65 / R15

4

 

 

 

235 / 70 / R16

8

 

 

 

 

50

 

 

РУ Пловдив

 

 

 

 

 

175/65/14

4 

195/65/15

68 

215/70/15С

16 

235/70/16

28

 

 

 

 

116

 

 

Булпост

 

 

 

 

 

195/65/15

14

 

 

 

235/70/16

8

 

 

 

 

22

 

 

БРСЦ

 

 

 

 

 

225/75/17.5

2 предни

 

 

 

 

4 задни

 

 

 

225/75/17.5

2 предни

 

 

 

 

4 задни

 

 

 

225/75/17.5

2 предни

 

 

 

225/75/17.5

2 предни

 

 

 

 

16

 

 


 

 
ОБЩО БРОЙ ГУМИ:

348

 

 

Обща сума доставка на летни гуми:

Без ДДС*


2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, с изключение на случаите, посочени изрично в Договора за изпълнение на обществената поръчка и Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на раздел III от проекта на договор.

(дата) ПОДПИС

ПЕЧАТ

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

                                                                                                    Приложение №5

Проект!

ДОГОВОР
Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост на ,,Български пощи” ЕАД”

Днес, .........2014 г., в гр. София между
1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31, представлявано от ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, наричано по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

и

2. „..............................”, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК ....................., със седалище и адрес на управление: ......................................, представлявано от .................................... - .........................., наричано по - нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,


На основание чл. 101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки след възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост на ,,Български пощи ЕАД” и при условията на класираното на първо място предложение, съгласно утвърден протокол от Главен изпълнителен директор от дата ............2014 г., се сключи настоящият Договор.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ летни автомобилни гуми при цените и условията, определени в Техническите изисквания и спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – (Приложение № 1) към настоящия договор.

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора е ........ (....................), - не повече от 30 работни дни- от подписването му.

(2) Място на изпълнение на договора – гр. София, БРСЦ, кв. „Нова Враждебна”.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е .......................... (..................................) лв., съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – (Приложение № 3), която стойност включва всички разходи, без включен ДДС.

(2) Общата стойност по ал. 1 на договора е сбор от единичните цени по количествата за всеки вид и размер, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – (Приложение № 4).

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща цената в срок до ………. (……………………….) календарни дни от датата на съответния приемно - предавателен протокол за извършената доставка и срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура.

Чл. 5. (1) Плащанията се извършват в български лева по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

наименование на банката: ............................................................

IBAN: ............................................................

ВІС : ...............................(2) Плащането се извършва от ЦУ на „Български пощи" ЕАД.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. За обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение (пълно или частично, включително некачествено) или забавено изпълнение, на което и да е от задълженията по този договор, или за плащане на обезщетение при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да учреди гаранция за изпълнение.

Чл. 7. (1) За обезпечаване отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за неизпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди датата на подписване на този договор гаранция за добро изпълнение, която се задължава да поддържа валидна за целия срок на договора, увеличен с 30 (тридесет) дни, за сумата в размер на 3 (три) % от сумата на подлежащата на плащане цена без включен ДДС. В случай, че гаранцията е банкова, същата трябва да съдържа изявление на банката издател, че ще плати на „Български пощи” ЕАД сумата на дължимото плащане или на частта от него, заявена от „Български пощи” ЕАД в негово писмено искане за това плащане, въз основа на представени заедно с искането копия от банковата гаранция добро изпълнение.

(2) При удължаването срока на договора гаранцията за добро изпълнение автоматично се удължава със срока на удължението при представен акт за удължаване срока на изпълнение на договора пред банката – гарант от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост да удължи срока на банковата гаранция с нужния брой дни посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Когато гаранцията е парична сума, следва да бъде преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

Централна кооперативна банка” АД,IBAN BG67CECB97901042981001

BIC: CECBBGSF

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи 348 (триста четиридесет и осем) броя летни гуми, с размери и по предложена цена, съгласно условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи договореното количество летни гуми, като определи 7 партиди за доставка, съобразно предварително подадените заявки от съответните Регионални управления на дружеството.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (относно качество, стадий на изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на доставените 348 (триста четиридесет и осем) броя летни гуми, при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на 348 (триста четиридесет и осем) броя летни гуми, при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автомобилни гуми, съгласно Техническите изисквания и спецификации – (Приложение № 1) от настоящия договор.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави съответните автомобилни гуми в срок, съгласно чл. 2, ал. 1 от договора и на мястото по чл. 2, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автомобилните гуми в подходяща за запазването им при транспортиране и съхранение в склад опаковка.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задълженията през периода на гаранционния срок да осигурява подмяна на дефектни или неотговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобилни гуми, съгласно Техническите изисквания и спецификации – (Приложение № 1), неразделна част от този договор.

(2) Гаранционния срок започва да тече от датата на доставка, обективирана чрез приемно - предавателен протокол без възражения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай че всички гуми или част от тях проявят недостатъци в течение на посочения гаранционен срок да се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционния срок имат действие по отношение на всеки дефект, който:

1. се е проявил през периода на гаранцията

2. е възникнал по причина, която е различна от нарушение на правилата на производителя за експлоатация, съхранение и поддръжка на гумите, които са изрично обявени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в предоставената му техническа документация в качеството му на потребител.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 15. (1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на автомобилните гуми и се отразяват в приемно - предавателния протокол за извършената доставка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява липсите и/или дефекти по ал. 1 в двудневен срок от деня на подписване на приемно - предавателния протокол.

(3) Рекламации за качество ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви писмено или по факс от момента на установяването им, но не по - късно от 5 (пет) дни. Когато се установи, че доставените автомобилни гуми не отговарят на описанието в списъка по Приложение № 1 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени същите с нови, отговарящи на изискванията за качество в двудневен срок от предявяването на рекламацията.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да достави гуми, отговарящи на описанието в списъка по Приложение № 1 от договора или на предложените такива в Техническата оферта – (Приложение № 3), поради изчерпването им от пазара или поради друга основателна причина, той се задължава да достави идентични на договорените гуми по договорените в Ценовото предложение - Приложение № 4 цени. Невъзможността за доставяне на конкретните предложени автомобилни гуми следва да бъде описана, мотивирана и обоснована в писмен вид, посредством официална кореспонденция до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. При неизпълнение на задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената на неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цената на договора.

Чл. 17. При неизпълнение на задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената на неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора.

Чл. 18. При неизпълнение на задълженията си по договора или при прекратяването му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема съответните действия в своя полза по отношение на гаранцията по раздел IV на договора.

Чл. 19. Изплащането на неустойки, не лишава изправната страна по договора, да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери, на общо основание.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. По взаимно съгласие между двете страни изразено писмено;

3. Едностранно от всяка страна в случай на неизпълнение на задълженията от другата страна, продължило повече от 10 (десет) дни. Прекратяването на договора се извършва чрез отправяне на писмено предизвестие до неизправната страна;

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 21. Настоящият договорът не може да се изменя или допълва, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 ат ЗОП.

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, а споровете се решават от компетентен български съд по реда на ГПК.

Чл. 23. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени. Адресите на страните по договора са, както следва:

- на Изпълнителя: .................................

Лице за контакт: ................................., тел. ................................., факс: ................................., e - mail:

.................................

- на Възложителя: гр. София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31

Лице за контакт: ........................, тел. (02) 949 ................, факс: (02) ...................., e-mail:

.................................@bgpost.bg

Този договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, а всички приложения и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата обществена поръчка, са неделима негова част.Приложения:

 1. Технически изисквания и спецификации на Възложителя;

 2. Техническо предложение на Изпълнителя;

 3. Ценово предложение на Изпълнителя;

 4. Документи, издадени от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

 5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

 6. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ...................................

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ...................................

Приложение № 6

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

 

Долуподписаният/та, ЕГН ......................................, л. к. № ………………, изд. на ........... от МВР - , в качеството ми на .................................... (ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС) на ……....... ...................................…… (изписва се точно наименованието на участника - ФЛ/ЮЛ), със седалище и адрес на управление ................................................................, ЕИК на Търговски регистър към Агенция по вписванията на Република България ...................... участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: (…), с настоящатаДЕКЛАРИРАМ:

 1. Запознат съм със съдържанието на проекта за договор за възлагане на обществена поръчка.

 2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора.

Известна ми е наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

(дата на подписване) Декларатор: (подпис):1 Посочва се вярното, в зависимост от волята на участника.

2 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница