І. общи правила Раздел І. v доказателства и доказателствени средства фиш ІДата20.03.2017
Размер66.47 Kb.
Размер66.47 Kb.


Глава І. общи правила

Раздел І.v доказателства и доказателствени средства

фиш І.V.5.


ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА


НОРМАТИВНА УРЕДБА

чл. 40 и чл. 41 от ДОПК

чл. 68 от ДОПК

чл. 111 от ДОПК
I . ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
Действията по обезпечаване на доказателства са действия по съхраняването на доказателства и доказателствени средства, с цел същите да бъдат използвани в процеса на установяването на задълженията на лицата за данъци и осигурителни вноски, за доказване на факти и обстоятелства, от значение за облагането.


 1. Способи за обезпечаването на доказателства
ВНИМАНИЕ! Извършените действия по обезпечаване на доказателствата се документират със съставяне на протокол, съставен съгласно изискванията на чл. 50 от ДОПК. -/виж Фиш I.V.10 „Писмени доказателства и протокол”/.

Изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация следва да се извършва в случаите, в които има основание да се очаква, че доказателствата могат да бъдат оспорени или подменени, както и в случаите, при които същите ще бъдат необходими за нуждите на друго производство /например наказателно/, поради обстоятелството, че за извършване на експертиза относно автентичността на документ е необходимо същият да бъде представен в оригинал.

Ревизираното/проверяваното лице има право да получи копия от иззети или предадени документи и книжа, както и от информация от иззети или предадени технически носители, по всяко време до връщането им. Когато се изготвят копия от и на технически носители това се извършва от специалист - технически помощник, в присъствието на задълженото лице или на негов представител.


2. Производства, в рамките на които се осъществяват действията

Действията по обезпечаване на доказателства могат да се извършват в: • проверката.


II. ПРАВИЛА ОТНОСНО ЗАПЕЧАТВАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
Предвид обстоятелството, че сериозно засягат правната и имуществената сфера на задължените лица, запечатването на обектите е ограничено от условия и срок:


1. Условие за запечатването на обекта

- извършва се само в случай че е невъзможно действията по обезпечаването чрез другите способи /опис, изземане с опис или копиране на информацията на технически носител/ да бъдат извършени своевременно за целите на ревизията или проверката.

Основните способи за събиране на доказателствата са описът, изземването с опис и копирането на информацията от и на технически носители. Запечатването на обекта може да се извършва по изключение в например случаите, когато:


 • обемът на доказателствата е толкова голям, че не може да бъде събран чрез горните способи без запечатването, или

 • действията по обезпечаването на доказателствата са несъвместими с паралелното функциониране на обекта, или

 • задълженото лице иска да осигури присъствие на негов служител с необходимите познания за използваната електронна система с цел оказване на съдействие по генериране и експорт на необходимата на органа по приходите информация;

 • задълженото лице създава пречки за събирането на доказателствата..

При всички случаи запечатването на обекта, съответно частта от него, където се намират доказателствата има за цел да осигури възможност намиращите се в обекта доказателства да бъдат съхранени чрез останалите способи за обезпечаване на доказателствата, чрез които да могат да бъдат приобщени към доказателствения материал по съответното производство.
2. Срок на запечатването на обекта

 • запечатваните се извършва за срок до 48 часа;

 • удължаването на срока се извършва от районния съд по местостонахождението на обекта.

До изтичането на определения от органа по приходите срок на запечатването на обекта, органът по приходите може да поиска от районния съд по местонахождение на обекта продължаването му. Съдът следва да се произнесе в деня на постъпване на искането в закрито заседание с определение, като определя срок за запечатването. Определението не подлежи на обжалване. Ако до изтичането на определения срок районният съд не е разрешил удължаване на срока, запечатването се смята за прекратено. Повторно удължаване на срока не може да бъде извършвано, включително по съдебен ред..

3. Прекратяване на запечатването

 • от органа по приходите след обезпечаване на доказателствата, намиращи се в запечатания обект, чрез другите способи на обезпечаването – опис, изземане, компютърни разпечатки;

 • след изтичането на срока на запечатването.

След изтичането на срока на запечатването (първоначално определения, съответно удължения от съда) запечатването се смята за прекратено. Тоест, след изтичането на срока на запечатването, задълженото лице има право да възобнови нормалната дейност на запечатания обект, независимо от действията/бездействието на органа по приходите, независимо дали същия е съставил протокол за прекратяване на запечатването, дали е премахнал лепенките, поставени във връзка със запечатването.
III. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН И УЧАСТВАЩИ В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЛИЦА
1. Компетентен орган

Едно от правомощията на органите по приходите е извършването на предвидените по ДОПК действия по обезпечаването на доказателствата. /чл. 12, ал. 1, т. 10 от ДОПК/ Тъй като някои от действията по обезпечаване на доказателствата засягат съществено имуществената сфера на задължените лица и могат да доведат до значително затруднение в дейността им, ДОПК е предвидил, част от действията по обезпечаване на доказателствата могат да бъдат извършвани само от специално оправомощени за това органи по приходите .

Съгласно чл. 111 от ДОПК действията по чл. 40 за обезпечаване на доказателства се извършват от органи по приходите, оправомощени със заповед на териториалния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него лице. При извършване на обезпечаването на доказателствата същите следва да се легитимират със служебна карта и да предоставят копие от заповедта, удостоверяваща възлагането на тези правомощия. Такова специално оправомощаване не е необходимо за случаите на обезпечаване на доказателствата чрез опис на същите.
2. Участващи лица

а) специалист – технически помощник, служител на НАП

При необходимост органът по приходите привлича за участие в действията по обезпечаване, събиране и проверка на доказателствата и изготвяне на веществени доказателствени средства специалист - технически помощник, притежаващ необходимите знания и умения в съответната област. Това са специалисти обичайно в сферата на компютърните технологии.б) специалист, който не е служител на НАП

В случаите, когато няма възможност за участие на служител на НАП при извършване на действията по буква „а” в качеството на специалист може да участва лице, което не е служител на агенцията и отговаря на изискванията за назначаване на експерт.

Участието на външен за НАП специалист се осъществява на основание договор, сключен с териториалния директор, съответно със служител, определен от изпълнителния директор на НАП, на основание писмено предложение на органа по приходите, който е поискал участието му в съответните действия.

Специалистът подписва декларация по чл. 63, ал. 4 от ДОПК (че ще даде безпристрастно заключение, ще пази в тайна данъчната и осигурителната информация и че не са налице основанията за отвод).

Специалистът има право да получи възнаграждение, размерът на което е определено с договора.
3. Съдействие от органите на МВР

В случай че ревизирано или проверявано лице откаже на органа по приходите или на публичния изпълнител да осигури достъп до подлежащ на контрол обект или откаже да представи книжа или други носители на информация, органите по приходите могат да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.


Съдействието може да се отнася до:

 • осигуряване на достъп до подлежащ на контрол обект;

 • извършване на претърсване или изземване.

Действията се извършват по предвидения за това в Наказателно-процесуалния кодекс ред.

Иззетите вещи, книжа или други носители на информация се предават от органите на Министерството на вътрешните работи на органите по приходите с протокол и опис.
НАРЪЧНИК ПО ДОПК, 2011Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница