Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т астраница3/10
Дата01.02.2017
Размер1.38 Mb.
Размер1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Част 2 : М Е Т О Д Ъ Т

2.1. В Ъ В Е Д Е Н И Е

„…Изглежда така, като че ли истината винаги присъства, но само с развитието на новите технологии и с еволюцията на познанието можем да обхванем тази истина на по-дълбоко равнище в различните периоди на еволюцията на човека”..[51].(Александра Делиник)
Методът е предназначен за обработка и анализ на колебателни процеси. Главното изискване към метода е, че трябва да осигури възможност за приложение на парадигмата на комплексното въздействие, т.е. по този метод да може да се определят отделните съставни – реална и имагинерна. Задачата на метода е количествено да представи имагинерната съставна на изследвания обект, при това – не само да даде зрителна представа за нея, но и възможност за сравняване по големина и вид с реалната съставна. Като се има предвид, че във всички случаи на комплексен анализ става дума за анализ на сложни колебателни процеси на изследвания обект, и че тези процеси са трудни за традиционна математична обработка излиза още едно важно изискване към метода, а именно – да е машинно приложим за обработване на такива процеси. От тези изисквания следва, че методът трябва да е графичен. Осигуряването на възможност за сравняване на съставните по големина ще предостави реална представа за участието на имагинерноста в управлението и въздействието върху обекта. Например, когато в резултат на анализа на комплексното въздействие се установи наличие на имагинерна ,многократно превишаваща реалната съставна, то следва че изследвания обект е неподвластен на реалните природни или техногенни сили и трябва да бъде оставен на съдбата си. И обратно, ако имагинерната е незначителна в сравнение с реалната съставна, това е показател, че обекта зависи най-вече от реалните техногенни или естествени сили и може да бъде променен (например, ремонтиран) по волята и силите на човека.
2.2. Х О Д О Г Р А Ф И Т Е
..Критерият за устойчивост на Михайлов-Найкуист за

разлика от алгебричните критерии и критерия на Михайлов позволява да се съди за устойчивостта на затворената система на автоматично регулиране по поведението на ходографа на отворената система..”,[52]

(Николай Иващенко)
Ходографът е крива, геометрично място на краищата на променлив вектор, излизащ от една точка и изразен с функция във времето, [53].

Известно е,[48] че всичко в природата съществува колебателно, и всеки колебателен процес се изразява с една променлива във времето крива, а всяка крива може да се представи като множество от точки (Zi) със свои амплитуда (Ai) и фаза (φi), фиг. 3. Известно е също, че всяка такава точка (Zi) може да се представи в полярна координатна система като вектор с начало в началото (0) на системата, ъгъл φi и големина, равна на амплитудата Аi, фиг.4.

Кривата (l), съединяваща множеството от точки (Zi) представлява ходограф на

колебателния процес. Ако се наложи полярната върху комплексна

к
Фиг.3: Сигнал на колебателен процес във врeмето
оординатна система както е показано на фиг. 5 ще се получи ходограф в комплексната равнина. Всяка една точка (Zi) от този ходограф може да се представи чрез вектор , чиито съставни са векторите и

При протичане на колебателния процес във времето (t) фазата (φi) както и амплитудата (Аi) се променят, което ще рече, че координатите на множеството точки (Zi) се изменят, а от тях се изменят реалната (Re) и имагинерната (Jm) съставни на колебателния процес, т.е. те самите представляват колебателни процеси и си имат свои ходографи lRe и lJm, фиг.5.

Построени в определен мащаб, ходографите се характеризират с лице (площ), обиколка и съставни вектори и .

Г


Фиг.5: Наложена полярна върху комплексна

координатна система
орният резултат може да бъде получен и аналитично. Нека допуснем, че кривата на колебателния процес, фиг.3 се представя във времето със сигнала Х(t); този сигнал може да се представи и с преобразуването на Фурие както следва, [54] :

където SR и SJ са съответно действителна и мнима (имагинерна) съставни на преобразуването на Фурие и може да се представят във вида:, ,

където w е честота на процеса.

Тези интегрални уравнения представляват криви, съставени от сумата на векторите, изразени със съответната подинтегрална величина, т.е. те са ходографите, съответно на реалната и на имагинерната съставни, а S е сумарния ходограф на изследвания процес.

2.3. К Р И Т Е Р И И

.Науката започва.. .оттогава, когато хората започват да мерят; точната наука е немислима без измерване”, [55].(Д.И.Менделеев)
Построени ходографите на който и да е макро- или микро- обект (система, изследван процес) представляват нищо повече от една безмълвна фигура. За да бъдат полезни са необходими критерии за тяхната количествена и качествена оценка, обвързващи бъдещото състояние, устойчивост и развитие на обекта. Опитът показва, че критерий може да бъде изведен на базата на основополагащите принципи на: симетрията, равновесието, хармоничността, както и принципа на съответствието в калориметрията, [56-58].

Принципът на симетрията, за целите на настоящата разработка може да се дефинира по следния начин: във всички естествени и техногенни макро-и микро-обекти (тела, вещества и процеси) с ос на симетрия протичат симетрични явления и имат симетрични свойства, които се описват със симетрични математични величини и симетрични геометрични изображения.

Докато показателите, характеризиращи симетрията, равновесието или хармоничността на ходографите са качествени и може да служат за зрителното им и сравнително окачествяване, то критерият изведен на базата на съответствието е количествен. Съгласно този принцип площта на ходографа съответства на енергията, която го е възбудила. Построени в избран мащаб ходографите на реалната Re и на имагинерната Jm съставни чрез площите (FRe, FJm) представляват съответните енергии ЕRe и ЕJm. За количественото окачествяване не е необходимо да бъдат определени абсолютните стойности на енергийте, достатъчно е само да се определи пропорционалното им съотнасяне една към друга ЕRe : ЕJm.. Когато конфигурацията на ходографите е много сложна и изчисляването на площите им (FRe и FJm) е трудно, то за количественото сравняване е достатъчно да се състави пропорция на големините на максималните им вектори (), фиг. 6.


Фиг.6: Ходографи на имагинерна – а) и на реална – б) съставни2.4. П Р О Г Р А М А Т А
До появата на мощните компютри, които позволиха

да се разчетат дълги времеви редове, необходими за

наблюдаване и измерване на колебателните процеси

не бе възможно да бъдат открити специфичните им

особености”..[59].

(Ф.Мун)
По горе бе отбелязано, че важно изискване на което трябва да отговаря метода – да е

машинно приложим за обработване на колебателни процеси. Компютърната програма за такова обработване се съставя въз основа на последователността на извършваните действия, които са: 1. Записване във времето на колебателния процес.

 2. Определяне на амплитудата Аi и фазата φi във времето.

 3. Изчисляване на Rei=Aicosφi и Jmi=Aisinφi

 4. Построяване на ходографите Re и Jm.

 5. Построяване на сумарния ходограф Σ.

 6. Изчисляване на площите FRe и FJm .

 7. Определяне на максималните вектори и

 8. Съставяне на отношенията: FRe : FJm и :

Съществуващите програмни продукти, като: CoolEdit, SpectraPlus и програмната среда Matlab, успешно биха могли да бъдат приложени за реализацията на тези функции.2.5. О Ц Е Н Я В А Н Е
В числото, теглото и мярата на

вещите се крие таинство”

(Ян Амос Коменский – „Геометрия”)
Важен етап в изследванията на обектите е оценяването на тяхното текущо и прогнозиране на бъдещото им състояние. За множество техногенни обекти има определени нормирани стойности на дадена характеристика и те са приети със законодателни документи като допустими. В такива случаи оценяването е лесно. За много други естествени и техногенни обекти, обаче поради най-различни причини няма регламентирани стойности за оценяване на състоянието им. Такъв е и случаят с оценяване на изследвания по метода на ходографите обект; няма еталонни ходографи, няма нормирани величини за максималните стойности на амплитудите на векторите, а на всичкото отгоре – в тях се крие таинство (вж.мотото).

Известно е, че оценяването може да бъде качествено и количествено. За нуждите на разработения метод се приема следния подход за оценяване:

А. С прилагане на принципа на симетрията качествено се класифицират получените ходографи като симетрични или не; при това се уточнява спрямо каква приета ос на симетрия се извършва класифицирането. Уточнява се приблизително вида на ходографа, например като едноплощен, многоплощен (многолистов) с хармонично (нехармонично) разпределение, кръгов, центриран, или ляво (дясно) изнесен спрямо началото на координатната система. Използват се и други характеристики за зрително окачествяване, например: по-голям (по-малък), удължен, стеснен, скъсен, с правилна (неправилна) форма и др.

Б. С получените резултати от машинната обработка на сигнала по метода на сравняването се извършва количествено оценяване на амплитудите, площите, енергиите. Ако има създадена база данни или аналогични резултати от текущи или минали изследвания на подобни обекти те може да бъдат използувани като „работни еталони” за сравняване.

В. С резултатите от качественото и количествено оценяване на текущото, всеки изследовател по индивидуален план (според достигнатия опит, дарба, интуиция и т.н.) извършва прогнозиране на бъдещото състояние на обекта.
Практическото приложение на метода ще се изясни в Част 3. Изследвания.

Част 3. ИЗСЛЕДВАНИЯ

3.1. В Ъ В Е Д Е Н И Е
..”Учение без размишления е празно

губене на време, размишления без

учение са смешни или погубващи..”

(Конфуций, 551 – 479 г.пр.н.е.)
Известно е, че най-добрата апробация на една теория е опита; в опита се проявява истината, потвърждава или опровергава дадена постановка. В този смисъл е подходено и с имагинерността. Избрани са за изследване посредством компютърна обработка по създадения метод (част 2) графиките на следните колебателни процеси на:

А. Естествени обекти

- Земното ускорение при земетресение в St. Monica, [60];

- Магнитната индукция на магнитна буря, [61];

- Атмосферното налягане при магнитна буря, [61];

Б. Естествени с участието на човек

- Доплер-сонография на вертебрални артерии, [62, 63];

- Реакция на несъзнаваното у човек при асоциативен експеримент, [64];

- Попаденията при стрелба с пистолет, [10];

- Интегралният звук при изпълнение на откъс от операта Carmina Burana, [65];

- Интегралният звук при изпълнение на певицата Dragana Mirkovic, [66];

- Интегралният звук при изпълнение на певеца Zelko Samardic, [66];

В. Техногенни обекти

- Интегралният шум при хидрогенератор, [67];

- Скоростта на вибрациите на хидрогенератор, [67];

- Регулирането на мощността на хидрогенератор, [68];

- Акустичната емисия от високи вибрации на хидрогенератор, [67].

Графиките са построени по данни от посочените литературни източници и са представени в Приложение 1.3.2. П О С Т Р О Я В А Н Е
..”Този път задачата е да изберете един обект и да проследите пътя му обратно към неговото създаване, да видите всъщност от какво се състои той..”, [69].

(Чарлз Ф. Хаанъл)
Задачата е да се построят ходографите – имагинерен Jm , реален Re и сумарен Σ. Това се извършва посредством изготвената компютърна програма на персонален компютър, например със следните характеристики: Pentium 40, 1 GHz, 256MBRAM, 30 GB HD. Компютърът трябва да има вградена звукова платка със следните характеристики: 16 bit, 44 kHz, 2 канала и поне – 60 dB отношение сигнал/шум, което на практика са минималните стандартни характеристики на предлаганите на пазара звукови карти. Операционната система на компютъра е Windows 98, XP, за да могат да се използват пълноценно съвременните 32 битови програмни продукти.

Спецификата на построяването се състои в следното: Сигналите се преобразуват ръчно или автоматично (когато това е възможно, например ако изходния сигнал е във формат .WAV) в работни матрици, които се подлагат на математическа обработка. Резултатите се привеждат в табличен и най-вече в графичен вид, който по-добре онагледява процесите и техните характеристики. За прегледност на резултатите построените графики се подреждат във вид на блок-диаграми, съдържащи, както следва: на горния ред – графика на изследвания колебателен процес и сумарния ходограф; под тях, вляво е разположен имагинерния ходограф, а вдясно – реалния. На диаграмите хоризонталната ос е реалната, а вертикалната – имагинерната ос на комплексната координатна система. Блок-диаграмите са показани в Приложение 1 към фигурите на изследваните процеси. На някой от процесите графика на развитието му във времето не е показана отделно, а направо на блок-диаграмата.


3.3. А Н А Л И З Ъ Т
..”Съществуването на причина и следствие е

толкова безусловно и неизменно в скрития свят на мисълта, колкото и в материалния”.., [69].

(Чарлз Ф. Хаанъл)
Целта на анализа е, като се разложи колебателния процес на съставните, по пътя на сравняването им, първо да се установи някакъв общ фактор, който поражда развитието му именно в този вид, а не друг. Второ, да се прецени до каква степен е влиянието на всяка от съставните, и коя от тях е преобладаваща. Трето, да се класифицира текущото и прогнозира бъдещото състояние на изследвания обект. Четвърто, да се открият особености, ако има такива.

За примерен анализ е избран доплер-сигнала на каротидни и вертебрални артерии, фиг.3, Приложение 1. При изследвания по метода на цветна дуплекс доплерова сонография, [62], на каротидни и вертебрални артерии на автора (В.Ф.) се установи стесняване на дясната артерия до диаметър 2,8 mm, докато на лявата артерия – компесаторно увеличение до диаметър 5,0 mm. Получените при изследването доплер-сигнали са обработени по метода на шумовата емисия, [63] и са получени статистически характеристики, съответно за лява артерия, фиг.3-а) и за дясна – фиг.3-б). Впечатляваща е разликата между характеристиките ляво и дясно, но особено внимание заслужават вида на атрактора каkто и на сигнала на емисията – на графиките: долните две в дясно, на всяка артерия. Избраният пример е характерен със следното: • отнася се до един и същ обект, човешка глава;

 • подобектите са аналогични – вертебрални артерии;

 • изследването на двата подобекта е по едно и също време;

 • има значителна разлика в състоянието на подобектите;

 • колебателния доплер-сигнал може да бъде обработен по метода на ходографите;

 • характеристиките на левия подобект може да служат като „работен еталон” за сравняване на десния подобект.

Резултатът от компютърната обработка по метода на ходографите е представен на фиг.3-в) и фиг.3-г). Анализът на ходографите показва:

1. Преобладаваща е реалната съставна както за лява, така и за дясна артерии, тъй-като векторите са АRe > АJm.

2. Значително по-голям е максималния вектор на лявата от вектора на ходографа на дясната артерия както за Re, така и за Jm -съставни.

3. Сумарните ходографи са сходни по вид, но значително се различават по площ.

4. Сумарният ходограф на лява артерия е приблизително центриран в нулата, докато на дясна артерия – е изнесен в ляво от имагинерната ос.

5. И за двата сумарни ходографи реалната Re е приблизителна ос на симетрия.

В съзвучие с анализа може да се направят няколко извода:

А. Това, че преобладава реалната Re съставна показва, че посредством реални действия (например лекуване) може да се въздейства на характеристиките.

Б. Преобладаващата големина на максималния вектор на лявата над вектора на ходографа на дясната страна е допълнително потвърждение на установената с доплер сонографията аномалия в диаметъра на дясната в сравнение с лявата артерия.

В. Нарушената симетрия на сумарния ходограф на дясна артерия също потвърждава, че е нарушена нормалната й функция; сравнено с лявата, която е симетрично центрирана в нулата и е „работен еталон”.

В обобщение на изводите може да се каже, че имагинерността е „гласувала доверие” и е предоставила на човека възможност сам да се оправя.

3.4. О Б Щ О З А К Л Ю Ч Е Н И Е
На основата на хипотезата за имагинерността и на постулата за комплексно въздействие е изграден методът на ходографите за компютърна обработка на колебателни процеси с цел определяне на имагинерната Jm и на реалната Re съставни, които се използват като характеристики при анализ на изследваните обекти.

Част 4. ПРИЗНАЦИ И СВОЙСТВА
4.1. ИМАГИНЕРНОСТА И БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ*
Имагинерността, представлява въображаемата невеществена, Jm-съставна на комплексното въздействие в природата. Известно е, [22], че всички микро-и макро-обекти (вещества и процеси) съществуват колебателно и са под комплексното въздействие на материални,( Re) и на имагинерни (Jm) сили.

Безразрушителният контрол, [70] установява състоянието на обектите (работещи и неработещи) или на елементи от тях посредством изпитвания без да бъдат разрушавани. В практиката по диагнозиране и безразрушителен контрол на работещи съоръжения има случаи когато се установява допустимо състояние според действащите норми за стойностите на контролираните характеристики. Понякога, много кратко време след профилактиката, съоръжението претърпява катастрофална авария. В такива случаи обслужващия персонал, обикновено казва „дошло му е времето”. Според нас, в случая по-скоро става дума за въздействие на имагинерната Jm-съставна върху обекта, тъй-като въздействието на реалната –съставна се контролира според косвеното й влияние върху стойностите на измерваните характеристики. Въображаемата, имагинерна Jm-съставна понастоящем не се контролира, тъй-като тя не е намерила място в материалистичната линейно-Нютонова парадигма за изчисляване на силите. Някои учени, например Файнман Р.,[15] я отричат, защото няма физичен образ, и „няма откъде да се вземе”. В една нова, нелинейна парадигма, (вж.част 1) нещата стоят по-иначе; видно е, че имагинерността съществува и информацията за нея, отчитането на нейното действие ще обогати и прецизира безразрушителния контрол. В оценката „дошло му е времето” има основание, но то е доста примитивно и непродуктивно. Ето защо е редно да насочим вниманието си в една нетрадиционна посока, представена по-долу.

- Известно е, доказано е, и се използва наличието на „памет” в различни материали; дори нещо повече, във всички разнообразни физико-химични процеси, както създадени изкуствено, така и протичащи в природата вследствие на локални изменения на външните условия се формира ембрион, притежаващ определен генетичен код и обуславящ формирането на комплекс от свойства на бъдещото твърдо тяло, [71]. Сведения, описващи образуването на ембриона в неорганичната природа и последващото му формиране в зародиш отсъстват (с изключение на [72]), макар че този род сведения са ключ към обясняването на много явления на наследствеността в неживата природа.

- Известно е също, [44], че в кристалната решетка съществуват като „дефекти”, винаги, но в различни концентрации ваканции, дори знаменателен факт е, че твърди вещества без ваканции не съществуват и че ваканциите не са по-маловажни от атомите.

- Съществува разбиране, [44], че всички тела се състоят непременно от две равностойни части - веществена и пространствена, абсолютно неразделни до тогава, докато тялото съществува. И свойствата на всички тела (в т.ч. и на човешкото), зависят в различна степен, както от веществената така и от пространствената.

”Пространствената част на нашите тела може да се нарече душа”,[44], (астрално тяло, [73]), а на всички останали нека наречем имагинерна част.

- Разпространено е становището, че един обект (съоръжение, машина, агрегат, домакинско изделие, процес) се тълкува като симбиоза с човека – конструктор (технолог,, металург, майстор) и с основание се възприема като негово вдъхновено творение, т.е., че човека е дал душа на този обект.Съществено е за отбелязване, че Гаврилин И.В. в своята знакова публикация „За душата”, [44], нарича „първа лястовичка в новата наука това, че веществото и пространството взаимодействат винаги и на всяко ниво”, и вероятно важна роля в това взаимодействие играят ваканциите. Това есе е развито не просто като трактат за строежа на душата, а и като устройство на света, състоящ се от веществена и пространствена част. Тези части образуват всичко, което ние виждаме, във всяко тяло, от атома до Галактиката са налични и едната и другата част. Каква е разликата, например между Душата на човека и пространствената (имагинерната) част на камъка? Това са съвършено различни нива и по сложност, и по устройство, и по качество.

Накратко, констатациите по-горе могат да се резюмират така:


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница