Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т астраница9/10
Дата01.02.2017
Размер1.38 Mb.
Размер1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.4. ИМАГИНЕРНОСТ И УПРАВЛЯВАЩАТА МАШИНА ЧОВЕК
Изглежда, че много `явления`- левитация,

телепатия-най-вече са резултат на ирационалната

дейност на човешкия мозък и повече са интересни за

психиатрите”,[166]

(Сапогин Л.,доктор на физико-математич. науки)
Напред, в т.4.1. беше засегнато (разгледано накратко) участието на човека в управлението на системата `човек-техника`. Беше посочено, че имагинерността действа директно или чрез човека върху обекта на въздействие. Тук, обаче човека ще бъде разгледан като машина, която се привежда в движение от външни влияния и въздействия- това директно влиза в противоречие с изказаното в `мотото` горе от доктора на физико-математическите науки Сапогин Л.

А така ли е, машина ли е човека или не, кое е и доколко е вярно?

Успешен анализ на проблема е направил Петр Демянович Успенский още преди сто години (1910-1912), но публикуван по-късно, [167]. Според Успенский П.Д. човека има неправилна представа за себе си, той не разбира, че в действителност е една машина, и че не притежава независими движения както във, така и вън от себе си. Всичките му движения, постъпки, думи, идеи, емоции, настроения и мисли са възбудени от външни влияния - той е един автомат. Той трябва да разбере, че нищо не може да прави. Това, според Успенский П.Д. е първата грешка на човека, защото той не може по своя воля да се движи, да мисли или говори. Той е марионетка, привеждана в движение от невидими нишки. Човекът е машина, но много своеобразна и първото нещо, което трябва да знае е, че той не е нещо единично, а е нещо множествено. Той няма едно постоянно и неизменно „АЗ” или Его, а е винаги различен; веднъж е един, в друг момент е друг, в трети-трети и така почти до безкрайност. Успенский П.Д. набляга на необходимостта, че човек трябва да знае какво има и какво няма, което означава, че той трябва да разбере, че не притежава такива качества, каквито си приписва, т.е. способност да прави, индивидуалност, или единство, постоянно Его и още-съзнание и воля. Най-важното и най-лъжовното от тези качества е съзнанието, и изменението у човека започва с изменението на неговото разбиране за смисъла на съзнанието, т.е. от момента когато той постепенно се научава да го управлява.

А защо това е така, подходящо е изложено от доктора на биологичните науки Русев Г., [168], който казва, че всичко е започнало от гените, изградени от молекули органични нуклеинови киселини, най-често ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина), състоящи се от атоми, връзки, енергия и от особено важната информация. ДНК съдържа информация за това, как да се построи определено устройство, което да осигурява нейното размножаване и разпространяване. Тези устройства са организмите, все по-сложни и по-съвършени, най-съвършеното творение от които е абсолютното средство за експанзия - човека. Със създаването на човека обаче, според Русев Г.Х., ДНК `влиза в собствения си капан`, защото това е не само най-съвършеното, но и качествено ново от всички устройства, защото има съзнание, т.е. възниква нещо, което по амбиция и мощ, по воля за експанзия и жажда за безсмъртие е равно на ДНК. И това нещо е „АЗ”-ът, човешкото съзнание, свободната воля, т.е. възниква сила, която може да промени хода на еволюцията. С възникване на съзнанието, един от първите му актове е осъзнаването на факта, че човек е смъртен, както и осъзнаването на факта, че на него не му се иска да умре. Така се е стигнало до възникването на най-драматичния конфликт между интересите на ДНК и „АЗ”-ът. И настъпва схватката, в която „като духовен Франкенщайн „АЗ”-ът въстава срещу своя създател ДНК, отказва да му служи и така предизвиква най-драматичната, последна битка в историята на живота, която вече е в ход и която най-вероятно е библейският Армагедон”, [168].

А как, всъщност в тази схватка човек взаимодейства с природата?

Според академик Каструбин Э.М. [169], изчислено е, че на всеки сантиметър повърхност от тялото със слънчевите лъчи попадат 1010 елементарни частици от типа на неутриното, които действат на атомите, проникват в тях. Предполага се, че мозъка с милиардите електрически активни неврони са своеобразна фокусираща леща (лупа) за проникващата от космоса енергия, т.е., че мозъка е вид приемателно устройство, разпределящо потока космическа енергия. Известно е, че в почти всички култури на народите по света са разпространени представите за свръхсетивни възможности за получаване на знания чрез непосредствен контакт с Вселената; такива са интуицията, откровението, просветление, трансцедентна медитация, свръхсъзнание. Също, по хипотезата на Казначеева В. и Дуброва А. е възможно на даден биологичен обект да оказва влияние `космичен компонент`, който няма молекулен строеж, а съдържа кодирана информация. Предполага се също, че до появяването на съзнание хората са били биороботи, а постъпките им се ръководели от видения, халюцинацийни контакти с `боговете`. Изглежда, дълъг период, интуицията, ясновидството, телепатията постоянно се използвали в живота на човека. Настоятелен е академик Каструбин Э.М. като казва, че „ние трябва да се съгласим с това, че не сме първоизточник, а играем роля на предавател, преобразувател, трансмисия на някакви непознати висши закони на природата и същности, лежащи вън от нас”. Няма съмнение, че `някой` е проектирал и сътворил живота, а животните и човека винаги са съществували в този вид, който виждаме и днес. Време за еволюция не е имало, Земята е оформена бързо, в една епоха, посредством катаклизъм, светът е възникнал веднъж и в завършен вид. Информационното поле на Земята, ноосферата е предшествала появата на материята, следователно, отначало е била информацията, мисълта, а после словото в този сложен процес, който отразява еволюцията на човешкия род. Възниква логична връзка между `поле на смисъла`, `информационен континуум`, `Висш Разум`, който някак е планирал възникването на Вселената, както и на планетата Земя. Може да се разсъждава, не е ли енергоинформационното поле на Земята вид полеви фантом (призрак) на `Висшия Разум`, суперегрегор,(свръх върховен) гигантски класификатор, където се съхранява съкровищницата на мисли на всички времена и народи. Този гигантски приемник има свои вълни и честоти за общуване с всеки индивидуум, и за формиране на неговото реално поведение.

От разгледаните анализи [167-169] излиза (противно на самоувереното мнение на Сапогин Л.,[166]), че пси-феномените не само съществуват, но и активно участват в управляване развитието на процесите в природата. В обобщение, може да се каже, че човека е една управляваща машина, но само на някои обекти (тела, вещества, процеси), осъществяваща управлението чрез имагинерното въздействие генерирано, разпределено и направлявано от генератор/навигатора и дистрибутор (наричан още `Вселенски Разум`, Ноосфера, Бог).

Но това не е всичко. Упорито се натрапва отново и отново въпроса , поставен в т.4.4., а именно: кой и защо допуска човека до знания и технологии за вещества и процеси с разрушителна сила, след като неговото съзнание е манипулируемо, а морала е изключил контрола на поведението му ? Кой управлява тази марионетка, на кого му е по силите да извършва това, в определено време, на конкретно място?

Доктор Емил Антонов, [170] като се позовава на държавни и академични източници за Чернобилската авария изгражда хипотезата, че тя е умишлено предизвикана, обмислена и добре подготвена диверсия, тъй като е установено от държавната комисия, разследвала катастрофата, че и трите защитни системи са били предварително изключени, след което е вкарана компютърна програма за някакъв `научен експеримент`. И още нещо цитира Антонов Е.: „седмица преди Чернобилската трагедия излезе поредният брой на вестника на академичните центрове в Новосибирск. На първа страница бе напечатан материал за атомната енергетика, картата на района на Припят и селището Кричал, където беше построена Чернобилската АЕЦ. Но това не е всичко. Върху скицата на ІV енергоблок беше изобразен черен кръст, а над него-добре известният символ на атомния взрив-неголяма, до болка позната атомна гъба”. Антонов Е. смело заключава: „Народът, `който се бори с Бога` знае точно кога и къде да извърши своето пъклено дело”.

Югославският учен oт Geoinstitut-a в Белград Dr Antonije Antonovic, [171] дава по-умерен, не толкова сатанински сюжет на Чернобилския експеримент, а именно : на четвърти блок на атомната централа в Чернобил е извършен експеримента „дърпане змея за опашката”, но със стократно по-голям „змей” от известния до тогава експеримент. Става дума за лабораторен експеримент, често извършван през четиридесетте години на ХХ век от последния между романтиците американски учен Slotin. Експериментът, който той извършвал и пред сътрудници се състоял в доближаване на две половини критична маса уран 235 (чието допиране води до верижна реакция с познатия разрушаващ ефект) по един екстравагантен начин като ги премествал една спрямо друга с обикновена линия, любувайки се на ръмженето на брояча на лъченето с което се огласявало колко са се доближили половинките. Тази крайно опасна игра, (която и коствала живота на Slotin) се е наричала „дърпане на змея за опашката”.

От изложеното може да се направи извод, че генератора/навигатор и дистрибутор на имагинерност управлява процесите в универсалната система по предварителна програма, съставена от `високоинтелигентен разум`, в което управление, в някои моменти, и ограничено включва и управляваната от него машина човек.

В тази част (5), отнасяща се до управлението в природата, и участието на човека в него с право може да се включи и кратък текст, свързан със споменатия вече на някои места библейски народ, наричан от други `борещия се с Бога народ`. Основание за това ни дава фактът, че в момента, а вероятно така е било и по-рано, библейския народ Израил навсякъде по света е лидерски, от библейски времена са известни неговите лидери пророци и патриарси. Този народ оформя както в миналото, така и днес елита (финансов, промишлен, научен, художествен, несанкциониран и т.н.), управляващ човечеството и околната му среда. Лидерският народ е под пряко имагинерно въздействие на генератора/навигатор и дистрибутор, а споменатата напред необходима обратна връзка за управляване на универсалната система се реализира от него гласово обратно към генератора. Това мое изречение се потвърждава и в дискусията (водена през 1933г) между еврейския философ Мартин Бубер и протестантския теолог Карл-Лудвиг Шмид, [172] със следния пасаж: „Мартин Бубер и аз сме напълно единни в мнението, че световната история, от гледна точка на Писанието, се определя от Израил*. Ние сме напълно единни по дефинирането на ролята на Израил. Защото не е имало друга история, в която да се е водил диалог между Бога и човека и човек да се е обръщал към Бога”.Примерна схема на изложеното от мен е показана в Приложение 5.И все пак, ако наистина генератора/навигатор и дистрибутор (Бог) управлява нещата в света, а човека е допускан понякога (и за кратко) до управлението, то защо го допуска, манипулира му съзнанието, отнема му морала и го направлява с имагинерно въздействие да извърши зло? Възможният логичен отговор на тази въпросителна каскада е, че това е заложено в управляващата програма така да стане и то заложено преди хилядолетия (вж. Майкъл Дроснин, т.4.3., т. 5.1.4.).

То е то, няма мърдане, братя, трябва да се смирим!
Е П И Л О Г
„…Кажете на Президента, че атаката над Ню Йорк,

която видяхме със собствените си очи, е била

закодирана още преди 3000 години в Библията”

(Майкъл Дроснин-„Библейският код 2”)
В този трактат се потрудих да отразя своето виждане за събития, веществa и процеси в светлината на една нова, комплексна парадигма, която да съешава постигнатото от материалистичните теории с развитото в теологията гледище за нещата в света. Доколко съм успял това да направя, не ми е по силите да оценя сам, това ще направят идващите след мен. Но смятам, че пътя е правилен, защото няма в природата нищо, което да е само материално или само идеално, всичко се състои и от едното, и от другото. Не казвам нещо извънредно, защото още преди хилядолетия в източните философии нещата са разглеждани като резултат от действията на противоборстващите ин- и ян- енергии. Аз направих само това, (за което мисля, че му е дошло времето), да се опитам да съчетая теориите като една комплексна, чрез имагинерността, която представлява невидимата, вездесъща, божествена мрежа на въздействие, втъкана както в нас, така и обхващаща всичко съществуващо около нас. И дори не само, че му е дошло времето, това е още повече наложително като се има предвид, че „в светът днес, (а утре още по-осезаемо), доминират интелектуално-духовните над материалните производителни сили. Не просто „науката”, а самото човешко мислене става основна производителна сила на обществото”, [173]. Свидетели сме, как с месеци, а не с години се променя информационната епоха, при това свръхсетивното познание и психотронното въздействие се уголемяват пред очите ни. Ние преживяваме днес своеобразна велика реформационна епоха на глобалната история, която е подсказана още от Апостол Павел (Рим.12.2): „И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено”. Ние днес се намираме не само в състояние на преход към ново възприемане на картината на света, но и както пише в „Дао на физиката” нейният автор Фритьоф Капра, [174]” колкото по-дълбоко проникваме в субмикросвета, толкова повече се убеждаваме в това, че съвременния физик, както и източния мистик, трябва да разглежда света като система, състояща се от неделими, взаимодействащи и намиращи се в постоянно движение компоненти, при това неотделима част от тази система е и самият наблюдател”. И не само това, „необходимостта от изследване на извънчувствените съставни предполага преориентиране на науката от сетивно-експерименталната парадигма към херменевтико-феноменологична методология за изследване на обекта”, както заявява и Морозов С.М., [175].

Към тази, иначе красива и оптимистично подредена картина, обаче трябва да добавим песимистичната сянка на неизвестността, която може да ни изненада, защото установи се, че ние не сме самостоятелни, а зависим от много естествени фактори.Изложеното ми дава основание да смятам, че възприетият от мен подход е реалистичен и продуктивен.

Л И Т Е Р А Т У РА:
Флоренский П.А.: Оправдание космоса// СПб, 1994.Хэссет Д.: Введение в психофизиологию// Пер.с англ., М, Мир, 1981.Аксел А. : Вплитането: Най-голямата загадка на физиката//Прев.от англ., Изд-во „Жар”, 2003.Пригожин И.: Краят на детерминираността//Прев.от фр.,Херон прес, 2000.Моисеев Н.Н.: Алгоритмы развития//М, Наука, 1987.Астафьева О.Н.: Синергетическая парадигма//М, Прогресс-Традиция, 2000.Прибрам К.: Языки мозга//Пер.с англ., Прогресс, М, 1975.Годфруа Ж. : Что такое психология?//М, Мир, 1992.Ионина Н + : 100 велики катастрофи//Прев.от рус.,Варна, Компас, 1999.Флоров В.: За прецизиране подбора на елитни стрелци//Спорт&Наука,2008/5.Нашиф А.+: Демпфирование колебаний//М, Мир, 1988.Ферри Д. : Вязкоупругие свойства полимеров//М, Иностр.литер.,1963.Мур Д.: Основы и применения трибоники//Пер.с англ.,М, Мир, 1978.Герасимов Е.+: Технология на керамичните.изделия//С, Техника,1977.Фейнман Р.+: Фейнмановские лекции по физике.Т.6. Электродинамика//М,МирТикадзуми С.: Физика ферромагнетизма//М, Мир, 1987.Флоров В.+: Относно явлението синхронизация на обекти//Научни известия на НТСМ от ХХІV Нац.конфер.”Дни на безразруш.контрол”,Юни 2009,бр.1(111)Постников В.С.: Внутреннее трение в металлах//М,Металлургия, 1974.Беседи” Дънов. Сила и живот //Изд-во „Век 22”, 1990.Макс Планк и философия//Пер.с нем.,М, Иностр.лит., 1963.Фейнман Р.: Характер физических законов//М, Мир,1968.Ротационные процессы в геологии и физике//М, Комс.книга, 2007.Брайън Г.: Елегантната вселена//Изток-Запад, 2004,С.Планк М.: Единство физической картины мира//М, Наука, 1966.Кречмер Е.: Медицинска психология.Строеж на тялото и характер//EVRASIAБрайън Г.: Тъканта на космоса//Изток-Запад, 2005,С.Градев Д.: Психология на масите//Наука и изкуство, С, 2005.Бърн Р.: Тайната//Изток-Запад, С, 2008.Сатпрем: Мер или божествения материализъм//ИК”Сарасвати”, 2000,С.Князева Е.Н.+: Законы эволюции и самоорганизации сложных систем//М, Наука, 1994.Платонов К.К.: Проблемы способностей//М, Наука, 1978.Зинченко В.П.: Человек развивающийся//М, Тривола, 1994.Лоренц Е.: Природата на хаоса//СУ-Универс.изд-во „Св.Кл.Охридски”,С,2000Регирер Е.И.: Развитие способностей исследователя//М, Наука, 1969.Капица С.П.+: Синергетика и прогнозы будущего//М, Наука, 1997.Балк М.Б.+: Реальные применения мнимых чисел//Радянская школа, К, 1988.Миллер Д.+: Планы и структура поведения//Пер.с англ.М, Прогресс, 1964.Юнг К.Г.: За основите на аналитичната психология//Изд-во ЕА,1995, Плевен.Макиавели за модерното лидерство//М.Ледийн, Класика стил, 2003, С.Пашов В.: Беседи от Учителя,Т1//Сила и живот, 1995.Выгодский М.Я.: Справочник по высшей математике//М, Наука, 1972.Узунов Н.: Бинарният монизъм-философията на живота//Еволюция,2008,май.Флоров В.: Относно природата на имагинерността// вж.!17!.Гаврилин И.В.: О Душе//Литейное производство, 2001, № 3.Флоров В.: За новата парадигма, за имагинерността и комплексното въздействие// вж. !17!.Клайн М.: Математика: Поиск истины//М, Мир, 1988.Флоров В.: За феномена хистерезис, вътрешното триене, имагинерността и дефиниране принцип на комплексно въздействие// вж. !17!.Флоров В.: Стохастика на стрелковия процес//Науч. докл.представен в Национална спортна академия „Васил Левски” и в Държавна агенция за младежта и спорта , 12.10.2007г.Цанев Ст.: Български хроники, Том 3// ИК”Труд”, 2008,С.Български тълковен речник. Четвърто издание//С, Наука и изкуство, 1997.Делиник А.: Хомеопатия. Научно доказани факти и възможности//Издава Асоциация на лекарите-хомеопати в България, 1990.Иващенко Н.Н.: Автоматическое регулирование//М, Машиностроение, 1978.Гернет М.М.: Курс теоретической механики//Изд-во „Высш.школа”, 1970.Гельман Л.М.: Оптимальное использование преобразования Фурье для технической диагностики//Технич.диагност.и неразруш.контроль, 2000, №4Бурдун Г.Д.: Международна система измерителни единици//С, Техника, 1966.Хеммингер В.+: Калориметрия. Теория и практика//М, Химия, 1989.Сонин А.С.: Постижение совершенства. Симметрия, асимметрия, диссиметрия, Антисиметрия//Изд-во „Знание”, М, 1987.Крутько П.Д.: Симметрия – методологическая основа формулирования обратных задач динамики и методов их решения//Изв.АН. Теория и системы управления, 2004, № 1.Мун Ф.: Хаотические колебания//М, Мир, 1990.Данни от земетресението в St. Monica (документ 94020.08-предоставен с е-mail от Елена Васева, дфн,ст.н.с. в ЦЛ”СМСИ”-БАН), 2008, София.Бобровников А.З.: Влияние магнитосферных и атмосферных инфразвуковых бурь на состояние здоровья человека//Изв.ВУЗ.Геология и разведка, 2004/1.Василева-Русчева Е.: Цветна дуплекс доплерова сонография//Експертиза, 20.12.2003г., Медиц.център „Сърце и здраве”, София.Флоров В.: Приложение на метода на шумовата емисия при изследвания в биомеханиката (хемодинамиката)//Сб.докл.нац.конфер. „Акустика 2005”Юнг К.: За основите на аналитичната психология//Прев.от англ.Изд-во ЕА, Плевен, 1995.Копие на запис от CD.Копия на записи от CD.Термовизия на статорите на ХГ-3 на ВЕЦ”Алеко”, на ХГ-3 на ВЕЦ”Пещера” и на ХГ-3 на ВЕЦ”Ивайловград”//Науч.-техн.отчет на „Терматест-Флоров и син”СД пред НЕК-ЕАД, 2006, София.Баjиh Б.: Нестабилност турбине…ХЕ”Дубрава”, Хрватска//ТEHNIKA, 2004/1.Хаанъл Ч.Ф.: Универсалната система//Прев.от англ. Шамбала ЕООД, София, 2008Основы технической диагностики в двух книгах//М, Энергия, т.І ,1976г. т.ІІ, 1981г..Хакдодов М.М+:Связь между критическим радиусом зародыша и физико-химическими свойствами металлов//Литейное производство, 2001,№2, с.6.Chalmer B: Principles of solidification.- New-York-1964-272 p.Заличев Н.Н.: Вероятность.Часть 5//Нефтегазовые технологии, №5, сентябрь-октябрь,1999, с.24-26, (начало № 5/6, сентябрь-декабрь, 1998г).Флоров В.: Профилактика на енергийни съоръжения. Метод на шумовата емисия//Терматест-Флоров и син”СД, София, 2005.Флоров В.+: Контрол на кавитацията на хидромашини по излъчвания от тях при работа ултразвук//Сборник докл.Нац.науч-тех.конфер.”Дефектоскопия 1998, Созопол, 10-12 юни 1998.Научно-технически отчет (Протокол № 100-003/17.05.2001г. за изследвания на ХА-3 в ПАВЕЦ ”Чаира”) на Изпълнителя „Терматест-Флоров и син”СД пред Възложителя НЕК ЕАД.Гневко А.И.: О природе разрушения металлов и его аналогиях в поведении других видов материи//Металловедение и термическая обработка металлов, № 4, 2008.Иванова В.С.+: Синергетика и фракталы в материаловедении//М, Наука, 1994..Шибанов Г.П.: Количественная оценка деятельности человека в системах человек-техника//М, Машиностроение, 1983В-к „Строго секретно”, бр.182, Юли, 2010; [80-A]. - бр.183, Август, 2010.Коев Т.: Свойствата на Бога като лично същество// Духовна култура, 1990, кн.4, с.6Бояджиев Ц.: „Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причините за греха.(1)Бог или дяволът?//Християнство и култура, 2010, бр.4, с.31-42.Методика за определяне на зрителното възприемане на малоразмерни обекти. Острота на зрението при естествено и техническо осветление//Фирмен наръчник по качеството, „Терматест-Флоров и син”СД, С, 2000.Бельд Г.: Освещение и самочувствие//Светотехника, 2004, № 6, с.11Брейнард Д.К.: Влияние света над физиологию и поведению человека // Светотехника, № 1-2, 1996,Галль Л.Н.: Новы подход к проблеме биоэнергетики-новые методы исследований в науках о жизни//Научное приборостроение, т.18, № 2, 2008, с.52Сент-Дьердьи А.: Биоэнергетика//М, ГИЗ мат.-физ.литературы, 1960.Коев Т.: Богопознание и богообщение//Духовна култура, 1989, кн.5, с.23.Мачканов Т.: Предречено от Библията// Издание на в-к „Борба”, Велико Търново, 1990.Стоянова К.: Болгарская пророчица Ванга//Свят, С, 1990.Николова И.: Смислова аналогия между идеята за човека и идеята за музика//Духовна култура, 2009, кн.3, с.58-Денчев С.: Управленска същност и функция на секретността//Военен журнал, 2008/3, с.134-Стоянов В.: Адам Смит е прозрял не само величието на пазара, но и недъзите му//Икономически алтернативи, бр.4, 2010, с.3-Ставрев С.: Елити, демокрация и благоденствие//Икономически алтернативи, бр.1,2009, с.119-Жан Пол Сартр: Въображението//Изд-во АРГЕС, 1995, С.Тришин В.Н.: Наука и квазинаука. Экономика. Оценка//Вопросы оценки, №2, 2010, с.10-Ревуцкий А.Д.: Оценка и изкуство//Вопросы оценки, №2, 2010, с.29-Ожиганова Г.В.: Психологические аспекты духовности. Часть І. Духовны интелект. Част ІІ. Духовные способности//Психологический журнал, 2010, т.31, №4, с.21-34, и №5, с.39-53.Стаматова К.: Сънят – между божието благовестие и сатанинското нашепване. Част І.// Духовна култура, 2009, №3, с.50-Копылов И.П.: Электромеханика и теория электромагнитной вселенной//Изв.ВУЗ. Электромеханика, 1/2008, с.73-Добриянов В.: Феноменът Ванга//Универс.изд-во СУ”Св.Климент Охридски”, 1995, С.Ненов Т.: Геолого-структурна и тектонска закономерност при местоположението на манастирите в България//Геология и минерални ресурси, 10/2008, с.18-Маджаров Х.: Големият заговор срещу българите. Книга І.//АлфиолА, 2001, Варна.Молдован Д.: Мировой экономический кризис и позитивное мышление//Мир перемен, 2009, № 4, с.31-Рашковский Е.: Религиозная динамика эпохи постмодерна//Мировая экономика и международные отношения, 2009, № 2, с.93-Белла Ф.+: Наблюдения естественного электромагнитного излучения при землетресениях в центральной Италии//Изв.АН.СССР.Физика Земли, 1992/1.Мареев Е.А.+: Российские исследования в области атмосферного електричества в 2003-2007гг//Изв.РАН. Физика атмосферы и океана, 2009, т.45, №5, с.709-Белы Т.А.: О корреляции модуля индукции магнитного поля Земли с атмосферным давлением//Геофизический журнал, № 2, т.31, 2009, с.122-Бобровников Л.З.+: Влияние магнитосферных и атмосферных инфразвуковых бурь на состояние здоровья человека//Изв.ВУЗ. Геология и разведка, 2004, № 1.Быстров М.В.: О шуме 1/f с точки зрения всеобщей гармонии//Синергетика и методы науки – Отв.редак. М.А.Басин, СПб, Наука, 1998, с.375-390.Гордиенко В.А.+: Изучение высокочестотной геоакустической эмиссии приемным модулем на базе векторного приемника//Вестн.Моск.ун-та. Сер.3, Физика, астрономия, 2009, № 4, с.94-Шевцов Б.М.+: О направленности приповерхностной высокочастотной геоакустической эмиссии в периоды деформационных возмущений//Доклады АН, 2010, т.430, № 1, с.119-Остапенко В.Ф.+: Аномальные вариации естественного нейтронного потока и проблема краткосрочного прогноза землетрясений//Геофизический журнал, № 2, т.31, 2009, с. 130-Биличенко С.В.+: УНЧ-отклик ионосферы на процессы подготовки землетрясений//Доклады АН СССР, 1990, т.311, № 5, с.1077-Николов Н.: „Световната конспирация” и други//С, 1994.Топалов М.: Срещи с Буров//С, 1990.Соколов А.В.:„Информационные очки” как методологический инструмен/Энергия: экономика, техника, экология, 6/2007, с. 74-.Физическая энциклопедия, Том 4, 1994г.Сальников В.Н. +: Синергетический подход к распределению физических полей в зданиях и критерии прогноза техногенных катастроф// Изв.ВУЗ. Строительство, 2000/1.Бернщайн П.Л.: Против богов.Укрощение риска//Пер.с англ., ЗАО”Олимп-Бизнес”, М, 2000.Алимов Ю.И., Кравцов Ю.А.: Является ли вероятность „нормальной” физической величиной?// УФН-1992, бр.7, с.149-.Лосский Н.О.: Чувственная, интелектуальная и мистическая интуиция//М, 1995, „Республика”.Гласс И.И.: Ударные волны и человек//М, Мир, 1977.Речник на чуждите думи в българския език//Маг 77, С, 1994.Рогачев А.Ю.: Психологические аспекты управления финансовыми рисками// Финансовьы менеджмент, 2/2010, с.136-.Талеб Н.Н.: Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни//Омега-Л, М, 2007.Губанов С.: Трудовая парадигма: А.Смит против „неокласики”//Экономист, 3/2009, с.57-.Флоров В.: Проучвания, анализ и изследвания относно въздействието на преднамерени електромагнитни смущения върху електронните и електрическите системи за управление на водно електрически централи// Научно-технически отчет на Изпълнителя „Терматест-Флоров и син”СД пред Възложителя „Национална електрическа компания”ЕАД, 2006, София.Вавилов В.П.:”Феноменологическое исследование пространственно-временной эволюции апериодических энергетических сущностей методом инфракрасной термографии (Томский феномен)//Дефектоскопия, 2006/4, с.96-Джиллер П.: Структура сообществ и экологическая ниша//М, Мир, 1988.Минков М.: Демография//Албатрос, 1999Наймарк А.А.: Структурированост геологической среды- свойство или состояние//Вестн.Моск.ун-та.Сер.4.Геология, 2006,№2, с.73-Петев И.: Светоотеческо разкритие на богооткровеното учение за ангелския свят//Духовна култура, 1987, кн.11, с.15-Мэнли Р.: Анализ и обработка записей колебании//М, Машиностроение, 1972.Ковалев В.Д.+: О системной аварии в электрических сетях центрального региона России 25 мая 2005г.//Электричество, №9/2006, с.52-Худяков В.В.: Проблемы энергосистем США//Электричество, №6/2006, с.7-Antic D.P.+: Nuklearna energetika danas i neke prognoze za njenu buducnost//Elektroprivreda, br.3,1996, с 28-Махова В.А.+: Мировая атомная электроэнергетика: Конец ХХ и начало ХХІ века// Энергия: экономика, техника, экология, 7, 2001,с.2-Ядрената енергетика след Фукушима//в-к „Строго секретно”,бр.192,май,2011.Земетресението в Япония беше изкуствено. Цунами от взрив”//в-к „Строго секретно, бр.192, май, 2011.Дроснин М.: „Библейският код 2”//Пергамент, С, 2006.Флоров В.: Хабилитационен труд.(Апробация за ст.науч.сътр.ІІстепен), 1989.Флоров В.+: Остаточная работоспособность теплового потока через термозащитную конструкцию//докл.ХІІ Межн.конфер.промышл. энергохозяйства, Прага, 1987.Флоров В.+: Оптимизиране на термозащитни конструкции посредством компютърно моделиране//Енергетика, 1988/2, с.27-.Флоров Р.Й.: Термодинамика на биосистемите//Изд-во БАН, С, 1988.Тихомиров В.А.+: „Информация” и „энтропия” в контексте фундаментальной миривизренческой и методологической проблемы// Програмные продукты и системы, №4,2004,с.43-Речник на чуждите думи в българския език//Изд-во БАН, С, 1982.Дж.ван Гиг: Прикладная общая теория систем, В двух книгах//Мир, 1981.Бушуев В.В.: Негэнтропийный вектор „устойчивого развития”//Энергия, 1999,№5, с.55-Яковленко С.И.: Об организующем и разрушающем (стохастизующем) воздействиях в природе//Вопросы философии, 1992, №2, с.141-Аршинов В.И.: От смыслопрочтения к смыслупорождению//Вопросы философии, 1992, №2,с.145-Князева Е.Н.+: Синергетика как новое мировидение: диалог с И.Пригожиным//Вопросы философии, 1992, №12, с.3-Шанжо Ж-П., Кон А.: Мислещата материя//Херон прес, С, 2000.Малков Я.В.: Диагностика деградационных процессов в полупроводниковых структурах с позиции междисциплинарных теорий//”Зарубежная радиотехника”, 1996, №5, с.77-Новосельцев В.Н.: Организм в мире техники. Кибернетический аспект//М, Наука, 1989.Черний А.Н.: Какова физическая сущность однонаправленности времени?//Изв.ВУЗ.Геодезия и аэрофотосъемка, 2008/1, с.48-Ларше Ж-К.: Светоотечески възгледи за естеството и статуса на научното познание//Християнство и култура, 2011/брой 5, с.12-Архимандрит Киприан (Керн): Образ и подобие божие (човекът и ангелите)//Християнство и култура, 2009/брой 1, с.55-Бояджиев Ц.: За детерминизма и свободата на волята. Бележки върху една дискусия от последните десетилетия на Византия//Християнство и култура, 2009/брой 1, с.18-Бояджиев Ц.: За детерминизма и свободата на волята (продължение от брой 1)//Християнство и култура, 2009/брой 5, с.62-Крейг У.: Философски и научни подходи към Creatio ex Nihilo//Християнство и култура, 2009/брой 5, с.6-Трубецкой Е.Н.: Въпросът за злото. Свободата на творението и идеята за вселенското сътрудничество//Християнство и култура, 2009/брой 6, с.55-Латинско-български речник//С, 1990, Наука и изкуство.Философски речник//Изд-во БКП, С, 1968.Кононов Ю.: Снова о Туринской плащанице и не только о ней//Наука и религия, 1990 №11, с.16-Сапогин Л.: Возможное и невозможное в жизни//Наука и религия, 1990 №11, с.19-167. Успенский П.Д.: Психология возможного развития человека//Наука и религия, 1990, №8, с.39-Успенский П.Д.: Психология возможного развития человека//Наука и религия, 1990, №8, с.39-Русев Г.: Генът и АЗ-ът//Списание на БАН, 2001/4-6, с.66-Каструбин Э.М.: Ключи к тайнам мозга//”Зарубежная радиоэлектроника”,1996,№ 7Антонов Е.: Краят на света. Или новият глобален ред на Третия Израел//Лаков ПРЕС, С, 1999.Antonovic A.: Merenje gama radioaktivnosti…posle Cernobilskog akcidenta//Tehnika, 42 (1987), 7-8.Християнство и иудаизъм// Християнство и култура, 2011/брой3 (60), с.11-.Рашковский Е.: Что же такое развитие?//Мировая экономика и международные отношения, 2010, № 12, с.74-Капра Ф.: Дао физики. Киев: София, 2004.Морозов С.М.: О так называемом современном кризисе в психологии// Психологический журнал, 2010, т.31, № 6, с.98-
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница