Избираеми дисциплини за зимен семестър 2017-2018 Г. Специалност "унгарска филология"Дата03.05.2017
Размер164.71 Kb.
Размер164.71 Kb.


ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2017-2018 Г.

СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ"

Пояснeния:

1) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в „Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“.Задължително се запознайте с Кратки указания за записване

2) Смисълът на посоченото „Ограничение“ е кои студенти имат възможност да записват дисциплината:- без - без ограничение, т.е. всеки студент от Университета;

- фак - само за студенти от същия факултет;

- спец - само за студенти от същата специалност;

- курс - само за студенти от същия курс.

3) Когато дисциплината е посочена в групата дисциплини, които са за предишен курс от същата специалност, за да получите достъп до нея при записване през СУСИ, трябва да се избере радиобутона „Само тези към моя учебен план – останали“.

4 ) Когато дисциплината е посочена в групата дисциплини от друга специалност, за да получите достъп до нея при записване през СУСИ, трябва да се избере радиобутона „Само тези извън моя учебен план“, като в предложеното меню може да се избере специалността (за подробна информация вижте „Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“ ).

5) Когато дисциплината е част от профил, който дава професионална квалификация, СУСИ дава възможност тя да бъде открита по-лесно (вижте описанието в „Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“)


Заглавие

Ограничения

Хорариум

Кредити

Преподавател титуляр

Анотация

 

I КУРС – по учебен план за випуск 2017-2018 уч. година

Избираемите дисциплини през учебната година трябва да носят минимум 17 кредита

1

Увод в общото езикознание (изпит)

фак

2+2

4

гл.ас. д-р Албена Мирчева

Лекционният курс има за цел да запознае студентите от различни филологически специалности с възловите понятия и проблеми на общото езикознание, като по този начин се изгради надеждна основа за овладяването на конкретните езиковедски дисциплини през целия период на следването. Материята е разпределена в няколко дяла и е съобразена с хорариума, нуждите и спецификата на съответните специалности.

2

Информатика

(текуща оценка)фак

0+2

2

ас. д-р Симеон Хинковски

Курсът по Информатика във ФКНФ има за цел да запознае студентите с основните компютърно базирани софтуерни и хардуерни системи, чиято функция е улеснение на работата на бъдещите филолози и учители. Учебната програма е насочена към най-съвременните софтуерни и хардуерни пакети, които студентите използват в ежедневието си и цели да доразвие уменията им и да им даде една по-добра насоченост в търсенето на улеснения при самостоятелната им и/или групова дейност.Целта е студентите да придобият знания и умения за работа с различни операционни системи; да създават, форматират и редактират текстови документи, електронни таблици, мултимедийни презентации, брошури и плакати; да търсят, намират и съхраняват информация от интернет източници.

3

Унгарско кино

(текуща оценка)спец

0+2

4

хон. преп. Светлана Колева


Курсът си поставя две основни цели: да обогати общите знания на студентите за културата и филмовото изкуство на Унгария и да доразвие уменията им да разбират живата унгарска реч и да се изразяват писмено. За да постигне на първата цел, курсът запознава студентите с основни моменти от историята на унгарското кино и отделните му жанрове, с живота и творчеството на ключови фигури (режисьори и актьори) от унгарското кино, и най-вече с някои от най-популярните унгарски филми. След прожекциите филмите се дискутират устно, а от студентите се изисква да пишат кратко есе след всеки гледан филм. Крайната оценка за курса се формира от текущите оценки върху есетата и от оценката от устния изпит.

4

Унгарски правопис – I част (текуща оценка)

курс

0+2

4

Хон. ас. Индра Маркова


Целта на семинарния курс е да запознае студентите с ортографичните особености на унгарския език. Обръща се внимание на връзката между унгарските графеми и фонеми, както и на възможните алофони на отделните фонеми. Разглеждат се основните принципи на правописа в унгарски език, а именно фонетичния принцип, който е ръководен, етимологичния принцип, т.нар. традиционен принцип, както и принципа на опростяването. Друга основна задача на курса е да бъдат усвоени пунктуационните правила, които са част от унгарските правописни норми, както и те да бъдат прилагани в практиката. Курсът завършва с текуща оценка, формирана въз основа на среднооритметична оценка от диктовките, от самостоятелната разработка и от тестовите проверки.

5

Българо-унгарски културни и литературни отношения (текуща оценка)

курс

2+1

5

Хон. Проф. дфн Йонка Найденова

Лекционният курс разглежда основни въпроси на взаимодействието между духовната култура и литература на България и Унгария през новия период от тяхното развитие - 19 и 20 век, насочва към актуални проблеми на унгаристиката ни. Проследяват се българо-унгарските връзки през древността и средновековието, през периода на турското робство (с възлова граница Българското възраждане), годините от Освобождението до Втората световна война и след това. Изтъкват се сходни моменти в културното и историко-литературното развитие на България и Унгария, специализираната литература по въпроса, набелязват се перспективите за по-нататъшното изучаване на взаимопроникванията. Семинарите и обогатяват познанията и приложните умения на студентите и с допълнителна литература.

 

 

II КУРС – по учебен план за випуск 2016-2017 уч. година

Избираемите дисциплини през учебната година трябва да носят минимум 17 кредита

1

Унгарски правопис – I част (текуща оценка)

спец

0+2

4

Хон. ас. Индра Маркова


Целта на семинарния курс е да запознае студентите с ортографичните особености на унгарския език. Обръща се внимание на връзката между унгарските графеми и фонеми, както и на възможните алофони на отделните фонеми. Разглеждат се основните принципи на правописа в унгарски език, а именно фонетичния принцип, който е ръководен, етимологичния принцип, т.нар. традиционен принцип, както и принципа на опростяването. Друга основна задача на курса е да бъдат усвоени пунктуационните правила, които са част от унгарските правописни норми, както и те да бъдат прилагани в практиката. Курсът завършва с текуща оценка, формирана въз основа на среднооритметична оценка от диктовките, от самостоятелната разработка и от тестовите проверки.

2

Българо-унгарски културни и литературни отношения (текуща оценка)

спец

2+1

5

Хон. Проф. дфн Йонка Найденова

Лекционният курс разглежда основни въпроси на взаимодействието между духовната култура и литература на България и Унгария през новия период от тяхното развитие - 19 и 20 век, насочва към актуални проблеми на унгаристиката ни. Проследяват се българо-унгарските връзки през древността и средновековието, през периода на турското робство (с възлова граница Българското възраждане), годините от Освобождението до Втората световна война и след това. Изтъкват се сходни моменти в културното и историко-литературното развитие на България и Унгария, специализираната литература по въпроса, набелязват се перспективите за по-нататъшното изучаване на взаимопроникванията. Семинарите и обогатяват познанията и приложните умения на студентите и с допълнителна литература.

3

Унгарска диалектология

курс

1+1

4

Хон. преп. Дьозьо Токач

Лекционният курс разглежда основни понятия, свързани с унгарската диалектология, респективно терминологията, използвана в областта на унгарските диалектни проучвания. Акцентът пада върху характерните фонетични, морфологични, синтактични и лексикални особености на унгарските диалектни типове.

В семинарните занимания студентите работят с основните унгарски диалектни речници и се запознават с единната унгарска фонетична транскрипция, използвана при записването на унгарските диалектни текстове. За основно помагало служат многократно преиздаваният учебник по диалектология на Бела Калман, отчасти университетският учебник „Унгарска диолактелогия” с редактор Йеньо Киш, като към отделните теми се посочва от преподавателя и допълнителна литература на унгарски език.
4

Западноевропейска литература – 1 част

?

5

Унгарско кино

(текуща оценка)курс

0+2

4

хон. преп. Светлана Колева


Курсът си поставя две основни цели: да обогати общите знания на студентите за културата и филмовото изкуство на Унгария и да доразвие уменията им да разбират живата унгарска реч и да се изразяват писмено. За да постигне на първата цел, курсът запознава студентите с основни моменти от историята на унгарското кино и отделните му жанрове, с живота и творчеството на ключови фигури (режисьори и актьори) от унгарското кино, и най-вече с някои от най-популярните унгарски филми. След прожекциите филмите се дискутират устно, а от студентите се изисква да пишат кратко есе след всеки гледан филм. Крайната оценка за курса се формира от текущите оценки върху есетата и от оценката от устния изпит.

6

Угрофинско езикознание (текуща оценка)

курс

1+1

4

Хон.преп. Светлана Колева


Курсът запознава студентите с основните теории и съвременни постижения в изследванията на уралското (угро-финско) езиково семейство. Лекциите включват общо представяне на уралските езици, изследванията по въпроса и проблема за терминологичното многообразие. Студентите се запознават с различните теории за уралска прародина и с общата характеристика на угро-финския праезик. Разглеждат се връзките на уралското езиково семейство и отделните му представители с други групи езици, проблема за езиково родство и теориите за родство между уралското и други езикови семейства. Специално внимание се отделя на угро-финските особености в унгарския език.

7

Официална кореспонденция

(текуща оценка)курс

1+1

4

гл.ас. д-р Лиляна Лесничкова


Курсът по кореспонденция цели овладяване на теорията и практиката на кореспондентското оформяне на най-често срещаните и употребявани лични, официални и фирмени документи. Студентите се запознават с формата и съдържанието на различните видове документи, както и с изисванията при структурирането им съгласно националните и международните стандарти. Упражнява се изготвянето на типови писма, отразяващи различни етапи на търговската дейност. Усвоените знания ще улеснят контактите на студентите с представители на деловите среди от Унгария. Курсът е разработен за електронно дистанционно обучение.

8

Втори език – I част

(текуща оценка)курс

0+4

4 

 

III КУРС – по учебен план за випуск 2015-2016 учебна година

Избираемите дисциплини през учебната година трябва да носят минимум 12 кредита

1

Унгарско кино

(изпит)


спец

0+2

2

хон. преп. Светлана Колева


Курсът си поставя две основни цели: да обогати общите знания на студентите за културата и филмовото изкуство на Унгария и да доразвие уменията им да разбират живата унгарска реч и да се изразяват писмено. За да постигне на първата цел, курсът запознава студентите с основни моменти от историята на унгарското кино и отделните му жанрове, с живота и творчеството на ключови фигури (режисьори и актьори) от унгарското кино, и най-вече с някои от най-популярните унгарски филми. След прожекциите филмите се дискутират устно, а от студентите се изисква да пишат кратко есе след всеки гледан филм. Крайната оценка за курса се формира от текущите оценки върху есетата и от оценката от устния изпит.

2

Втори език – III част

(текуща оценка)курс

0+4

4 

 

Дисциплини за предишен курс, но се предлагат и за студенти, които не са ги прослушали

1

Унгарски правопис – I част (текуща оценка)

спец

0+2

2

Хон. ас. Индра Маркова


Целта на семинарния курс е да запознае студентите с ортографичните особености на унгарския език. Обръща се внимание на връзката между унгарските графеми и фонеми, както и на възможните алофони на отделните фонеми. Разглеждат се основните принципи на правописа в унгарски език, а именно фонетичния принцип, който е ръководен, етимологичния принцип, т.нар. традиционен принцип, както и принципа на опростяването. Друга основна задача на курса е да бъдат усвоени пунктуационните правила, които са част от унгарските правописни норми, както и те да бъдат прилагани в практиката. Курсът завършва с текуща оценка, формирана въз основа на среднооритметична оценка от диктовките, от самостоятелната разработка и от тестовите проверки.

2

Българо-унгарски културни и литературни отношения (изпит)

спец

2+1

4

Хон. Проф. дфн Йонка Найденова

Лекционният курс разглежда основни въпроси на взаимодействието между духовната култура и литература на България и Унгария през новия период от тяхното развитие - 19 и 20 век, насочва към актуални проблеми на унгаристиката ни. Проследяват се българо-унгарските връзки през древността и средновековието, през периода на турското робство (с възлова граница Българското възраждане), годините от Освобождението до Втората световна война и след това. Изтъкват се сходни моменти в културното и историко-литературното развитие на България и Унгария, специализираната литература по въпроса, набелязват се перспективите за по-нататъшното изучаване на взаимопроникванията. Семинарите и обогатяват познанията и приложните умения на студентите и с допълнителна литература.

3

Западноевропейска литература – 1 част
 

 

IV КУРС - по учебен план за випуск 2014-2015 учебна година

Избираемите дисциплини през учебната година трябва да носят минимум 10 кредита

1

Угрофинско езикознание (изпит)

курс

1+1

3

Хон.преп. Светлана Колева


Курсът запознава студентите с основните теории и съвременни постижения в изследванията на уралското (угро-финско) езиково семейство. Лекциите включват общо представяне на уралските езици, изследванията по въпроса и проблема за терминологичното многообразие. Студентите се запознават с различните теории за уралска прародина и с общата характеристика на угро-финския праезик. Разглеждат се връзките на уралското езиково семейство и отделните му представители с други групи езици, проблема за езиково родство и теориите за родство между уралското и други езикови семейства. Специално внимание се отделя на угро-финските особености в унгарския език.

2

Официална кореспонденция

(текуща оценка)курс

1+1

3

гл.ас. д-р Лиляна Лесничкова


Курсът по кореспонденция цели овладяване на теорията и практиката на кореспондентското оформяне на най-често срещаните и употребявани лични, официални и фирмени документи. Студентите се запознават с формата и съдържанието на различните видове документи, както и с изисванията при структурирането им съгласно националните и международните стандарти. Упражнява се изготвянето на типови писма, отразяващи различни етапи на търговската дейност. Усвоените знания ще улеснят контактите на студентите с представители на деловите среди от Унгария. Курсът е разработен за електронно дистанционно обучение.

3

Втори език – V част(изпит)фак

0+4

4 

 

Дисциплини за предишен курс, но се предлагат и за студенти, които не са ги прослушали

1

Българо-унгарски културни и литературни отношения (изпит)

спец

2+1

4

Хон. Проф. дфн Йонка Найденова

Лекционният курс разглежда основни въпроси на взаимодействието между духовната култура и литература на България и Унгария през новия период от тяхното развитие - 19 и 20 век, насочва към актуални проблеми на унгаристиката ни. Проследяват се българо-унгарските връзки през древността и средновековието, през периода на турското робство (с възлова граница Българското възраждане), годините от Освобождението до Втората световна война и след това. Изтъкват се сходни моменти в културното и историко-литературното развитие на България и Унгария, специализираната литература по въпроса, набелязват се перспективите за по-нататъшното изучаване на взаимопроникванията. Семинарите и обогатяват познанията и приложните умения на студентите и с допълнителна литература.

2

Унгарски правопис – I част (текуща оценка)

спец

0+2

2

Хон. ас. Индра Маркова


Целта на семинарния курс е да запознае студентите с ортографичните особености на унгарския език. Обръща се внимание на връзката между унгарските графеми и фонеми, както и на възможните алофони на отделните фонеми. Разглеждат се основните принципи на правописа в унгарски език, а именно фонетичния принцип, който е ръководен, етимологичния принцип, т.нар. традиционен принцип, както и принципа на опростяването. Друга основна задача на курса е да бъдат усвоени пунктуационните правила, които са част от унгарските правописни норми, както и те да бъдат прилагани в практиката. Курсът завършва с текуща оценка, формирана въз основа на среднооритметична оценка от диктовките, от самостоятелната разработка и от тестовите проверки.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница