К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиографиястраница23/23
Дата02.02.2017
Размер5.51 Mb.
Размер5.51 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
първа

37 Aurea Carena (Златната Верига) се споменава във връзка е алхимичния ръкопис Aureа Carena Humeri (1723). Това е една верига мъдри мъже, които, започвайки с Хермес Трисмегист, свързват земята с небето. А. Я.

38 Тук е Родос, тук скачай!" - в смисъл покажи сега какво можеш. - Бел. ред.

39 Седем поучения към мъртвите”. Вж. Приложението

40 Фауст, част втора

41 През този период Юнг пише твърде малко: само няколко доклада на английски език и статията „Das Unbewussle im normalen uncikranken Seelenleben" (c преработено заглавие „Оber die Psychologic ties Unbewitssten"; GW VII, 2. Aufl. 3974). Периодът приключва c публикуването на книгата Psvchohqische Туреn, 1921. А. Я.

42 Едва през 1933 г. Юнг отново се заема с преподавателската си дейност в Швейцарското висше техническо училище в Цю­рих. През 1935 г. той е вече титулован професор, а през 1942 г. напуска по здравословни причини. През 1944 г. по покана на Базелския университет приема длъжността „редовен профе­сор" в рамките на създадена за него редовна професура по медицинска психология. Още след първата лекция обаче пора­ди тежко заболяване е принуден да се откаже от преподавател­ската си работа и година по-късно да подаде оставка. А. Я.

43 Вж. А. Самюелс, П. Шортър, Ф. Плаут, Критически речник па аналитичната психология на К. Г. Юнг, издателство ЕА, 1993 г., стр. 201

44 Krater според писанията на Полимандър, който принадле­жал на една езическо-гностична секта, е вид съд, напълнен с Дух, изпратен от Бога Създател на Земята, за да може тези, които се стремят към по-висш разум, да бъдат покръстени в него. Едни вид uterus (утроба) на духовно обновление и прераж­дане. А. Я.

45 Тук Юнг намеква за папската була на Пий XII провъзгласяваща догмата за възнесението на Мария (1959). Там се казва, че Мария като Невеста се слива със Сина и като София – с божествеността и небесните покои (таламуса). Така принципът на женското начало се приближава непосредствено до мъжкото триединство.

46 Първите печатни книги до 1500 г.

47 Гранатите, конто падат от небето, психологически се интерпретират като снаряди, които идват от „другата страна", откъм врага, т. е. като действия, които произлизат от несъзна­ваното, от страна на сянката. Случката в съновидението подсказва, че войната, която няколко години се е разигравала навън, все още не е свършила, а продължава вътре, в психика­та. Очевидно тук се намира и решението на проблемите, което не може да бъде намерено навън. А. Я.

48 Зилберер сe самоубива

49 Rosarium Philosophorum - анонимен ръкопис от 1550. Съ­държа се и Artis Aurifcrae.

50 1942. В WG XI, 2. Аull. 1973

51 Das Wandlungssymbol in der Messe, 1942, GW XI, 2. Aull

52 По този повод си спомних „капаните за духове", които бих виждал в Кения: малки къщички, където се поставят малки креватчета, както и малко храни, „лошо". Често в креватчетата може да се види и малка фигурка - образ на някой - заболял, направена от глина или пръст, - симулакър на болей, който трябва да бъде излекуван. Изкусно направена пътека води по наредените камъчета до къщичките, така че духовете да не се отбиват в краала (селището на племето) при болния, а да прекарат нощта в „своето" убежище, та с настъпването на деня да си отидат в бамбуковата гора, където е истинското им място. К. Г. Юнг

53 След смъртта па жена ми през 1955 г. д-р Мари-Луиз фон Франц поднови работата върху Граал и през 1958 г доведе до успешен завършек. Вж. К. Юнг и M. JI. фон Франц, Die Graals legende in psychologischer Siela. Studien aus dem C. G. Jung -Instimt, Band. XII, Ziiricit, I960).

54 В будиската митология на хинаяна това е епитет за Буда Шакамуни, синоним на всеки буда. Думата има различни тълкования, най-важното от които „постигнал истинската същност” – Бел. ред.

55 1952. В GW VIII, 1967

56 Кулата в Болинген бе не само място на отдих; на старини той прекарваше там почти половината от годината, там работеше и почиваше. „Без моята земя не бих могъл да създам творбите си!” - казваше той. До напреднала възраст Юнг се разтоварваше психически с цепене на дърва, прекопаване или засаждане на растения, с бране на плодове. В по-ранни години той е бил страстен платноходец и любител на всички водни спортове.

57 Заглавие на една стара китайска дърворезба, върху която е изобразен дребен старец сред епически пейзаж. А. Я.

58 Първото изречение е фрагмент от Хераклит, второто изречение напомня Митралитургията, а последното изречение е от Омир (Одисей, песен 24).

59 Философското, т.е. алхимичното злато. А. Я.

60 Тук се изразява становището на Юнг, изразено в надписа над входната порта към неговия дом в Болинген, който гласи: „Ковчегът на Филемон – покаяние на Фауст.” Когато портата бе зазидана, той сложи същите думи над входа на втората кула. А. Я.

61 Преводач в източните страни. – Бел. ред.

62 Мюсюлмански свещеник. Бел. ред.

63 „Каури“ са дребни миди, употребявани също и като разменни монети. – Бел. ред.

64 Кенийско политическо движение за независимост.

65 Ел мамур - Пукпалмо означава управител или губернатор

66 В две свои статии Юнг съобщава впечатленията си от пътуването. Издава ги веднага след завръщането си в сп. ASIA (Ню Йорк, януари и февруари, 1939 г). А. Я.

67 Учен индус, брамин. - Бел. ред.

68 В по-късни свои беседи Юнг сравнява Буда и Христос по отношение на разбиранията им за страданията. Христос призна­ва в тях положителни стойности и като страдащ той е по-човечен и истинен от Буда. Буда се отказва от страданието, но с това и от радостта. Той е лишен от чувства и емоции и затова не е истински човечен. В евангелията Христо с е обрисуван така, че той не може да бъде разбран по друг начин освен като богочовек, макар че никога не е преставал да бъде човек, докато Буда се издига още приживе над човешкото битие. А. Я

69 За Бог тук се употребява санскритската дума deva – ангел хранител.

70 Юнг обяснява видението не като синхронен елемент, а като моментно ново творение на несъзнаваното във връзка с неговите мисли за архетипния характер на инициацията. Непосредствената причина за конкретизацията се крие в проецирането на неговата анима в Гала Пласидия и в предизвиканото от това чувство. А. Я.

71 Basileus - цар. В древността Кос бил известен с храма на Асклепий и като родно място на Хипократ. (5 в.пр.н.е.)А. Я.

72 Pardes Rimoniumзаглавието на кабалистичен трактат на Мойсей Кордоверо, от XVI век. Малхут и Тифарет според кабалистичното схващане са две от десетте божествени проявления, чрез които Бог се проявява от своето скрито състояние. Те представляват мъжкият и женският принцип вътре в божествеността. А. Я.

73 Дж. Б. Райн. Университета Дюк в Дъръм, САЩ, със своите експерименти с карти ми доказа способността на човека да получава несетивни възприятия. А. Я.

74 Деян 1:17 Иоан 2:28

75 Лекарството е приготвено твърде късно, когато злото е укрепнало от дългото отлагане.

76 Несигурността по въпроса за фокуса на действителността вече е изиграла своята роля в живота на Юнг, когато като дете седял върху един камък, погълнат от мисълта, дали камъкът само е казвал, или е бил „Аз“. Виж също и известния сън с пеперудата на Джуанг Дзъ. А. Я.

77 Тази тема се разглежда от К. Г. Юнг и Еон, 1951 г. GW IX, 12 изд. 1976

78 „трето няма" - закон за изключеното трето във формална­та логика. - Б. пр.

79 Едно от значенията па symbolon е ressera hospitalituis (между домакина и госта), разчупената монета, всяка част от които според античния обичай взема всеки от двама приятели при раздяла.

80 Констелация на „Южната риба". Долната част на съзвездието на Водолея е оформена като „уста на риба'' (арабски).

81 Констелация на „Козирог" първоначално е била наричана „Козя риба“. Той е герб на Юлий Цезар и наследниците му.

82 Фауст, част втора

83 С любезното разрешение па Приет Фроид, Лондон.

84 Гръцки колони от надгробие, най-често с изображение на мъртвия. - Бел. прев.

85 Вж. Е. Jones, Das Lcben and Wcrk von Sigmund Bread, Frank­furt 1962, e. 447. [Ferenczi, Sandor - унгарски лекар и психоана­литик (1.Х73-1973). След отделянето си от Фройд разширява теорията на психоанализата до областта па биологията, в съо­тветствие с еволюционната теория. - Б. ред.]

86 Пехотинци от местната войска в френските колонии – Бел. прев.

87 Стара китайска книга с мъдрости и предсказания, датирана приблизително от четвъртото хилядолетие пр. Хр.

88 Най-висшето добро. – Бел. прев.

89 Най-голямото зло. – Бел. прев.

90 Наред с устните разкази на Юнг аз използвах и т. нар. „семейна книга", едни увит в пергамент подвързан том, съдър­жащ стари писма и документи, които бил системно попълван от Юнг; използвах още дневника на неговия дядо Карл Густав Юнг (издаден от сина му Приет Юнг) и две статии от М. X. Кьолбинг „Wie Carl Gnstav Jung Easier Pro lessor wurcie". Освен това разполагах и с резултатите от едно изследване на семейс­твото на К. Г. Юпг от 1928-29 г. (Откъсът за семейството на К. Г. Юнг е поместен само в немското издание.)

91 Октомври 1817. празник в памет на Реформацията (1517) и на битката при Лайпциг (1813), организиран от Йенската академична младеж.

92 Херман Раймер е син на книжаря и издателя от Берлин. Toй се оженил за дъщерята на Карл Густав Юнг от първия му брак с Вирджиния де Ласо. Юнг споменава за своето посещение при госпожа д-р Раймер в Щудгард след държавния изпит през 1901 г. Следният цитат вземам от вече споменатото съчинение на Кьолбинг “Wie Carl Gustav Jung Basler Professor wurde".

93 Относно споменатия в глава „Кулата" герб, изобразяващ отначало феникс, а впоследствие променен от дядото Карл Густав Юнг до неговата сегашна форма, мога ла допълня, че съществувал още един вариант - пеперуда, изпълзяваща от кукла. Според една семейна легенда малкото име на „учения доктор по медицина и право Юнг" в Майнц (починал 1654) не било Карл, а Симон.

www.spiralata.netСподели с приятели:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница