Катедра “предучилищна и начална училищна педагогика”Дата08.02.2018
Размер187.78 Kb.
Размер187.78 Kb.

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

КАТЕДРА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”
К О Н С П Е К Т

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
НА СПЕЦИАЛНОСТ “ПРЕДУЧИЛИЩНА И

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

ОКС - МАГИСТЪР

Благоевград, 2013 г.

ПЪРВА ЧАСТ

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ


 1. Предучилищната педагогика в системата на педагогическите науки. Научно-изследователски задачи и методи на предучилищната педагогика. Предучилищното възпитание и подготовка като педагогическа система.

 2. Ситуативният подход в предучилищното възпитание: социална ситуация на развитието, педагогическа ситуация, ключова ситуация. Идеята за амплификация на детското развитие – същност и методологическо значение.

 3. Форми за организация на живота и дейността на децата в детската ясла и в детската градина. Педагогически проблеми на адаптацията на детето към детската ясла, детската градина и началното училище.

 4. Сензорното възпитание на децата от ранна и предучилищна възраст като основа на умственото, естетическото, физическото, трудовото и екологическото възпитание.

 5. Физическа култура и физическо възпитание. Осигуряване на педагогически условия за здравословен начин на живот на децата от детската ясла и детската градина (дневен режим, овладяване на културно-хигиенни навици, двигателна активност).

 6. Качества на ума и умствено възпитание. Възпитание на познавателните процеси и вниманието през ранна и предучилищна възраст. Педагогически условия за развитие на любознателността и познавателния интерес.

 7. Икономическо възпитание: теоретични основи, цел, задачи, съдържание.

 8. Социално-нравствено възпитание: теоретични основи, цел, задачи, съдържание. Педагогическа подкрепа на развитието на произволното поведение, сътрудничеството, емоционалната отзивчивост и полово-ролевата идентификация.

 9. Естетическо възпитание. Естетическа дейност. Художествено-творческа дейност. Въображение и творчество на детето от предучилищна възраст – педагогически аспекти.

 10. Методи за възпитание: а) методи за развитие на познавателната и художествено-творческата дейност; б) методи за подкрепа на социално-нравственото развитие.

 11. Същност на играта. Основни психологически и педагогически понятия. Играта като водеща в психическото развитие дейност. Прилагане на теорията за единство на основните дейности във възпитателния процес в детската градина.

 12. Класификация на видовете игри. Противоречия на детската игра, обогатяване на игровия опит и осигуряване на свободата и самостоятелността на детето.

 13. Педагогическа подкрепа на развитието на детското игрово съобщество (ранна и предучилищна възраст). Играта като форма за самоорганизация на децата. Психолого-педагогически анализ на проблема за взаимоотношенията между връстниците.

 14. Подготовка на децата за училище. Приемственост между детската градина и началното училище.

 15. Основни компоненти на предучилищната педагогическа технология: концептуална основа, съдържателна част, (цел – обща и конкретна, възпитателно и познавателно съдържание), процесуална част (дейност на учителя, дейност на децата, форми на организация), диагностичен инструментариум за оценка на ефективността.

 16. Педагого-технологичен анализ на програмите за предучилищно възпитание и подготовка. Цели, принципи на построяване и основни педагого-технологични изисквания към програмите. Държавни образователни изисквания.

 17. Педагогическата технология в конкретните образователни направления за предучилищно възпитание и подготовка – сравнителен анализ на приоритетите (околна действителност, роден език, изобразителна дейност, математически представи, физическо възпитание, труд и конструктивно-техническа дейност, музикална дейност, чужд език).

 18. Педагого-технологичен анализ на личностно-ориентирания подход от гледна точка на: а)конкретните образователни направления; б)активността и дейността на детето.

 19. Педагого-технологичен анализ на организацията на пространствената среда в детската градина. Подбор на играчки и игрови материал.

 20. Педагого-технологичен анализ на детската игра. Типови игрови технологии за детската градина.

 21. Педагого-технологичен анализ на съхраняването и поддържането на физическото и психическото здраве на децата. Овладяване на правилата за здравословен начин на живот, хигиенна култура, екологосъобразно поведение. Промоция на здраве.

 22. Педагого-технологичен анализ на овладяването на социалната компетентност, развитието на ценностната ориентация и формирането на елементи на гражданско поведение.

 23. Педагого-технологичен анализ на овладяването на комуникативно-речева компетентност и говорна култура.

 24. Педагого-технологичен анализ на развитието на художествено-творческата дейност.

 25. Педагого-технологичен анализ на присвояването на етнокултурна идентичност и изграждане на толерантно поведение.

ЛИТЕРАТУРА

Литературата е препоръчителна, не е задължителна. Магистърът, по желание, може да използва и други литературни източници, които не са посочени тук. Може да бъде използвана и само част от литературата в съответствие със собствените професионални разбирания и потребности. Основното е крайният резултат, а именно писмената разработка да отговаря на критериите за оценка.

 1. Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка, издадена от министъра на образованието и науката, ДВ бр.80 от 3.10.2000, изм. И доп. бр.70 от 26.08.2005 (от сайта на МОМН).

 2. Одобрени от МОН и МОМН програми и програмни системи за осигуряване на образователния процес в детската градина. Справка на сайта на МОМН.

 3. Актуални проблеми на предучилищното възпитание: Юбил. сб. в чест на 75-год. на проф. д-р Анастасия Атанасова . Ред. Фидана Даскалова и др. Благоевград, 2001.

 4. Баева, М. Конструирането в опита на детето. София, 1995.

 5. Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс. Развитие на словесно-творческата дейност у децата в детската градина. С., 1999.

 6. Балабанова, М. Детето във възпитателния процес - творец, личност, партньор. – сп.Дом, дете, детска градина, 1999. - кн. 5,

 7. Балабанова, М. Методика на обучението по чужд език в детската градина: технология на началната чуждоезикова комуникация, Благоевград, 2010.

 8. Вардарева, В. Опит за използване на интерактивните методи в обучението по методика на музикалното възпитание в детската градина – сп.Дом, дете, детска градина, 1999. - N 2.

 9. Вардарева, В. Педагогическото взаимодействие "дете - музика". – сп. Предучилищно възпитание, 1999. - кн. 3,

 10. Вардарева, В. Педагогическото взаимодействие "дете - музика": Методико-орг. аспекти. – сп. Дом, дете, детска градина. – 2002. - кн. 1,

 11. Виготски, Л. Въображение и творчество на детето. С, 1982.

 12. Глушкова, М. Агресия и особености на проявленията й във физическото възпитание в детската градина. Благоевград, 2005.

 13. Глушкова, М. Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст. Благоевград, 2004.

 14. Глушкова, М. Оптимизиране на физическото възпитание в детската градина. Благоевград, 1991.

 15. Глушкова, М. Проблеми на физическото и здравното възпитание на 3-6-годишните деца. – сп.Спорт и наука, 1999. – кн. 2

 16. Глушкова, М., Ганева М. Методика на физическото възпитание в детските градини: Планиране и орг. на заниманията по физ. възпитание. Благоевград, 1996.

 17. Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие. – София, 2009. Даскалова, Ф., М. Балабанова, С. Златева. Игра общуване език. Благоевград, 1998.

 18. Даскалова, Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина. (ІV преработено издание). Пловдив, 2002.

 19. Детето и детството в глобалния свят: Посвещава се на проф. д-р Фидана Даскалова. Марияна Балабанова и др. Благоевград, 2009.

 20. Димитров, Д. Кр. Нова забавачница. Допълваща програма за авторски тип детска градина, София, 2001.

 21. Димитров, Д. Кр. Предучилищна педагогика: Лекционен курс. Ч. 1. – Благоевград, 1994.

 22. Димитров, Д. Кр. Типови игрови технологии за детската градина и началното училище. Благоевград, 1989.

 23. Детето в XXI век : Юбил. сб. в чест на 80-год. на доц. д-р Снежина Македонска. Ред. Фидана Даскалова и др. Благоевград, 2001.

 24. Детето, неговото семейство и неговата детска градина: Сб. посветен на проф. Дина Тодорова Батоева . Състав. Димитър Кр. Димитров, Благоевград, 2006.

 25. Елконин, Д.Б. Психология на играта. София, 1984.

 26. Енева, Г. Психологически проблеми на отношенията на децата от предучилищна възраст, Благоевград, 1983.

 27. Иванов, Г. Педагогическото взаимодействие в технологичната подготовка, 3-7 години. - http://www.referati.org/sydyrjanie/62193/ref

 28. Иванов, С. Кратък тематичен речник по предучилищна педагогика. – Пловдив, 2004.

 29. Изобразителна дейност в детската градина. Методическо ръководство за детските учителки. Авт. Ц.Шейтанова,О.Занков, Н.Стойкова. София, 1992.

 30. Колев, Й. Образование за прехода към училищен живот. – сп.Предучилищно възпитание. – 2003. – кн.4.

 31. Колев, Й. Образователни възможности на подготвителната група: Ист. Аспекти. - – сп.Предучилищно възпитание, 2003. – кн.2.

 32. Колева, М. Педагогическа технология за опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Благоевград, 2004.

 33. Колева, М., В. Стоименова, Кр. Стоянова. Опознаване на околната действителност. Благоевград, 1996.

 34. Колева, М. Детската индивидуалност и разбирането на педагога за нея. – сп.Предучилищно възпитание, 1999. – кн. 4.

 35. Колева, М. Инициативното дете като педагогически проблем или за детското послание "Аз искам да ме забележат..." – сп. Предучилищно възпитание. – 2003, кн. 5.

 36. Колева, М. Педагогически възможности за обогатяване социалността на детската група. Опит за отговор на актуални въпроси. - Предучилищно възпитание, 2008, кн.3.

 37. Колева, М. Социално развитие и социална активност - не нови, но актуални проблеми и за предучилищната педагогика. – сп. Предучилищно възпитание. – 1998. – кн.7-8.

 38. Колева, М. Социално развитие на детето : Пед. условия. София, 1998.

 39. Кратък речник-христоматия на понятия и термини в предучилищното възпитание. Състав. Димитър Кр.Димитров. Благоевград, 1987.

 40. Леонтиев, А. Н. Проблеми на развитието на психиката. – София. - 1974. (Раздел III: Психологични основи на предучилищната игра; Към теорията на развитието на психиката на детето).

 41. Методическо ръководство за семинарни и практически занятия по предучилищна педагогика. Е. Янакиева, Д.Димитров и др. Благоевград, 1990.

 42. Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология. Авт. М.Колева, В.Стоименова, К.Стоянова, Б.Джорова– Благоевград, 2012.

 43. Пашова, А. Генезис на понятието число. Благоевград, 2005.

 44. Пашова, А. Генезис на понятието време: Психол.-диагност. аспекти. Благоевград, 2005.

 45. Пашова, Ан. Техника и технология за овладяване от децата на математическата страна от действителността ( он-лайн продукт), 2006.

 46. Педагогическото взаимодействие в детската градина: Изисквания и идеи за организиране : Учебно помагало. Димитър Димитров, Ваня Стоименова, Красимира Стоянова. Благоевград, 2000.

 47. Петрова, Е. Играта и нравственото формиране на детската личност. – София, 1975.

 48. Пенева, Л. Педагогика на ранното детство - реалност и перспективи. – сп.Предучилищно възпитание, 2001. - кн. 1.

 49. Пенева, Л. , Трифонова, М. Стандартите за развитие и учене през ранното детство. – сп.Предучилищно възпитание, 2008. - кн. 1.

 50. Пенева, Л. Подходи към ученето в ранното детство. - сп. Предучилищно възпитание, 2009. - кн. 3.

 51. Подготовка за училище. Състав. Д. Т. Батоева. Благоевград, 1991.

 52. Психология и педагогика на ранното детство. Под ред. на Р. Драгошинова. – С., 1987.

 53. Речник по психология. Превод от немски. София, 1989.

 54. Теория и методика на трудовата и конструктивно-техническата дейност в детската градина. Николай Божков, Ваня Георгиева, Мария Кавданска. Благоевград, 1988.

 55. Шейтанова, Ц. Народното творчество в детската градина. С., 1966.

 56. Шейтанова, Ц., О. Занков. Изобразителни дейности в детската градина. 1993.

 57. Янакиева, Е. Аз съм потокът, а ти - реката, в която се вливам: За екол. образование на децата от предучилищна възраст. Бургас, 2001.

 58. Янакиева, Е. Внушението: психологически ефект в процеса на нравственото възпитание. – сп.Предучилищно възпитание, 2009. – кн.2.

 59. Янакиева, Е. Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст; Енциклопедия за предучилищния педагог. София, 1994.

 60. Янакиева, Е. Елка Петрова и съвременността: опит за актуализация и амплификация на теорията за единство на основните дейности. – сп. Педагогика, 2012. – кн.8.

 61. Янакиева, Е. Икономическо възпитание на децата. -– сп. Предучилищно възпитание, 2010. – кн. 3.

 62. Янакиева, Е. Компютърът за развитие на художествено-естетическото творчество на децата. – сп. Предучилищно възпитание, 2007. – кн. 2.

 63. Янакиева, Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория. – сп. Предучилищно възпитание, 2008. – кн. 7.

 64. Янакиева, Е. Методологически основи на екологическото възпитание. – сп. Педагогика, 2002. – кн. 4,

 65. Янакиева, Е. Парадоксът в теорията на екологическото възпитание. – сп.Педагогика, 2002. – кн.7.

 66. Янакиева, Е. Понятието ситуация в предучилищната педагогика. – сп.Образование. – 2005. – кн. 1.

 67. Янакиева, Е. Предучилищна педагогика. Repetitorium (I): Задачи за самостоятелна работа на студентите, Благоевград, 2008, 2012.

 68. Янакиева, Е. Примерна програма за формиране на екологосъобразно отношение към личната хигиена (за 5-7 - годишни деца). Сп. Дом, дете, детска градина, 2002. - кн.5.

 69. Янакиева, Е. Размишления за методологическите основи на предучилищната педагогика. – сп. Предучилищно възпитание, 2003.- кн.5.

 70. Янакиева, Е. Форми за организация на екологическото възпитание в детската градина, Благоевград, 2006.

ВТОРА ЧАСТ

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКИ
1. Възникване и развитие на педагогическата наука. Началната училищна педагогика в системата на педагогическите науки. Гносеологична организация на началната училищна педагогика.

2. Традиционни и алтернативни подходи в образованието и възпитанието.

3. Проблемът за развитието на личността. Влияние на наследствеността, средата и възпитанието. Влияние на семейството за формиране на личността.

4. Същност, структури и особености на възпитателния процес и възпитателната система. Съдържание на възпитанието в демократизиращото се общество.

5. Принципи, правила, методи и форми на възпитание - същност, специфика и творчески потенциал.

6. Предмет, теоретични основи и актуални проблеми на дидактиката. Иновации в процеса на образование.

7. Модели и стратегии на процеса на обучение. Принципи и правила на обучение.

8. Познавателни, евристични и комуникативни възможности на методите на обучение и насоки за усъвършенстването им.

9. Подходи за анализ на съвременния урок – структуриране и типизиране.

10. Проблемно-развиващото обучение и формирането на висши интелектуални умения.

11. Интегрираното обучение. Индивидуализация и диференциация на обучението. Иновационни образователни технологии. Дидактически възможности на мултимедийно обучение.

12. Ограмотяването в системата на българското образование. Система на съвременното обучение по начална грамотност.

13. Художествената литература като предмет на изучаване в І-ІV клас. Специфика на работа с художествения текст в урока по литература.

14. Методика за усвояване на езикови знания, правоговорни и правописни умения.

15. Видове упражнения за развитие на устната и писмената реч на учениците от І-ІV клас.

16. Вътрешнопредметни връзки в системата на обучение по български език и литература (І-ІV клас).

17. Методика за изучаване на естествените числа в І-ІV клас.

18. Методика за изучаване на четирите аритметични действия с естествени числа.

19. Методика за обучение в решаване на текстови задачи.

20. Методика за изучаване на геометрични знания в І-ІV клас.

21. Методика за запознаване с мерни единици и действията с именувани числа.

22. Подходи за съдържателно усъвършенстване на обучението по Родинознание и Природознание.

23. Изграждане на интегрални личностни качества у учениците чрез обучението по Родинознание и Природознание.

24. Модели на обучение по Родинознание и Природознание – детерминиращи фактори и основни структурни компоненти на моделите.

25. Приемственост в учебното съдържание между отделните класове на началното училище (български език и литература, математика, родинознание и природознание, музика, техника и технологии, физическо възпитание, изобразително изкуство).

26. Основни дейности в обучението в началните класове. Ученето (учебната дейност на учениците) и преподаването (ръководната дейност на учителя) в основната организационна форма – урока (български език и литература, математика, родинознание и природознание, музика, техника и технологии, физическо възпитание, изобразително изкуство).

27. Междупредметните връзки в обучението в началните класове (български език и литература, математика, родинознание и природознание, музика, техника и технологии, физическо възпитание, изобразително изкуство).

28. Стандарти и учебни програми за началните класове.ЛИТЕРАТУРА


 1. Андреев, М., Л. Цветанова-Чурукова, Д. Тодорина. Дидактика. Благоевград, ЮЗУ ”Н. Рилски”, 2000.

 2. Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика. С., Унив. изд-во “Св. Кл. Охридски”, 1996.

 3. Андреев, М. Интегративни тенденции в обучението. С., НП, 1986.

 4. Андреев, М. Оценяването в училище. С., 1995.

 5. Бижков Г., В. Краевски. Методология и методи на педагогическите изследвания. С, 2007.

 6. Бижков, Г. Реформаторска педагогика. С.,1994.

 7. Бижков, Г. и В. Краевски. Основи на педагогиката. С., 2005.

 8. Бижков, Г. и Н. Попов. Сравнително образование. С., 1994.

 9. Василева, Е. Урокът в началното училище, С., 2004.

 10. Гюрова, В. и др. Провокацията учебен процес. С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 1997.

 11. Дидактика современной школе. Под ред. В.А.Онищука, Киев, “Радянска школа”, 1987.

 12. Димитров, Л. и др. Теория на възпитанието. С., 2004.

 13. Добрев, Зл. Особености на интегрираното обучение. С., 2008.

 14. Дюркем, Е. Да мислим възпитанието. С., 2006.

 15. Иванов, Ив. Работа с деца с различни стилове. В Стилове на познание и учене. Шумен, 2004.

 16. Загвязинский, В. И. Теория обучения: Современная интерпретация, Москва, Издательский центр „Академия”, 2001.

 17. Куписевич,Ч. Основы общей дидактики. М., “Высшая школа”, 1986.

 18. Леерман, В. Четирите култури на образованието. С., 1993.

 19. Лихачев, Б. Педагогика, М., „Юрайт”, 2000.

 20. Подласый Педагогика начальной школы, Москва, Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.

 21. Попкочев, Тр. Сътрудничество семейство-училище. Сб. Личностно развитие на учениците в съвременното общество (том V). Бл., 2011, с. 17-34.

 22. Попов, Т., Цветанова-Чурукова,Л.З. и др. Теория на обучението (Дидактика), София, Типографика-ООД, 2005 г.

 23. Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството. Бл., 2006.

 24. Попова, Сн. Полово възпитание на учениците /7-11 годишна възраст/. С., 2002.

 25. Радев, Пл. (съст.). Педагогика. Пловдив, 2001.

 26. Радев, Пл. Основи на училищната дидактика. Пловдив, “Макрос-2000”, 1992.

 27. Радев, Пл. Опит за история и теория на урока. Пл., 1993.

 28. Стоименова, Я. Иновационни аспекти на индивидуалната работа по математика в условията на интегрирано обучение. – Начално училище, 2009, №6.

 29. Тодорина, Д. Форми на обучение. Бл., 2011.

 30. Тодорина, Д. Кр. Марулевска. Педевтология. Бл., 2010.

 31. Тодорова, Л. Основи на началната училищна педагогика. Бл., 2005.

 32. Тодорова, Л. Педагогика. Част ІІ. Теория на възпитанието. С., 2007.

 33. Тодорова, Л., Тр. Попкочев. Увод в педагогиката. Бл. 1997.

 34. Харламов И. Ф. Педагогика, Минск, 2000.

 35. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. Москва, Санкт-Петербург и др., Питер, 2004.

 36. Цветанова-Чурукова, Л. З. Новое на уроке начальных классов. М., “Прометей”, 1991.

 37. Цветанова-Чурукова, Л. З. Нетрадиционни педагогически подходи. С., МП-СД, 1994.

 38. Цветанова-Чурукова, Л. З. Електронните учебници в системата на интегрираното обучение. //Информационни технологии в обучението в І-ІV клас – Благоевград, 2010, с. 8-16.

 39. Цветанова-Чурукова, Л. З. Индивидуализиране на ученето чрез използване на многообразни похвати за обяснение на учебния материал от учениците в системата на урока за нови знания. //Активност и адаптация на личността в условията на промени. С., 2006, с. 226-235.

 40. Цветанова-Чурукова, Л. З. Интегрирано обучение в началните класове. Благоевград, 2010.

 41. Цветанова-Чурукова, Л., Овчинникова, А. Ж. и др. Интегриране на мултимедиите в системата на началното обучение. Благоевград, 2007.

* * * 1. Актуални проблеми на обучението по български език и математика. Благоевград, 1992.

 2. Ангелов, Б. Детето и светът между езика и речта. С., 1994.

 3. Георгиев, Л. Българският език като предмет на изучаване в началното училище. Благоевград, 2010.

 4. Георгиев, Л. За обучението по български език в началното училище. С., 1996.

 5. Георгиева, В. Обучението по техника и технологии от 6 до 16. Теория и методика. ЮЗУ – Благоевград, 2004.

 6. Георгиева, В. Основи на технологичната култура. Педагогически аспекти. ЮЗУ – Благоевград, 1995.

 7. Държавни образователни изисквания за културно-образователната област Бит и технологии (І-ІV клас).

 8. Димитров, Д. Г. Обучение и развитие по математика в началните класове. Благоевград, 1997.

 9. Димитров, Д. Г. Приемственост в обучението по математика в началните класове: състояние и динамика. Благоевград, 2003.

 10. Димитров, Д. Подготовка на децата за училище по математика. Благоевград, 2011.

 11. Димитров, Д. Кр. Типови игрови технологии за детската градина и началното училище. Благоевград, 1989.

 12. Димитров, Д., А. Манова. Методика на обучението по математика в началните класове. Благоевград, 2011.

 13. Димчев, К. Методика на обучението по български език. С., 2010.

 14. Димчев, К. Основи на методиката на обучението по български език. С., 2011.

 15. Здравкова, Ст. И др. Методика. Основни въпроси на обучението по български език в началните класове. Благоевград, 1998.

 16. Костов, К. Иновации в учебните програми по физическо възпитание и спорт за І – ІV клас. В: ХХІ век –Балканите – наука и образование, Кърджали, 2002.

 17. Маджаров, Ал., А. Манова, Д. Димитров. Методика на обучението по математика в началните класове. Благоевград, 1997.

 18. Манова, А., Д. Димитров. Методика на обучението по математика в началните класове. Благоевград, 2000.

 19. Манова, А. Методика на обучението в решаване на текстови задачи. С., 2011.

 20. Михайлов, Н. За обучението по Роден край, Околен свят и Човекът и природата (I-IV клас), Благоевград, УИ “Н.Рилски“, 2006.

 21. Огненска, Н. Теория на музиката с практикум. С., 2001.

 22. Огненска, Н. Работа с учебника по музика чрез използване на интерактивни методи на обучение. Благоевград, 2009.

 23. Огненска, Н. Инструментални произведения в урока по музика (идеи за представяне). Благоевград, 2010.

 24. Стоименова, Я. Методика за развитие на математически способности у 7-11 годишни ученици. Благоевград, 2004.

 25. Стоименова, Я. Организация на творческата дейност на учениците в началните класове (математико-методически аспекти). Благоевград, 2005.

 26. Стоименова, Я. Систематизация на учебните дейности в началното обучение по математика. – Начално училище, 2006, № 6.

 27. Стоименова, Я. Урокът по математика в І-ІV клас – основни учебни дейности. Благоевград, 2007.

 28. Стоименова, Я. Основни аспекти на дейностния подход при индивидуалната помощ по математика. В: Индивидуализация на учебната дейност – методически аспекти. Благоевград, 2007.

 29. Стоименова, Я. Интерактивни техники при усвояване на геометрични знания в трети клас. В: Интерактивните методи в съвременното образование. Благоевград, 2010.

 30. Стоименова, Я. Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми. Благоевград, 2010.

 31. Съвременни проблеми на обучението в началните класове (съставител Д. Г. Димитров), т.І, Благоевград, 2000.

 32. Съвременни проблеми на обучението в началните класове (съставител Д. Г. Димитров), т.ІІ, Благоевград, 2001.

 33. Съвременни проблеми на обучението в началните класове (съставител Д. Г. Димитров), т.ІІІ, Благоевград, 2002.

 34. Съвременни проблеми на обучението в началните класове (съставител Д. Г. Димитров), т.ІV, Благоевград, 2003.

 35. Теория и методика на физическото възпитание, ЮЗУ “Н.Рилски “ (под общата научна ред. на К.Костов),1993.

 36. Учебни програми за началните класове на Министерството на образованието и науката. С., 2001, 2002, 2003, 2004.

 37. Чимева, Н. Художествената литература като предмет на изучаване в І-ІV клас. Благоевград, 2004.

 38. Янакиева, Е., Н. Михайлов. Роден край – актуални въпроси; поурочни разработки; учебни програми за началното училище, Благоевград, УИ “Н. Рилски“, 2011.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

По време на изпита се разработват два въпроса – съответно един от първата част и един – от втората. Въпросите се определят като един или двама студенти теглят по един въпрос от двете групи въпроси. За положителна оценка на изпита е необходимо и двата въпроса да бъдат разработени за оценка най-малко среден три. Окончателната оценка се образува от средно-аритметичния резултат на оценките по двата въпроса. Закръглянето на оценката се извършва по следния начин: При оценка до „и половина” закръглянето е към по-ниската оценка. Например при оценка 3,25 крайната оценка е 3,00. При оценка от „и половина нагоре”, закръглянето е към по-високата оценка. Например при оценка 3,75 окончателната оценка е 4,00.


Критериите за определяне на оценката се прилагат към всеки разработен въпрос. Те са следните:

ОТЛИЧЕН: Студентът демонстрира отлично владеене на понятийния апарат и богата педагогическа лексика, логически конструира структурата на въпроса и пълно разкрива неговото съдържание, установява съдържателни междупредметни връзки на основата на широка обща педагогическа култура, формулираните постановки са илюстрирани с примери, обосновава се собствена гледна точка, правят се съдържателни обобщения и изводи. Използвани са похвати за научно изложение (обективна оценка и определяне ценността на чуждото мнение и посочване на автора, проследяване на възникването и развитието на дадена идея, отделяне на различни гледни точки чрез анализ на позициите на авторите, цитиране и тематично обединяване на идеи, извеждане на собствена научно аргументирана позиция, извежда актуални научно-изследователски задачи, очертава перспективи за развитие на научните идеи). Съдържанието на работата изцяло отговаря на поставената тема.

МНОГО ДОБЪР: Отличава се от отличния резултат по това, че научната аргументация не е достатъчна и отсъства собствена гледна точка, изводите са кратки и недостатъчно задълбочени и са допуснати някои несъществени грешки, психологическата обосновка на постановките не е достатъчна. Съдържанието на работата отговаря на поставената тема, но са допуснати отделни отклонения, свързани съдържателно с поставената тема.

ДОБЪР: Отговорът не е достатъчно обзорен, пропуснати са някои съществени междупредметни връзки, базовите понятия са употребени правилно, но се разкриват пропуски при съдържателното разкриване на теоретичните и приложните постановки, аргументацията не е достатъчна, отсъстват примери, не са разкрити междупредметните връзки или присъстват само някои от тях, но повърхностно; изложението е описателно. Съдържанието на работата в общи линии отговаря на поставената тема, но са допуснати някои съществени отклонения от темата или има излишни общи изрази.

СРЕДЕН: Научната терминология се използва недостатъчно, изложението не е концептуално, логиката на изложението не е последователна, разкрити са отделни страни на въпроса, преобладаващата част на изложението носи емпиричен характер и не е достатъчно аргументирана. Има значителни отклонения от поставената тема.

СЛАБ: Студентът демонстрира неразбиране на основните постановки на педагогиката на ранното детство, предучилищната педагогика и педагогическите технологии, началната училищна педагогика и методиките, изложението има репродуктивен характер и се отличава с битов език, забелязват се съществени неточности при употребата на научни понятия, показано е неразбиране на педагогическите явления, отсъства научна аргументация. Съдържанието на работата изцяло не отговаря на темата.
Катедра „Предучилищна

и начална училищна педагогика”

2013 година

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница