Кмет: / Георги Стоянов Манолов / документация за участиестраница1/8
Дата17.01.2018
Размер1.32 Mb.
Размер1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Одобрявам:
КМЕТ:...................................................

/ Георги Стоянов Манолов /

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”

ИЗГОТВИЛ:.............................

/Г.Дюлгерова/


Съгласувал:............................

/Ян.Грудева/

Гр. Свиленград2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Раздел I: Решение и обявление за открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Раздел II: Общи условия и изисквания за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.

Раздел ІV: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

Раздел V: Разглеждане на офертите. Провеждане и приключване на процедурата. Сключване на договор.

Раздел VІ: Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

Раздел VІІ: Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени количествени сметки.

Раздел VІІІ: Приложения

Приложение 1: Начален документ за участие

Приложение 2: Административни сведения за участника

Приложение 3: Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им

Приложение 4: Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. “а“-„д“, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение 5: Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а (предл. първо), т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение 6: Декларация за участието/неучастието на подизпълнители

Приложение 7: Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/

Приложение 8: Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП

Приложение 9: Списък на лицата в консорциума/обединението

Приложение 10: Декларация от член на консорциума/обединението

Приложение 11: Предлагана цена - Ценово предложение

Приложение 12: Техническо предложение за офертата

Приложение 13: Информация за общия оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката

Приложение 14: Списък - декларация на основните договори за осъществяне на услуги, сходни с предмета на поръчката

Приложение 15: Гаранция за участие в процедурата

Приложение 16: Гаранция за добро изпълнение на договор

Приложение 17: Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка

Приложение 18: Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП

Приложение 19: Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец

Приложение 20: Професионална автобиография на експерт

Раздел І. РЕШЕНИЕ и ОБЯВЛЕНИЕ – могат да бъдат намерени в Сайта на АОП
Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет :

Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”Раздел II: Общи условия и изисквания за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, Решение на Кмета на Община Свиленград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”

и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване до Агенция по обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и обявените условия на Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.


 1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ


1.1. С цел коректното изготвяне офертите на участниците, Възложителят предоставя достъп за запознаване с инвестиционните проекти и техническата документация, както и възможност за посещение на строителната площадка на обекта. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

В случай на участие на консорциум/обединение, посещението на място се извъшва от лицето/ата, което представлява/т участника, или от надлежно и изрично преупълномощено да извърши огледа лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.


Всеки участник задължително включва в офертата си декларация в свободен текст, че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект, строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност.
1.3. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 8:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в срока съгласно обявлението за обществена поръчка в стая 302 на Община Свиленград, находяща се в гр. Свиленград , бул. „България“ № 32.
1.4. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сградата на Община Свиленград, находяща се в гр. Свиленград , бул."България" № 32 в часа и на деня, посочен в обявлението.

Датата и часът за отваряне на ценовите оферти ще бъде обявен на сайта на Община Свиленград – www.svilengrad.bg - чрез изрично съобщение.


2. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Възложител в настоящата Обществена поръчка е Община Свиленград.
2.2. За финансиране на обществената поръчка Община Свиленград използва финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
2.3. Финансов ресурс

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка , а иименно 20 500.00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС;
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет, който е в размер до 20 500.00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС.

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет, а именно: 20 500.00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС.
2.4. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева.

Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на СМР – Приложение № 18.


3. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
3.1. Предмет И кратко описание на поръчката

3.1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е

Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”


3.1.2. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на консултантските услуги:
Представеният проект третира обект:

МНОГОФУНЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА в УПИ І общ.за КОО със спортна зала,кв.305, по плана на гр.СВИЛЕНГРАД.

с подобекти :ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с ПП РЕЗЕРВОАР и ПАРКИНГ в УПИ ІХ общ.”за паркинг към спортна зала,ТП и ОО”кв.301,по плана на гр.СВИЛЕНГРАД

и

ПАРКИНГ в УПИ VІІ 6245”за градски спортен комплекс”,кв.174 по плана на гр.СВИЛЕНГРАД

Общата площ на урегулирания имот е 4 937 кв.м. В имота няма съществуващи сгради.

Проектното решение предлага едно обобщено застроително петно на обекта, със застроена площ от 2 998.16 кв.м. и външни габарити с максимална ширина 55.84м. и максимална дължина от 68.80м., ситуирано в рамките на ограничителните застроителни линии. Максималната височина на обема на залата-16.00м.,е определена от изискването на Възложителя, да се осигури мин.светла височина от 13.00м. до долен ръб на основната конструкцията над спортното игрално поле.

Обектът е решен като един обобщен обем с ясно зониране на трите основни функционални звена–покрито спортно поле, зона с трибуни и всички помещения,обслужващи зрителите и обслужващ блок, включващ всички помещения за спортуващите.

Основното ядро на обекта е покрития спортен терен,който съгласно заданието на Възложителя,се състои от игрално спортно поле с размери 20м./40м. и осигурителна ивица около него с ширина 3.00м. Западно от игралното поле,в рамките на общото зално покритие,са проектирани зрителски трибуни с общ капацитет на 1 037 места за сядане.

Спомагателни помещения за зрителите: Спомагателните помещения за зрителите,включващи касов вестибюл, фоайета,гардероби и тоалетни,в преобладаващата си част използват пространството под трибуните и са ориентирани на запад и юг.

Третото функционално звено,включва всички необходими помещения за общото обслужване на спортуващите, санитарно-хигиенното обслужване на спортистите, ползващи залата, малка тренировачна зала за танци, фитнес зала със съпътстващите я обслужващи помещения, зала за тихи игри-шах и др., медицинско обслужване, както и треньорска, съдийска, методическа и административна дейност. Всички по-горе описани функционални звена са обединени в общ Обслужващ двуетажен блок, ситуиран източно от игралното поле с осигурени всички необходими вътрешни функционални връзки.

Основната носеща конструкция на сградата е метална. Всички стълби и стълбищни клетки ще се изпълнят с монолитна стоманобетонова конструкция–колони,греди,стълбищни рамена,стъпала и плочи и ограждащи стени от тухлена зидария. Обектът като цяло е разделен на двe сгради–зала със спортно поле и трибуни с фоайета към нея и двуетажна обслужваща сграда. Застроената площ на залата по външен контур е 2166 кв.м.,а по вътрешен контур,без репортерските кабини и евакуационните стълби 1968 кв.м.

Подобект Помпена станция със ПП резервоар. За нуждите на автоматичната пожарогасителна инстлация,поради липса на два независими източника на вода от водопровод с диаметър 150 мм. се налага изпълнението на ПП Резервоара с помпена станция. Групата от подземния ПП резервоар с външни размери 10.20м./6.15 м. и помпената станция към него са ситуирани,в югоизточната част на имота с осигурен транпортен достъп от три страни. ПП резервоарът е полуподземен с покриване с 80см. пръст.Външните му размери са 6.15м. ширина и 10.20м. дължина и е с монолитно стоманобетоново изпълнение. Помпената станция е едноетажна сграда с външни размери 4.30м./5.06м и височина 3.50м.до горен ръб фасада,спрямо прилежащия терен по източната фасада. Проектирана е с монолитна стоманобетонова конструкция и фасади над терена от тухлена зидария.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

А/ УПИ І общ.за КОО със спортна зала,кв.305

Площ УПИ І - 4 937 кв.м.

П на застрояване - 60.72 %

Кинт-0.86

Паркиране - 26 паркоместа

1. многофункционална спортна зала

Застроена площ на нова спортна зала - 2 998 .16 кв.м.,в това число,

а/ спортна зала с трибуни и фоайета - 2 205.35 кв.м.

б/ обслужваща сграда - 792.81 кв.м.

Разгъната застроена площ на нова спортна зала - 4 249.03 кв.м.,в това число

а/ спортна зала с трибуни и фоайета-2 787.70 кв.м.

б/ обслужваща сграда-1 461.33 кв.м.

Застроен обем - 40 420.00 куб.м.

2. външна свободно стояща козирка, застроена площ външна свободно стояща козирка-50.89 кв.м., покриваща площ - 128.94 кв.м.

Б/ УПИ ІХ общ.”за паркинг към спортна зала,ТП и ОО”кв.301

Площ УПИ ІХ - 1160 кв.м., П на застрояване - 13.19%, Кинт - 0.13, Паркиране - 32 паркоместа

1.Полуподземен ПП , застроена площ подземен резервоар - 61.49 кв.м., застроен обем подземен резервоар - 153.72 куб.м.

2.Помпена станция, застроена площ - 22.16 кв.м., застроена обем Помпена станция - 101.93 куб.м., БКТП застроена площ - 11.05 кв.м.

В/ ПАРКИНГ в УПИ VІІ 6245”за градски спортен комплекс”,кв.174 по плана на гр.СВИЛЕНГРАД - Нови 47 паркоместа - заета площ 588 кв.м.площ
По проекта се предвижда да бъдат изградени и две мини футболни игрища – едно в кв.“Кап.Петко войвода“ УПИ ІІ-кв.19 по плана на кв.“Кап.Петко войвода“ гр.Свиленград и едно ул. „Княз Борис І“-за спорт кв.312 по плана на гр.Свиленград
ЗА ОБЕКТ : МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ ул. „Капитан Петко войвода“ - гр. Свиленград
Разположение: Площадката ще бъде разположена е посока север юг. Размерът й е 20х40т. Съществуващия терен е равнинен.Предвиден е плочник около игрището. Подготовка на основата:


 1. Уплътняване на земната основа с 10 тонен вибрационнен валяк, оформя се едностранен наклон от 0.5% по напречната страна.

 2. Полага се геотекстил със застъпване 10 см по снадките на ролките.

 3. Профилиране и уплътняване на пласт с дебелина от 12 cm от трошено- каменна фракция със зърнометрия 15-25 тт. Уплътнява се с 10 тонен вибрационнен валяк.

 4. Профилиране и уплътняване на пласт с дебелина 3 cm от трошено­каменна фракция с размери 4-8 тт. Уплътняване с 10 тонен вибрационнен валяк. Дебелина на пласта е 3 см.

 5. Профилиране и уплътняване на пласт с дебелина 1 cm от трошено-каменна фракция с размери 1-4 тт. Уплътняване с 10 тонен вибрационнен валяк. Дебелина на пласта е 1 см. Изисква се да се постигне равност, така че при поставяне на триметров мастар в коя да е точка на игрището, максималния просвет да бъде не повече от 3 мм. Да се няма зони с различно ниво от проектното.

 6. След полагането на последния пласт от трошено-каменна фракция се поставя отново геотекстил преди монтажа на тревата. За да няма гънки, геотекстилят се полива с вода.

Монтаж на синтетична тревна настилка

След поставянето на геотекстила се полага синтетичната тревна настинка с височина на стръка 50мм и пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули. Развиват се ролките и се залепят по снадките с полиуретаново лепило. В настилката се вграждат линии за очертаване футболно игрище. След това се полага кварцов пясък. Последно се полагат гумени гранули със специализирана машина.

Предвидено е осветление на спортната площадка чрез осветителни тела на метални стълбове;

По желание на възложителя е проектирана оградата с оградна мрежа на метални колове, като в долната част коловете се анкерират в монолитни бетонови фундаменти. Оградата трябва да се изпълни по следната технологична схема:

Изпълняват се фундаментите на оградата - те са с различни размери в зависимост от височината на оградата.Всички размери са дадени подробно в приложените конструктивни чертежи. Самите фундаменти залягат върху предварително излят слой подложен бетон. ...


Оградата се изпълнява от оградна мрежа, поцинкована с PVC покритие, опъната на метални колове (пилони), които се забетонират във фундаментите. Дълбочината на закотвяне на коловете е 80-100 см. Металните колове и оградната мрежа са предвидени тип поцинковани с PVC-покритие.
ЗА ОБЕКТ : МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ Ул. „ Княз Борис I” - гр. Свиленград
Разположение: Площадката ще бъде разположена е посока северозапад югоизток. Размерът й е 22х44т. Съществуващия терен е равнинен. Предвиден е плочник около игрището. Подготовка на основата:

 1. Уплътняване на земната основа с 10 тонен вибрационнен валяк, оформя се едностранен наклон от 0.5% по напречната страна.

 2. Полага се геотекстш със застъпване 10 см по снадките па ролките.

 3. Профилиране и уплътняване на пласт с дебелина от 12 cm от трошено­каменна фракция със зърнометрия 15-25 тт. Уплътнява се с 10 тонен вибрационнен валяк.

 4. Профилиране и уплътняване на пласт с дебелина 3 cm от трошено-каменна фракция сразмери 4-8 тт. Уплътняване с 10 тонен вибрационнен валяк. Дебелина на. пласта е 3 см.

 5. Профилиране и уплътняване на пласт с дебелина 1 cm от трошено-каменна фракция сразмери 1 — 4 тт. Уплътняване с 10 тонен вибрационнен валяк. Дебелина на пласта е 1 см. Изисква се да се постигне равност, така че при поставяне на триметров мастар в коя да е точка на игрището, максималния просвет да бъде не повече от 3 мм. Да се няма зони с различно ниво от проектното.

 6. След полагането на последния пласт от трошено-каменна фракция се поставя отново геотекстш преди монтажа на тревата. За да няма гънки, геотекстшят се полива с вода.

Монтаж на синтетична тревна настилка

След поставянето на геотекстила се полага синтетичната тревна настинка с височина на стръка 50мм и пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули. Развиват се ролките и се залепят по снадките с полиуретаново лепило. В настилката се вграждат линии за очертаване футболно игрище. . След това се полага кварцов пясък. Последно се полагат гумени гранули със специализирана машина.

Предвидено е осветление на спортната площадка чрез осветителни тела на метални стълбове;

По желание на възложителя е проектирана оградата с оградна мрежа на метални колове, като в долната част коловете се анкерират в монолитни бетонови фундаменти. Оградата трябва да се изпълни по следната технологична схема:

Изпълняват се фундаментите на оградата - те са с различни размери в зависимост от височината на оградата.Всички размери са дадени подробно в приложените конструктивни чертежи. Самите фундаменти залягат върху предварително излят слой подложен бетон.

Оградата се изпълнява от оградна мрежа, поцинкована с PVC покритие, опъната на метални колове (пилони), които се забетонират във фундаментите. Дълбочината на закотвяне на коловете е 80-100 см. Металните колове и оградната мрежа са предвидени тип поцинковани с PVC-покритие.Монтаж на синтетична тревна настилка

След поставянето на геотекстила се полага синтетичната тревна настилка с височина на стръка 50мм и пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули. Развиват се ролките и се залепят по снадките с полиуретаново лепило. В настилката се вграждат линии за очертаване футболно игрище. След това се полага кварцов пясък.

Предвидено е осветление на спортната площадка чрез осветителни тела на метални стълбове;

По желание на възложителя е проектирана оградата с оградна мрежа на метални колове, като в долната част коловете се анкерират в монолитни бетонови фундаменти. Оградата трябва да се изпълни по следната технологична схема:

Изпълняват се фундаментите на оградата - те са с различни размери в зависимост от височината на оградата.Всички размери са дадени подробно в приложените конструктивни чертежи. Самите фундаменти залягат върху предварително излят слой подложен бетон.

Оградата се изпълнява от оградна мрежа, поцинкована с PVC покритие, опъната на метални колове (пилони), които се забетонират във фундаментите. Дълбочината на закотвяне на коловете е 80-100 см. Металните колове и оградната мрежа са предвидени тип поцинковани с PVC-покритие.


3.1.2. Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:
Писмени и устни консултации по искане на Възложителя относно управлението, организацията, изпълнението и отчитането на проекта. Консултиране на цялостното изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Наредба №25/29.07.2008г., както и условията, залегнали в Договора за отпускане на финансова помощ между ДФ”Земеделие” и Община Свиленград. В обхвата на консултантските услуги, предмет на настоящата обществена поръчка се включва:

  1. Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта, предмет на поръчката, с оглед на тяхната законосъобразност;

  2. Съдействие при разработване и/или актуализиране на всички необходими насоки, правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекта, мониторинг и докладване, верификации и разплащания, осчетоводяване на разходите, оценка на проекта, провеждане на мерки за информация и публичност, администриране и докладване на нередности. Правилата трябва да бъдат разработени така, че да осигуряват ефективно, качествено и законосъобразно управление и изпълнение на проекта. Да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба и изисквания на Програмата за развитие на селките райони и управляващите органи. При промени в тази уредба изпълнителят ще трябва своевременно и съответно да актуализира разработените от него правила.

  3. Съдействие при разработване и/или актуализиране на съответните образци на документи, които общинската администрация следва да попълва и подготвя във връзка с прилагане на горните правила и процедури;

  4. Съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при подготовка на документите във връзка с докладването и изпълнението на проекта, както и неговото администрнативно управление;

  5. Съдействие и подкрепа на екипа на възложителя за управление на проекта при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта;

  6. Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на ДФЗ във връзка с проекта и неговото управление и изпълнение;

  7. Осигуряване на ефективна координация и организация на работата между общината и останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта;

  8. Организиране и провеждане на необходими консултации с оглед укрепване на капацитета на общината за управление и изпълнение на проекта;

  9. Изготвяне на докладите за финансовото и техническо изпълнение на проекта, задължителни за докадване пред ДФЗ;

  10. Преглед и анализ на отчетите и докладите за напредъка и документацията приложена към фактурите;

  11. Съпоставяне и анализ на докладваната информация от отделните участници в процеса по реализиране на проекта;

  12. Регулярен подробен преглед на техническата информация, съдържаща се в отчетите, с оглед проследяване дали се постигат очакваните резултати и спазени ли са условията на договорите. Да предлага решения за преодоляване на пречките и отстраняване на недостатъците в процеса така, че да се осигури реализиране на поставените цели.

  13. Съдействие на координатора на проекта от страна на общината за изготвяне на справки, графици, отчети, доклади и презентации във връзка с подготовката и изпълнението на проекта и отделните договори по реализирането му;

  14. Проверка на изпълнението на условията за приемливост на извършените разходи по договорите;

  15. Изготвяне на доклади при установяване на нередности, както и за предприети действия за възстановяване на неправилно изплатени суми;

  16. Оказване на съдействие на общинските служители в ежедневните им контакти с изпълнителите по съответните дейности и заинтересованите институции, в т.ч. при необходимост изготвяне на кореспонденция/писма до компетентните институции;

  17. Участие в изготвянето на периодичните отчети до институциите на национално и европейско ниво;

  18. Идентифициране на потенциални проблеми по време на реализацията на проекта и предлагане на решения за преодоляването им;

  19. Участие в ефективно информиране на обществото в сътрудничество с представителя на възложителя, относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация, публичност и популяризиране на проекта

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са консултантски услуги, касаещи всички въпроси по управлението изпълнението и отчитането на Договор № 26/321/01180 от 19.11.2012г. по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в одобрените по проекта разходи.
Пълно описание на обекта на настоящата процедура е дадено в „Техническа спецификация - пълно описание на обекта на поръчката”, съгласно Раздел VІІ от настоящата документация.
3.2. Място и срок за изпълнение на поръчката

3.2.1. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Свиленград

Мястото на изпълнение на СМР допълнително е конкретизирано в проектната документация.


3.2.2. Поръчката е за текущо изпълнение и за срок, който е в зависимост от срока на завършване на СМР и дейностите по отчитане на проекта, но не по-късно от 15.07.2015г.
4. Разходи за участие в процедурата

4.1. Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на настоящата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39 ал. 5 от ЗОП - При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39 ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяването.
5. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническите спецификации и документацията на откритата процедура за обществената поръчка.
5.2. Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.
5.3. Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата процедура.
5.4. Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.
5.5. Участие на обединение / консорциум

5.5.1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка.

5.5.2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и дружества, учредени и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците.

5.5.3. Условията, изброени в Подклаузи 5.5.1. и 5.5.2. включително, се отнасят и за всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв.

5.5.4. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение с нотариална заверка на подписа помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

 • че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора

 • да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

 • участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата.

 • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора

 • не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

5.5.5. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

5.5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

5.5.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката.5.5.8. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако:

 • към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение и/или

 • в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. 5.4.4. по-горе и/или

 • съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

5.5.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Установяване наличието на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.
5.6. Подизпълнители

5.6.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

5.6.2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

5.6.3. Възлагането на работи/задачи на подзпьлнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.
5.7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
5.8. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва само с една оферта, при което варианти не се допускат. Представянето на повече от една оферта, ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.


5.9. Комуникация между Възложителя и Участниците

5.9.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

5.9.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс; изрично посочен от страните, За Възложителя: 0379 74371

- по интернет, За Възложителя: www.svilengrad.bg ;

- чрез комбинация от тези средства.

5.9.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

5.9.4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.5.9.5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка.

5.9.6. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4- дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.
6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
6.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ обявен в несъстоятелност;

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
6.2. Изискванията по буква „а”, „г“ и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
6.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „ж“, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

6.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

6.5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация.

6.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“.

6.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“.

6.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

6.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
6.10. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.
6.11. Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:


 • Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

 • По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2 от ЗОП.

 • Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

 • Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

 • По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

 • Не е представил документ за представена гаранция за участие.

 • Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.


7. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва:7.1. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 200,00 лв. /двеста лева/.

7.1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Свиленград IBAN: BG27DEMI92403300034744; BIC: DEMIBGSF;Банка „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП.

7.1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.

7.1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

7.1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

7.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС.

7.2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Свиленград IBAN: BG27DEMI92403300034744; BIC: DEMIBGSF;Банка „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – е със срок на валидност, срока за изпълнение на поръчката увеличен с 30 ( тридесет) дни и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение (Приложение №16).

7.2.3. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

7.2.4. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

7.2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

7.3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

7.4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
Раздел ІІІ: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва:

1.1. Участникът следва да има реализиран общ оборот, общо за последните три финансово приключили години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер минимум 60 000,00 лв (шестдесет хиляди лева).

Обстоятелството се декларира със Справка- декларация(ПРИЛОЖЕНИЕ №13) по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите за всяка една от последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:

2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите поне 1 /един/ договор, сходен с предмета на поръчката *.

Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление на инфраструктурни проекти финансирани напълно или частично със средства от ЕС и/или други международни донори,

Обстоятелството се декларира със Справка-декларация за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 3(три) години(Приложение№14.). Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, стойност, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно) и дали е изпълнено професионално и качествено.

2.2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, като лицата в него трябва да отговаря на следните изисквания:

Ръководител на екипа – магистър по икономика, финанси, право или еквивалентна специалност или строителен инженер с опит в управлението на поне 1(един) проект, финансиран от ЕС и/или други международни донори;

Икономист – магистър по икономика, финанси или еквивалентна специалност, със стаж по специалността – минимум 3 години, да е участвал в управлението на мимимум 1(един) проект финансиран от ЕС и/или други международни донори;

Строителен Инженер – строителен инженер с висше образование(ПГС или ССС или еквивалентна специалност), със стаж по специалността – минимум 3 години;;

Юрист – магистър по право, правоспособен юрист, със стаж по специалността – минимум 3 години.Обстоятелството се декларира със Справка декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ №19) за експертния екип по образец, придружени от професионални автобиографии по образец( Приложение №20) на експертите, дипломи, сертификати, трудови или граждански договори, референции, заповеди, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи общия и специфичен опит. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим.

2.3. Всеки участник следва да притежава сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.Обстоятелството се доказва с представянето на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

Раздел ІV: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.
1. Срок на валидност на офертите

1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на своите оферти до сключване на договор.

1.3. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.
2. Изчисляване на срокове

2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка се изчисляват, както следва:

 • когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час.

 • когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период:

 • когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ съответния почивен ден или официален празник.

2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни, респективно календарни месеци. Когато срокът е определен в работни дни, това е изрично указано след посочването на съответния срок.
3. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата

3.1. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал.

3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, трябва да бъдат последователно номерирани.

3.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

3.4. Всяка подадена от участника оферта в запечатан общ непрозрачен плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1–6, 8, 11–14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

3.4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

3.4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника съгласно образец към документацията.

3.4.4. При изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.

3.5. Документите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в трите непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3” и съответно наименованието на участника. Трите плика („плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3”) се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен плик/кутия/кашон.

3.6. Общият непрозрачен плик се надписва както следва :


ДО

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

гр. Свиленград , бул.“България“ № 32Оферта

за участие в открита процедура с предмет :

Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”наименование на участника,

адрес за кореспонденция

телефон, факс и електронен адрес3.7. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

3.8. Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл. 57 ал. 1 и ал. 2 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.
4. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“

4.1. Начален документ за участие по образец – Приложение № 1

4.2. Списък на документите, които съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от представляващия участника

4.3. Документ за закупена документация за участие в настоящата процедура (копие) - неприложимо

4.4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция)

4.5. Административни сведения за участника - Приложение № 2

4.6. Регистрационни документи на участника - Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

4.7. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане им - Приложение № 3

4.8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение № 4

4.9. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложение № 5

4.10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Приложение № 6

4.11. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение № 7 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП

4.12. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8

4.13. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум).

4.14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 9

4.15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 10

4.16. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние ва участника, съгласно условията на чл. 50 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка:

4.16.1. Заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, или представяне от участника на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени.

4.16.2. Справка-декларация по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП - информация за общия оборот – Приложение № 13 - за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

4.17. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка:

4.17.1. Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП - ( Приложение № 14) на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Списъкът съдържа обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора;

4.17.2. Референции (препоръки) за добро изпълнение съгл. Раздел ІІІ т. 2.1.1. Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, срок, стойност, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания, следва да присъства в представения/-ите документ/-и.;

4.17.3. Валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

4.17.4. Справка декларация за експертния екип по образец – Приложение №19, придружени от професионални автобиографии на експертите – по образец Приложение №20, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи общия и специфичен опит. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим.

4.18. Декларация (по образец съгласно Приложение № 18) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП;


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница