Книга трета, Издателство темто, София 2007 / Представя ирион, 23. 08. 2008 гДата18.11.2017
Размер55.38 Kb.
Размер55.38 Kb.

Случаят „н.с. I ст.д-р МАРА КАНДЕВА” и други описани в

СПЕКУЛАЦИИ С НАУКАТА, Проф. дтн Нягол Манолов

от книгата „КОНТАКТЕН ПОДХОД, Атомизиране, храмонизиране, интегриране”

Книга трета, Издателство ТЕМТО, София 2007 / Представя ИРИОН, 23.08.2008 г.
Случаят „н.с. I ст.д-р МАРА КАНДЕВА”

и други описани в
СПЕКУЛАЦИИ С НАУКАТА

Проф. дтн Нягол Манолов
От книгата „Контактен подход, Атомизиране, храмонизиране, интегриране”

Книга трета, Издателство ТЕМТО, София 2007


Спекулациите с наука са онези манипулации, свързани с прокарването на лични, корпоратични, идеологически и други интереси под маската на наука. Става дума за съзнателна злоупотреба с научни резултати и постижения чрез подходящи извращения с цел получаване на изгода за някого и някъде.

...

Първата спекулация се съдържа в тезата: След като трибологията се ражда на територията на катедра „Механика” в Технически Университет – София и трябва да бъде отгледана на тази територия, тя следователно може да се развива само в рамките на механичната парадигма. Това по-конкретно означава контактът между телата с помощта на методите на механиката на абсолютното твърдо тяло да се редуцира до обект, имащ само маса, обем, център на тежестта и външни сили и моменти, които да му действат. Разбира се, че този модел е неприложим за реалния контакт на телата, в това число и в най-тривиалния му вид – контактът на твърди тела. Това е така, тъй като контактът е порест, с неравномерно разпределена маса, с вътрешно триене, износване и мазане, и със свойства, несъвместими с тези на твърдото тяло. Тези характеристики на контакта са предизвикани от необходимостта, той да се адаптира непрекъснато към условията на експлоатация на динамичната система. Тук спекулацията се изразява със злоупотребата „парадигмата е всичко, обектът е нищо”.

Втората спекулация е свързана с тезата, че научните дисциплини, научните направления и области, и съответните институции – катедри, факултети, университети, които стопанисват тези дисциплини, са разделени помежду си с демаркационни линии. Последното означава, че ако някой от дадена катедра или лаборатория използва понятие, подходи, а понякога и знание от съседна дисциплина, то той проявява агресия, защото навлиза в „чужда територия”. Тук работи формулата на пространственото мислене „нещата са едно до друго” или преведено на езика на частно-собственическата представа „от тук до тук е наше, а от тук нататък – чуждо”. Къде се крие в този манталитет спекулацията? В прав текст отговорът на този въпрос е, че науките в техния най-абстрактен вид не са разделени помежду си с демаркационна линия, а с контактни зони и най-малко трябва да приемат и да получат статут на трето тяло във функционален срез. Последното означава, че характеристиките, методите, структурите и поведението на контактите не се редуцират до алтернативите, които ги формират, а плавно преминават към тях, съдържайки ги хибридно в себе си. Изключването на контакта чрез редукция до демаркационна линия лишава третото тяло от фундаменталникте му характеристики да обединява и осъществява алтернативите. Същността на спекулацията е в това, че практическото присъствие на контакта в експлоатацията като трето тяло не може да се пренебрегне, но изключвайки го логически това позволява разкъсването му и обсебването му от частните дисциплини, което е един механичен акт на разширяване на тяхната територия за сметка на задълбочаването им в предмета на контакта.

Третата спекулация е свързана с твърдението, че разликата между преподавателите в една научна област (катедра) е само йерархична. Казно конкретно, всички преподаватели на катедра „Механика” например са механици, а разликата между тях се измерва единствено по равнището на научното знание, което притежават (асистент, доцент, професор) в университета. Действително при решаването на конкретно възникнала дилема в катедрата кого от двамата кандидати да изберат за ръководител на лабораторията по трибология – д-р М. Кандева или доц. М. Пейкова, катедреният колектив избира единодушно без колебание доц. Пейкова. Отбелязваме обстоятелството, че доц. Пейкова никога не се е занимавала с трибологични проблеми, а научната й специалност е „Механика на роботизирани системи”. Обратно, д-р М. Кандева е доктор по трибология от двадесет години, хоноруван асистент по Приложна механика, ръководител на десетки договори, вътрешни и международни по проблемите на трибологията. Ръководството на университета без колебание утвърждава за ръководител на лабораторията доц. Пейкова, въпреки видимото противоречие с изискванията на длъжностната характеристика за ръководител на лаборатория. На практика ръководство на лабораторията не се осъществява, но това не пречи на катедрения колектив, факултета и университета да дава спекулативно най-висока оценка на доц. Пейкова за научното ръководство на лабораторията.

Четвърта спекулация: Обявява се конкурс за доцент към катедра „Механика” по номенклатурната специалност „Приложна механика (включително трибология)”. В обявата обаче е пропуснат текстът в скобите. Явяват се двама кандидати – единият от тях е от преподавателския състав на катедрата, а другият е от научния състав на лабораторията към катедрата. По трудове, научни изяви, учебни пособия, приложни резултати, ръководство на договори, изобретения и гражданска активност в университета вторият кандидат превъзхожда нарочения бъдещ доцент, но всички рецензии и процедури, свързани с провеждане на конкурса, са в негова полза. Основният аргумент е, че конкурсът е обявен по „Приложна механика”, а не по „Трибология”. Парадоксът е в това, че в катедра „Механика” въобще няма дисциплина по „Приложна механика”.
Спекулации от общ характер

...


Опитите за вътрешни спекулации с наука в този срез са свързани със спекулативно надценяване на някои от тези качества при оценка или избор на този или онзи кандидат за научна степен или научно звание. Например, организирано да се акцентира върху широката научна ерудиция на кандидата, на неговата изключителна култура, която според тях е определяща за преподавателската, гражданската или международната му дейност.

...


По подобие на тези спекулации на национално ниво се осъществяват и други на по-ниски нива, например от академичните ръководства на университетите. В този случай се дават устни указания за проваляне или прокарване на различни кандидатури за постове, научни степени и научни звания. Операцията се задвижва чрез невидимите мрежи в катедрените и научни съвети посредством подсказване отгоре на техния ръководен персонал. Ако подчиненият началник по йерархичната стълбица откаже тяхното изпълнение, началниците му от по-висок ранг могат винаги „да му намерят цаката”. Този механизъм е доста разпространен, защото не е противозаконен. Ето пример с мен самия. Като учител в Хасково оборудвах учебен кабинет като тръгнах естествено от неговото електрифициране. Началникът в отдел „Просвета” узнава за тези мои способности и ми предлага в свободното време да електрифицирам неговия нов дом. Аз отказвам, тъй като това не влиза в задълженията ми на учител. Началникът, недоволен от моето непослушание ме заплашва, че ще ме накаже. Това наистина се случва след една година с обвинение за разказан от мен нецензурен виц по адрес на военните. Бях преместен за една година да учителствам на границата в Любимец.
Спекулации по модела „Грозното пате”
Различният индивид в еднородна обществена среда се оценява най-често сшпекулативно. Например инженер, попаднал в средата на екип от физици, или обратното – физик – в средата на инженери. В тези случаи почти винаги различният се поставя на по-ниско равнище в йерархичната стълбица на колектива.

Друг пример – работещ по НИС научен сътрудник сред общност от преподаватели от една и съща катедра на даден университет получава почти винаги по-ниска оценка при атестирането или пък, което е още по-лошо, не му се дава нуикаква оценка, като забравен. Ако в един конкурс за доцент или професор кандидатстват представители на НИС и ВУЗ, то почти без изключение се хабилитира представителят на ВУЗ. Аналогична е и съдбата на кандидатите от женски пол, оценявани за работа в мъжки колективи. Особен интерес представлява хомогенната група по критерия „принадлежност към управляващата универсиътетска каста”. Тук събитията еднозначно показват преимуществото на кандидатите от тази каста при защита на дисертации, хабилитации, при разпределение на лекции, спечелване на конкурси за проекти, спечелване на държавни награди и т.н. Обяснението на тези привилегии произтича от обстоятелството, че тяхната гледна точка съвпада с гледната точка на комисиите, които ги оценяват. Как иначе бихме могли да си обясним факта, че в нито един университет за Ректор или Зам. Ректор не е избиран представител на НИС (Научно Изследователски Сектор)?
/3
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница