Комплекс за социални услугистраница1/4
Дата27.02.2017
Размер0.98 Mb.
Размер0.98 Mb.
  1   2   3   4
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” № 26, телефон: +359697 50779
ОДОБРЯВАМ:.........................

Директор КСУ: /Величка Цекова/Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на хранителни продукти, перилни, миещи препарати и санитарни материали за нуждите на „Комплекс за социални услуги“ Община Луковит, Европейски проект„ Осигуряване на топъл обяд“ и „Обществена трапезария“.
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 – Доставка на „Хляб и тестени издия”

Обособена позиция № 2 – Доставка на „Месо, месни продукти, риба и риб-

ни продукти”

Обособена позиция № 3 – Доставка на „Мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 4 – Доставка на „Захар и захарни изделия”

Обособена позиция № 5 – Доставка на „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция №6 – Доставка на „Варива, подправки и други хранителни продукти”

Обособена позиция № 7 - „Изделия на хранително- вкусовата промишленост„

Обособена позиция № 8 – Доставка на „Перилни, миещи препарати и санитарни материали” - запазена по реда на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


СЪГЛАСУВАЛ:

Юрист:.......................

/ М.Минков/
ИЗГОТВИЛ: ...................
/Деяна Стоянова/
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИОБЩИНА ЛУКОВИТ
гр. Луковит 2016 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
Документи за откриване на процедуратаI.

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

II.

Обявление за обществена поръчка.


Указания към участниците в публичното състезание:


I.

Обща информация за процедурата

II.

Технически спецификации

III.

Изисквания към представяне на офертите.

IV.

Право на участие в процедурата:

 • Общи изисквания към участниците.

 • Технически и професионални способности.

 • Условия за отстраняване от участие

V.

Подготовка и съдържание на офертата.

 • Съдържание на офертата.

 • ЕЕДОП.

 • Предложение за изпълнение на поръчката

 • Предлагана цена

VI.

Преставяне на офертите. Опаковка

VII.

Разяснения.

VIII.

Сключване на договор.

IX.

Гаранция за изпълнение.

X.

Критерии за оценка на офертата. Показатели, относителната им тежест в комплексната оценка и методика за оценка на офертите.Образци-приложения:


1.

Приложение № 2– ЕЕДОП.

2.

Приложение № 3 – Техническо предложение

3.

Приложение № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8- Ценово предложение

4.

Приложение № 6 – декларация за липса на свързаност с участник;

5.

Приложение № 5 – декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

6.

Приложение № 4 – декларация по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


7.

Приложение № 10 – Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

8.

Приложение № 8 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора.

9.

Приложение № 9 – Декларация за срока на валидност на офертата.

10.

Приложение № 7 – Декларация за липсата на конфликт на интереси

11.

Приложение № 11 – Примерен образец на гаранция за изпълнение на договор

12.

Приложение № 1 – Списък на документите

13.

Договор за възлагане на обществена поръчка /Проект/.ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА

Информация за Възложителя.

Община Луковит „ Комплекс за социални услуги“ Луковит е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Комплекс за социални услуги е „Възложител” по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такава по Заповед 104/ 14.03.2016 год. на Кмета на Община Луковит, Директора на „Комплекс за социални услуги“ има задължението, при възлагането на обществени поръчки, стриктно да спазва разпоредбите на ЗОП.


Финансова рамка на процедурата.

Разполагаем финансов ресурс на Възложителя за доставките, предмет на настоящата поръчка е 230 000.00 лв. без ДДС разпределен по обособени позиции.

Обществената поръчка се финансира със собствени бюджетни средства на „Възложителя”.

РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание.

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителнителни продукти за нуждите на „Комплекс за социални услуги“ Община Луковит, Европейски проект „Осигуряване на топъл обяд” и „Обществена трапезария“ по 8 (осем) обособени позиции.Място на изпълнение.

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Луковит, обл. Ловеч, общ, Луковит, ул. „Княз Борис І” № 54 – хранителен склад на „ Комплекс за социални услуги“ Община Луковит.

При наложила се промяна в адреса на доставките Възложителят ще уведоми своевременно Изпълнителя.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

В съответствие на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП доставките по Обособена позиция No 8 (осем) попадат в списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с вреждания или на хора в неравностойно положение

3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП, Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП, когато обществените поръчки имат съответната прогнозна стойност.

Предвид прогнозната стойност на поръчката, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП реда за провеждане на публично състезание.
4. Описание на предмета на обществената поръчка: Доставка на хранителнителни продукти за нуждите на „Комплекс за социални услуги“ Община Луковит, „Осигуряване на топъл обяд“ се финансира от Фонд „Социална закрила” на МТСП и „Обществена трапезария“ по 8 (осем) обособени позиции.

Пълното описание на предмета на обществената поръчка е посочено в Приложение № 1 „Технически спецификации на поръчката“ към настоящата документация.


5. обособени позиции:

Настоящата обществена поръчка е разпределена в 8 / осем/ обособени позиции.

Обособена позиция № 1 – Доставка на „Хляб и тестени изделия”

Обособена позиция № 2 – Доставка на „Месо, месни продукти, риба и

рибни продукти” .

Обособена позиция № 3 – Доставка на „Мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 4 – Доставка на «Захар и захарни изделия”

Обособена позиция № 5 – Доставка на „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 6 – Доставка на „Варива, подправки и други хранителни

продукти„

Обособена позиция № 7 – Доставка на „Изделия на хранително- вкусовата промишленост„

Обособена позиция № 8 – Доставка на „Перилни, миещи препарати и санитар

ни материали” - запазена по реда на чл.12, ал.1, т.1

от ЗОП за специализирани предприятия иликооперации на хора с увреждания

ОПЦИИ: Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява броя на заложените доставки по артикул в техническата спецификация с оглед изчерпване на финансовия ресурс.


 1. ЗАПАЗЕНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8- Перилни, миещи препарати и санитарни материали ПО ЧЛ.12, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП
  1. Настоящата поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в частта за Обособена позиция № 8, чиито предмет е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г. за определяне на списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с чл.29 от Закона за интеграция на хора с увреждания.

  2. Кандидат или участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз.

  3. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка за Обособена позиция № 8 при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя и информация по т. 6.2.

  4. Оферти за Обособена позиция № 8 могат да подават и други заинтересовани лица, извън тези, за които е запазена Обособена позиция № 8, като техните оферти ще се разглеждат само ако няма кандидат или участник, за когото обособената позиция е запазена и който отговаря на критериите за подбор или няма участник, за когото обособената позиция е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.


7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на обществената поръчка:

7.1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 230 000.00 лв. без ДДС (двеста и тридесет хиляди лв. без ДДС), 276 000.00 лв.(двеста седемдесет и шест хиляди лв. с ДДС), както следва:

за ПОЗИЦИЯ № 1: Хляб и тестени изделия – 30000.00 лв. без ДДС (36000.00 лв. С ДДС);

за ПОЗИЦИЯ № 2: Месо, месни продукти, Риба и рибни продукти– 95000.00 лв. без ДДС (114000.00 с ДДС);

за ПОЗИЦИЯ № 3: Мляко и млечни продукти – 28000.00 лв. без ДДС (33600.00 с ДДС);

за ПОЗИЦИЯ № 4: Захар, захарни изделия – 3000.00 лв. без ДДС (3600.00 с ДДС);

за ПОЗИЦИЯ № 5: Плодове и зеленчуци – 20000.00 лв. без ДДС (24000.00 с ДДС):

за ПОЗИЦИЯ № 6: „Варива, подправки и други хранителни продукти„– 22000.00 лв. без ДДС (26400.00 с ДДС)

за ПОЗИЦИЯ № 7:- Обособена позиция №2:„Изделия на хранително- вкусовата промишленост„- 22000.00 лв. без ДДС (26400.00 с ДДС):

за ПОЗИЦИЯ № 8: „Перилни , миещи препарати и санитарни материали.„ – 10 000.00 лв. без ДДС (12000.00 с ДДС) запазена по реда на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Стойността на ценовата оферта се определя в български лева без ДДС и се предлага от участника в Оферата му - ”Ценова оферта” – (съгласно приложените образци)

В ценовата оферта се предвиждат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на едногодишен период.
7.2. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

7.3. Предложената от участниците цена за всяка обособена позиция не следва да надвишава посочения по-горе финансов ресурс.

7.4. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.


 1. Срок ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: в срок от 12 месеца, но не по- късно от 31.12.2017 г.


9. Схема на плащане

Разплащането се осъществява от бюджета на КСУ по банков път в срок до 30 дни след извършване на доставката и представяне на фактура (по артикули и обект на доставка), съгласно складовите разписки.

!!! ВАЖНО

Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти от съответната позиция, при направена заявка съгласно спецификацията за обособената позиция в рамките на разполагаемия финансов ресурс по обособената позиция за всички обекти, включени в поръчката. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.


10. Актуализация на цените /промяна на цената на доставките/:

Доставната цена ще се актуализира при доказано еднократно увеличение/намаление на цената на отделните стоки с над 10 % спрямо последния месечен бюлетин на САПИ.

Инициативата за промяна може да бъде на всяка от страните, Изпълнителя и Възложителя, веднъж на тримесечие, след представяне на заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на хранителните суровини и продукти /без ДДС/ за район Ловеч, предмет на обособената позиция.

При липса на бюлетин на САПИ или непосочване в него на цената на даден продукт за следващия период остават да действат цените, определени дотогава.

Комисия назначена със Заповед от Възложителя извършва актуализация на цените, за което съставя Протокол. След утвърждаване му Възложителя издава Заповед за определяне на актуализираните цени, която се предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели за сведение и изпълнение.

Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:

Цд = Кц х Бц , където:

Цд е новата цена на доставка

Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия период на действие на договора);

Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за район Ловеч към момента на последната действаща средна пазарна цена /без ДДС/ на хранителните продукти, съгласно представения бюлетин.

Забележка: Коригиращият коефициент “Кц” се получава от съотношението между предложената от участника цена и осреднената цена на едро за съответния продукт, посочен в бюлетина на “САПИ” ЕООД за район Ловеч, приложен към Офертата на участниците. Кц се изчислява за всеки хранителен продукт поотделно и не се изменя за целия период на действие на договора.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия
Изисквания към продуктите

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) и Регламент 178/2002г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ бр. 65 от 23.08.2011 г., в сила от 15.09.2011 г.), Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011 г., изм. и доп, бр. 60 от 07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008 г., изм. бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г), Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001г., в сила от 13.06.2002 г., доп. бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 31.10.2009 г.).


Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност).
Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.
Да са екстра или първо качество.
2. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в социални заведения:

Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно замърсяване и не променя органолептичните им показатели.

Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.

Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.

Хлябът трябва да бъде произведен по утърден стандарт, а пълнозърнестият в съотвествие с показателите, заложени в БДС или еквивалентна технологична документация /ТД/ на производителя, без оцветители.

Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или захар.

Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).

Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.

Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност.


3.Продукти
Наименование на хранителните стоки

Ориентировъчно количество
Хляб, хлебни продукти
1.

Хляб – бял, УС № 03-2011 или по ТД та производитела,нарязан на филиики, пакетиран в пликове, без деформации, без механични замърсявания , изпечен добре,без признаци на вкисналост– 0.600 кг

38000 бр.

2.

Хляб – типов, нарязан на филиики, пакетиран в пликове, без деформации, без механични замърсявания , изпечен добре, без признаци на вкисналост.– 0.600 кг.

200 бр.

3.

Хляб пълнозърнест - Пшенично пълнозърнесто брашно , овесено брашно, ядки, зърнен микс (лен, мак, сусам, слънчогледови и овесени ядки), ръжено пълнозърнесто брашно, суха закваска, йодирана трапезна сол, брашно от ечемичен малц, дмалцов екстракт.форма проълговата, нарязан на филиики, пакетиран в пликове, без деформации, без механични замърсявания , изпечен добре, без признаци на вкисналост.– 0.600 кг.

2000 бр.

4.

Брашно тип "500" – 1 кг. – цвят светлокремав, без страничен привкус на плесен и запареност.

1800 кг.

5.

Нишесте – десертно – 0.100 кг. Прах с включени безвредни бои за хранене, боята да отговаря на аромата на есенцията.

800 бр.

6.

Грис – 0.500 кг. - пшеничен, цвят бледожълт до кремав, без наличие на тричени частици, без мирис на плесен и запареност.

800 бр.

7.

Галета, златист цвят, ситно смляна, без примеси.- 0.100 кг.

400 кг.

8.

Козунак– 0.500 кг. – добре изпечена горна кора, цвят златист до бледокафяв, без оцветители и подобрители, мирис приятен.

600 бр.

9.

Кори за баница – 0. 500 кг. – здави, цвят бледожълт, да не са натрошени.

300 бр.

10.

Кроасан – правилна форма на полумесец, не се рони, не лепне при пипане. 0.065 кг

600 бр.

11.

Макарони – 0.400 кг. – цвят бял до жълтеникав, без признаци на недобро омесване, без горчевина, застоялост или друг страничен привкус във форма на охльов без яйца

1200 бр.

12.

Фиде – 0.400 кг. – произведено 100 % от пшеничен грис и вода без яйца.

1500 бр.

13.

Бисквити – чаени /опаковка – 0.150 кг./, добре изпечени със вкус и мирис на вложените продукти, без оцветители и консерванти, да не са натрошени и да са в правилна форма.

600 бр.

14.

Бисквити – обикновени /опаковка – 0.180 кг./, добре изпечени, да не са натрошени и да са в правилна форма.

300 бр.

15.

Юфка – 0.400 кг. – добре изпечена, със златист цвят, без консерванти и оцветители.

200 бр.

16.


Кифли с шоколад – 0.140 кг. Да се използват суровини и материали от внос и българско производство, които отговарят на действащите стандартизиращи регламенти или са разрешени за целта от МЗ (БДС, ТД и ТС). Пшенично брашно по ТД на производител. Мая хлебна по БДС или по ТД на производителя. Вода питейна по “Наредба № 9 от 16.03.2001 г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.” Подобрител по ТД на производител. Захар кристал по БДС или ТД на производител. Олио по БДС. Маргарин по БДС или ТД на производител. Подсладител (цикламат) разрешен за употреба от МЗ. Студен крем – готов продукт от внос. Шоколадов кувертюр по ТД на производител или от внос. Външен вид за кифли – форма – правилна – права, дългообразна, кръгла или елипсовидна; повърхност – горната повърхност е гладка, с тънка добре изпечена кора – за изделията с поръска – с равномерно поръсване; цвят светлокафяв до червенокафяв, равномерен или преливащ се без прегаряния. Кифлите да са опаковани в полиетиленови (микротенови) пликове по “Наредба № 1 ТД на производителя бр. В пластмасови каси. 4 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт са храни, ДВ. Бр. 13/2002 г.” Опаковките да се маркира с етикет, съдържащ данните съгласно Наредбата за изискванията при етикетирането и представянето на храни Дв бр. 62/2000 г.

600 бр.

17.


Баници – 0.160 кг.; Да се използват суровини и материали, разрешени от МЗ – брашно пшенично по ТД на производител. Сол ТД на производителя бр. Морска, кристална, йодирана по “Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели от 30.01.2001 г.” Вода питейна по “Наредба № 9 от 16.03.2001 г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.” Оцет, растителна мазнина (олио) по БДС, извара по ТД на производител, захар кристал по БДС или ТД на производител, За производство на баници с сирене може да се използва като прибавка хлебна мая в количества от 0.5 до 1% спрямо брашното. Външен вид – форма правоъгълна, триъгълна, вида, “дъга”. Повърхност – неравномерна горна повърхност, добре изпечена, без прегаряне. Цвят – кремаво жълт до червенокафяв. Вкус и мирис – приятни, характерни за състава. Не се допускат странични привкус и мирис, чужди примеси и гранливост, патогенни микроорганизми и плесени. Могат да бъдат опаковани с фолио или полиетиленови (микротенови) пликове по “Наредба № 1 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт са храни, Дв. Бр. 13/2002 г.” Да се маркира с етикет, съдържащ данните съгласно Наредбата за изискванията при етикетирането и представянето на храни ДВ бр. 62/2000 г. Транспортен амбалаж – пластмасови каси.


1000 бр.

18.

Кифли мармалад – 0.140 кг.; Да се използват суровини и материали от внос и българско производство, които отговарят на действащите стандартизиращи регламенти или са разрешени за целта от МЗ (БДС, ТД и ТС). Пшенично брашно по ТД на производител. Мая хлебна по БДС или по ТД на производителя. Вода питейна по “Наредба № 9 от 16.03.2001 г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.” Подобрител по ТД на производител. Захар кристал по БДС или ТД на производител. Олио по БДС. Маргарин по БДС или ТД на производител. Подсладител (цикламат) разрешен за употреба от МЗ.. В пластмасови каси.. Плодова есенция разрешена за употреба от МЗ. Мармалад по ТД на производител.

Външен вид за кифли – форма – правилна – права, дългообразна, кръгла или елипсовидна; повърхност – горната повърхност е гладка, с тънка добре изпечена кора – за изделията с поръска – с равномерно поръсване; цвят светлокафяв до червенокафяв, равномерен или преливащ се без прегаряния.. Кифлите да са опаковани в полиетиленови (микротенови) пликове по “Наредба № 1 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт са храни, ДВ. Бр. 13/2002 г.” Опаковките да се маркира с етикет, съдържащ данните съгласно Наредбата за изискванията при етикетирането и представянето на храни Дв бр. 62/2000 г. Транспортен амбалаж – пластмасови каси.700 бр.19.

Мая за хляб – по ТД на производителя, състав: разфасовка в опаковка/блокче; с форма на паралелепипед, цвят кремав, слабо трошлива, опаковка от 0,042 кг.

200 бр.

20.

Спагети по ТД на производителя. Произведени 100% от пшеничен грис и вода, с яйца, неначупени. Пакетирани в целофанени пликове по 0.400 кг. От твърда пшеница. – цвят бял до жълтеникав,еднакъв, без признаци на недобро омесване,мириз – свойствен без неприсъщи миризми, вкус без горчевина.

400 бр.

21.

Баница /замразени/ със сирене – 1 кг.

.


100 кг.

22.

Баница /замразени/ със спанак – 1 кг.

100 кг.

23.


Овесени ядки – едри по ТД на производителя. Цели ядки от 100% овес, без примеси, в целофанени пликове от 0.250 кг.

50 кг.


24.

Сиренка – 0.160 кг. Да се използват суровини и материали разрешени от МЗ, брашно пшеничено по ТД на производителя. Сол морска, кристална , йодирана по „Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за пранителни цели от 30.01.2001 г. Вода питейна по „Наредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.Оцет, растителна мазнина /Олио/ по БДС, извара или сирене по ТД на производителя.Може да се използва като прибавка хлебна мая. От 0.5 до 1 % спрямо брашното.

Външен вид – форма правоъгълна, добре изпечена, без прегаряне.Цвят – кремаво жълт до червенокафяв.Вкус и мириз приятни. Не се допуска страничен привкуст и мирис, чужди примеси и гранливост.Да са маркирани с етикет.Опаковани във фолио. Транспортен амбалаж – пласмасови каси .


700 бр.

25.


Тутманик – 0.160 кг. Да се използват суровини и материали разрешени от МЗ, брашно пшеничено по ТД на производителя. Сол морска, кристална , йодирана по „Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за пранителни цели от 30.01.2001 г. Вода питейна по „Наредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.Оцет, растителна мазнина /Олио/ по БДС, извара или сирене по ТД на производителя.Може да се използва като прибавка хлебна мая. От 0.5 до 1 % спрямо брашното.

Външен вид – форма правоъгълна , триъгълна. добре изпечена, без прегаряне.Цвят – кремаво жълт до червенокафяв.Вкус и мириз приятни. Не се допуска страничен привкуст и мирис, чужди примеси и гранливост.Да са маркирани с етикет.Опаковани във фолио. Транспортен амбалаж – пласмасови каси .


700 бр.4. Срокове и периодичност на доставките

Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за своя сметка същия в срок до 6 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат и по-кратък срок за реакция при рекламация.

Периодичността на доставките е ежедневно до 7.00 часа за хляба и два пъти седмично за останалите продукти.

Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества хранителни продукти.

Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени заявки (по телефон, e-mail и др.).


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти, риба и рибни продукти,
1. Изисквания към продуктите

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г., Наредба № 35 и Наредба № 36 от 23.03.2006 г. На МЗХ) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ бр. 65 от 23.08.2011 г., в сила от 15.09.2011 г.), Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011г., изм. и доп, бр. 60 от 07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008 г., изм. бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 10.05.2011 г.), Наредба № 23/17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001г., в сила от 13.06.2002 г., доп. бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 31.10.2009 г.).


Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност).
Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.
Да са екстра или първо качество.
При доставката на продуктите от животински произход, да се представя и ветеринарно-медицинско свидетелство и експертен лист.
2. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в социалните заведения:

Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от общата маса) и ниско съдържание от 1,5% от сухото вещество).

Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайните колбаси не повече от 16%, а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и намалено съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5%, а за трайните не повече от 2,2%).

Месото от свине, ЕПЖ и ДПЖ да отговаря на изискванията на Регламент 853/2004/ЕС.

Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на Регламент 853/2004/ЕС и Регламент 543/2008.

Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.

Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).

Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, оцветители и да са с ниско съдържание на сол.

Когато месните продукти не са по утвърден стандарт, трябва да са произведени по ТД, в случай, че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептуририте за производство на продукти по утвърдени стандарти.

Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност.


3. Суровини и продукти
Наименование на хранителните стоки

Ориентировъчни количества
Месо, месни продукти риба и рибни продукти
1.

Охладено Телешко месо – 1 кг. – без кост, от плешка за гответе прясно охладено, не се допуска наличие на сланина, цвят розов до червен.

1100 кг.

2.

Охладени Пилета – стандартни, 1.3 -1.7 кг., прясно охладено, бледожълт цвят, без механични наранявания.

800 кг.

3.

Замразени Пилета – стандартни - 1.3 -1.7 кг, прясно, замразено сухо, натурално, цвят бледожълт, без механични наранявания.

3000 кг.

4.

Охладен Пилешки бут,долен– с тегло мин. 0.150 кг. за бр., без механични повреди, цвят бледожълт.

 500 кг.

5.

Замразен Пилешки бут - долен– с тегло мин. 0.150 кг. за брой. Сухо замразени.

5000 кг.

6.

Агнешко месо от бут /замразено/ за готвене- 1 кг., произхождащо от здрави агнета, без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и др. замърсявания с бледо розов цвят.

120 кг.

7.

Агнешки дреболии - 1 кг., замразени, без допълнителни мазнини и специфичен мирис със свеж вид.

120 кг.

8.

Пилешки пържоли от бут – охладени 1 кг. Външен вид свеж,мириз спесифичен на прясно месо, без разкъсвания без кожа.

500 кг.

9.

Телешко шкембе – варено, вакумирано – 1 кг., замразено, добре почистено, без механични остатъци.

200 кг.

10.

Пилешки сърца - 1 кг. /замразени/, без допълнителни дреболии и мазнини, цвят червен.

300 кг.

11.

Пилешки дробчета – 1 кг. /замразени/, без допълнителни дреболии и мазнини, почистени от жлъчката и запазена цялост на продукта, цвят червен. Сухо замразени.

1500 кг.

12.

Пилешки воденички - 1 кг. /замразени/, без допълнителни дреболии и мазнини, цвят червен. Сухо замразени.

1000 кг.

13.

Охладено свинско месо - 1 кг., от врат без кост, прясно охладено, без наличие на сланина с цвят розов до червен.

200 кг.

14.

Замразено свинско месо от врат - 1 кг., без кост, прясно замразено с цвят розов до червен.

1500 кг.

15.

Кренвирши „Стара планина”свински – 1 кг., чиста гладка повърхност, без петна, повреди и необичайни грапавини, цвят кафяво червеникав.

100 кг.

16.

Кренвирши свински 100% - чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; цвят кафяво - червеникав; мирис - специфичен и приятен. Водно съдържание не повече от 62%. ТД на производителя кг В полиетиленови торбички по 1

600 кг.

17.

Варена наденица – 1 кг., от телешко и свинско месо - смес, непрекъсната броеница със свързани краища, с чиста и гладка повърхност, обвивката плътно прилепена към пълнежната маса, без петна и празнини под нея.

1200 кг.

18.

Карначе – 1 кг., замразени приготвени от свинско и телешко месо – 60/40 без разкъсвания, цвят бледо кафяв.

1000 кг.

19.

Кайма /мляно месо/ „Стара планина” – смес 60/40 – свинско/ телешко – 1 кг., с равномерно разпределени парчанца месо и тлъстини, цвят бледо кафяв до червен, вкус умерено солен, мирис свойствен на прясно месо, без наличие на жили и странични примеси.

200 кг.

20.

Кайма /мляно месо смес 60 телешко/40 свинско– замразена хомогенна маса/ - 1 кг. с равномерно разпределени парчанца месо и тлъстъни, цвят бледо кафяв до червен, вкус умерено солен, мирис свойствен на прясно месо, без наличие на жили и странични примеси.

3200 кг.

21.

Кюфте – 0.060 кг. - 1 бр, чиста гладка повърхност, без разкъсвания, цвят бледо кафяв до червен, вкус и мирис спецефичен и свойствен.- замразени

2500 бр.

22.

Кебапче – 0.060 кг. - 1 бр., чиста гладка повърхност, без разкъсвания, цвят бледо кафяв до червен, вкус и мирис спецефичен и свойствен,- замразени.

3500 бр.

23.

Риба, замразена „Скумрия” – без глава – 1 кг., здрава със запазена цялост, с естествен цвят, мирис след размразяване характерен за прясна риба, без признаци на развала с размер от 250 гр. до 350 гр. за бр.

600 кг.

24.

Риба, замразена „Хек – 1 кг., без глава, здрава със запазена цялост, с естествен цвят, мирис след размразяване характерен за прясна риба, без признаци на развала.

300 кг.

25.

Рира, замразена „Пангасиус” /филе/ – 1 кг., със запазена цялост, с естествен цвят, мирис след размразяване характерен за прясна риба, без признаци на развала.

800 кг.

26.

Шпек салам – 1 кг. от свинско и телешко месо ,продуктът да бъде с форма типична, с чиста, гладка, без повреди повърхност, с равномерен еднакъв цвят. Цвят розовочервен до червенокафяв. Без празнини, шупли и сухожилия. Плътна консистенция със специфичен вкус и мирис на вложените продукти.

100 кг.

27.

Риба тон консерва филе 0,160 кг. стерилизирана консерва съдържа риба тон филе, растително масло, сол, подправки, вода, с вкус и мирис характерни за продукта без страничен привкус и мирис.

500 бр.

28.

Пастет /кутия/ бр. – 0.180 кг., - произведен от свинско месо, свински черен дроб, бульон, сол и подправки.

500 бр.

29.

Русенско варено - 0.180 кг., стерилизирана местна консерва, получена от мляно свинско месо, херметическо затворено в кутия.

500 бр.

4. Срокове и периодичност на доставките.

Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за своя сметка същия в срок до 6 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат и по-кратък срок за реакция при рекламация.

Периодичността на доставките е приблизително: два пъти седмично.

Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества хранителни продукти. Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно най-голямата честота на доставяне.

Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени заявки (по телефон, e-mail и др.) от страна на отделните обекти.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 3: Мляко и Млечни продукти
1. Изисквания към продуктите

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ бр. 65 от 23.08.2011 г., в сила от 15.09.2011 г.), Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011 г., изм. и доп, бр. 60 от 07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008 г., изм. бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г), Наредба № 23/17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001 г., в сила от 13.06.2002 г., доп. бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 31.10.2009 г.).


2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
5. При доставката на продуктите от животински произход, да се представя и ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист;
2. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в социалните заведения:

1. Предлаганите мляко и млечни продукти, в това число сирене и кашкавал, да са без растителни мазнини, от 100% мляко.

2. Да отговарят на БДС или еквивалентна технологична документация /ТД/ на производителя.

3. Прясното пастьоризирано мляко, трябва да е произведено от сурово мляко, отговарящо на изискванията на Регламент 853/2004.

4. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.

5. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).6. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност.
3. Суровини и ПродуктиНаименование на хранителните стоки

Ориентировъчни количества
Мляко, млечни продукти
1.

Сухо мляко на прах - 1 кг. –Сухо мляко – обезмаслено да е напълно дехидратирано при спазване на всички технолагични процеси. С вкус и аромат – характерни за сухото мляко. Да е напълно разтворимо в топла вода.Влага, в % от общата маса, не повече от 1%, масленост не по-висока от 26%. Салмонела не се допуска

400 кг.

2.

Бяло саламурено сирене от кр. мляко – 1 кг. без растителни мазнини, вкус, мирис и аромат спецефички за узряло сирене без страничен привкус и мирис. Консестенция – умерено твърда, еластична.

800 кг.

3.

Майонеза – 0.200 кг. – произведена от растително масло, яйца/яйчен прах, винен оцет, сол и захар.

500 бр.

4.

Кисело краве мляко - 2 % - без растителни мазнини /0. 400 кг./ - вкус специфичен, прясно сквасено.

10000 бр.

5.

Кисело краве мляко - до 3.6 % - без растителни мазнини /0.400 кг./, вкус специфичен, прясно сквасено.

20000 бр.

6.

Кашкавал от краве мляко – 1 кг.без растителни мазнини ., вкус, мирис и аромат специфични за узрял кашкавал, без страничен привкус и мирис. Кашкавалът да бъде опакован във ваакумирани полиетиленови опаковки.

200 кг.

7.

Краве масло - Краве масло не по-малко от 75% масленост - цвят светложълт до бял; мирис - специфичен. Масленост като млечни мазнини, не по - малко от 82% от сухото вещество, разфасовка – пакетчета по 125 гр. Във фолирана опаковка. Водно съдържание не повече от 45% без консервиращи и багрилни вещества, без растителни мазнини. БДС 1383 или ТД на производителя бр. - Във фолио по 0.125 кг за бройка-българско.

500 кг.

8.

Сладолед – 0.200 кг. БДС или екввивалент н производителя. Получен чрез промишлена преработка на мляко, сметана, захар, стабилизатори, емулгатори и есенции претърпели съответните технологични процеси и предназначения за консумация.Масленост 4-6.7%. Опаковка – фолирана опаковка .

200 бр.

9.


Кисело мляко плодово- 0.200 кг./горски плодове, круша, праскова, ягода,малина /

500 бр.

4. Срокове и периодичност на доставките

Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за своя сметка същия в срок до 6 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат и по-кратък срок за реакция при рекламация.

Периодичността на доставките е приблизително: два пъти седмично.

Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества хранителни продукти. Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно най-голямата честота на доставяне.

Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени заявки (по телефон, e-mail и др.) от страна на отделните обекти.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 4: Захар, захарни изделия

1. Изисквания към продуктите

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ бр. 65 от 23.08.2011 г., в сила от 15.09.2011 г.), Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011 г., изм. и доп, бр. 60 от 07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008 г., изм. бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г), Наредба № 23/17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (обн. в ДВ, бр. 53 от 12.06.2001 г., в сила от 13.06.2002 г., доп. бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. и доп. бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 31.10.2009 г.).

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност);


3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество.
2. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в социалните заведения:

Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно замърсяване и не променя органолептичните им показатели.

Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.

Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.

Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).

Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.

Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност.

В социални заведения не се доставят и приемат продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж.

Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на добавена захар над 50%.Захарта да е "Екстра" или "Рафинирана бяла захар".
3. Продукти

№ по ред

Наименование на хранителните стоки

Ориентировъчни количества
Захар, захарни изделия
1.

Захар – кристална - 1 кг. Бяла, суха, нелепнеща, еднородни кристали с блясък. Вкус сладък. Чужди примеси не се допускат.

1000 кг.

2.

Вафли обикн. /четворка/ – 1 бр./ 0.120 кг., състоящи се от вафлени кори слепени с пълнеж. Не се допуска овлажняване, плесенясване, омекване.

600 бр.

3.

Тахан халва – 1 кг. Вкус и мирис спецефичен за продукта.

70 кг.

4.

Локум /кутия/ - 0.140 кг. Вкус и мирис спецефичен за продукта.

50 бр.

5.


Вафли шоколадови - 0. 055 кг. По ТД на производителя.Състав – бяла рафинирана захар, разтително масло,бяло пшеничено брашно,какао на прах минимум _%. Опакована във фолио по единично.

200 бр.

6.

Суха паста – 0,090 кг. свеж вид, приятен аромат, с ненарушена цялост, с крем и шоколадома глазура.- БДС 15416-82 или ТД на производителя.

400 бр.

7.

Меденка –Меденки в единична опаковка не по-малко от х 0,050 кг.; да съдържа – какаов крем (25%), глазура (25%), брашно, раст. масло, канела, мед, какаов крем, какао на прах (12%), ненарушена цялост. бр.. По ТД на производителя.

400 бр.

8.

Шоколад – 0.0380 – по ТД на производителя, Фин млечен шоколад. Състав – захар, сухо мляко, какаово масло, растително масло, какаова маса – мин.28%. Опакован единично с външна книжна опаковка и вътрешна на фолио.Да има свеж вид и приятен арумат, с ненарушена цялост.

400 бр.

9.

Боза – 0.250 литър по ТД на производителя, от пшенично брашно, вода, с натурални подсладители с характерен вкус, с бежов цвят, в пласмасови бутилки.

200 л.

10.

Натурален сок – Трябва да отговарят на Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 219 от 24.09.2002г. или еквивалентна ТД на производителя. От 1 литър в кутии .

100 бр.

11.

Мед натурален – 0.400 кг. Неоцветен, слабо жълт , характерен за меда вкус сладък. Не се допускат механични примеси.Съдължание на вода не по вече от 20%,захароза не повечер от 5 %, неразтрорили във вода вещества – не повече от 0.1%- не се допускат признаци на ферментация

50 кг.

12.

Шоколадови бонбони в кутия 0.160 кг.


30 бр.

13.


Торта- 1.400 кг.- от пандишпаново тесто, сметанов пълнеж и шоколадова глазура. Да бъде с правилна форма, свеж вид и приятен аромат. Придружена със сертификат за качество по БДС.

30 бр.


14.


Течен шоколад – 0.200 кг. по ТД на производителя.Състав: какаово масло,растително масло,сухо мляко и захар. Опаковка буркан или PVC

50 кг.

4. Срокове и периодичност на доставките

Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за своя сметка същия в срок до 6 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат и по-кратък срок за реакция при рекламация.

Периодичността на доставките е приблизително: един път седмично.

Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества хранителни продукти.

Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно най-голямата честота на доставяне.

Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени заявки (по телефон, e-mail и др.) от страна на отделните социални заведения.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци

1. Изисквания към продуктите

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти – съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. И доп. Бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. И доп., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. Бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) и Регламент 178/2002 г. От 28.01.2002 г. За установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 6/10.08.2011 г. За здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. В ДВ бр. 65 от 23.08.2011 г., в сила от 15.09.2011 г.), Наредба № 9/16.09.2011 г. За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (обн. В ДВ бр. 73 от 20.09.2011г., изм. И доп, бр. 60 от 07.08.2012 г.), Наредба № 26/18.11.2008 г. За устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. В ДВ бр. 103 от 02.12.2008г., изм. Бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г), Наредба № 23/17.05.2001 г. За условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (обн. В ДВ, бр. 53 от 12.06.2001 г., в сила от 13.06.2002 г., доп. Бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 30.06.2005 г., изм. И доп. Бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 31.10.2009 г.).
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
2. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в социалните заведения:

Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно замърсяване и не променя органолептичните им показатели.

Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.

Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.

Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, използвани в социални заведения да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).

Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.

Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност.

Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара.

Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности.

Кореноплодните зеленчукови култури трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци.

Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и примеси, без повреди от вредители. Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни за консумация.

Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а стерилизираните плодове – с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители, оцветители и консерванти.

В социални заведения не се доставят и приемат продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж.

Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на добавена захар над 50%.
Плодове и зеленчуци – свежи

Ориентировъчни количестваСподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница