Конкурс „грант-2016 научна област на изследванетостраница1/3
Дата02.01.2018
Размер0.62 Mb.
Размер0.62 Mb.
  1   2   3
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА НАУКА

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТконкурс „ГРАНТ-2016”

1. НАУЧНА ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (верният отговор е един и се обозначава с Х): • МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА • МЕДИКО-КЛИНИЧНА • МЕДИКО-СОЦИАЛНА


2. НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНАТА НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ (може да бъде посочено повече от едно, като се изписва по реда на най-близка принадлежност)


3. ТЕМА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ (изписва се темата на научното изследване, като се формулира така, че да отговаря на едногодишния период на реализация)
4. ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

академична длъжност:

име, презиме и фамилия:

ОНС „доктор”/НС „дн”:

служебен адрес (длъжност, база, адрес на базата):

телефон - служебен, мобилен, домашен, e-mail:


5. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

академична длъжност:

име, презиме и фамилия:

ОНС „доктор”/НС „дн”:

служебен адрес (длъжност, база, адрес на базата):

телефон - служебен, мобилен, домашен, e-mail:


6. БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ (УМ/С/БАЛ, клиника, отделение, лаборатория, факултет, катедра):
7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
НАЧАЛНА ДАТА: 2016 г. КРАЙНА ДАТА: 2017 г.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА:(верният отговор се подчертава)

 • Цялостно проектът е приет да бъде финансиран от друг източник
ДА, НЕ

 • Определени дейности от проекта се финансират от друг източник
ДА, НЕ

 • Настоящият проект е представен за финансиране от друг източник,

но няма решение за приемане ДА, НЕ

*НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗТОЧНИКА, ФИНАНСИРАЩ ПРОЕКТА:

(ако има такъв се изписва)
9. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТА:

(верният отговор се подчертава)


 • Има осъществени предварителни контакти: ДА, НЕ

наименование на партньора (изписва се)

по време на разработката ДА, НЕ
10. УЧАСТНИЦИ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП:

поред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И

ФАМИЛИЯ


Академич

на длъжност

ОНС „доктор”/НС „дн


ДЛЪЖНОСТ,

ТРУДОВ договор в МУ-София (основен или допълнителен) или граждански

и ВЪЗРАСТ

към датата на

подаване на

проекта


МЕСТОРАБОТА

базова организация -

Факултет/М(С)БАЛ и други, катедра/КЦ,

клиника


ПОДПИС


*** Декларираме, че изследователската дейност, която ще се извършва по настоящия проект, не е и не включва в себе си клинично изпитване на лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
11. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПОДПИС И

ПЕЧАТ


ВОДЕЩ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ДИРЕКТОР:

ГЛАВЕН

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ НА

КАТЕДРА:
РЪКОВОДИТЕЛ НА

КЛИНИЧНО ЗВЕНО

(клиника, лаборатория,

секция)
*** ВОДЕЩИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВСИЧКИ ДАННИ, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ.
12. ФИНАНСОВ ПЛАН

№ на

параграф


по ЕБК

Наименование на разхода по

икономическо предназначение

(елементи на план-сметка)


ОБЩА СУМА

(в лева)


10-14

Научноизследователски разходи:1. Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи2. Опитни животни3. Научна литература4. Материали5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем;

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги;

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер;

- Други разходи за външни услуги...........................

...........................

...........................

...........................
6. Командировки в България7. Краткосрочни командировки в чужбина8. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения:

- Подизпълнител;

- Съизпълнители;

- Консултанти;

- Технически сътрудници;

- Програмист;

- Участници в изследователския колектив...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА

20% ДДС (за болниците

регистрирани по Закона за ДДС)ОБЩО

......................

......................
.......................

*** ПАРАГРАФЪТ Е ЕДИНСТВЕН – 10-14
* В елемент т. 5. „Разходи за външни услуги”, подточка „Други разходи за външни услуги” предвидените изследвания на включените в научната разработка лица или други обекти, трябва да се извършват в лабораториите на структурните звена на МУ – София и на Университетските болници. Разрешава се предвидените изследвания по проекта да се извършват в лабораториите извън структурните звена на МУ – София и Университетските болници, само в случай, че в университетските лаборатории не ги провеждат. Същото се доказва с удостоверяващо писмо от съответните лаборатории.

* За проекти с обща стойност на разходите в размер до 2 000,00 лева - не се спазва процентното разпределение на разходите с изключение на средствата за възнаграждения на участниците в изследователския екип.

* СРЕДСТВАТА по елемент "КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА" НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВАТ 20% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.

* СРЕДСТВАТА по елемент "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ" се разпределят както следва: • не повече от 20% от общата сума на проекта за съизпълнители + консултанти + технически сътрудници + програмист;

 • не повече от 30% от общата сума на проекта за подизпълнител;

 • не повече от 10% от общата сума на проекта за участниците в изследователския екип. В случай, че екипът включва млади учени или докторанти сумата от 10% се разпределя по следния начин: не по-малко от 30% от нея за младите учени, респ. докторанти и 70% - за останалите изследователи.

* В параметри “подизпълнител”, “съизпълнители”, “консултанти”, “технически сътрудници” и “програмист” се посочват трите имена на предлаганото лице, местоработата (или пенсионер), както и мотивация за необходимостта от включването в екипа.

* В параметър „участници в изследователския колектив” се посочват трите имена, местоработата (или пенсионер) на предлаганите лица, за които се предвижда възнаграждение по извънтрудови правоотношения и каква дейност ще извършат.
* ВОДЕЩИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СУМИТЕ, визирани в колона “Обща сума (в лева)”, съобразно количеството и единичната цена и в “Обща сума на проекта”. Същото се отнася и за т. 13.
13.ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ПЛАН (съдържа конкретизация по отделните параметри):

№ НА ПАРА-

ГРАФ


ПО

ЕБК


КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА РАЗХОДА:

ОБЩА


СУМА

(В ЛЕВА)


без ДДС

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА

по икономическо предназначение

(елементи на план-сметката)


КОЛИЧЕ-

СТВО


ЕДИНИЧНА

ЦЕНА


(В ЛЕВА)

без ДДС

10-14

Научноизследователски разходи:т.
Обща сума по т. без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. с ДДС

..................

..................

..................

т.
Обща сума по т. без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. с ДДС

..................

..................

..................ЗАБЕЛЕЖКА: Вътрешните промени по елементите на план-сметката се извършват само след съгласуване с Главния счетоводител на Медицински университет – София, по решение на Съвета по медицинска наука, след представяне на междинния отчет. Преди представяне в отдел „Наука” на Ректората на МУ – София, предложенията за тези промени трябва да бъдат съгласувани от Главния счетоводител на базовата организация.
14. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 • ТЕМА (наименование)

 • АНОТАЦИЯ (текстът се попълва в обозначеното каре след съответната формулировка)

 • ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

 • НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА (ФОРМУЛИРАНЕ):

 • ИЗПОЛЗВАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ:

 • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОЧАКВАНИЯ ПРИНОС (ПРАКТИЧЕСКА ИЛИ ТЕОРЕТИЧНА НАСОЧЕНОСТ):

*Анотацията не следва да надхвърля една страница
15. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМА НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ:

*Попълва се съгласно изискванията на http://www.icmje.org/urm_full.pdf**Публикациите на членове от изследователския екип се маркират със звездичка (*);

***Авторите прилагат ксероксни копия на най-значимите публикации, подбрани по тяхна преценка.
16. РАЗРАБОТКАТА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРЕДШЕСТВАЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА:

ДА, НЕ (верният отговор се подчертава)


17.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДШЕСТВАЩА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (попълва се при отговор "ДА" на т. 16)
18.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (пълна информация):
19.НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА:
20.МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ (пълна информация):
21.РАБОТНА ПРОГРАМА (пълна информация за етапите и обем дейности):

22.ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА ВОДЕЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ:


ЕГН:

СЛУЖЕБЕН АДРЕС: ДОМАШЕН АДРЕС:

ТЕЛ. СЛ.:

ТЕЛ. ДОМ.:

ТЕЛ. МОБ.:

Е-MAIL:МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ В МОМЕНТА:

ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ от номенклатурата на специалностите за следдипломно обучение:

ОНС „доктор”/НС „дн”:

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

ГЛАВНИ НАСОКИ НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ:

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ГРАНТОВЕ У НАС И В ЧУЖБИНА (ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ): (посочва се темата, финансиращата организация и годината на стартиране на Гранта)

 • НАЙ-ЗНАЧИМИ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ (ПЪЛНО БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ ПО СТАНДАРТИТЕ НА БДС); Авторът прилага ксероксни копия на най-значимите публикации, подбрани по негова преценка.
 • ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ (прилага се списък и ксероксни копия от титулната страница на списанието и публикацията)23. ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП: • НАЙ-ЗНАЧИМИ ПУБЛИКАЦИИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ (ПЪЛНО БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ ПО СТАНДАРТИТЕ НА БДС); Авторите прилагат ксероксни копия на най-значимите публикации, подбрани по няхна преценка.
 • ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ (прилага се списък и ксероксни копия от титулната страница на списанието и публикацията).***При попълване на изследователския проект следва да се има предвид, че размерът на информацията по отделните точки не е ограничен!!!


*** За осигуряване на необходимата информираност и координация при развитието на различни съвременни форми на обучение (електронно, дистанционно, Web-базирано, проектно-базирано, проблемно-базирано, мултимедийно, и др.) във факултетите на МУ – София, и за да се избегне дублиране при разработване на виртуални образователни среди, е необходимо да се взема мнението и да се получава съгласие от Университетския електронен информационен и образователен център, съгласно чл. 4 ал 2, чл. 6 (1) 2а и 2г, чл. 7 (1) 4 от Правилника за организиране на дистанционна форма на обучение в МУ - София. Следва да се има предвид и чл. 7 (4) „Предложенията по алинеи 1, 2 и 3 се внасят за разглеждане в Консултативния съвет по дистанционно обучение (КСДО)”. Университетският електронен информационен и образователен център е с адрес: бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” 15 (Ректорат на МУ – София), етаж 12, стая 9 (средна), за контакт проф. Ганка Косекова, дпн - тел. 0889 88 33 81 и 02 9152 146, e-mail: gkossekova@mu-sofia.bg
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН

т. 12 и т. 13 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Изследователски проект)
*** Данните към т. 12 “Финансов план” се попълват в приложената таблица като се посочва общия сбор от сумите на предвиждащите се консумативи към съответния елемент на план-сметката без да се изтрива информацията за елементите, по които не се предвиждат разходи по изследователския проект.
*** Данните към т. 13 “Приложение към финансовия план” се попълват в приложената таблица като се посочват: точното наименование на елемента (от план-сметката), конкретно описание на химикалите, реактивите, консумативите и др., количеството, единичната цена и общата сума за тях.
*** Не се финансират разходи за: заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.; закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати, работно облекло и обувки; за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения.
ПАРАГРАФ 10-14 “НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ”:
Елемент т. 1. "ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ"

Средствата са за химикали, реактиви и консумативи, необходими за провеждане на изследванията – посочва се точното наименование. Доставката на химикали и реактиви следва да се извършва от Доставчици на територията на България или от страни членки на Европейския съюз с оглед данъчната ставка (ДДС) и рисковете при доставка от другите държави откъм срочност на изпълнение, съхранение и пр. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 1 - Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи
т. 1. Химикали, реактиви,

лекарствени продукти и др. консумативи

....................... (наименование)


...................... (наименование) ........ (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка)

2 бр.


(изписва се броя за всяко планирано)
2 опаковки

(изписва се броя опаковки за всяко планирано)

1 200.00


(изписва се цената за 1 бр. без ДДС)

300.00


(изписва се цената за 1 опаковка без ДДС)

2 400.00


(общо без ДДС)

600.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 1 без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 1 с ДДС

3 000.00

600.00


3 600.00


Елемент т. 2. "ОПИТНИ ЖИВОТНИ"

Средствата са за закупуване на опитни животни при експериментални разработки, на храна и други свързани с отглеждането на животните. Посочва се вида на животните и на другите разходи за отглеждането на животните. В “Приложение към финансовия план” единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 2 - Опитни животни
т. 2. Опитни животни

..................... (посочва се вида на опитните животни)


Фураж за ..................... (посочва се вида на храната и животните) -

1 чувал съдържа 30 кг

Талаш за животни

1 чувал съдържа 20 кг

10 бр.


(изписва се броя на животните)

1 чувал


(изписва се броя за всяко планирано)
2 чувала

(изписва се броя за всяко планирано)

3.00


(изписва се цената за 1 бр. без ДДС)
125.00

(изписва се цената за 1 чувал без ДДС)
20.00

(изписва се цената за 1 чувал без ДДС)

30.00


(общо без ДДС)

125.00


(общо без ДДС)

40.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 2 без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 2 с ДДС

195.00

39.00


234.00


Елемент т. 3. "НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА"

Средствата са за закупуване на научна литература, свързана с подобряване научната стойност на изследването. Прилагат се точното наименование и обосновка. В “Приложение към финансовия план” единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Когато се ксерокопира научна литература от съответните библиотеки, средствата се предвиждат в елемент т. 5 "Разходи за външни услуги", подточка “Други разходи за външни услуги". За този разход също се прилагат точното наименование и обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 3 - Научна литература
т. 3. Научна литература

..................... (посочва се точното наименование на научната литература, която се предвижда да бъде закупена)

Необходими за ............. (обосновка)

1 бр.


(изписва се за всяка посочена научна литература)

70.00


(изписва се цената за 1 бр. без ДДС)

70.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 3 без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 3 с ДДС

70.00

14.00


84.00


Елемент т. 4 “МАТЕРИАЛИ”

Средствата са за принтерна и ксероксна хартия, фотоленти, фотохартия, диапозитиви, USB памет и други консумативи, на които единичната цена е до 500.00 лева. Посочва се вида на консуматива. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 4 - Материали
т. 4. Материали

............ (посочва се вида на предвиденото)

............ (посочва се вида на предвиденото) ........... (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка)

Принтерна хартия

Необходими за .................... (обосновка за планираните по т.4 „Материали”)

1 бр.


(изписва се броя за всяко планирано)
1 опаковка

(изписва се броя опаковки за всяко планирано)
1 топче

(изписва се броя на планираното)

10.00


(изписва се цената за 1 бр без ДДС.)

5.00


(изписва се цената за 1 опаковка без ДДС)

7.00


(изписва се цената за 1 топче без ДДС)

10.00


(общо без ДДС)

5.00


(общо без ДДС)

7.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 4 без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 4 с ДДС

22.00

4.40


26.40


Елемент т. 5 “РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Подточка “РАЗХОДИ ЗА НАЕМСредствата са за наем при ползване на апаратура, липсваща в базовата организация. Прилага се обосновка и наименованието на звеното в “Приложение към финансовия план”. В случай, че се налага използване на специализирана апаратура, с която съответната базова организация не разполага се допуска извършване на разход за наем на апаратура. Не се допуска стойността за наема на апаратурата да е на стойност близка до цената при закупуване на съответния апарат.

Пример за попълване на т. 5 – Разходи за наем
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем

За ползване на апарат ........................ (посочва се вида на апарата) на ............... (посочва се организацията или фирмата, която го предоставя) за извършване на ..................... (посочва се вида на изследването, което ще се извършва), с който базовата организация не разполага за изпълнение на проекта


1

(изписва се за всяко планирано)500.00


(изписва се цената без ДДС)

500.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 5 – разходи за наем без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 5 - разходи за наем с ДДС

500.00

100.00


600.00

Подточка “РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ”Средствата са за ползване на Интернет, изпращане на факс и писма, свързани с научната разработка. Посочва се вида на услугата, като се обосновава в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 5 –Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Изпращане на писма до ..................... (посочва се до кого) за изпълнение на предвиденото изследване в проекта

Изпращане на ....................... (посочва се какво се изпраща) до ......................... (посочва се до кого се изпраща) чрез куриерска фирма (ако реализирането на проекта изисква да се достави с куриерска фирма) за изпълнение на предвиденото изследване в проекта


10 бр.


(изписва се броя на планираното)
2 бр.

(изписва се броя на планираното)

0.70


(изписва се цената за 1 бр. писмо без ДДС)
5.00

(изписва се цената за 1 бр. изпращане с куриерска фирма без ДДС)

7.00


(общо без ДДС)

10.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 5 – разходи за телекомуникационни и пощенски услуги без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 5 - разходи за телекомуникационни и пощенски услуги с ДДС

17.00

3.40


20.40

Подточка “РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕРСредствата са за поддръжка и ремонт на хардуер и за закупуване на дискети, дискове и касети за принтер. Посочва се вида на консуматива. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 5 – Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Извършване на поддръжка и ремонт на .......................... (посочва се на какво) от фирма ............. (посочва се кой ще го извърши)
........................... (посочва се вида на планираното) необходими за ............ (обосновка) в проекта

........................... (посочва се вида на планираното) ........... (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка) необходими за ............ (обосновка) в проекта


1

(изписва се за всяко планирано)


2 бр.

(изписва се броя на планираното)
1 опаковка

(изписва се броя опаковки за всяко планирано)

100.00


(изписва се цената без ДДС)
3.00

(изписва се цената за 1 бр. без ДДС)

8.00


(изписва се цената за 1 опаковка без ДДС)

100.00


(общо без ДДС)

6.00


(общо без ДДС)

8.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 5 – разходи за поддръжка и ремонт на хардуер без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 5 - разходи за поддръжка и ремонт на хардуер с ДДС

114.00

22.80


136.80

Подточка “ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИСредствата са за извършване на услуга от външна организация, неопомената в предходните подточки на елемент т. 5 "Разходи за външни услуги" и за застраховка на включените в изследването хора за случаи на увреждане на здравето или смърт. Посочва се вида на услугата, като се обосновава. При застраховка се посочва и броя на лицата, цената на единичната застраховка, общата сума.

Средствата са и за: такса правоучастие в научна проява в България и абонамент за научно, свързано с подобряване научната стойност на изследването списание (не се финансират разходи за абонамент на вестници и неспециализирани списания). Посочва се точното наименование на списанието и обосновка (описване в “Приложение към финансовия план”).

Когато са предвидени изследвания на включените лица или други обекти в проекта, то те трябва да се извършват в лабораториите на структурните звена на МУ – София и на Университетските болници. Разрешава се предвидените изследвания по проекта да се извършват в лабораториите извън структурните звена на МУ – София и Университетските болници, само в случай, че в университетските лаборатории не ги провеждат. Същото се доказва с удостоверяващо писмо от съответните лаборатории.

Пример за попълване на т. 5 – Други разходи за външни услуги
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Други разходи за външни услуги

........... (посочва се наименованието на фирма или организация, която ще извърши услугата) за извършване на .............................. (посочва се вида на услугата), предвидено в проекта
........... (посочва се наименованието на организацията, която ще извърши изследването) за извършване на .............................. (посочва се вида на изследването), предвидено в проекта
Такса правоучастие

в ................ (изписва се точното наименование на научната проява) от ....... до ........ г. (посочва се периода) в гр. ..................... (посочва се града, в който се провежда) за представяне на получени резултати от разработването на проекта1

(изписва се за всяка предвидена услуга)

30 души

(изписва се броя на лицата)

2 души


(изписва се броя на лицата)

200.00


(изписва се цената за един брой услуга без ДДС)
12.00

(изписва се цената за 1 човек без ДДС)

50.00


(изписва се цената за 1 човек без ДДС)


200.00


(общо без ДДС)

360.00


(общо без ДДС)
100.00

(общо без ДДС)

Обща сума по т. 5 – други разходи за външни услуги без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 5 - други разходи за външни услуги с ДДС

660.00

132.00


792.00


Елемент т. 6 “КОМАНДИРОВКИ В БЪЛГАРИЯ”

Средствата са за дневни, квартирни и пътни разходи. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в страната. Посочва се целта на командировката и конкретно се посочват: маршрута, броя на лицата, сумите за дневни, квартирни и пътни разходи в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 6 – Командировки в България
т. 6. Командировки в България

6.1 Пътни

София-........... (посочва се до къде)

-София (ако се искат средства за отиване и връщане)

…….. (посочва се вида на транспорта)

............. (посочва се целта на командировката)

Ако пътуването е с лично МПС се планира равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение напр. 1000 км х 7 л./на 100 км = 70 л. ............ (вид гориво)


6.2 Дневни

6.3 Нощувки2 души

(изписва се броя на лицата при закупуване на билети)

70 литра


(изписват се необходимите литри гориво)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

3 дни

(изписва се броя на дните)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

2 дни

(изписва се броя на дните

20.00


(изписва се цената за 1 човек на билетите за отиване и връщане, ако така се предвижда без ДДС)

2.60


(изписва се цената на горивото за 1 литър без ДДС)
10.00

(изписва се цената за 1 ден)
30.00

(изписва се цената за 1 нощувка без ДДС)

40.00


(общо без ДДС)

182.00


(общо без ДДС)

60.00


(общо)

120.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 6.1 и т. 6.3 без ДДС

20% ДДС

Сума по т. 6.1 и т. 6.3 с ДДС

Сума по т. 6.2 за дневни

Обща сума по т. 6

342.00

68.40


410.40

60.00


470.40

*** На дневните не се начислява ДДС, но се включват в общата сума по т. 6


Елемент т. 7 “КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

Средствата са за дневни, квартирни, пътни разходи и такса правоучастие в научна проява. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в чужбина. Посочва се целта на командировката и конкретно се посочват държавата, броя на лицата, сумите за дневни, квартирни, пътни разходи или такса правоучастие в “Приложение към финансовия план”. Предвидената сума не може да надвишава 20% от общата стойност на проекта. За проекти с обща стойност на разходите в размер до 2 000,00 лева - не се спазва процентното разпределение на разходите.

Пример за попълване на т. 7 – Краткосрочни командировки в чужбина
т. 7. Краткосрочни командировки в чужбина

Участие в ............. (изписва се точното наименование на научната проява) от ....... до ........ г. (посочва се периода) в гр. ..................... (посочва се града и държавата, в които се провежда) за представяне на получени резултати от разработването на проекта7.1 Пътни

София-........... (посочва се до къде)

-София (ако се искат средства за отиване и връщане)

…….. (посочва се вида на транспорта)

Ако пътуването е с лично МПС се планира равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение напр. 1000 км х 7 л./на 100 км = 70 л. ............ (вид гориво)
7.2 Дневни

7.3 Нощувки

7.4 Такса правоучастие2 души

(изписва се броя на лицата при закупуване на билети)

70 литра


(изписват се необходимите литри гориво)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

3 дни

(изписва се броя на дните)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

2 дни

(изписва се броя на дните

2 души

(изписва се броя на лицата)

200.00


(изписва се цената за 1 човек на билетите за отиване и връщане, ако така се предвижда без ДДС)

2.60


(изписва се цената на горивото за 1 литър без ДДС)
60.00

(изписва се цената за 1 ден)
150.00

(изписва се цената за 1 нощувка без ДДС)
130.00

(изписва се цената за 1 човек без ДДС)

400.00


(общо без ДДС)

182.00


(общо без ДДС)

360.00


(общо)

600.00


(общо без ДДС)

260.00


(общо без ДДС)

Обща сума по т. 7.1, т. 7.3 и т. 7.4 без ДДС

20% ДДС

Сума по т. 7.1, т. 7.3 и т. 7.4 с ДДС

Сума по т. 7.2 за дневни

Обща сума по т. 7

1 442.00

288.40


1 730.40

360.00


2 090.40


*** На дневните не се начислява ДДС, но се включват в общата сума по т. 7

Елемент т. 8 “ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ”

Средствата се предвиждат, когато конкретно лице ще извърши определена дейност. Посочват се трите имена на лицето, месторабота и какво ще извършва в “Приложение към финансовия план”.

***До 20% от общата сума на проекта се финансират разходите за съизпълнители + консултанти + технически сътрудници + програмист (поотделно и/или общо). За проекти с обща стойност на разходите в размер до 2 000,00 лева - не се спазва процентното разпределение на разходите.

Средствата за "подизпълнител" са за заплащане на лице, което ще организира набирането на лица за здрави контроли и финансиране участието на последните. Посочват се трите имена на лицето и месторабота в “Приложение към финансовия план”. Предвидената сума не може да надвишава 30% от общата стойност на проекта. За проекти с обща стойност на разходите в размер до 2 000,00 лева - не се спазва процентното разпределение на разходите.

Средствата за "програмист" са в случаите, когато съответен специалист разработва софтуерен продукт, като се посочва точното му наименование. Посочват се трите имена на лицето и месторабота в “Приложение към финансовия план”.

Средствата за възнаграждение на участниците в изследователския колектив са до 10% от общата стойност на проекта, като 30% от тях са за млади учени и докторанти в изследователския колектив, ако има такива. Посочват се: трите имена, месторабота на предлаганите лица, за които се предвижда възнаграждение по извънтрудови правоотношения, сумата за всеки поотделно и какво ще извършва в “Приложение към финансовия план”.

Когато определена дейност се извършва от фирма средствата се предвиждат в елемент т. 5 "Разходи за външни услуги", подточка “Други разходи за външни услуги". За този разход също се посочват точното наименование на фирмата и какво ще извършва в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 8 - Възнаграждения по извънтрудови правоотношения

т. 8. Възнаграждения по

извънтрудови правоотношения:

- Подизпълнител

………………… (посочват се трите имена, месторабота) за организиране набирането на лица за здрави контроли и финансиране участието на последните в изследванията по проекта

- Съизпълнители

………………… (посочват се трите имена, месторабота и каква дейност ще извърши)


- Консултанти

………………… (посочват се трите имена, месторабота и каква дейност ще извърши)


- Технически сътрудници

………………… (посочват се трите имена, месторабота) за ................. (посочва се каква дейност ще извърши)


- Програмист

…………………….. (посочват се трите имена, месторабота) за разработване на софтуерен продукт за ………………….. (посочва се какви данни за изследване и/или анализ ще включва)


- Участници в изследователския колектив

……………(посочват се трите имена, месторабота и каква дейност ще извърши за всеки участник в изследователския екип)


1

(изписва се за всеки подизпъл.)


1

(изписва се за всеки съизпъл.)


1

(изписва се за всеки консул.)
1

(изписва се за всеки тех.сът.)

1

(изписва се за всеки програмист)

1

(изписва се за всеки посочен участник от екипа)

100.00


(изписва се предвидената сума)

100.00


(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума)

300.00


(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума за всеки посочен участник от екипа)

100.00


(общо)
100.00

(общо)

100.00


(общо)

100.00


(общо)

300.00


(общо)

100.00


(изписва се предвидената сума за всеки посочен участник от екипа)

Обща сума по т. 8 без ДДС

20% ДДС

Обща сума по т. 8 с ДДС

800.00

160.00


960.00НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ – за попълване на

точка 2. НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕв изследователския проект

Зрение


Слух

Кожа


ЦНС. Невронауки и поведение

Цереброваскуларна система

Мускули. Кости. Стави

Тъкани и клетки

Ревматология

Имунна система

Молекулярна биология и генетика

Биохимия. Метаболизъм

Стерилитет /Контрацепция/. Аборт

Бременност и фетално развитие

Неонатално и постнатално развитие

Детски болести

Геронтология

Рак: биология, епидемиология, терапия

Кръв. Кръвни болести

Сърдечно-съдова система

Гастро-интестинален тракт

Бъбреци и уринарен тракт

Ендокринни жлези

Травма. Ортопедия и травматология

Болка. Анестезиология и реанимация

Хирургия


Инфекции. Микробиология

Медицинска паразитология и тропическа медицина

Околна среда: общи и професионални фактори

Хранене


Социална медицина и обществено здравеопазване

Нови методи

Терапевтична стоматология

Ортодонтия

Хирургична стоматология

Детска стоматология

Обществено стоматологично здраве

Експериментална стоматология. Геронтология

Фармацевтична химия

Органична химия. Неорганична химия. Физикохимия

Фармакогнозия и ботаника

Технология на лекарствата

Промишлена фармация

Химичен анализ

Социална фармация и законодателство

Фармакология и токсикология, БАВ и лекарства


* Научната класификация е аналогична на класификацията на МRC - Лондон и е съобразена с областите на изследване или субекта за проучване.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21 ДЕКЕМВРИ 2015 г.21 ЯНУАРИ 2016 г. включително

В срок до 15:30 ч. на 21 януари 2016 г. кандидатите подават в ПЛИК в два идентични екземпляра перфорирани и разпределени в отделни папки: • предложение за финансиране на изследователски проект по обявения конкурс,

 • попълнена форма за информация относно етичните аспекти на научното изследване (задължително за всички изследователски проекти);

 • попълнено и подписано задължително от водещия изследовател заявление за формиране на етична оценка от КЕНИМУС за проучванията, предвиждащи научни изследвания;

 • изготвена задължително от изследователския екип форма за информация на пациента (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора);

 • изготвена задължително от изследователския екип форма за информирано съгласие (за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора),

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.
В срок до 15 януари 2016 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания.
***Забележка!!! Към подписване на договори с класирани проекти ще се пристъпи след получаване на бюджетната субсидия за 2016 г., положително становище на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София и решение на Академичния съвет на МУ - София.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница