Конкурс „Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общностстраница1/6
Дата20.12.2017
Размер0.92 Mb.
Размер0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРОЕКТИ,

Финансирани по конкурс

Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност”

на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и

Ромски образователен фонд

Използвани съкращения

БЕЛ

Български език и литература

ВУЗ

Висше учебно заведение

ДГ

Детска градина

ДЕДВ към МС

Дирекция „Етнически и демографски въпроси” към Министерския съвет

ЕДВ

Етнически и демографски въпроси

ИКД

Извънкласни дейности

ИОО

Институт “Отворено общество” - София

МОН

Министерство на образованието и науката

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НПД – ДВР

Национален план за действие – Десетилетие на ромското включване

НПО

Неправителствена организация

НССЕДВ към МС

Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет

НУ

Начално училище

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОДК

Обединен детски комплекс

ОУ

Основно училище

ОП

Оперативна програма

РОФ

Ромски образователен фонд

РИО

Регионален инспекторат по образование

СИП

Свободно избираем предмет

СОУ

Средно общообразователно училище

ТПГ

Техническа професионална гимназия

УН

Училищно настоятелство

ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства


СЪДЪРЖАНИЕ
Увод............................................................................................................................................4

І. Предистория и контекст.....................................................................................................5
ІІ. Обща информация за проектите, финансирани по конкурса...................................7
ІІІ. Методология и използвани подходи за осъществяване на оценката.....................9

1. Етапи на провеждане..........................................................................................................9

2. Методика за избор на проектите и населените места, в които се осъществиха посещенията на място..........................................................................................................11

3. Провеждане на интервюта експерти и членове на УС на ЦОИДУЕМ.............................................................................................................................12
ІV. Оценка на проекти, финансирани по Компонент 1: Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища...............13

1. Реализация на проектите по компонент 1 – контекст, резултати и тенденции....13

2. Най-често прилагани дейности в проектите, финансирано по Компонент 1........19

3. Форми на партньорства, използвани в проектите. Практики.................................22

4. Изводи за проектите, финансирани по Компонент 1.................................................25
V. Оценка на проекти, финансирани по Компонент 2: Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност................................................................................29

1. Избор на посетени проекти на място по Компонент 2...............................................30

2. Типове проекти, подкрепени по Компонент 2.............................................................32

3. Постижения на проектите, финансирани по Компонент 2.......................................37
VІ. Общи изводи за проектите............................................................................................38

1. Изводи по отношение на работата с родители............................................................39

2.Изводи по отношение квалификация и преквалификация на учителските кадри за работа в смесени паралел................................................................................................41

3. Изводи по отношение на организиране и прилагане на различни форми на ИКД (включително проекти, финансирани по Компонент 1 и Компонент 2)....................43

4. Най-добър проект..............................................................................................................45
VІІ. Основни изводи и препоръки за работата на ЦОИДУЕМ....................................47

1. Привличане на средства извън бюджета......................................................................47

2. Организацията на работа на Центъра, администриране и провеждане на конкурси, проследяване изпълнение на проектите; провеждане на консултации...........................................................................................................................48

3. Провеждане на текущ мониторинг на проектите, финансирани от Центъра.......49

4. Синхронизация с други финансиращи програми, проекти, конкурси..................50

5. Отчитане на регионални специфики............................................................................50
VІІІ. Препоръки и насоки за подобряване на изискванията за подготовка и изпълнение на проекти в областта на образователната интеграция на ромските деца/ученици..........................................................................................................................51

Увод

Настоящият доклад представя резултатите от извършена оценка на ефекта от реализирани проекти, финансирани през 2008 г. по конкурс на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд на тема „Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност”. Общата цел на оценката е да се измери ефективността на проектите, както и да се оцени степента, в която се постигат целите от Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ.

Целта е не само да бъде оценено въздействието от изпълнените проекти, но и да се формулират препоръки за развитие към ЦОИДУЕМ (Центъра), за да се подобри управлението и администрирането на бъдещи конкурси. В настоящия доклад освен препоръки са посочени примери и добри практики на НПО, общини, училища и/или детски градини, като се обръща специално внимание на избрани подходи на работа за провеждане на качествени политики в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Тези препоръки се правят като се следва тезата, че успехът на дадена политика зависи не само от нейното ценностно съдържание, но и от технологията на нейното изработване и осъществяване. Затова анализът е направен предимно на базата на реални практики за осъществяване на политиката.

Освен за ЦОИДУЕМ препоръките и изводите от настоящия доклад могат да бъдат полезни за МОН, РИО на МОН, НПО, независими експерти, бъдещи потенциални кандидати за изпълнение на проекти, като училища, детски градини, общини и др.

ЦОИДУЕМ е създаден, за да реализира правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, 2006-2015 г. Като основна цел е изведен “равния достъп до качественото образование” и се подчертава, че равният достъп "не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности", т.е. необходими са допълнителни мерки за децата, които нямат равен старт, необходимо е да се полагат “специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес”.

В този контекст Центърът разработва задания за конкурси, финансира проекти и проследява тяхното реализиране с цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България. В рамките на този доклад, на основата на обобщена оценка, ще се представят конкретни насоки за последващи подобни конкурси.І. Предистория и контекст

Когато се осъществява подобна оценка, която по същество е част от оценката за провеждане на цялостната политика за интеграция на ромите, трябва да се споменат някои ключови характеристики, определящи средата, в която тя се реализира. Тези характеристики определят и контекста на проектите, обект на настоящата оценка.  1. По същество политика за интеграция на ромите е активна политика – непосредствените й цели са да промени социалното положение на ромите, като се създадат възможности за успешно включване на ромите в обществото (чрез образование, оземляване, развитие на предприемачество и т.н), но и като се създават нови ситуации на включване - чрез политики за десегрегация на учениците от ромски произход, програми за временна заетост, жилищни програми и др. Не трябва да се забравя обаче, че подобни политики, които създават впечатление, че облагодетелстват конкретни хора или групи, предизвикват масово обществено недоволство и стават повод за социално напрежение. Така те се превръщат в неефективни дори ако са конструирани достатъчно талантливо и създават конкретна полза за ползвателите си и за цялото общество.
  1. Административно политиката за интеграция на ромите се осъществява като част от етническата политика, независимо че е относително обособена (след последната промяна на нормативната база в ДЕДВ към МС се сформираха два отдела, единият от които е създаден, за да провежда политика за интеграция на ромите). В същото време тя има свое самостоятелно значение и е превърната в нещо като “втора социална политика”, която минава през почти всички структурни политики и като пример могат да се посочат Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за етническите малцинства в неравностойно положение, Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България.
  1. Дълги години ромската политика се осъществяваше предимно на проектен принцип и беше финансирана от външни донори. През последните години тази тенденция започна да се променя и финансирането започна да се осъществява от Оперативните програми и предприсъединителни програми (ФАР). Външните донори, които финансират политики и проекти, насочени към интеграция на ромите, са все по-малко.
  1. В областта на образованието липсата на възможности за финансиране на политики и проекти от външни донори, беше преодоляна чрез създаването на ЦОИДУЕМ. Според чл. 3. от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра (приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г.) основната му дейност е да “разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България”. С приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и особено след създаването на Центъра се създадоха реални възможности политиката в сферата на образователната интеграция да се провежда целенасочено, планирано и систематично, т.е. може да се каже, че в момента са налице относително добри условия за прилагане на устойчива и ефективна политика в тази сфера. При финансиране на политики и програми за интеграция на ромите от външни донори основен недостатък беше липсата на интегриран подход, сериозно планиране и създаване на условия за устойчивост. Една голяма част от проектите се изпълняваха според визията и политиката на донорите, без ясна синхронизация и координация между самите тях.

През 2008 г., когато се финансират и изпълняват проектите, обект на настоящата оценка, дейността на Центъра е насочена в изпълнение на двете основни направления, заложени в Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ, а именно:  • Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти;

  • Финансиране на проекти от ЦОИДУЕМ.

За периода от 2007-2009 г., това е единственият конкурс, който се провежда със средства извън държавния бюджет с участието на външен донор, а именно Ромски образователен фонд. Договорено е целево финансиране от РОФ за финансиране на проекти по приоритет 1 – Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, който е пряко свързан със стратегическа цел 1 на Центъра за периода 2007-2009.

След старта на оперативните програми и в частност на ОП “Развитие на човешките ресурси”, по която Центъра е имал план да кандидатства, става ясно, че регламентът на програмата не допуска така наречения “re-granting”, т.е. преразпределяне на финансови средства от страна на бенефициента, в случая Центъра.

Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на образованието и науката. В Устройствения правилник на ЦОИДУЕМ са определени и организациите, които имат право на финансиране със средства от държавния бюджет. Това са държавните и общински детски градини, училищата и обслужващите звена, регионалните инспекторати по образованието, държавните висши училища и общините, които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. Освен това, ЦОИДУЕМ се ангажира да набира финансиране и от други източници за разширяване на обхвата на програмната интервенция.

От една страна, се очаква, че Центърът трябва да привлича допълнителни средства извън бюджета за подкрепа на проекти (най-достъпни са средства по ОП), а от друга страна, ОП не позволяват преразпределяне на средства, което пък е основна дейност, записана в чл. 3 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра. Привличането на значителни средства от донори, извън ЕС, е много трудно и почти невъзможно в настоящия момент. Очевидна е необходимостта от промяна на нормативна уредба и/или преосмисляне на основната дейност на Центъра, за да може да се привличат допълнителни средства извън бюджета.ІІ. Обща информация за проектите, финансирани по конкурса

Проектите, обект на настоящата оценка, се разглеждат и финансират през 2008 г. на територията на цялата страна. Проектите се реализират в периода юли 2008 – март 2009. Броят на постъпилите и одобрени проектни предложения по Конкурсна процедура 33.2-2008, финансирана съвместно с Ромски образователен фонд, е:  • кандидатствали за финансиране проекти - общо 288 проекта;

  • оценени - 142 проекта;

  • одобрени за финансиране – 28 проекта;

Разпределението на проектите по двата компонента е:Компонент

Брой постъпили проектни предложения

Брой отпаднали проектни предложения на административна проверка

Брой оценени проектни предложения

Финансирани проектни предложения

Компонент 1

63

30

33

13

Компонент 2

225

116

109

15

Общо по двата Компонента

288

146

142

28

По Компонент 1: Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища са финансирани 13 проекта, с бюджет за компонента – 500 000 лева и максимална стойност на един проект – 40 000 лева
Кандидат

Сума по проекта1

Фондация "Рома - Пловдив", гр. Пловдив

38 468,72
2

Фондация "ШАМ", гр. Монтана

39 568,00
3

Трето ОУ "Димитър Благоев", гр. Шумен

31 833,00
4

ОУ "Христо Ботев", с. Джурово

39 980,00
5

Ромска младежка организация, гр. Сливен

39 883,36
6

Сдружение "Нево дром", гр. Кюстендил

27 814,00
7

Фондация "Лозенец", гр. Стара Загора

39 750,00
8

ОДЗ "Митко Палаузов", гр. Ракитово

40 000,00
9

Фондация "Романи бах", гр. София

37 210,20
10

Сдружение "Разнообразни и равни", гр. София

39 736,00
11

Община Ихтиман, гр. Ихтиман

35 413,34
12

Община Вълчeдръм, гр. Вълчедръм

38 465,00
13

9-то ОУ "Панайот Волов", гр. Шумен

40 000,00

По Компонент 2: Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност, са финансирани 15 проекта с бюджет от 150 000 лева и максимална стойност на един проект – 10 000 лева.
Кандидат

Сума по проекта1

ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Баня, общ. Разлог

9 986,00
2

ОДЗ "Мечта", гр. Кюстендил

10 000,00
3

ЦДГ "Щастливо детство", с. Крушари

10 000,00
4

НУ "Паисий Хилендарски", гр. Стрелча

9 978,00
5

Сдружение "Младежки алианс", гр. Варна

10 000,00
6

Сдружение "Амала - Приятели", гр. Дупница

10 000,00
7

ОУ „Христо Смирненски”, гр. Раковски

9 913,04
8

2-ро ОУ "Васил Левски", гр. Омуртаг

8 959,40
9

ОДК - Ямбол, гр. Ямбол

9 983,00
10

Община Стара Загора, гр. Ст. Загора

9 999,62
11

СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Угърчин

10 000,00
12

Община Силистра, гр. Силистра

8 878,00
13

ОДЗ "8-ми Март", ф - л "Звънче", гр. Самоков

8 570,10
14

СОУ "Христо Смирненски", гр. Брезово

9 979,00
15

ОДЗ № 1 "Снежанка", гр. Средец

9 980,00Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница