Конкурс по направление Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика Анимация и образование)Дата16.11.2017
Размер56.81 Kb.
Размер56.81 Kb.

Конспект

за докторантски конкурс по направление

1.2.Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Анимация и образование)

Първа част: Теория на възпитанието и дидактика
1. Възпитанието като социално-педагогически феномен. Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел.

2. Методи на възпитанието. Същност и детерминираност на методите на възпитанието. Съдържателна характеристика на основни методи на възпитанието. Изисквания за ефективно прилагане на методите на възпитание.

3. Съдържание на възпитанието. Основни класически утвърдени компоненти на съдържанието на възпитанието – интелектуално, нравствено, естетическо, физическо, трудово. Актуални аспекти на съдържанието на възпитанието – детерминанти, видове, специфични особености.

4. Фактори на възпитание. Семейството, училището и средствата за масова комуникация като фактори за възпитание и развитие на личността. Специфика на възпитателното въздействие на основните възпитателни фактори.

5. Обучението като процес и дейност. Същност и специфика. Дидактически подход за дефиниране на обучението.

6. Цели на обучението. Таксономии на обучението. Цели на обучение. Видове цели: цели на обучението като преподаване и учене; цели на учебна програма; цели на учебен курс/предмет; цели на учебна тема. Определяне и функциониране на целите на обучение (дейности и съдържателен дискурс). Разновидности на таксономични модели. Ефективност.

7. Съдържание на обучението. Съдържание на обучението и учебно съдържание. Развитие на научното познание и дидактически последици. Цели и съдържание на обучението. Научно познание – учебен предмет. Принципи на селекция на учебното съдържание. Държавни стандарти в областта на учебното съдържание.

8.Технологични модели на обучение. Същност, компоненти и видове технологии.
Втора част: Анимация и образование

9. Анимация и възпитание.

Възпитанието и развлекателната анимация. Анимацията и нейните прототипи - представление, празник, игра. Възпитателни резултати посредством анимация с деца. Взаимоотношения между аниматорите и децата. Особености в анимацията за момчета и момичета.

10. Същност на анимационният подход в обучението. Образователна драма.

Основни термини. Планирани резултати и планиране на образавателна анимация.. Роля и специфична подготовка на учителя. Драма техники в преподаването като анимационен образователен компонент .

11. Характерни особености на обучителното представление като основен формат на образователна анимация.

Субекти на обучителното представление. Планиране и визия за обучение чрез драма. Цели на обучителното представление. Йерархизация на целите за обучителна пиеса.Постижения на учениците и на класа. Конкретни решения, интерпретация на постиженията.

12. Формиране на интерес към обучително представление и неговото поставяне.

Драма техники за презентация на сценарий.

13. Поставяне на обучителна анимационна драма.

Репетиционен период : драма техники за приемане на роли, ролеви анализ и ролеви взаимодействия.Сценичен етап на обучителното представление. Формиране на сценично пространство- декори, костюми и аксесоари. Анализа на постиженията и процеса и саморефлексията като компоненти на образователната анимация.

14. Учениците като автори на ресурси за образователна анимация- игри, пиеси, графични и визуални обекти.

Стимулиране на творчеството на учениците.Техники за създаване на обучителни пиеси и анимационни ресурси от ученици.

15. Образователният комикс като анимационен ресурс за обучение и развитие на личността.

История, изследвания, практически резултати.

16. Ролевите игри като анимирана образователна среда за личностно развитие и повишаване на постиженията на учениците.

Цели на ролевите игри. Видове ролеви игри, практическо разгръщане.

17. Образователен театър като модел за обучение и стимулиране към позитивно поведение.

Същност, конструиране, изследвания, практика.

18. Социални формати на театър, конструирани за образователни цели.

Форум театър като среда за експериментиране с ново поведение.Имидж и Плейбек театър като модели за споделяне на опит между учениците. Пърформънсите и тяхното включване в образованието на учениците. Феноменология, практика и формиране на собствен опит .

Основна литература:


 1. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. УИ “Св. Климент Охридски”, С., 1996

 2. Андреев,М. Образование и общество. Педагогическа психология. С., 1998.

 3. Андреева, Л. Христоматия по психология на познанието. С., 1998.

 4. Андерсън, Л. Образование за един нов свят.- Компас, 1995, №2.

 5. Беелих, К., Х. Шведе. Техника на ученето и умствения труд. София, 1984.

 6. Господинов, Б. Ефективност на обучението.Същност и отделни аспекти на осъществяване. Пловдив, 1998.

 7. Делибалтова, В. За обучението между даденото и конструираното. С., 2004.

 8. Делор, Ж. и др. Образованието- скритото съкровище.Доклад на Международната комисия за образование на ХХI век пред ЮНЕСКО. С., 1997.

 9. Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления. М., 1997.

 10. Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии за учене.С., 2001.

 11. Радев, Пл.(Съст.) Педагогика.Пл., 2001.

 12. Савова, Ж. Груповото учене- измерения и стратегии.- Начално образование, №8, 1996.

 13. Василева, Р. Защо да обучаваме играейки. С., Фабер, 2002.

 14. Василева, Р. Понятието за игрови образователен модел В: Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по Педагогика. Том 89. с. 135-160, С., 2000.

 15. Василева, Р. Анимация и възпитание, С. Фабер, 2006.

 16. Василева, Р. Обучението като драма интерпретация, Фабер, С., 2005.

 17. Василева, Р. Модел на образователна драма в училище, УИ „Св. Климент Охридски”. С., 2014.

 18. Василева, Р и С. Цветанска. Да бъдеш гражданин. Учебно помагало за учители. С. Просвета, 2010 г.

 19. Василева, Р. Как да превърнем класната стая в сцена, на която децата учат. Драма-техники. В сп.: Педагогика, кн.7, с. 1146-1165, С., 2012.

 20. Василева, Р. Основни правила за дизайн на образователна анимация. Проект „Забавна наука”, В: Сборник на Бургаски свободен университет от Юбилейна научна конференция с международно участие „Новата идея в образованието“, Том II, 249-256, Бургас, 2016.

 21. Николаева, С. Неформално образование. Философии, теории, практики., УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2015.

 22. Чавдарова – Костова, С. Б. Господинов, В. Делибалтова. Педагогика. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2012.

 23. Славин Р. Педагогическа психология, С., 2004.


Допълнителна литература за втора част:

 1. Виготски, Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребьонка. В: Вопрось психологии. 1966. кн. 6.

 2. Вълчев Р., Е. Пенчева, Ст. Жекова, Система за професионално-педагогическо общуване, С., 1985.

 3. Василева, Р. “Драма методи на обучение и една идея за образователно представление.“ В: сп. Педагогика, кн. 6/ 2006, стр. 28-38.

 4. Василева, Р. Мотивацията на учителите за приложение на нови образователни идеи, В: сп. Педагогика, кн.2/ 2016, с.197-209

 5. Василева Р. “Артистичност в ролевите превъплъщения на учителя”. В: сп. Педагогика, кн. 9/ 2006, с. 43-54.

 6. Василева Р. “Общуването между учителя и децата- възможности за формиране на ролево и отговорно поведение”. В: сп. Начално образование кн.5/2006 г. с. 25-31.

 7. Василева Р. “Особености на комуникативната стратегия, насочена към развитие на когнитивното оценяване в училище”. В: сп. Педагогика кн.2/ 2007, с. 68-73.

 8. Василева Р. “Екзистенциални тенденции във възпитанието”. В: сп. Образование кн.7/ 2006.

 9. Василева Р. “Учителят и играчките - приятели на учениците от Първи клас”. В: сп. Начално образование, кн.6 /2006, с.3-8.

 10. Василева Р. ”Интерпретирането в групи за тренинг или „интерпретация IN THE BOX”. В:сп. „Управление на социалната работа”, С., 2008, с.151-165.

 11. Василева, Р. Образователните комикси – проекти и изследвания, В: Сборник от научна конференция, посветена на 30-годишнината от създаването на Факултета по педагогика „Педагогиката и социалната работа през ХХI век – предизвикателства и перспективи”, УИ „Св. Климент Охридски”, с. 152-159, С., 2016.

 12. Василева Р. Празниците и представленията в училище. В: сб. Празниците в живота на малкия ученик /избрани сценарии за провеждане на тържества. С., 2008, с. 9-19.

 13. Изер, Волфганг. Обхватът на интерпретацията. С., 2004.

 14. Кон Игор. Въведение в сексологията. С., 1990.

 15. Лендрет Г.Л. “Игровая терапия-искусство отношении”., М. 1994.

 16. Маринова Ем., Жан Пиаже двата морала., С.,1998.

 17. Новакович Й. Курс по творческо писане., С. 2009.

 18. Хьойзинха, Й. Homo Ludens. С., 1982.

 19. Уоррен- Андерсен, Грейнджър. Р. Драма-терапия., С. Петербург. 2000.

 20. Consortium, D. (2010). The DICE has been cast. A DICE resource research findings and recommnedations on educational theatre and drama. Изтеглено на 14. 04 .2016 r. от http://www.dramanetwork.eu/file/Policy%20Paper%20long.p

 21. Green, J. &. (1988). Multiple Perspective Analysis of Classroom Discourse. Norwood, NJ: Ablex.

 22. Liu, J. (2002). Process Drama in second- and Foreign- Language Classrooms. От G. Bräuer (Ред.), Body and Language. Intercultural Learning Through Dramа Westport, Connecticut & London: Ablex Publishing.

 23. O'Neil, C. (1995). Drama Worlds: A Framework for Process Drama. Portsmouth, NH: Neinemann.

 24. Wagner, B. (1976, 1999). Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium. Washington, D.C.: National Education Association.Изготвил конспекта: доц. д-р Радка Василева

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница