Конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения -2017 научна област на изследванетостраница1/2
Дата04.12.2017
Размер0.49 Mb.
Размер0.49 Mb.
  1   2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА НАУКАИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ


конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения -2017”

1. НАУЧНА ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

(верният отговор е един и се обозначава с Х): • МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА • МЕДИКО-КЛИНИЧНА • МЕДИКО-СОЦИАЛНА
2. НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ (съгласно приложената научна класификация, като може да бъде посочено повече от едно по реда на най-близка принадлежност)
3. ТЕМА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ (изписва се темата на научното изследване, като се формулира така, че да отговаря на едногодишния период на реализация)
4. ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

академична длъжност:

име, презиме и фамилия (задължително по лична карта):

ОНС „доктор”/НС „дн”:

служебен адрес (длъжност, база, адрес на базата):

телефон - служебен, мобилен, домашен, e-mail:


5. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

академична длъжност:

име, презиме и фамилия фамилия (задължително по лична карта)

ОНС „доктор”/НС „дн”:

служебен адрес (длъжност, база, адрес на базата):

телефон - служебен, мобилен, домашен, e-mail:


6. БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ за изпълнение на проекта (факултет, катедра, секция, лаборатория)
7. БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ, през която се финансира проекта (факултет)
8. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

начална дата: 2017 г. крайна дата: 2018 г.


9. ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

(верният отговор се подчертава)

 • Цялостно проектът е приет да бъде финансиран от друг източник
ДА, НЕ

 • Определени дейности от проекта се финансират от друг източник
ДА, НЕ

 • Настоящият проект е представен за финансиране от друг източник,

но няма решение за приемане ДА, НЕ
*НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗТОЧНИКА, ФИНАНСИРАЩ ПРОЕКТА

(ако има такъв се изписва)


10. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТА:

(верният отговор се подчертава)

 • Има осъществени предварителни контакти: ДА, НЕ

наименование на партньора (изписва се)


 • Предвижда се сътрудничество

по време на разработката ДА, НЕ
11. УЧАСТНИЦИ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП: (задължително се попълват всички данни):

Академична длъжностИМЕ, ПРЕЗИМЕ И

ФАМИЛИЯ

(задължително по лична карта)ОНС „доктор”/НС „дн”ДЛЪЖНОСТ,

ТРУДОВ договор в МУ-София (съгласно § 4д, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗВО) или граждански

и ВЪЗРАСТ

към датата на

подаване на

проекта


МЕСТОРАБОТА

базова организация -

Факултет/М(С)БАЛ и други; Катедра/КЦ;

Клиника


ПОДПИС****Декларираме, че изследователската дейност, която ще се извършва по настоящия проект, не е и не включва в себе си клинично изпитване на лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


12. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ


ПОДПИС И

ПЕЧАТ


ВОДЕЩ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

ДЕКАН:ГЛАВЕН

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ НА

КАТЕДРА:
*** ВОДЕЩИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВСИЧКИ ДАННИ, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ.
13. ФИНАНСОВ ПЛАН

параграф


по ЕБК

Наименование на разхода по

икономическо предназначение

(елементи на план-сметка)


ОБЩА СУМА

(в лева)


с ДДС

10-14

Научноизследователски разходи:1. Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи2. Опитни животни3. Научна литература4. Материали5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем;

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги;

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер;

- Други разходи за външни услуги............................

............................

............................

............................
6. Командировки в България7. Краткосрочни командировки в чужбина8. Придобиване на компютри и хардуер9. Придобиване на друго оборудване, машини и

съоръжения

10. Придобиване на програмни продукти11. Придобиване на други нематериални дълготрайни

активи
12. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения:

- Подизпълнител;

- Съизпълнители;

- Консултанти;

- Технически сътрудници;

- Програмист
............................

............................

............................

............................

............................
ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА:
*** ПАРАГРАФЪТ Е ЕДИНСТВЕН – 10-14

Ръководителите на Катедри или Клинични центрове на територията на клинични бази УМБАЛ/УСБАЛ ЕАД не следва да планират разходи за дълготрайни материални активи.

*За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ПЛАН-СМЕТКАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ НЕЯ СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДВИДИ РАЗХОД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА (СТОЙНОСТТА Й СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ) ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ.

* В елемент т. 5. „Разходи за външни услуги”, подточка „Други разходи за външни услуги” предвидените изследвания на включените в научната разработка лица или други обекти, трябва да се извършват в лабораториите на основните звена на МУ – София и на Университетските болници. Разрешава се предвидените изследвания по проекта да се извършват в лабораториите извън основните звена на МУ – София и Университетските болници, само в случай, че в университетските лаборатории не ги провеждат. Същото задължително се доказва с удостоверяващо писмо от съответните лаборатории.

* СРЕДСТВАТА по елемент "КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА" НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВАТ 20% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.

* СРЕДСТВАТА по елементи т. 8, т. 9, т. 10 (поотделно и/или общо) НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВАТ 60% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.

* СРЕДСТВАТА по елемент "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ" се разпределят както следва: • не повече от 20% от общата сума на проекта за съизпълнители + консултанти + технически сътрудници + програмист;

 • не повече от 30% от общата сума на проекта за подизпълнител;

* В параметри “подизпълнител”, “съизпълнители”, “консултанти”, “технически сътрудници” и “програмист” се посочват трите имена на предлаганото лице, местоработата (или пенсионер), както и мотивация за необходимостта от включването в екипа.

* * ВОДЕЩИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ и ГЛАВНИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ на базовата организация НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СУМИТЕ, визирани в колона “Обща сума (в лева)”, съобразно количеството и единичната цена и в “Обща сума на проекта”. Същото се отнася и за описаното в т. 14.


14. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ПЛАН (съдържа конкретизация по отделните параметри описани задължително съгласно указанията за попълването им):

№ НА ПАРА-

ГРАФ


ПО

ЕБК


КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА РАЗХОДА:

ОБЩА


СУМА

(В ЛЕВА)


с ДДС

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА

по икономическо предназначение

(елементи на план-сметката)


КОЛИЧЕ-

СТВО


ЕДИНИЧНА

ЦЕНА


(В ЛЕВА)

с ДДС

10-14

Научноизследователски разходи:

т.


т.
ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Вътрешните промени по елементите на план-сметката се извършват само след съгласуване с Ръководител отдел „Финансови и човешки ресурси”, т. и Главния счетоводител на Медицински университет – София, по решение на Съвета по медицинска наука, след представяне на междинния отчет. Преди представяне в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на МУ – София, предложенията за тези промени трябва да бъдат съгласувани от Главния счетоводител на базовата организация.

2. Независимо от начина и източниците на финансиране, разходването на средствата следва да се отчита по съответните разходни параграфи и подпараграфи на ЕБК за съответната финансова година, в зависимост от икономическия характер на разхода.

3. Разходите, свързани с научната дейност на висшите училища, се планират и отчитат съгласно класификацията на разходите по функции и по икономически тип, като за целта се ползва дейност–162–Научноизследователско дело.

4. Средствата по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на Министерство на образованието и науката (обн. ДВ. бр.73/16.09.2016 г., приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.), разходвани чрез системата за грантово финансиране в МУ - София, следва да се отчитат в дейност-341-Академии, университети и висши училища.

5. Ежегодно в срок до 30.11. в отдел „Финансови и човешки ресурси” на Медицински университет – София, Ректорат, се предоставят от Главните счетоводители на структурните звена предложения за трансформации от § 10-14 – Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките по параграфи на ЕБК и подпараграфи, съобразно извършените разходи по касов отчет към 31.10. и очакваното изпълнение към 31.12.15. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 • ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

 • НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА (ФОРМУЛИРАНЕ):

 • ИЗПОЛЗВАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ:

 • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОЧАКВАНИЯ ПРИНОС (ПРАКТИЧЕСКА ИЛИ ТЕОРЕТИЧНА НАСОЧЕНОСТ):

*Анотацията не следва да надхвърля една страница.
16. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР (АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА) по проблема на предлагания проект:

*Попълва се съгласно изискванията на http://www.icmje.org/urm_full.pdf;**Публикациите на членове от изследователския екип се маркират със звездичка (*);

***Авторите прилагат ксероксни копия на най-значимите публикации, подбрани по тяхна преценка.
17. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДШЕСТВАЩА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

Към описанието се прилагат също и доказателства съгл. изискванията на т. 2 от УСЛОВИЯ И РЕД за провеждане на конкурса „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения”, а именно:

 • за участие на водещия изследовател във ведомствени, национални и/или международни проекти, финансирани след 2014 г., се прилага титулна страница на проекта, списък на колектива и страницата с подписи от съответния сключен договор за финансиране;

 • за участие на водещия изследовател в международни или национални проекти завършили с публикация в реферирано международно списание се прилага копие на публикувания труд и титулна страница на списанието;

 • за участие на водещия изследовател във ведомствени проекти на МУ – София, завършили с отлична оценка се прилага документ.


18. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (пълна информация):
19. НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА:
20. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ (пълна информация):
21. РАБОТНА ПРОГРАМА (пълна информация за етапите и обем дейности):
22. ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (научни постижения, разпространение на резултатите, научен обмен, професионално развитие на кадрите, социални ефекти и др.)
23. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ ВОДЕЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ:

………………………………………………………………........................………..ЕГН:

СЛУЖЕБЕН АДРЕС:

ДОМАШЕН АДРЕС:

ТЕЛ. СЛ.:

ТЕЛ. ДОМ.:

ТЕЛ. МОБ.:

Е-MAIL:


МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ В МОМЕНТА:

ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ от номенклатурата на специалностите за следдипломно обучение:

ОНС „доктор”/НС „дн”:

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

ГЛАВНИ НАСОКИ НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ:

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ГРАНТОВЕ У НАС И В ЧУЖБИНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ – 2014, 2015 и 2016 (посочва се темата, финансиращата организация, № на Договора и годината на стартиране на Гранта)24. ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП включително и на ВОДЕЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

 • НАЙ-ЗНАЧИМИ ПУБЛИКАЦИИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ - 2014, 2015 и 2016 (ПЪЛНО БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ ПО СТАНДАРТИТЕ НА БДС); Авторите прилагат електронни копия на най-значимите публикации, подбрани по тяхна преценка
 • ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ - 2014, 2015 и 2016 (прилага се списък и електронно копие от титулната страница на списанието и публикацията, подбрани по преценка на авторите)

25. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА ЧЛЕН ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП (попълва се за всеки участник включен в т. 11 на изследователския проект):

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ:


АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

ОНС „доктор”/НС „дн”:

ЕГН:

СЛУЖЕБЕН АДРЕС:

ДОМАШЕН АДРЕС:

ТЕЛ. СЛ.:

ТЕЛ. ДОМ.:

ТЕЛ. МОБ.:

Е-MAIL:


МЕСТОРАБОТА И ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ В МОМЕНТА:

ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ от номенклатурата на специалностите за следдипломно обучение:

ГЛАВНИ НАСОКИ НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ:

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ГРАНТОВЕ У НАС И В ЧУЖБИНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ: (посочва се темата, финансиращата организация, № на Договора и годината на стартиране на Гранта)

***Ако данните се дублират с посочените в т. 23 „Професионална биография на водещия изследовател” (посочва се № на Договора и годината на стартиране на Гранта)***При попълване на изследователския проект следва да се има предвид, че размерът на информацията по отделните точки не е ограничен!!!

*** За осигуряване на необходимата информираност и координация при развитието на различни съвременни форми на обучение (електронно, дистанционно, Web-базирано, проектно-базирано, проблемно-базирано, мултимедийно, и др.) във факултетите на МУ – София, и за да се избегне дублиране при разработване на виртуални образователни среди, е необходимо да се взема мнението и да се получава съгласие от Университетския електронен информационен и образователен център, съгласно чл. 4 ал. 2, чл. 6 (1) 2а и 2г, чл. 7 (1) 4 от Правилника за организиране на дистанционна форма на обучение в МУ - София. Следва да се има предвид и чл. 7 (4) „Предложенията по алинеи 1, 2 и 3 се внасят за разглеждане в Консултативния съвет по дистанционно обучение (КСДО)”. Университетският електронен информационен и образователен център е с адрес: бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” 15 (Ректорат на МУ – София), етаж 12, стая 12, за контакт проф. д-р Тихомира Златанова, дм – тел. 02 952 37 98 и e-mail: tzlatanova@mu-sofia.bg


НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯза попълване на

точка 2. „НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ” в изследователския проект
Зрение

Слух


Кожа

ЦНС. Невронауки и поведение

Цереброваскуларна система

Мускули. Кости. Стави

Тъкани и клетки

Ревматология

Имунна система

Молекулярна биология и генетика

Биохимия. Метаболизъм

Стерилитет /Контрацепция/. Аборт

Бременност и фетално развитие

Неонатално и постнатално развитие

Детски болести

Геронтология

Рак: биология, епидемиология, терапия

Кръв. Кръвни болести

Сърдечно-съдова система

Гастро-интестинален тракт

Бъбреци и уринарен тракт

Ендокринни жлези

Травма. Ортопедия и травматология

Болка. Анестезиология и реанимация

Хирургия

Инфекции. Микробиология

Медицинска паразитология и тропическа медицина

Околна среда: общи и професионални фактори

Хранене

Социална медицина и обществено здравеопазванеНови методи

Терапевтична стоматология

Ортодонтия

Хирургична стоматология

Детска стоматология

Обществено стоматологично здраве

Експериментална стоматология. Геронтология

Фармацевтична химия

Органична химия. Неорганична химия. Физикохимия

Фармакогнозия и ботаника

Технология на лекарствата

Промишлена фармация

Химичен анализ

Социална фармация и законодателство

Фармакология и токсикология, БАВ и лекарства
***Научната класификация е аналогична на класификацията на МRC - Лондон и е съобразена с областите на изследване или субекта за проучване.


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН

т. 13 и т. 14 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Изследователски проект)
Ползват се за информация, като задължително се спазват изискванията в тях. Не се прилагат при подаването на проекта за участие в конкурса.
*** Данните към т. 13 “Финансов план” се попълват в приложената таблица като се посочва общия сбор от сумите на предвиждащите се консумативи към съответния елемент на план-сметката без да се изтрива информацията за елементите, по които не се предвиждат разходи по изследователския проект.
*** Данните към т. 14 “Приложение към финансовия план” се попълват в приложената таблица като се посочват: точното наименование на елемента (от план-сметката), конкретно описание на химикалите, реактивите, консумативите и др., количеството, единичната цена и общата сума за тях.
*** Не се финансират разходи за: заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.; закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати, работно облекло и обувки; за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения.

ПАРАГРАФ 10-14 “НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ”


Елемент т. 1. "ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ"

Средствата са за химикали, реактиви и консумативи, необходими за провеждане на изследванията – посочва се точното наименование. Доставката на химикали и реактиви следва да се извършва от Доставчици на територията на България или от страни членки на Европейския съюз с оглед данъчната ставка (ДДС) и рисковете при доставка от другите държави откъм срочност на изпълнение, съхранение и пр. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 1 - Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи
т. 1. Химикали, реактиви,

лекарствени продукти и др. консумативи

....................... (наименование)


...................... (наименование) ........ (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка)

1 бр.


(изписва се броя за всяко планирано)

2 опаковки(изписва се броя опаковки за всяко планирано)

1 250.00


(изписва се цената за 1 бр.)

300.00


(изписва се цената за 1 опаковка)

1 250.00
600.00
Елемент т. 2. "ОПИТНИ ЖИВОТНИ"

Средствата са за закупуване на опитни животни при експериментални разработки, на храна и други свързани с отглеждането на животните. Посочва се вида на животните и на другите разходи за отглеждането на животните. В “Приложение към финансовия план” единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 2 - Опитни животни
т. 2. Опитни животни

..................... (посочва се вида на опитните животни)


Фураж за ..................... (посочва се вида на храната и животните) -

1 чувал съдържа 30 кг

Талаш за животни

1 чувал съдържа 20 кг

10 бр.


(изписва се броя на животните)
1 чувал

(изписва се броя за всяко планирано)
2 чувала

(изписва се броя за всяко планирано)

3.00


(изписва се цената за 1 бр.)
125.00

(изписва се цената за 1 чувал)
20.00

(изписва се цената за 1 чувал)

30.00


125.00

40.00Елемент т. 3. "НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА"

Средствата са за закупуване на научна литература, свързана с подобряване научната стойност на изследването. Прилагат се точното наименование и обосновка. В “Приложение към финансовия план” единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Когато се ксерокопира научна литература от съответните библиотеки, средствата се предвиждат в елемент т. 5 "Разходи за външни услуги", подточка “Други разходи за външни услуги". За този разход също се прилагат точното наименование и обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 3 - Научна литература
т. 3. Научна литература

..................... (посочва се точното наименование на научната литература, която се предвижда да бъде закупена)

Необходими за ............. (обосновка)

1 бр.


(изписва се за всяка посочена научна литература)

70.00


(изписва се цената за 1 бр.)

70.00Елемент т. 4 “МАТЕРИАЛИ”

Средствата са за: принтерна и ксероксна хартия, фотоленти, фотохартия, диапозитиви, USB памет и други консумативи, на които единичната цена е до 500.00 лева. Посочва се вида на консуматива. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Средствата са и за: принтер с единична цена до 1 200.00 лева с включено ДДС; компютър или преносим компютър с единична цена до 600.00 лева с включено ДДС; апарати или оборудване с единична цена до 1 200.00 лева с включено ДДС - заприходяване като материали. Посочва се за какво се предвиждат средства и се прилага обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 4 - Материали
т. 4. Материали

............ (посочва се вида на предвиденото)

............ (посочва се вида на предвиденото) ........... (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка)

Принтерна хартия

Необходими за .................... (обосновка за планираните по т.4 „Материали”)
Принтер

(описват се технически показатели, без посочване на марка, модел и фирма производител)

Необходим за ............. (обосновка)


1 бр.


(изписва се броя за всяко планирано)

1 опаковка(изписва се броя опаковки за всяко планирано)
1 топче

(изписва се броя на планираното)

1 бр.


(изписва се броя за всяко планирано)

10.00


(изписва се цената за 1 бр.)

5.00


(изписва се цената за 1 опаковка)

7.00


(изписва се цената за 1 топче)
1 200.00

(изписва се цената за 1 бр.)

10.00
5.00

7.00

1 200.00Елемент т. 5 “РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Подточка “РАЗХОДИ ЗА НАЕМСредствата са за наем при ползване на апаратура, липсваща в базовата организация. Прилага се обосновка и наименованието на звеното в “Приложение към финансовия план”. В случай, че се налага използване на специализирана апаратура, с която съответната базова организация не разполага се допуска извършване на разход за наем на апаратура. Не се допуска стойността за наема на апаратурата да е на стойност близка до цената при закупуване на съответния апарат.

Пример за попълване на т. 5 – Разходи за наем
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем

За ползване на апарат ........................ (посочва се вида на апарата) на ............... (посочва се организацията или фирмата, която го предоставя) за извършване на ..................... (посочва се вида на изследването, което ще се извършва), с който базовата организация не разполага за изпълнение на проекта


1

(изписва се за всяко планирано)500.00


(изписва се цената)

500.00

Подточка “РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

Средствата са за ползване на Интернет, изпращане на факс и писма, свързани с научната разработка. Посочва се вида на услугата, като се обосновава в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 5 –Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Изпращане на писма до ..................... (посочва се до кого) за изпълнение на предвиденото изследване в проекта

Изпращане на ....................... (посочва се какво се изпраща) до ......................... (посочва се до кого се изпраща) чрез куриерска фирма (ако реализирането на проекта изисква да се достави с куриерска фирма) за изпълнение на предвиденото изследване в проекта


10 бр.


(изписва се броя на планираното)
2 бр.

(изписва се броя на планираното)

0.70


(изписва се цената за 1 бр. писмо)

5.00


(изписва се цената за 1 бр. изпращане с куриерска фирма)

7.00
10.00


Подточка “РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕРСредствата са за поддръжка и ремонт на хардуер и за закупуване на дискове, касети за принтер, дискети. Посочва се вида на консуматива. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 5 – Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Извършване на поддръжка и ремонт на .......................... (посочва се на какво)

........................... (посочва се вида на планираното) необходими за ............ (обосновка) в проекта


........................... (посочва се вида на планираното) ........... (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка) необходими за ............ (обосновка) в проекта


1

(изписва се за всяко планирано)


2 бр.

(изписва се броя на планираното)
1 опаковка

(изписва се броя опаковки за всяко планирано)

100.00


(изписва се цената)

3.00


(изписва се цената за 1 бр.)

8.00


(изписва се цената за 1 опаковка)

100.00


6.00
8.00

Подточка “ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИСредствата са за извършване на услуга от външна организация, неупомената в предходните подточки на елемент т. 5 "Разходи за външни услуги" и за застраховка на включените в изследването хора за случаи на увреждане на здравето или смърт. Посочва се вида на услугата, като се обосновава. При застраховка се посочва и броя на лицата, цената на единичната застраховка, общата сума.

Средствата са и за: такса правоучастие в научна проява в България и абонамент за научно списание, свързано с подобряване научната стойност на изследването (не се финансират разходи за абонамент на вестници и неспециализирани списания). Посочва се точното наименование на списанието и обосновка. (описване в “Приложение към финансовия план”).

Средствата са и за регистрирани лица по ЗДДС на свободна практика, които получават възнаграждението си по извънтрудово правоотношение с издаване на фактура при извършване на определена дейност, свързана с изпълнението на научноизследователския проект и се отчитат по § 10-20, а не по § 02-02.


Когато са предвидени изследвания на включените лица или други обекти в проекта, то те трябва да се извършват в лабораториите на основните звена на МУ – София и на Университетските болници. Разрешава се предвидените изследвания по проекта да се извършват в лабораториите извън основните звена на МУ – София и Университетските болници, само в случай, че в университетските лаборатории не ги провеждат. Същото задължително се доказва с удостоверяващо писмо от съответните лаборатории.

Пример за попълване на т. 5 – Други разходи за външни услуги
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Други разходи за външни услуги......... (посочва се вида на организацията - в основно звено на МУ – София; в Университетска болница; във външна организация) за извършване на .............................. (посочва се вида на услугата), предвидено в проекта
......... (посочва се вида на организацията - в лаборатория на основно звено на МУ – София; в лаборатория на Университетска болница; в лаборатория на външна организация) за извършване на .............................. (посочва се вида на изследването), предвидено в проекта
........... (посочват се имената на лицето регистрирано по ЗДДС, което ще извърши услугата) за извършване на .............................. (посочва се вида на услугата), предвидено в проекта
Такса правоучастие

в ................ (изписва се точното наименование на научната проява) от ....... до ........ г. (посочва се периода) в гр. ..................... (посочва се града, в който се провежда) за представяне на получени резултати от разработването на проекта1

(изписва се за всяка предвидена услуга)


30 души


(изписва се броя на лицата)

1

(изписва се за всяка предвидена услуга)

2 души

(изписва се броя на лицата)


200.00


(изписва се цената за един брой услуга)

15.00


(изписва се цената за 1 човек)

200.00


(изписва се цената за един брой услуга)

50.00


(изписва се цената за 1 човек)


200.00


450.00

200.00


100.00


Елемент т. 6 “КОМАНДИРОВКИ В БЪЛГАРИЯ”

Средствата са за дневни, квартирни и пътни разходи за участие в научни прояви с резултати постигнати по проекта и/или командировката да е свързана с реализиране на целите на проекта. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в страната. Посочва се целта на командировката и конкретно се посочват: маршрута, броя на лицата, сумите за дневни, квартирни и пътни разходи в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 6 – Командировки в България
т. 6. Командировки в България

Пътни

София-........... (посочва се до къде)

-София (ако се искат средства за отиване и връщане)

…….. (посочва се вида на транспорта)

............. (посочва се целта на командировката)

Ако пътуването е с лично МПС се планира равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение напр. 1000 км х 7 л./на 100 км = 70 л. ............ (вид гориво)


Дневни

Нощувки2 души

(изписва се броя на лицата при закупуване на билети)

70 литра


(изписват се необходимите литри гориво)

2 души

(изписва се броя на лицата) х

3 дни

(изписва се броя на дните)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

2 дни

(изписва се броя на дните

20.00


(изписва се цената за 1 човек на билетите за отиване и връщане, ако така се предвижда)
2.60

(изписва се цената на горивото за 1 литър с ДДС)
10.00

(изписва се цената за 1 ден)
30.00

(изписва се цената за 1 нощувка)

40.00


182.00

60.00


120.00


Елемент т. 7 “КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

Средствата са за дневни, квартирни, пътни разходи и такса правоучастие в научна проява, свързана с целите на проекта. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в чужбина. Посочва се целта на командировката и конкретно се посочват държавата, броя на лицата, сумите за дневни, квартирни, пътни разходи или такса правоучастие в “Приложение към финансовия план”. Предвидената сума не може да надвишава 20% от общата стойност на проекта.

Пример за попълване на т. 7 – Краткосрочни командировки в чужбина
т. 7. Краткосрочни командировки в чужбина

Участие в ............. (изписва се точното наименование на научната проява) от ....... до ........ г. (посочва се периода) в гр. ..................... (посочва се града и държавата, в които се провежда) за представяне на получени резултати от разработването на проектаПътни

София-........... (посочва се до къде)

-София (ако се искат средства за отиване и връщане)

…….. (посочва се вида на транспорта)

Ако пътуването е с лично МПС се планира равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение напр. 1000 км х 7 л./на 100 км = 70 л. ............ (вид гориво)
Дневни

Нощувки

Такса правоучастие2 души

(изписва се броя на лицата при закупуване на билети)

70 литра


(изписват се необходимите литри гориво)

2 души

(изписва се броя на лицата) х

3 дни

(изписва се броя на дните)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

2 дни

(изписва се броя на дните

2 души

(изписва се броя на лицата)

200.00


(изписва се цената за 1 човек на билетите за отиване и връщане, ако така се предвижда)

2.60


(изписва се цената на горивото за 1 литър с ДДС)
60.00

(изписва се цената за 1 ден)
150.00

(изписва се цената за 1 нощувка)

130.00


(изписва се цената за 1 човек)

400.00

182.00

360.00


600.00

260.00Елемент т. 8 “ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР” - компютърна конфигурация, компютър в т.ч. и преносим, хардуерно оборудване, монитор, скенер, принтер, мултимедийно устройство

Средствата са за: принтер с единична цена над 1 200.00 лева с включено ДДС, компютър или преносим компютър с единична цена над 600.00 лева с включено ДДС и за разширяване на паметта на компютъра; инсталация за локална мрежа към компютър; подобряване възможностите за записване на данни върху диск; хард диск; CD с единична цена над 600.00 лева с включено ДДС - заприходяване като дълготраен материален актив. Посочва се за какво се предвиждат средства и се прилага обосновка в “Приложение към финансовия план”.
Пример за попълване на т. 8 – Придобиване на компютри и хардуер
т. 8. Придобиване на компютри и хардуер

................................ (посочват се елементите от компютърната конфигурация и технически показатели, без посочване на марка, модел и фирма производител)

Необходими за ............. (обосновка)
Преносим компютър

(ако се предвижда закупуване на преносим компютър се посочват технически показатели, без посочване на марка, модел и фирма производител)

Необходим за ............. (обосновка)


1 бр.


(изписва се за всеки отделен елемент)

1 бр.


(изписва се броя на планираното)

601.00


(изписва се цената за всеки отделен елемент)

700.00


(изписва се цената)

601.00

700.00Елемент т. 9 “ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”

Средствата са за закупуване на дълготрайни апарати, оборудване и съоръжения с единична цена над 1 200.00 лева с включено ДДС. Посочва се точното наименование. Прилага се обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 9 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
т. 9. Придобиване на друго оборудване, машини и

съоръжения

........................ (посочва се вида и технически показатели, без посочване на марка, модел и фирма производител)

Необходим за ............. (обосновка)

1 бр.


(изписва се броя на планираното)

1 201.00


(изписва се цената)

1 201.00
Елемент т. 10 “ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ”

Средствата са за закупуване на готов лицензиран софтуерен продукт, като се посочва точното му наименование, продължителност на ползване и за какво се използва. Прилага се обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 10 – Придобиване на програмни продукти
т. 10. Придобиване на програмни продукти

……………. лицензиран ............... (посочва се точното наименование на готовия лицензиран софтуерен продукт) с продължителност на ползване ........................ Необходим за ………. (обосновка)1 бр.


(изписва се броя на планираното)

200.00


(изписва се цената)

200.00***** До 60% от стойността на проекта се финансират разходите по елементи т. 8, т. 9, т. 10 (поотделно и/или общо)


Елемент т. 11 “ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Средствата са: за наем Web пространство за поддържане на интернет сайт, за закупуване на Web хостинг (пространство) и регистрация на домейн, свързани с изпълнението на целите и задачите на предвиденото изследване. Прилага се обосновка в “Приложение към финансовия план” като единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 11 – Придобиване на други нематериални дълготрайни активи
т. 11. Придобиване на други нематериални дълготрайни

активи

……………. (посочва се конкретно какво се планира)

..................... (посочва се фирмата)

Необходим за ………. (обосновка)


1

(изписва се за всяко планирано)200.00


(изписва се цената)

200.00
Елемент т. 12 “ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Средствата се предвиждат, когато конкретно лице ще извърши определена дейност. Посочват се трите имена на лицето, месторабота и какво ще извършва в “Приложение към финансовия план”.

***До 20% от общата сума на проекта се финансират разходите за съизпълнители + консултанти + технически сътрудници + програмист (поотделно и/или общо).Средствата за "подизпълнител" са за заплащане на лице, което ще организира набирането на лица за здрави контроли и финансиране участието на последните. Посочват се трите имена на лицето и месторабота в “Приложение към финансовия план”. Предвидената сума не може да надвишава 30% от общата стойност на проекта.

Средствата за "програмист" са в случаите, когато съответен лицензиран специалист разработва софтуерен продукт, като се посочва точното му наименование. Посочват се трите имена на лицето и месторабота в “Приложение към финансовия план”.

Когато определена дейност се извършва от фирма средствата се предвиждат в елемент т. 5 "Разходи за външни услуги", подточка “Други разходи за външни услуги". За този разход също се посочва вида на организацията - в лаборатория на основно звено на МУ – София; в лаборатория на Университетска болница; в лаборатория на външна организация и какво ще извършва в “Приложение към финансовия план”.
Пример за попълване на т. 12 - Възнаграждения по извънтрудови правоотношения
т. 12. Възнаграждения по

извънтрудови правоотношения:

- Подизпълнител

………………… (посочват се трите имена, месторабота) за организиране набирането на лица за здрави контроли и финансиране участието на последните в изследванията по проекта

- Съизпълнители

………………… (посочват се трите имена, месторабота и каква дейност ще извърши)


- Консултанти

………………… (посочват се трите имена, месторабота и каква дейност ще извърши)


- Технически сътрудници

………………… (посочват се трите имена, месторабота) за ................. (посочва се каква дейност ще извърши)


- Програмист

…………………….. (посочват се трите имена, месторабота) за лицензиран за разработване на софтуерен продукт за ………………….. (посочва се какви данни за изследване и/или анализ ще включва)1

(изписва се за всеки подизпъл.)


1

(изписва се за всеки съизпъл.)


1

(изписва се за всеки консул.)
1

(изписва се за всеки тех.сът.)

1

(изписва се за всеки програмист)
100.00


(изписва се предвидената сума)

100.00


(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума)

300.00


(изписва се предвидената сума)

100.00


100.00

100.00


100.00
300.00СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 26 ЮНИ 2017 г.

В срок до 15:30 ч. на 26 юли 2017 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:


 • предложение за финансиране на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс,

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

 • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

 • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип - за проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman”) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет - София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.


В срок до 12 юли 2017 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания. • За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните. Задължително в план-сметката и приложението към нея следва да се предвиди разход за заплащане на такса (стойността й се определя от Българската агенция по безопасност на храните) за издаване на разрешение.***Забележка!!! Към подписване на договори с класирани проекти ще се пристъпи след получаване на положително становище на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София и решение на Академичния съвет на МУ - София.

*** За осигуряване на необходимата информираност и координация при развитието на различни съвременни форми на обучение (електронно, дистанционно, Web-базирано, проектно-базирано, проблемно-базирано, мултимедийно, и др.) във факултетите на МУ – София, и за да се избегне дублиране при разработване на виртуални образователни среди, е необходимо да се взема мнението и да се получава съгласие от Университетския електронен информационен и образователен център, съгласно чл. 4 ал. 2, чл. 6 (1) 2а и 2г, чл. 7 (1) 4 от Правилника за организиране на дистанционна форма на обучение в МУ - София. Следва да се има предвид и чл. 7 (4) „Предложенията по алинеи 1, 2 и 3 се внасят за разглеждане в Консултативния съвет по дистанционно обучение (КСДО)”. Университетският електронен информационен и образователен център е с адрес: бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” 15 (Ректорат на МУ – София), етаж 12, стая 12, за контакт проф. д-р Тихомира Златанова, дм – тел. 02 952 37 98 и e-mail: tzlatanova@mu-sofia.bg

Сподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница