Конкурс за есе и фотография посветен на: 450 години от рождението на Галилео ГалилейДата01.02.2017
Размер69.95 Kb.
Размер69.95 Kb.ОБЩИНА–ВАРНА * РИО–ВАРНА * НАОП „Н. КОПЕРНИК”

ОРГАНИЗИРАТ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ И ФОТОГРАФИЯ

ПОСВЕТЕН НА:450 години от рождението на Галилео Галилей

45 години от стъпването човек на Луната

Международна година на светлината и базираните на нея технологии – 2015 г.

1. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Първа възрастова група: ученици 5-8 клас

Втора възрастова група: ученици 9-12 клас

2. ТЕМА НА КОНКУРСА – „Слънцето, Луната, Светлината”

Конкурсът има за цел да разкрие значението, ролята и мястото на светлината, и нейните източници в нашия живот; контраста между светлина и тъмнина в света, който ни заобикаля; да покаже цветовете на небето през деня и нощта, а също астрономически обекти и атмосферни явления. Използвайки средствата на писаното слово и фотографията, изразете своите мисли, чувства и идеи.Разделите на конкурса са два – за есе и фотография:

А. Есе на тема: „Слънцето, Луната, Светлината” или по избор една от подтемите - Слънце, Луна, Светлина. Разгледайте темата за ролята на светлината в съвременния свят, както и за светлинното замърсяване и лишаването на хората в големи населени места от гледката на звездното небе. Есето може да анализира също развитието на научните знания за света от Г. Галилей до наши дни.

Б. Фотография или фотоколаж на тема:

Слънцето – снимки на изгреви и залези на Слънцето, цветовете на небето, аномална рефракция (деформиране на слънчевия диск при изгрев и залез), хало около Слънцето, контраст на светлини и сенки;

Луната – снимки на изгреви и залези на Луната, хало около Луната, лунни и слънчеви затъмнения;

Светлината – ролята на светлината в съвременния свят, светлината като художник и скулптор, дъждовна дъга, облаци, цветовете на природата през сезоните, цветовете на водата, звездното небе, различни изкуствени източници на светлина показващи прогреса в тази област и стремежа на хората за устойчиво развитие, чрез опазване на природата и тъмнината на нощното небе.

Фотоколаж – изберете една подтема – Слънце, Луна, Светлина и направете фотоколаж, или обединете трите теми в един фотоколаж и изразете вашето творческо виждане.

Забележка: Един ученик може да участва с есе и фотография/фотоколаж.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ЕСЕ

3.1. Всеки автор може да участва в конкурса с едно есе в обем до 500 думи (страница и една трета, формат А4), които се броят автоматично от меню Tools Word count на MS WORD.

3.2. Критерии за оценка на есето:

  • Съдържа композиция с увод, изложение и заключение, подчинени на ясно изразена теза;

  • Има лична и оригинална интерпретация на тезата;

  • Проявява се дълбочина на мисълта, изразена в смели изводи и обобщения;

  • Есето използва научни (факти и закономерности) и житейски (случки, ситуации, лични преживявания) материали, “за” или “против” темата на есето. Препоръчителното съотношение „научно – житейско” да бъде 40% към 60%.

  • Есето е написано грамотно, на литературен български език.

3.3. Есето може да получи до 3 бонуса1 бонус, ако следва темата, но има явни недостатъци в аргументацията; 2 бонуса при интересна аргументация и без явни недостатъци; 3 бонуса при оригинален подход към темата, написано е убедително, на богат литературен български език.

3.3. Регистрацията за участие в конкурса за есе става, след изпращане есето като прикачен doc-файл най-късно на 20 октомври 2014 г., на електронна поща: naop.varna.konkurs@abv.bg, с информация за - името, класа, училището, телефона на автора и електронната поща.

3.4. След като се получи потвърждение на регистрацията, е нужно есето да се предаде в напечатан вид в НАОП-Варна, най-късно на 24 октомври, на хартия формат А4 или да се изпрати с препоръчано писмо на адреса на Планетариума. Форматиращи характеристики на файла: шрифт – Times New Roman, 12pt.; рамка на текста – 3 см. отляво, 2 см. отдясно, отгоре и отдолу; отстъп на абзац – 0,5 см.; разрядка – единична (Paragraph - Line spacing - Single), с обозначени под темата на есето - име на автора, клас, училище, телефон, електронна поща!

3.5. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в сайта на Планетариума.

3.6. С предаване на есето на организаторите, авторът дава съгласие за ползване на текста при популяризирането на конкурса – за публикуване, цитиране и отпечатване на текста или части от него.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ФОТОГРАФИЯ

4.1. Всеки автор може да участва в конкурса с по една фотография във всяко от трите направления – Слънце, Луна, Светлина, общо до три фотографии, или с един фотоколаж.

4.2. Желателно е снимките да не са по-стари от 3 години (направени през 2012, 2013 или 2014).

4.3. Снимките и/или фотоколажът трябва да са в дигитален формат JPG/JPEG, да имат заглавие и задължително да са придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 10 реда, написани в MSWord-формат.

4.4. Големината на изображението да е не по-малка от 1500 пиксела по дългата страна и с препоръчителен обем 2.5 МВ (минимум 500 кВ).

4.5. В конкурса могат да участват както цветни, така и черно-бели фотографии.

4.6. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

- обработка на яркост и контраст;

- изостряне на изображението;

- прекадриране на снимката.

Не се допускат снимки, които са ЯВНО ретуширани, с добавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже максимално естествената природа, а не умения на автора за работа с фотообработващи програми.

4.7. Критериите за класиране на фотографиите и колажите са:

Критерий А: техническо изпълнение – относителна тежест 25%

Критерий Б: композиционно решение – относителна тежест 35%

Критерий В: художествена и научна стойност – относителна тежест 40%5. АВТОРСКИ ПРАВА – ФОТОГРАФИЯ

5.1. Авторските права са притежание на автора.

5.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считат кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.

5.3. Изпращайки фотографии или фотоколаж за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат в рекламни материали и в сайта на Планетариума, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата, с цел реклама и представяне на конкурса.

5.4. Със самия факт на кандидатстване за участие в конкурса, участниците декларират, че са изпълнили всички свои задължения към трети лица, като добросъвестно са уведомили разпознаваемите в кадрите хора и собственици на имущество.

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИ ЗА УЧАСТИЕ

6.1. Регистрацията за участие става до 20 октомври (понеделник) 2014 г., включително, чрез изпращане на: информация за автора, снимките и описанието им като прикачени файлове с тема „Фотоконкурс”, на електронна поща: naop.varna.konkurs@abv.bg. Всеки участник ще получи потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с непълна информация за снимките и автора.

6.2. Снимките и фотоколажите с потвърдена регистрация, се предават отпечатани в срок до 24 октомври (петък) 2014 г. в НАОП-Варна - лично, или чрез препоръчана поща на адреса на Планетариума (виж в края на текста). Желателно е отпечатъците на снимките да са на фотохартия, мат, в размер 25/38 см (цена 5 лв., във фотостудио). Допуска се отпечатванe на лазерен или мастилено-струен принтер върху картон със същия размер, в книжарниците „Офис 1”, „ПАУС” и други агенции за реклама и печат (цена около 3 лв.).

На гърба на всяка снимка или отпечатък да бъде написано четливо: заглавие на снимката, автор, клас, училище, телефон за връзка, електронна поща!

7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ

Есетата и снимките ще бъдат оценявани от комисия, включваща представители на съорганизаторите и професионалисти. Комисията за журиране, разглежда представените творби и допуска до участие тези, които отговарят на темата и техническите изисквания.Награди: Във всяка възрастова група и във всяко направление ще бъдат излъчени по трима победители и поощрения.

Всеки участник в конкурса ще получи сертификат за участие.8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ

В навечерието на 1 ноември 2014 г. на сайта на НАОП „Николай Коперник”-Варна:

www.astro-varna.com, ще бъдат обявени победителите във всяко направление. Награждаването ще стане при откриване на изложбата с творби на участниците, за което те ще бъдат уведомени допълнително на електронна поща или посочен телефон.

9. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Те ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса. Авторът дава право на организаторите да използват неговото или нейното име в публични съобщения свързани с конкурса.10. ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА

С изпращането на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.ЗА КОНТАКТИ:

тел. 052/684-441

ел. поща: naop.varna.konkurs@abv.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

НАОП „Николай Коперник”, „Приморски парк” 4, п.к. 120, 9000 ВАРНА

ЗА КОНКУРСА „Слънцето, Луната, Светлината”

ПОСЕТЕТЕ ФЕЙСБУК-СТРАНИЦАТА

www.facebook.com/naop.varna.konkurs

НА КОНКУРСА „Слънце, Луна, Светлина” И СТАНЕТЕ НАШИ ПРИЯТЕЛИ!

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ, СПОДЕЛЕТЕ ИДЕИ!

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница