Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на община Елин Пелин, при следните условияДата10.05.2017
Размер50.91 Kb.
Размер50.91 Kb.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЕЛИН ПЕЛИН”ЕООД2100 гр.Елин Пелин, ул.”Здравец” №15, централа:0725/60153;Управител 0887 33 47 97;email:mbal_elin_pelin@abv.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕЛИН ПЕЛИН”ЕООД, на основание чл.8, ал.4, във вр. с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 118, ал.3, вр. с чл.12, ал. 3 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 301/27.10.2016г. на ОбС Елин Пелин, Становище на Постоянна комисия по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество” към ОбС Елин Пелин от 08.12.2016г.,
ОБЯВЯВА
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на община Елин Пелин, при следните условия:
1.Описание на обекта: Отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на следният недвижим имот, собственост на Община Елин Пелин, съгласно Акт № 4557 за публична общинска собственост от 09.01.2015г., а именно: „Надстройка с един етаж, хирургично отделение на МБАЛ– Елин Пелин и асансьор”, с площ от 450/четиристотин и петдесет/кв. м., представляващ част от втори етаж в изградена двуетажна масивна сграда за здравни нужди в гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област, УПИ VІІІ, кв. 82, по КРП на гр. Елин Пелин, с граници на имота: изток – улица с о.т.111-112-296; запад - улица с о.т.207-287-288; север УПИ І-382,УПИ ІІ-1608, УПИ ІХ-1601, УПИ ІІІ-381,УПИ ІV-380,УПИ VІ-379,УПИ VІІ -378,кв.82; юг – улица с о.т. 207-112;

2. Вид на процедурата: публично оповестен конкурс;3. Оглед на обекта – Оглед на имота може да се извършва на място, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до изтичане срока за получаване на конкурсната документация в присъствието на служител на МБАЛ Елин Пелин ЕООД и след получаване на конкурсната документация.

4. Начална конкурсна цена - Началната месечна наемна цена на описаният обект е определена с Решение на ОбС Елин Пелин № 301от 27.10.2016г. и се равнява на 3.00 /три/ лвбез ДДС, съответно 3,60 лв. /три и шестдесет /лева със ДДС за квадратен метър.

5. Размер на депозита за участие –Депозита за участие в конкурса е в размер на 2% от началната конкурсна цена, изчислена за целия период /срок/ на договора за наем, или сумата от 1944 /хиляда деветстотин четиридесет и четири /лева, се внася в касата на МБАЛ Елин Пелин ЕООД или по банкова сметка: IBAN- BG86UNCR96601037864600 , BIC - UNCRBGSF - "Уникредит Булбанк" АД, клон гр. Елин Пелин

6. Конкурсна документация се получава от деловодството на „МБАЛ Елин Пелин”, гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” 15 от 08.30 часа до 16.00 часа от 15.12.2016г. до 04.01.2017г., срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването й.

7. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса– всеки работен ден от 15.12.2016г. до 04.01.2017г. включително, от 08:30- 16:00 часа в деловодството на МБАЛ Елин Пелин ЕООД, гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” 15. Предложенията могат да се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Предложения, които не са представени или получени в срока за подаване не се приемат. Не се приемат и предложения в незапечатан или с нарушена цялост плик.8. Публично обявения конкурс ще се проведе от 10.00 часа на 05.01.2017г. МБАЛ Елин Пелин ЕООД, гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” 15;

9. Цена за закупуване на документацията –30 лв /тридесет лева/ платими в касата на дружеството или по банкова сметка: IBAN- BG86UNCR96601037864600, BIC - UNCRBGSF - "Уникредит Булбанк" АД, клон гр. Елин Пелин

10. Общи и приоритетни условия на конкурса - Наемателят е длъжен да използва имота единствено за определеното в този договор предназначение, а именно: като лечебно заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведение, като не дублира дейности, извършвани от МБАЛ Елин Пелин ЕООД; Наемателят не може: да ползва и/или да преотдава имота без изричното писмено съгласие на Общински съвет Елин Пелин, както и да влиза под каквато и да е форма в съдружие с трети лица за експлоатацията на имота по повод посочената в чл.1, ал.З дейност, както и в случаите в които за изпълнение на дейността посочена в чл.1, ал.3 се налага включването на подизпълнители за осъществяване на болнична медицинска помощ чрез договор за съвместна дейност по смисъла на чл.81, ал.2, т.3 и т.4 от Закона за здравето и/или чл. 95, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения; Всички подобрения на имота извършени от наемателя са сметка на наемателя , но са в полза на наемодателя; Разходите по поддръжката, основните и текущи ремонти са за сметка на наемателя. Неизпълнението на посочените по-горе изисквания се установява с едностранно подписан протокол от представители на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД. Констатирано с протокол нарушение е основание за прекратяване без предизвестие на договора за наем от страна на Наемодателя; Наемателят е длъжен да застрахова наетия имот за своя сметка в полза на Наемодателя в три дневен срок след сключване на договора за наем. Приоритетни условия на конкурса, включени в критериите за оценяване на конкурсните предложения: Създаване на нови работни места; Поддръжка на прилежащото дворно пространство към обекта;

11. Срок на валидност на офертата – минимум 90 дни, считано от датата на подаване на конкурсното предложение.

12. Гаранции за изпълнение на договора - При подписване на договора, спечелилият участник представя документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на наемната цена за един месец.

13. Начин и условия за плащане на цената - При подписването на този договор Наемателят внася в касата на „МБАЛ Елин Пелин" ЕООД дължимата наемна цена за първия месец от срока по договора. За всеки следващ месец наемната цена се заплаща авансово до 28 - то число на месеца предхождащ дължимия, в касата на „МБАЛ Елин Пелин" ЕООД или по банкова сметка IBAN- BG86UNCR96601037864600, BIC - UNCRBGSF - "Уникредит Булбанк" АД, клон гр. Елин Пелин

14. Изисквания към кандидатите: Кандидатът трябва да е закупил документацията за конкурса и безрезервно да приема всички условия посочени в настоящата заповед, в конкурсната документация и в проекто-договора. Право на участие има всяко българско физическо и юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което : 1. Не е осъждано с влязла в сила присъда за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, търгове и конкурси. 3. Не е обявен в несъстоятелност. 4. не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове; 5. Не е в открито производство по несъстоятелност; 6. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 7. Не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;8. неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 9. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен . 10. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 11. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

За информация и оглед на имота – тел: 0884 90 55 64

 Лице за контакт: Зав. АСД Петя НиколоваУПРАВИТЕЛ:

/д-р Мая Луканова - Микова /Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница