Конкурс за подбор на стипендианти студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалностиДата02.02.2017
Размер110.57 Kb.
Размер110.57 Kb.

image002


Малката грантова схема е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

в конкурс за

подбор на стипендианти – студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности

за академичната 2014/2015 г.

 1. Цели на стипендиантската програма


Стипендиантската програма има за цел да подпомагане придобиване на умения и знания в областта на здравеопазването на представители на ромската общност. Предоставянето на финансова подкрепа цели улесняване на достъпа на ромите до специализирано медицинско образование. Стипендиантската програма (наричана за кратко Програмата) цели да спомогне за преодоляването на основните здравни предизвикателства пред ромската общност в България, осигуряване на равен достъп до медицинско образование и подобряване на медицинското обслужване.
 1. Описание на стипендиантската програма


Настоящата стипендиантска програма е част от дейностите, предвидени за изпълнение по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“.

Програмата представлява предоставяне на финансова подкрепа на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България. Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно обучение. Финансовата подкрепа е предвидена да покрива: 1. Разходи за наставничество;

 2. Разходи за участие в обучение по застъпничество;

 3. Разходи за покриване на учебни такси до размера им, определен в ПМС № 113 от 10 май 2013 г.;

 4. Разходи за учебни помагала и литература, транспорт, общежитие, храна и други битови разходи на студента, докторанта или специализанта.

Изплащането на предоставените средства се извършва всеки семестър или два пъти годишно. Средствата по т. 3 и т. 4 се изплащат срещу представен документ, доказващ, че кандидатът за финансова подкрепа е приет да учи в съответната специалност през съответния семестър, като разходите по т. 3 се отчитат със съответен документ за платена такса за обучение.

ВАЖНО:

Кандидатите, които получават академична, социална или друг тип стипендия, или допълнителна подкрепа (т.е. осигуряване на общежитие или храна) от университети, държавни институции (Министерство на образованието и др.), или от международна организация и/или частен донор по време на академичната 2014-2015, имат задължението да уведомят в писмен вид Обединение „СФБ – БГ 07“ на имейл: scholarships@sonikstart.eu веднага щом получат потвърждение за отпуснатото дарение/стипендия/подкрепа. Уведомлението следва да включва пълното наименование на дарителя/донора, отпуснатата сума/естеството на подкрепата, периода, за който е отпусната и целта, поради която е отпусната.

Програмата не допуска двойно финансиране и в случай, че кандидатът не уведоми навреме ръководството на програмата, то съответния кандидат ще бъде дисквалифициран от настоящия конкурс или ще му бъде прекратен договора ако това се случи на по-късен етап, като стипендиантът ще бъде задължен да върне сумата, която вече е получил за съответната академична година.

Бюджет

Общият бюджет на програмата е 1 560 728,40 лв. Тези средства обхващат двете учебни години 2014/2015 г. и 2015/2016 г.

Общият размер на подкрепата на един студент е 6 870 лв. на година. В тази сума влизат следните разходи:


 1. Разходи за наставничество в размер на 782 лв. за една учебна година;

 2. Разходи в размер на 332 лв. за участие в лагер – обучение по застъпничество, което е еднократно;

 3. Разходи за покриване на учебни такси до размера им, определен в ПМС № 113 от 10 май 2013 г.;

 4. Стипендия за покриване на разходите за учебни помагала и литература, транспорт, общежитие, храна и други битови разходи на студента, докторанта или специализанта.

Сумата на стипендията за всеки студент/докторант/специализант възлиза на максимум 5 756 лв. за година. Тя се формира като от общия размер на подкрепата служебно се удържат разходите по т.1. и т.2. Средствата по т.1. и т.2. ще бъдат изплащани директно на наставниците и организаторите на лагера.

Изплащането на финансовата подкрепа се извършва всеки семестър или два пъти годишно. Средствата по т.3 и т.4 се изплащат срещу представен документ, доказващ, че кандидатът за стипендиант е приет да учи в съответната специалност през съответния семестър, като разходите по т.3 се отчитат със съответен документ за платена такса за обучение.


 1. Правила за кандидатстване

  1. Критерии за допустимост


Кандидатите трябва да са студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, редовно или задочно обучение, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България. Допустимите специалности са: медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравни грижи, трудова медицина и работоспособност, както и обучаващи се за лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и др. медицински специалности в медицински висши учебни заведения.

Кандидатите трябва: • Да заявят открито ромския си произход;

 • Да декларират, че са съгласни публично да обявят своята ромска принадлежност;

 • Да се обучават или да са приети за студенти, докторанти или специализанти редовно или задочно обучение в акредитирано висше учебно заведение в България;

 • Да се обучават в програма за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен по медицинска специалност;

 • Да декларират, че НЕ получават стипендии от академични институции или от други организации за съответната учебна година;

 • Да са изпратили, в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура, включваща: Автобиография; Мотивационно писмо, показващо ангажираност и желание за учене и професионално развитие; Есе на тема свързана с предизвикателствата пред ромската общност в сферата на здравеопазването; Документи, доказващи прием в акредитиран университет или колеж по медицинска специалност за бакалавърска или магистърска степен или докторантура или академична справка за завършена академична година; Документ, доказващ средния успех на кандидата за предходния семестър или при студенти първи курс документ, доказващ оценката от кандидат студентския изпит, с която е приет в университета.

Финансовата подкрепа може да бъде ползвана в:

 • Една бакалавърска/магистърска програма, като се допуска само едно прехвърляне в друг университет/факултет/специалност;

 • Една специализантска програма, за максимум три години;

 • Една докторска програма, за максимум две години;

Кандидати, неотговарящи на горепосочените условия, може да не бъдат допуснати на следващ етап от конкурса!

Забележка:

В конкурса могат да участват и кандидати, които са получавали стипендии по подобни програми минали години. Финансовата подкрепа не се отпуска автоматично за следващата година. Стипендиантите имат право да кандидатстват за подновяване на финансовата подкрепа в случай, че са завършили успешно предходната учебна година.


  1. Документи за кандидатстване


Кандидатите за стипендианти трябва да изпратят в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура, включваща:

 • Попълнен формуляр за участие в конкурс за подбор на стипендианти. Формулярът включва обща информация за кандидата, декларация за съгласие с критериите за допустимост, декларация за съгласие с договорните задължения; (образец);

 • Автобиография (образец);

 • Мотивационно писмо, показващо ангажираност и желание за учене и професионално развитие;

 • Есе на тема свързана с предизвикателствата пред ромската общност в сферата на здравеопазването;

 • Документи, доказващи прием в акредитиран университет или колеж по медицинска специалност за бакалавърска или магистърска степен или докторантура или академична справка за завършена академична година;

 • Сканирано копие на документ, доказващ средния успех на кандидата за предходния семестър/година (официална академична справка с оценките им от университета за последната напълно завършена година/семестър) или при студенти първи курс документ, доказващ приемния бал, с който е приет в университета. Академичната справка трябва да бъде сканирана и прикачена към формуляра за кандидатстване като приложение и да отговаря на следните условия:

 • Академичната справка трябва да съдържа оценките от последната напълно завършена година/ завършен семестър.  

 • Академичната справка трябва да съдържа всички задължителни изпити и резултатите от тях (оценки или статуса на определен изпит, например: зачита се, неявил се, отложен, невзет и т.н)) Академични справки, които не отговарят на посочените изисквания няма да бъдат разглеждани; 

 • В случай че вашата академична институция не може да ви издаде академична справка само за първи учебен срок, вие задължително трябва да представите уверение съдържащо средно аритметичния ви успех и оценките от всички задължителни предмети. Трябва да бъдат описани всички взети и невзети изпити от предходния семестър. Допълнително, администрацията на университета трябва да потвърди в уверението, че студентът има (или няма) невзети и/или отложени изпити. Твърдението трябва да бъде допълнително заверено с подпис и печат. Уверения неотговарящи на горепосочените условия ще се считат за невалидни; 

 • Академичната справка трябва да има оригинален печат от университета/училището и подпис на съответното длъжностно лице.


  1. Критерии за подбор и оценка на стипендианти


 • Административно съответствие

  • Да е спазен крайният срок за подаване на кандидатурата;

  • Кандидатурата да включва всички необходими документи (Попълнен формуляр, автобиография, мотивационно писмо, есе и документи, доказващи прием или обучение по медицинска специалност в акредитиран университет или колеж);

  • Кандидатът да отговаря на критериите за допустимост;

 • Техническа оценка (етап 1)

  • Съдържание и структура на мотивационното писмо;

  • Съдържание и структура на есето;

  • Среден успех от предходната година или приемен бал;

 • Техническа оценка (етап 2)

  • Провеждане на интервю с одобрените кандидати от предходния етап.

Кандидатури, които не отговарят на административните изисквания, няма да бъдат разглеждани при следващите етапи на конкурса.

В конкурса няма определени бройки за различните специалности.


  1. Подбор и оценяване на кандидатури


Подборът на стипендианти ще се извършва въз основа на качеството на представените документи и представянето на интервюто. Ще бъдат спазени следните стъпки:

Стъпка 1: Проверка за допустимост на документите според изискванията за административно съответствие на поканата и насоките за кандидатстване;

Стъпка 2: Оценяване на съдържанието на документите за кандидатстване в съответствие с критериите за техническа оценка (етап 1), описани подробно в насоките за кандидатстване. Оценката се извършва от оценителната комисия.

Стъпка 3: Провеждане на интервю с кандидатите, които успешно са преминали стъпки 1 и 2 от оценката (етап 2).

Стъпка 4: Финализиране на избора и изготвяне на решение от оценката.

Разпределение и тежест на критериите при образуване на крайната оценка на всеки кандидатКритерий

Елементи, които ще бъдат оценявани

Тежест в общата оценка

Мотивационно писмо

 • Стил на писмено изразяване;

 • Структура, логичност, последователност и изчерпателност на информацията;

 • Ангажираност и мотивация за придобиване на умения и знания;

 • Академично развитие през годините

20 %

Есе

 • Ниво на задълбочени познания относно проблемите и предизвикателствата на ромската общност в сферата на здравеопазването;

 • Идеи, мнение и виждания по поставените проблеми;

 • Стил на писмено изразяване;

 • Структура, логичност, последователност и изчерпателност на информацията;

20 %

 • Успех

 • Стаж, доброволчество или др.

10 %

Интервю

 • Последователност и убедителност при аргументирането на избор на конкретното медицинско образование;

 • Личностни качества на кандидата;

 • Последователно и убедително представяне на начина, по който програмата ще подпомогне уменията, знанията, професионалното развитие на кандидата;

50 %


  1. Обявяване на резултатите от избора и уведомяване относно решението на оценителната комисия


Резултатите ще бъдат съобщени на кандидатите съответно след стъпка 1, стъпка 2 и стъпка 4. Уведомлението ще бъде по електронен път. На успешно преминалите дадената стъпка кандидати ще бъдат изпратени инструкции за последващите стъпки от оценката, а на неуспешно представилите се кандидати ще бъдат посочени конкретните причини за недопускането има на следващия етап от оценката.

На неуспешните кандидати ще им бъде предоставена възможност за възражение срещу решението на комисията в 3 дневен срок след получаването на отказа на имейла на конкурса scholarships@sonikstart.eu. Оценителната комисия ще разгледа всички възражения и ще съобщи на кандидата съответното решение.


 1. Как да кандидатствате


Апликационният формуляр, насоките за кандидатстване и други документи могат да бъдат изтеглени от официалният адрес на програмата http://scholarship.sonikstart.eu/ . Там може да намерите и всякаква друга важна информация относно организирани събития, крайни срокове и последваща информация относно процедурата за подбор на стипендианти. Ще бъдат организирани и информационни кампании в медицинските университети и колежи, на които ще бъдат разяснени детайлите на програмата и процедурата за кандидатстване.
  1. Попълване на формуляра за кандидатстване


 • Формулярът трябва да бъде изтеглен от: http://scholarship.sonikstart.eu/

 • Формулярът трябва да бъде попълнен на български език;

 • Формулярът трябва да бъде попълнен електронно (не на ръка);

 • Всички раздели на формуляра трябва да бъдат попълнени;

 • Информацията във формуляра трябва да бъде вярна и достоверна;

 • Към формуляра трябва да бъде приложена автобиография на кандидата в следния образец (EU pass);

 • Към формуляра трябва да бъде приложено мотивационно писмо;

 • Към формуляра трябва да бъде приложено есе на тема свързана с предизвикателствата пред ромската общност в сферата на здравеопазването;

 • Към формуляра са приложени документи (копия) доказващи прием в акредитиран университет или колеж по медицинска специалност за бакалавърска или магистърска степен или докторантура или академична справка за завършена академична година;

 • Към формуляра е приложено сканирано копие на документ доказващ средния успех на кандидат студента за предходния семестър/година (официална академична справка с оценките им от университета за всички завършени академични години, както и за последния завършен семестър) или при студенти първи курс документ, доказващ оценката от кандидат студентския изпит, с която е приет в университета;

 • Ако има, документи доказващи опит в неучебни дейности (стажант, доброволец, младежки организации и т.н)


  1. Подаване на документите за кандидатстване


Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени по електронен път на следния адрес: scholarships@sonkstart.eu не по-късно от 12 февруари 2015 г.

Забележка:

Моля не оставяйте изпращането на кандидатурата си за последния момент, тъй като ако възникне проблем с изпращането/получаването на кандидатурата по електронен път, то тя може да не бъде приета в допустимия срок!
 1. Разяснителни въпроси


Въпроси свързани с процедурата по кандидатстване и допустимостта на кандидатите може да изпращате на следния имейл адрес: scholarships@sonikstart.eu

Може да изпращате вашите въпроси най-късно до 6 февруари 2015 г.

Отговорите на всички въпроси ще бъдат публикувани на страницата на конкурса в интернет в срок от 3 дни след задаването им.

 1. Индикативни срокове за следващите етапи на конкурса
Информационна кампания

26 януари – 6 февруари 2015 г.

Обявяване на конкурса

30 януари 2015 г.

Срок за изпращане на разяснителни въпроси

6 февруари 2015 г.

Последна възможна дата, на която ще се публикуват отговори на разяснителни въпроси

9 февруари 2015 г.

Срок за подаване на документи

12 февруари 2015 г.

Резултати от стъпки 1 и 2 на оценката, покани за интервюта за успешно преминалите кандидати и уведомителни писма за неуспешно преминалите кандидати

18 февруари 2015 г.

Провеждане на интервюта

23 февруари – 06 март 2015 г.

Обявяване на резултатите и избраните стипендианти

10 март 2015 г.

Сключване на договори

11 – 20 март 2015 г.Малката грантова схема се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница