Конкурс за подбор на стипендианти студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалностиДата02.02.2017
Размер57.6 Kb.
Размер57.6 Kb.

image002

Покана

за участие в конкурс за подбор на стипендианти – студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности


Обединение „СФБ-БГ 07“ обявява конкурс за подбор на стипендианти по договор „Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“

Грантовата схема има за цел да подпомагане достъпа до образование и придобиване на умения и знания на представители на ромската общност в областта на здравеопазването. Схемата представлява предоставяне на финансова подкрепа на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България. Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно обучение. Пълно описание на програмата може да намерите на следния адрес: http://scholarship.sonikstart.eu/


 1. Критерии за допустимост


Кандидатите трябва да са студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, редовно или задочно обучение, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България. Допустимите специалности са: медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравни грижи, трудова медицина и работоспособност, както и обучаващи се за лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и др. медицински специалности в медицински висши учебни заведения.

Кандидатите трябва: • Да заявят открито ромския си произход;

 • Да декларират, че са съгласни публично да обявят своята ромска принадлежност;

 • Да се обучават или да са приети за студенти, докторанти или специализанти редовно или задочно обучение в акредитирано висше учебно заведение в България;

 • Да се обучават в програма за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен по медицинска специалност;

 • Да декларират, че НЕ получават академични стипендии от други организации за съответната учебна година;

 • Да са изпратили, в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура, включваща: Автобиография; Мотивационно писмо, показващо ангажираност и желание за учене и професионално развитие; Есе на тема свързана с предизвикателствата пред ромската общност в сферата на здравеопазването; Документи, доказващи прием в акредитиран университет или колеж по медицинска специалност за бакалавърска или магистърска степен или докторантура или академична справка за завършена академична година; Документ, доказващ средния успех на кандидата за предходния семестър или при студенти първи курс документ, доказващ оценката от кандидат студентския изпит, с която е приет в университета.

Финансовата подкрепа може да бъде ползвана в:

 • Една бакалавърска/магистърска програма, като се допуска само едно прехвърляне в друг университет/факултет/специалност;

 • Една специализантска програма, за максимум три години;

 • Една докторска програма, за максимум две години;

Кандидати, неотговарящи на горепосочените условия, може да не бъдат допуснати на следващ етап от конкурса!

Забележка:

В конкурса могат да участват и кандидати, които са получавали стипендии по подобни програми минали години. Финансовата подкрепа не се отпуска автоматично за следващата година. Стипендиантите имат право да кандидатстват за подновяване на договора в случай, че са завършили успешно предходната учебна година.


 1. Документи за кандидатстване


Кандидатите за стипендианти трябва да изпратят в определените срокове по електронен път, пълната си кандидатура, включваща:

 • Попълнен формуляр за участие в конкурс за подбор на стипендианти. Формулярът включва обща информация за кандидата, декларация заявяваща съгласия с критериите за допустимост, декларация за съгласие с договорните задължения; (образец);

 • Автобиография (образец);

 • Мотивационно писмо, показващо ангажираност и желание за учене и професионално развитие;

 • Есе на тема свързана с предизвикателствата пред ромската общност в сферата на здравеопазването;

 • Документи, доказващи прием в акредитиран университет или колеж по медицинска специалност за бакалавърска или магистърска степен или докторантура или академична справка за завършена академична година/семестър;

 • Документ, доказващ средния успех на кандидата за предходния семестър/година (официална академична справка с оценките им от университета за всички завършени академични години, както и за последния завършен семестър) или при студенти първи курс документ, доказващ приемния бал, с който е приет в университета.

Подробно описание как да се попълнят документите може да намерите в насоките за кандидатстване (виж т.7).
 1. Критерии за подбор и оценка на стипендианти


 • Административно съответствие

  • Да е спазен крайният срок за подаване на кандидатурата;

  • Кандидатурата да включва всички необходими документи (Попълнен формуляр, автобиография, мотивационно писмо, есе и документи, доказващи прием или обучение по медицинска специалност в акредитиран университет или колеж);

  • Кандидатът да отговаря на критериите за допустимост;

 • Техническа оценка (етап 1)

  • Съдържание и структура на мотивационното писмо;

  • Съдържание и структура на есето;

  • Среден успех от предходната година или приемен бал;

 • Техническа оценка (етап 2)

  • Провеждане на интервю с одобрените кандидати от предходния етап.

Кандидатури, които не отговарят на административните изисквания, няма да бъдат разглеждани при следващите етапи на конкурса.

В конкурса няма определени бройки за различните специалности.

Средният успех на кандидатите е допълнителен критерий при избора на стипендианти. Минималният среден успех, който те трябва да имат, за да получат стипендия, зависи от средния успех на участниците в конкурса през съответната година.

 1. Оценяване и подбор на кандидатури


Изборът на стипендианти ще се извършва въз основа на качеството на представените документи и представянето на интервюто. Ще бъдат спазени следните стъпки:

Стъпка 1: Проверка за допустимост на документите според изискванията за административно съответствие на поканата и насоките за кандидатстване;

Стъпка 2: Оценяване на съдържанието на документите за кандидатстване в съответствие с критериите за техническа оценка (етап 1), описани подробно в насоките за кандидатстване. Оценката се извършва от оценителната комисия.

Стъпка 3: Провеждане на интервю с кандидатите, които успешно са преминали стъпки 1 и 2 от оценката (етап 2).

Стъпка 4: Финализиране на избора и изготвяне на решение от оценката.

 1. Обявяване на резултатите от избора и уведомяване относно решението на оценителната комисия


Резултатите ще бъдат съобщени на кандидатите съответно след стъпка 1, стъпка 2 и стъпка 4. Уведомлението ще бъде по електронен път. На успешно преминалите дадената стъпка кандидати ще бъдат изпратени инструкции за последващите стъпки от оценката, а на неуспешно представилите се кандидати ще бъдат посочени конкретните причини за недопускането има на следващия етап от оценката.

На неуспешните кандидати ще бъде предоставена възможност за възражение срещу решението на комисията в 3 дневен срок след получаването на отказа от имейла на конкурса scholarships@sonikstart.eu. Оценителната комисия ще разгледа всички възражения и ще съобщи на кандидата съответното решение.


 1. Срок за кандидатстване и начин на изпращане на кандидатурите


Срокът за приемане на кандидатури е 12 февруари 2015 г.

Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени по електронен път на следния имейл адрес:scholarships@sonikstart.eu

Забележка:

Моля не оставяйте изпращането на кандидатурата си за последния момент, тъй като ако възникне проблем с изпращането/получаването на кандидатурата по електронен път, то тя може да не бъде приета в допустимия срок!
 1. Инструкции за кандидатстване


Подробни инструкции за кандидатстване може да намерите в Насоки за кандидатстване тук

Образци на документите за кандидатстване могат да бъдат намерени тук
 1. Разяснителни въпроси


Въпроси свързани с процедурата по кандидатстване и допустимостта на кандидатите може да изпращате на следния имейл адрес: scholarships@sonikstart.eu

Може да изпращате вашите въпроси най-късно до 6 февруари 2015 г.

Отговорите на всички въпроси ще бъдат публикувани на страницата на конкурса в интернет в срок до 3 дни след задаването им.


Програмата се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница