Конкурс за постъпване на държавна служба в Главна дирекция "Охрана" при Министерство на правосъдиетоДата06.01.2018
Размер41.34 Kb.
Размер41.34 Kb.ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба

в Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието
Министерството на правосъдието, със седалище гр.София, ул.”Славянска” №, на основание чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната, във връзка с чл.180 от Закона за МВР, и т.1 на раздел Б. І от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, чл. 8, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана”, ОБЯВЯВА КОНКУРС за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Охрана” при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността “Инспектор III – V степен”, категория “Г” със специфично наименование “Инспектор” в сектор “Информация, анализ, секретариат и деловодство” на отдел “Логистика” при Главна дирекция “Охрана” към министъра на правосъдието.

2. Общи изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба: да са пълнолетни лица, да са единствено български граждани, да не подлежат на наборна военна служба, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, да не са освобождавани от наказателна отговорност за извършени умишлени престъпления от общ характер с налагане на административно наказание по чл.78а от Наказателния кодекс и да не са привлечени като обвиняеми за умишлени престъпления от общ характер.

3.Специфични изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба: кандидатите да не са по възрастни от 40 години (съобразено с изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 6, пр. 2 от ЗЗД - разумен срок, за заемане на длъжността преди пенсиониране; да притежават минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование “Бакалавър” със специалност: Право, Социология, Педагогика, Администрация и управление, Връзки с обществеността, Филология, Академия на МВР; минимален професионален опит за заемане на длъжността: - Инспектор V степен - 2 години по направление на дейност; - Инспектор IV степен – 3 години по направление на дейност, от които 1 година по ЗМВР; - Инспектор III степен – 4 години по направление на дейност, от които 2 години по ЗМВР; да получат достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност, определено по реда на чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация (с ниво на сигурност „ПОВЕРИТЕЛНО”), съгласно определен списък по чл. 37 от ЗЗКИ. Процедурата по проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ще се извършва само на класираните кандидати на основание чл. 150, ал. 3 от ППЗЗКИ; да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в Главна дирекция “Охрана”, да притежава компютърна грамотност и да владее английски език – минимално ниво – В2.

4. Необходими документи за участие в конкурса: заявление и анкетна карта по образец, подробна автобиография; копие от лична карта, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, декларация, че кандидата притежава само българско гражданство, копие от военно-отчетна книжка за отбита наборна военна служба или удостоверение, че не подлежи на такава (за мъжете), свидетелство за съдимост за работа в Главна дирекция “Охрана”, удостоверение от районна и окръжна прокуратура, че кандидата не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер (за кандидати - бивши и действащи служители от МВР или МО се представя удостоверение от Военна прокуратура), копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия опит на кандидата (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или удостоверение за класиране и пенсия), удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на отчет и декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.

В срока на подаване на документите по конкурса, кандидатът се изпраща за медицинско освидетелстване от Експертно-лекарска комисия при МИ на МВР.

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите в срок от 22 работни дни, считано от датата на обявяване на конкурса в централен ежедневник и в електронната страница на Министерство на правосъдието. Документите се приемат от 08.30 часа до 16.30 часа в сектор “Човешки ресурси” при Главна дирекция “Охрана”, гр.София, ул.“М-р Г. Векилски” № 2, ет.IІІ

5.Етапите на конкурса са с елиминаторен характер. Провеждат се по специализирани методики, приложения към Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, обявени в електронната страница на Министерство на правосъдието в Интернет и включват: подаване на документите за участие в конкурса; допускане кандидатите до участие в конкурсната процедура и обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати по общодостъпен начин; първи етап “Изследване на интелектуалните способности и езиковата култура”; втори етап “Психологическо изследване”; трети етап “Заключително интервю” и крайно класиране.

Сроковете и местата за провеждане на отделните етапи от конкурсната процедура и състава на конкурсната комисия ще бъдат обявени с отделна заповед, след изтичане на крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на Министерството на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в Главна дирекция “Охрана”, гр.София, ул.“М-р Г. Векилски” № 2, ет.IІІ.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- инспекторът в сектор “Информация, анализ, секретариат и деловодство” участва в осъществяването на дейностите по събирането, обработването, систематизирането и анализирането на постъпващата кореспонденция в Главна дирекция „Охрана”. Представлява дирекцията и осъществява контакт с външни организации и структури.

8.За длъжността не се изисква първоначално професионално обучение.

9. След спечелване на конкурса, кандидатът се назначава на държавна служба на длъжност “Инспектор III – V степен” и му се присъжда категория “Г” със специфично наименование “Инспектор”, като минималният размер на основната заплата за длъжността “Инспектор V степен” е 856 лв., за “Инспектор IV степен” е 883 лв. и за “Инспектор III степен” е 968 лв.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница