Конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: строителство „Извършване на мерки за енергийна ефективност и свързаните с тях строително-монтажни работи (смр) на соу „Любен КаравеловДата27.11.2017
Размер136.15 Kb.
Размер136.15 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще


Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „ Л. Каравелов”, Община Копривщица”,

се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитиеwww.bgregio.eu

Оперативна програма

“Регионално развитие”

2007 – 2013О Б Щ И Н А К О П Р И В Щ И Ц А

гр. Копривщица2077,обл. Софийска, ул.” Л. Каравелов”№ 16,

тел.:07184/2124, 07184/2119, факс:0884 836906,

e-mail: obs_koprivshtica@abv.bg, web site: www.koprivshtitsa-bg.com

Изх.№ 912 / 26.09.2011г.

До фирмите, закупили документация
Относно: Постъпили въпроси от участник, закупил документация за участие в обявена процедура по реда на НВМОП Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: строителство „Извършване на мерки за енергийна ефективност и свързаните с тях строително-монтажни работи (СМР) на СОУ „Любен Каравелов”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 19.09.2011 г., в писмо, вх. № 1989 в Деловодството на Община Копривщица постъпиха следните въпроси:

Въпрос 1: 1. В т.III.1.1 от Обявлението и стр. 38, т.62, Раздел VI от „Изисквания и указания при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” от документацията за участие, е посочено, че в съответния документ за внесена гаранция за участие задължително следва да бъде записано „Гаранцията за участие в процедура с предмет „Извършване мерки за енергийна ефективност и свързаните с тях строително-монтажни работи (СМР) на СОУ „Любен Каравелов“ по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/035 от 13.12.2010 г. по ОПРР“. При плащане на гаранцията по електронен път по сметка на Възложителя платежното нареждане не позволява изписването на голям обем информация, предвид което ще бъде невъзможно изписването на посочения текст.

Въпросът ни е: При заплащане на гаранцията за участие, а и на всяка от другите гаранции по сметка на Възложителя Община Копривщица, чрез електронно банкиране какъв е минимално изискуемия текст, който следва да се запише в платежното нареждане? Достатъчно ли е от текста да става ясно, че се касае за плащане на гаранция за участие в обществената поръчка?

Отговор на въпрос 1: Няма изискуем минимум на вписания текст вписан в платежното нареждане, но от изписания текст следва да става ясно за коя точно обществена поръчка на възложителя – Община Копривщица се заплаща съответната гаранция.

Въпрос 2: 2. В т.III.1.1 от Обявлението, изречение последно е посочено, че когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена, съгласно Приложение №14, №15 и №17 от документацията за участие и трябва да се съгласува с Възложителя. Отделно на стр.37 и стр. 38, т.60, Раздел VI от „Изисквания и указания при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” от документацията за участие, е посочено, че ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката и авансово плащане – Приложение №14, №15 и №17)….. Участникът може да представи банкова гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити, посочени в настоящата документация и бъде приета от Възложителя – община като допустима и приемлива .

Въпросът ни е: Независимо, че съгласно Раздел I „Общи условия“ от „Изисквания и указания при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” Обявлението е документ с по-висок приоритет, правилно ли е разбирането ни, че с Възложителя трябва да се съгласува банковата гаранция, само ако е по образец на гарантиращата банка, а не съгласно Приложение №14, №15 или №17?

Отговор на въпрос 2: Банковата гаранция следва да бъде съобразена с всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити, съгласно Приложение №14, №15 и №17 и когато е по образец на гарантиращата банка, то тя да е приета от Възложителя – община като допустима и приемлива.

Въпрос 3: 3. В т.III.2.1, подточка 15, б. „б“ от Обявлението е посочен към изискуемите документи попълнен, подписан и подпечатан проект на договор, изготвен възоснова на образеца, приложен към настоящата документация (Приложение №16). Същият текст е посочен и на стр. 31, т.23.15, б.“б,“ съгласно Раздел II „Условия за участие “ от „Изисквания и указания за при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” , но на стр. 32, т.25.3 е посочено, че Плик №3 с надпис „Предлагана цена“ съдържа Проект на договора (непопълнен, но подлисан и подпечатан).

Въпросът ни е: Проектът на договора следва ли да се попълни? Ако следва да се попълни, само данните на Изпълнителя на заглавната страница ли следва да се попълнят или всички празни полета, включително срок на договора, цена, банкови сметки, гаранции и гаранционни срокове? Проектът на договор на всяка страница и на изпълнител ли следва да се подпише или само на изпълнител?

Отговор на въпрос 3: Проектът на договор следва да бъде подписан и подпечатан на всяка страница. Последният въпрос, а именно „Проектът на договор на всяка страница и на изпълнител ли следва да се подпише или само на изпълнител?” е некоректно зададен и не става ясна същността на въпроса.

Въпрос 4: 4. Съгласно т.III.2.2, подточка 3 от Обявлението, за доказване на икономически и финансови възможности участникът следва да представи „Извлечение от банкова сметка до пет дни преди подаване на офертата за наличния лимит. На стр. 13, т.2.5 „Финансови изисквания“, трето тире от „Изисквания към участниците“ Участникът трябва да разполага с ликвиден оборотен капитал за финансиране на работите в размер не по-малко от половината от стойността на поръчката под формата на оборотни средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия от банка с добра репутация. Представя Удостоверение от банки, доказващи наличие на финансови ресурси, от които да е видно, че финансовите ресурси, кредитната линия или еквивалентния финансов инструмент са предвидени изцяло и само за финансиране на предмета на обществената поръчка.

Въпросите ни са: Какво доказателство за наличие на ликвиден оборотен капитал следва да представи участникът – извлечение от банкова сметка или удостоверение от банки за наличие на финансови ресурси?

В случай, че следва да се представи удостоверение от банка, издаването му също ли е обвързано с 5-дневния срок преди подаване на офертата?Отговор на въпрос 4: Участникът следва да представи извлечение от банкова сметка до пет дни преди подаване на офертата за наличния лимит и удостоверение от банки, доказващи наличие на финансови ресурси, от които да е видно, че финансовите ресурси, кредитната линия или еквивалентния финансов инструмент са предвидени изцяло и само за финансиране на предмета на обществената поръчка, като за втория документ няма изискване за издаване в 5-дневен срок преди подаване на оферата, но следва да отразява актуалната финансова готовност на оферента за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Въпрос 5: 5. В т.III.2.3, подточка 2 от Обявлението като изискуем документ за доказване на техническите възможности на участника е посочен Списък на изпълнителския екип по видове длъжности и брой лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, включително и тези, които са на ръководна длъжност, както и тези, отговарящи за за контрола на качеството – по Приложение №11 и приложени биографии, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация и опит. На стр. 29, т.23.12, б.“б,“ съгласно Раздел II „Условия за участие “ от „Изисквания и указания за при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” е посочено същото изискване, но в Приложение №11 Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчка с предмет строителство, съгласно т. IV „Образователна и професионална квалификация на лицата – собствени, които ще участват при изпълнение на поръчката (поименен списък, биографии по приложения образец, придружени от копия на документи за образование, правоспособност)“ тези лица следва да се посочат поименно в приложената таблица.

Въпросите ни са: Списък на изпълнителския състав по видове длъжности и брой лица ли следва да се попълни или и с посочване трите имена на лицата?

Образованието, професионалната квалификация и опит само с биографии ли трябва да се доказват или с биографии по приложения образец, придружени от копия на документи за образование, правоспособност?Биографии по Приложения образец само за лицата на ръководна длъжност, съответно тези, които отговарят за контрола на качеството и координатора за безопасност и здраве ли трябва да се представят или и за целия изпълнителски състав?

Отговор на въпрос 5: Участникът следва да представи поименен списък, биографии по приложения образец, придружени от копия на документи за образование, правоспособност.

Биографии, придружени от копия на документи за образование, правоспособност следва да се представят само за ръководния екип.

Въпрос 6: 6. На стр. 30, т.23.12, предпоследен абзац от Раздел II „Условия за участие“ от „Изисквания и указания за при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” е посочено, че обстоятелствата по точка 23.12, букви „а“, „б“, „в“ и „д“ се описват отделно и в справка по образец (Приложение №11). Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват данни в образеца и в него се записва „Съгласно приложен списък“.

Въпросът ни е: Правилно ли е разбирането ни, че в образеца (Приложение №11) не е допустимо да се включват нови редове, а задължително там, където информацията е по-обемна от представеното пространство да се подготвя приложение към образеца, а в самия образец да не се попълва нищо друго, освен „Съгласно приложен списък“?

Отговор на въпрос 6: Няма ограничение относно обема на справка по образец (Приложение №11), но ако справката е по-дълга, Участникът може да изготви приложение към образеца, в който се попълват допълнителните данни за всеки раздел поотделно и в образеца се записва «Съгласно приложен списък», с оглед улесняване работата на оценителната комисия.

Въпрос 7: 7. В Приложение №1 – Техническа оферта и Приложение №2 – Ценово предложение следва да се посочи идентификационен номер на поръчката.

Въпросът ни е: Моля да ни посочите идентификационния номер на поръчката, който трябва да посочим в Приложенията.

Отговор на въпрос 7: Идентификационният номер на поръчката е: 01037-2011-0005

Въпрос 8: 8. В Раздел IV Предложен допълнително гаранционен срок за различните видове СМР е посочено – за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – (минимум 5 години) предложение над минималния срок ……. месеца, за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - (минимум 5 години) предложение над минималния срок ……. месеца, за завършен монтаж на мащини, съоръжения, инсталации, контролно-измервателни системи и автоматика - (минимум 5 години) предложение над минималния срок ……. месеца.

Въпросът ни е: Моля да уточните в Приложение №1 какво следва да се посочи относно гаранционните срокове, разликата между минималния гаранционен срок, посочен в Наредба №2/31.07.2003 г. и предложения от нас гаранционен срок, т.е. срокът, с който надвишаваме минималните срокове или следва да посочим целия предложен от нас гаранционен срок?

Отговор на въпрос 8: Следва да посочите целия предложен от Вас гаранционен срок, но не по-малък от визирания в тръжната документация.

Въпрос 9: 9. В Приложения образец на Техническа оферта указанията за попълването й са след Списъка на документите, съдържащи се в офертата. На стр. 32, т.25.1. от Раздел II „Условия за участие “ от „Изисквания и указания за при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” е посочено, че в Плик №1 „Документи за подбор“ се поставят документите, съгласно чл.13, ал.1, т.т. 1-5, 8-12 от НВМОП, като под т.12 е списъка с документите.

Въпросите ни са: Моля да уточните Техническата оферта и Списъка с документите, като отделни документи ли следва да се третират и в тази връзка можем ли променяме образеца на Приложение №1?

Техническата оферта ли ще представлява офертата на участника, понеже сред образците няма приложен образец на Оферта?Отговор на въпрос 9: Участникът следва да приложи списъка с документи към Плик №2, с оглед на чл. 38, ал.4 от НВМОП.

Офертата на Участника включва всички документи съгласно член чл. 13 от НВМОП, като Техническата оферта е част от документите по чл. 13 от НВМОП.

Въпрос 10: 10. На стр. 29, т.23.12., б. „а“ от Раздел II „Условия за участие “ от „Изисквания и указания за при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” е посочено, че Списъкът на основните договори за строителството, изпълнение приз последните 5 счетоводни години, следва да бъде придружен с доказателства за успешното им изпълнение (копия или извлечения от договори, приемопредавателни протоколи или препоръки за добро изпълнение). Отделно в образеца на Списъка на документите, т.5 са посочени препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти.

Въпросите ни са: Изброените доказателства за успешно изпълнение на договорите алтернативно ли са посочени, т.е. участникът има право на избор кои от посочените доказателства да приложи?

Препоръки за всички договори посочени в Списъка на основните договори за строителство ли следва да се представят или само за най-важните строителни обекти?Отговор на въпрос 10: Алтернативен е избора само между копие или извлечение от договори, и между приемопредавателни протоколи или препоръки за добро изпълнение.

Съгласно Списъка на документите, т.5, Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти.

Въпрос 11: 11. В Списъка с документите следва да се посочат вид и количество на документите от Списъка /оригинал или заверено копие/.

Въпросът ни е: В случай, че някой от посочените в Списъка документи не се отнася за нас, като участник, допустимо ли е в съответната графа да се посочи „неприложимо“ или следва да се остави празно поле?

Отговор на въпрос 11: Участникът следва да впише „неприложимо” в съответната графа.

Въпрос 12: 12. В Приложения образец на автобиография няма място за поставяне на дата и подпис на лицето.

Въпросът ни е: Допустимо ли е образецът на автобиография да се допълни с дата и подпис на лицето или следва да се представи попълнен приложения образец, без да се датира и подписва?

Отговор на въпрос 12: Допустимо ли е образецът на автобиография да се допълни с дата и подпис на лицето.

На 19.09.2011 г., в писмо, вх. № 1990 в деловодството на Община Копривщица постъпиха следните въпроси:

Въпрос 1: 1. В Списъка на документите, съдържащи се в офертата са изброени документите, които трябва да се съдържат в офертата. От запознаването с него прави впечатление, че никъде не е упомената техническата оферта. Отделно под номер 18 в Списъка е посочен График за реализация на поръчката, под номер 14 Декларация за подизпълнител /по образец/, с приложени референции.

Въпросите ни са: Къде, под какъв номер в Списъка да се включи Техническата оферта /Приложение №1/?

Какъв документ да разбираме под „График за реализация на поръчката“? Линейният график, който е част от техническата оферта ли се има предвид?

За какви референции става въпрос в т.14 от Списъка, след като в „Изисквания и указания при изготвяне на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците” не е посочено такова условие?

Отговор на въпрос 1: Техническата оферта /Приложение №1/ следва да се включи към №18 от Списъка, като графика за реализация на поръчката е линейния график, който е част от техническата оферта.

В т. 23.13 „Списък за подизпълнителите (оригинал), ако се предвиждат такива от участника” от Раздел II „Изисквания и указания при изготвянето на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка към участниците”, участникът представя и писмени референции за подизпълнителите, които ще използва.

Въпрос 2: 2. В образците на декларациите, които следва да се попълнят и приложат в документацията за участие има уточнения относно попълването им.

Въпросът ни е: Тези уточнения следва ли да останат в окончателния вариант на декларациите, които ще се приложат в офертата или следва да се заличат?

Отговор на въпрос 2: Участникът не следва да променя формата на декларациите и не следва да изтриват указанията за попълване.

Въпрос 3: 3. В Раздел IV Предложен допълнително гаранционен срок от Техническата оферта за различните видове СМР е посочено – за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – (минимум 5 години) предложение над минималния срок ……. месеца, за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - (минимум 5 години) предложение над минималния срок ……. месеца, за завършен монтаж на мащини, съоръжения, инсталации, контролно-измервателни системи и автоматика - (минимум 5 години) предложение над минималния срок ……. месеца. Отделно в Проекта на договора, чл.16, ал.2 е посочен общ гаранционен срок на строително-монтажните работи.

Въпросите ни са: Кой гаранционен срок следва да се посочи в договора, след като посочените в техническата оферта гаранционни срокове може да се различават?

В случай, че се посочи най-дългия гаранционен срок, по този начин изпълнителят ще бъде ли принуден да поеме по-дълги гаранциионни срокове за част от СМР от предложените от него в офертата?Отговор на въпрос 3: В договора следва да се посочи гаранционният срок така, както е посочен в техническата оферта.

Да, в случай, че се посочи най-дългия гаранционен срок, изпълнителят ще трябва да поеме по-дълги гаранциионни срокове за СМР, предложени от него в офертата.

Въпрос 4: 4. В Техническата оферта, на стр. 65, Раздел III „Линеен график за изпълнение на поръчката. Етапност на изпълнението. Разпределение на ресурсите на работната сила“ е представен образец на Ленеен график.

Въпросът ни е: Този образец на Линеен график в Техническата офертата ли следва да се попълни или е допустимо Линейният график да бъде изготвен в отделен документ, който да се приложи към Техническата оферта, при спазване на образеца?

Отговор на въпрос 4: Линейният график е част от Техническата оферта и не следва да бъде изготвян в отделен документ, като участника е желателно да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план в приложение към образеца на Техническата оферта.

На сайта на община Копривщица с адрес: www.koprivshtitsa-bg.com е обявена информацията относно постъпилите въпроси и отговорите им.

Желаем ви успех на предстоящата процедура!

С уважение:,ВЛАДИМИР ОРАШЪКОВ: подпис

ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Любен Каравелов”, Община Копривщица” по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/035, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Копривщица, област Софийска и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница