Литература български език Строеж на простото изречениеДата16.11.2017
Размер83.28 Kb.
Размер83.28 Kb.

КОНСПЕКТИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА –6 КЛАС


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език


 1. Строеж на простото изречение.

  • Сказуемно определение

  • Обособени части

  • Вметнати думи и изрази

 2. Сложно съчинено изречение.

 3. Местоимения – притежателно, възвратно, неопределително, отрицателно, обобщително.

 4. Причастия:

  • сегашно деятелно

  • минало свършено деятелно

  • минало несвършено деятелно

  • минало страдателно

  • деепричастие

 5. Сложни глаголни времена

  • минало неопределително

  • минало предварително

  • бъдеще време в миналото


Литература
Сбит преразказ на един от следните текстове:

 1. „Косачи” – Елин Пелин

 2. „Клетниците” – Виктор Юго

 3. „Славеят на китайския император” – Х. Кр. Андерсен

 4. Из „Немили-недраги” – Иван Вазов

 5. „Под игото” – Иван Вазов – „Радини вълнения”МАТЕМАТИКА


 1. Степенуване. Свойства.

 2. Рационални числа. Действия с рационални числа.

 3. Окръжност и кръг – дължина на окръжност и лице на кръг.

 4. Ръбести тела – призма и пирамида.

 5. Валчести тела – цилиндър и конус.

 6. Сфера и кълбо – лице на повърхнината на сфера; обем на кълбо.

 7. Пропорции.

 8. Цели изрази – едночлен; действия с едночлени.

 9. Цели изрази – многочлен; действия с многочлени.


Задължително избираема подготовка- ЗИП


 1. Степенуване. Свойства.

 2. Рационални числа. Действия с рационални числа.

 3. Окръжност и кръг – дължина на окръжност и лице на кръг.

 4. Ръбести тела – призма и пирамида.

 5. Валчести тела – цилиндър и конус.

 6. Сфера и кълбо – лице на повърхнината на сфера; обем на кълбо.

 7. Пропорции.

 8. Цели изрази – едночлен; действия с едночлени.

 9. Цели изрази – многочлен; действия с многочлени


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА


 1. Видове движения.

 2. Скорост. Проволинейно равномерно движение.

 3. Сили.

 4. Сили на триене.

 5. Лост и макара.

 6. Натиск и налягане.

 7. Плътност и плаване на телата.

 8. Електрически заряди – строеж на атома.

 9. Електрически ток и електрическа верига.

 10. Постоянни магнити.
 1. Градивни частици на веществата.

 2. Химичен елемент. Прости и сложни вещества.

 3. Физически свойства на веществата.

 4. Условия за протичане на химическите реакции.

 5. Химични свойства на веществата.

 6. Основни видове химични реакции.

 7. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система.

 8. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система.

 9. Размножаване на животните.

 10. Размножаване на растенията.

 11. Кръвоносна система. Кръвообращение.

 12. Нервна система.

 13. Опорно-двигателна система.


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 1. Африка – географско положение, големина и брегова линия

 2. Релеф на Африка.

 3. Климат на Африка.

 4. Природни зони на Африка.

 5. Население на Африка.

 6. Страни в Африка.

 7. Южна Америка – географско положение и брегови.

 8. Релеф на Южна Америка.

 9. Климат на Южна Америка.

 10. Природни зони на Южна Америка.

 11. Население на Южна Америка.

 12. Страни в Южна Америка.

 13. Северна Америка – географско положение и брегови.

 14. Релеф на Северна Америка.

 15. Климат на Северна Америка.

 16. Природни зони на Северна Америка

 17. Население на Северна Америка.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 1. Българите навлизат в новото време.

 2. Светът на Възрожденските българи.

 3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

 4. Новото българско училище.

 5. Движение за независима българска църква.

 6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в.

 7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ).

 8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ).

 9. Априлското въстание (1876 ).

 10. Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.

 11. Българският национален въпрос.

 12. Начало на Нова България.

 13. Съединението.

 14. Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ).

 15. България 1894 – 1901 г.

 16. Война за национално обединение ( 1912 – 1918 )

 17. Политически живот ( 1918 – 1925 ).

 18. България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 )
 1. Политическата система на комунизма.

 2. Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
I Операционни системи и носители на информация

 1. Операционна система

 2. Файлова система

 3. Основни операции с файлове и папки.

 4. Групови операции. Атрибути на файл.

II Компютърна текстообработка – Word 1. Основни дейности

 2. Форматиране на абзац.

 3. Вмъкване на изображение в текстов документ.

 4. Форматиране на страница.

 5. Настройки за печат и отпечатване

 6. Търсене и замяна на текст. Помощна система в програма.

 7. Компютърна текстообработка – обобщение.

III Работа с графични изображения 1. Графичен редактор Paint. Графични файлови формати

 2. Сканиране и обработка на изображения

 3. Редактиране на изображения

IV Електронни таблици – Excel 1. Форматиране на клетки

 2. Аритметични изрази и формули

 3. Функции в електронна таблица

 4. Оформяне на таблица

V Компютърна презентация 1. Графика в MS PowerPoint

 2. Анимационни ефекти в компютърна презентация.

 3. Преходи и времетраенеVI Интернет.

 1. Електронна поща. Електронни адреси и електронно писмо

 2. Използване на електронна поща.

VII Интегриране на дейности.
МУЗИКА


 1. Панчо Владигеров.

 2. Веселин Стоянов

 3. Филип Кутев.

 4. Средна Северна България.

 5. Добруджа.

 6. Шоплук.

 7. Български народни танци.

 8. Съвременни танци.

 9. Старинни европейски танци.

 10. Салонни танци.

 11. Изпълнение:

  • изпей с целия текст пет песни от училищния репертоар;

  • изпей темите от пет творби;

  • изпей предпочитана песен ( вкл. от извънучилищния репертоар).


РУСКИ ЕЗИК


 1. Тема № 1 – Школа и класе. Уроки. Отношения в классе. Склонение существительных. Спряжение глаголов.

 2. Тема № 2 – Качества характера. Свободное время – интересы и хобби. Имя прилагательное.

Имя и числительное

 1. Тема № 3 – Дикие и домашние животные. Зоопарк. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Прошедшее время глаголов.

 2. Тема № 4 – Музыкальные инструменты. Одежда и внешность.Полные и краткие прилагательные. Наречия.

 3. Тема № 5 - Город. Человек и природа. Охрана природы. Будущее время глагола. Сложное предложение.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


 1. Present Simple – adverbs of degree

 2. Adverbs of freguency

 3. Present Continuous (for the future)

 4. Past Simple

 5. Reflexive pronouns, guantifiers

 6. Defining relative clauses – who / which / where

 7. Past Continuous

 8. Echo guestions

 9. Complex sentence – when /while

 10. Present and Past obligation

 11. Dynamic and stative verbs /used to

 12. “Going to” future – may / might

 13. “Will” future – predictions, offers…

 14. За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпроси


НЕМСКИ ЕЗИК
Satzbau: Suljekt, Pradikat, Erganzugen

das Perfekt

Prapositionen mit dem Dat;

das Wort “es”

Prapositionen mit dem Akk

“man”


Fragesatze

Adjektivdekliration

Nebensatze mit dass “weil” und “ob”

direkte und indirekte Frage

das Praferitum

Modalverben

Modalverben im Praferitum

Themen:

Sommererlebnisse

Was machst du gern?

Gesund leben

Schule

Feste


Marchen und Sagen

Dentichland


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗП – 6 КЛАС
1.Определение на интериор и екстериор

2.Романско и готическо изкуство

3.Видове изящни изкустваи материалът с който се изобразяват

4.Изкуството на България през Средновековието


Худ.практика

1.Рисуване на архитектурен пейзаж

2.Проект за поздравителна картичка

3.Фигурална композиция на фантастична тема

4.Декоративен проект за десен на мокет

5.Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен”

6.Проект за костюм на кукер

7.Проект за плакат на цирк8.Създаване на проект за театрален костюм


КОНСПЕКТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА ЗА ШЕСТИ КЛАС 1. ПРОЕКТИРАНЕ В ДОМА. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕИ В РАЗЛИЧНИ ФОРМИ (ПИСМЕНА,ГРАФИЧНА И ТАБЛИЧВА). ЧЕРТЕЖ НА ДЕТАЙЛ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ (ФОРМАТ, РАМКА, ИЗГЛЕДИ} СПОРЕД БДС.

 2. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЧЕРТЕЖА.ШРИФТ

 3. ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНИНИ. СЕЧЕНИЕ И РАЗРЕЗ. ИЗРАБОТВАНЕ НА ЧЕРТЕЖ.

 4. РАЗЧИТАНЕ НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЧЕРТЕЖ СЪС СЕЧЕНИЕ.

 5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК-ПОСТОЯНЕН И ПРОМЕНЛИВ. ПРАВИЛА ПО ОХРАНА НА ТРУДА.

 6. ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ/ПРЕДПАЗИТЕЛ, ПРЕКЪСВАЧ, ФАСУНГА, КОНТАКТ. ПРАВИЛА ЗА ЗАНУЛЯВАНЕ.

 7. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ- ВИДОВЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ,СХЕМИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО И ГРУПОВО УПРАВЛЕНИЕ, СХЕМИ ЗА НЕЗАВИСИМО И ЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ. РАЗЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА СХЕМИ.

 8. ЕНЕРГИЯТА В БИТА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

 9. РАБОТА С ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ. ВИДОВЕ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ-ФИЗИЧНИ, МЕХАНИЧНИ, И ТЕХНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА.

 10. МОДЕЛ И ЧЕРТЕЖ НА ИЗДЕЛИЕ. ВИДОВЕ БОДОВЕ. СЪЕДИНЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ РЪЧНО И МАШИННО.

 11. ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ. ПОДБОР НА ИГЛИ И КОНЦИ.

 12. РАБОТА НА ШЕВНА МАШИНА. ВЛАГОТОПЛИННА ОБРАБОТКА.

 13. АГРАРНИ ДЕЙНОСТИ.

 14. ПОДБОР НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ УСЛОВИЯТА И РЕСУРСИТЕ НА СРЕДАТА.

 15. ИКЕБАНА.ВТОРИЯТ ЖИВОТ НА ЦВЕТЯТА.

 16. ФЕРМАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЕМЕЕН БИЗНЕС. ЕКОЛОГИЧНИ НОРМИ И ОСНОВНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ.

 17. СВОЙСТВА НА МЕТАЛИТЕ.

 18. СВОЙСТВА НА МЕТАЛИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПИТВАНЕ.

 19. ПРОЕКТ НА ИЗДЕЛИЕ. АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИЯТА.

 20. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ И РАБОТА С ТЯХ.

 21. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ.

 22. СРАВНЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ.

 23. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ.

 24. ПРОБИВАНЕ И ПРОБИВНИ МАШИНИ.

 25. ОБРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА. ПРОЕКТ И АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИЯТА.ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА.

 26. ВИДОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ НА ОБИКНОВЕНИ РАМКИ И РАМКИ ЗА КУТИИ/ ЧРЕЗ ЗАРЯЗВАНЕ, ЧРЕЗ ШЛИЦ И ЧЕП, ЧРЕЗ СКОСЯВАНЕ, ЧРЕЗ ДИБЛИ, ЧРЕЗ ЗЪБИ И ДР. /

 27. ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ С РЯЗАНЕ , ПРОБИВАНЕ И ПИЛЕНЕ.

 28. СЪЕДИНЯВАНЕ СЪС СЛЕПВАНЕ. ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСНИТЕ МАТЕРИАЛИ.

 29. ЗАНАЯТИТЕ В МИНАЛОТО И ДНЕС.

 30. БИСНЕСА И ПАРИТЕ.

 31. ФИРМАТА И ПАЗАРА.

Л И Т Е Р А Т У Р А


 1. НИКОЛОВА, Т И ДР.ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА. УЧЕБНИК ЗА ШЕСТИ КЛАС. ИЗДАТЕЛСТВО „БИТ И ТЕХНИКА”.

ВАРНА, 2007.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница