Литература в VII клас 34 седмици Х 3 часа седмично 102 часа годишноДата18.02.2017
Размер347.65 Kb.
Размер347.65 Kb.

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС

34 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА СЕДМИЧНО – 102 ЧАСА ГОДИШНО

Общо: 102 часа за годината, 51 часа - български език (БЕ) и 51 часа - литература (Л)
Общо: 102часа за годината, 51 часа - български език (БЕ) и 51 часа - литература (Л)

Първи срок (17 седмици) – за всяка седмица: 2 часа български език и 1 час литература

Втори срок (17 седмици) – за всяка седмица: 1 час български език и 2 часа литература


СедмицаТема

Предмет

Вид на урокаОчаквани резултати

Нови понятия и термини

І

1. Начален годишен преговор

БЕ

ПР

Актуализиране и систематизиране на знанията по БЕ от 6 кл.2. Тест – входно равнище

БЕ

У

Определяне на равнището на знания и умения по български език на седмокласниците.3. Художествена литература и анализ на литературен текст Подготовка за работа върху тест

Л

ПР

Актуализиране и обогатяване на знанията за художествената литература като вид изкуство, за същността и функциите на литературния анализ.

Актуализиране на знанията по литература от шести клас.литературен анализ

II

4. Използване на текстове в различни сфери на общуване

БЕ

ПР

Актуализиране на знанията за същността на понятието сфера на общуване, затвърдяване на уменията за възприемане на научни и художествени текстове.

сфера на общуване
5. Текстът в сферата на масовата комуникация

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на текстовете, предпочитани в сферата на масовата комуникация.

сфера на масовата комуникация, медия, медиен текст
6. Да проверим! Тест – входно равнище

Л

У

Определяне на равнището на знания и умения по литература на седмокласниците.
III

7. Репортаж. Интервю

БЕ

НЗ

Овладяване на сведения за спецификата на репортажа и интервюто.

репортаж, интервю
8. Информационна бележка. Публицистична статия

БЕ

НЗ

Запознаване със спецификата на информационната бележка и на публицистичната статия –функции, структурни и езикови особености. Осмисляне на понятието рубрика и ролята му при осмисляне на информацията.

информационна бележка, публицистична статия, рубрика
9. Христо Ботев – житейски и творчески път. Художествено време и пространство в „На прощаване“

Л

НЗ

Запознаване с житейския и творчески път на Христо Ботев. Първоначално възприемане на текста на „На прощаване“ чрез изразителното му четене. Запознаване с творческата история на стихотворението. Овладяване на знания за художественото време и пространство в „На прощаване“.

художествено време и пространство

IV

10. Дискусия

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и функциите на дискусията.

дискусия
11. Художествен текст

БЕ

НЗ

Запознаване с признаците на художествения текст като средство за общуване в естетическата сфера. Осмисляне на спецификата на художествения образ като явление. Овладяване на знания за основната функция на художествения текст и за езиковите средства с които се постига образност и емоционалност.

лексикални, синтактични, фонетични художествени средства
12. Прощаването в „На прощаване“

Л

НЗ

Изясняване на чувствата, образите и проблеми те в „На прощаване“. Изясняване на понятията лирически говорител, лирически герой, лирически Аз чрез съпоставка между „На прощаване” и „Хайдути“.

лирически говорител, лирически герой, лирически Аз

V

13. Възприемане на художествен текст

БЕ

НЗ

Осмисляне на предложените алгоритмите за анализ и интерпретация на епически и на поетически художествен текст.

анализ, интерпретация (тълкуване), подтекст
14. Анотация. Отзив

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за особеностите и функциите на анотацията и отзива като вид текстове.

анотацията, отзив
15. Смислово-композиционни части на стихотворението „На прощаване“Л

НЗ

Овладяване на знания за смислово-композиционни части стихотворението „На прощаване“. Изясняване на мястото и ролята на отделните композиционни части в текста. на

смислово- композиционна част

VI

16. Текстът в медийното и в естетическото общуване

БЕ

ОУ

Обобщаване и систематизиране на знанията за медийните и художествените текстове чрез практически упражнения.17. Текстът в медийното и в естетическото общуване / Контролна работа

БЕ

У

Оценяване на знанията и уменията за текста в медийната и естетическата сфера на общуване.18. Отношението на юнака към смъртта. Нравственото послание на бунтовника към братята

Л

У

Анализ на картината на въображаемата смърт. Изясняване на отношението на юнака към борбата за свобода и към смъртта. Разчитане на скритите нравствени послания на бунтовника към по-малките му братя.

завет, нравствено послание

VII

19. Видове изречения, използвани в текста

БЕ

ПР

Актуализиране и обогатяване на знанията за видовете изречения. Осмисляне на алгоритъма за синтактичен анализ. Систематизиране на знанията за съчинителното и за подчинителното свързване.

синтактичен анализ
20. Видове изречения, използвани в текста

БЕ

ПР

Актуализиране и обогатяване на знанията за видовете изречения. Осмисляне на алгоритъма за синтактичен анализ. Систематизиране на знанията за съчинителното и за подчинителното свързване.21. Чувства и образи във въображаемата картина на победното завръщане

Л

У

Анализ на въображаемата картина на победното завръщане. Съпоставка между художествените средства и похвати, с които са изградени картината на смъртта и в картината на победата.

троп, синекдоха, фигури на езика, етимологична фигура

VIII

22. Сложно съставно изречение. Видове

БЕ

НЗ

Актуализиране на информацията за същността на сложното изречение. Овладяване на знания, свързани със същността, пунктуацията, интонацията и употребата на видовете подчинени изречения.

сложно съставно изречение, главно изречение, подчинено изречение, видове подчинени изречения
23. Сложно съставно изречение. Видове

БЕ

У

Формиране на умения, свързани със пунктуацията, интонацията и употребата на видовете подчинени изречения.24. Пътят „страшен, но славен“ на борбата. Метафората на пътя в стихотворението

Л

У

Осмисляне на връзката между художественото обобщение в последната част на стихотворението и картините на смъртта и на победата. Обясняване смисъла на метафората на пътя в стихотворението „На прощаване“.
IX

25. Сложно съставно изречение с подчинено определително изречение

БЕ

НЗ

Систематизиране на знанията за сложно съставно изречение. Овладяване на знания за същността и функциите на сложното съставно с подчинено определително изречение.

сложно съставно изречение с подчинено определително изречение
26. Сложно съставно изречение с подчинено определително изречение

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и уместно използване на различни варианти на сложни съставни изречения с подчинени определителни изречения. Затвърдяване на умения за правилна пунктуация и интонация на сложните съставни изречения с подчинени определителни изречения.27. Съчинение разсъждение – същност и композиция

Л

НЗ

4. Овладяване на знания за същността и композицията на съчинението разсъждение. Запознаване със статията в раздела „Да можем добре да говорим и да пишем“.

съчинение разсъждение

X

28. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията, свързани със сложно съставно изречение. Овладяване на знания за сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение.

сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение
29. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение

БЕ

У

Овладяване на умения за правилно и уместно използване на различни варианти на сложни съставни изречения с подчинени допълнителни изречения. Осмисляне на синтактичната синонимия между допълнението в простото изречение и подчиненото допълнително изречение.

синтактична синонимия
30. Създаване на съчинение разсъждение

Изложение (аргументативна част) на съчинение разсъждение. Заключението в съчинение разсъждение – функцииЛ

НЗ

Изясняване на понятията теза и микротези. Овладяване на знания за същността на тезата и на изискванията за нейното формулиране.

Изясняване същността на различните видове аргументи в изложението на съчинение разсъждение. Овладяване на знания за функцията на заключението в съчинение разсъждение.теза, микротези аргумент

XI

31. Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение

БЕ

НЗ

Овладяване на лингвистични знания за сложното съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение.

сложните съставни изречения с подчинени обстоятелствени изречения
32. Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение

БЕ

У

Обогатяване на системата от езикови средства, с които си служат учениците в речевото общуване. Овладяване на умения за подбор и съчетаване на различни синтактични синоними. Развиване на усвоят умения за пунктуационно и интонационно оформяне на сложните съставни изречения с подчинени обстоятелствени изречения.33. Иван Вазов - житейски и творчески път. Сюжет и композиция на повестта „Немили-недраги“

Л

НЗ

Запознаване с житейския и творчески път на Иван Вазов. Овладяване на знания за повестта като епически жанр. Запознаване с творческата история на „Немили-недраги“.

повест, повествовател, прототип

XII

34. Сложно съставно изречение с подчинено подложно изречение

БЕ

НЗ

Овладяване на лингвистични знания за сложното съставно изречение с подчинено подложно изречение.

сложното съставно изречение с подчинено подложно изречение
35. Сложно съставно изречение с подчинено подложно изречение

БЕ

У

Овладяване на умения, свързани с употребата на различни синтактични синоними. Развиване на умения за пунктуационно и интонационно оформяне на сложните съставни изречения с подчинени подложни изречения.36. Сюжет, основни конфликти и герои в повестта „Немили-недраги“

Л

НЗ

Овладяване на знания за сюжета, основните конфликти и героите в повестта. Развиване на умения за определяне на основните сюжетни моменти и конфликти в повествователен текст.

конфликт

XIII

37. Сложно смесено изречение

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и употребата на сложно смесено изречение..

сложно смесено изречение
38. Сложно смесено изречение

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и уместно използване на сложно смесено изречение в текст.39. Знаците на страданието и героизма в ежедневието на българските хъшове според първа глава от повестта

Л

НЗ

Изясняване смисъла на заглавието на повестта. Овладяване на знания за художествената функция на пейзажа, обстановката и портретите на героите, изобразени в първа глава.

портретна характеристика

XIV

40. Употреба на сложните изречения в устната и в писмената реч. Интонация и пунктуация. Обобщителни упражнения

БЕ

У

Развиване и усъвършенстване на уменията за правилно и уместно използване на различните видове сложни изречения в текст.41. Съчинение разсъждение – отговор на въпрос

БЕ

НЗ

Актуализиране на знания за спецификата на разсъждаването като начин за изграждане на текста. Овладяване на знания за същността на текст разсъждение – отговор на въпрос като вид аргументативен текст.

отговор на въпрос
42. Образът на едно братство, съставено от „подвизи, дрипи и слава“

Л

НЗ

Овладяване на знания за втора глава на повестта „Немили-недраги“. Изясняване на понятията лирическо отстъпление, преносна употреба, тропи и фигури на езика, антитеза. Сънят на хъшовете и сънят на Бръчков. Разкриване на авторовото отношение към героите. Изясняване на опозицията родина-чужбина в стихотворението „На прощаване“ и в повестта „Немили-недраги“.

лирическо отстъпление, преносна употреба, тропи и фигури на езика, антитеза

XV

43. Съчинение на свободна тема

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността, функциите и езиковите особености на съчинението на свободна тема.

съчинение на свободна тема
44. Съчинение на свободна тема

БЕ

У

Развиване на умения за създаване на съчинение на свободна тема, в което да се изразява собствено мнение по поставен проблем.45. Памет, достойнство и завет в речта на Странджата

Смъртта на Странджата – мъченическа и героичнаЛ

НЗ

Определяне на сюжетните моменти в трета глава. Изясняване на повода и причините за словото на Знаменосеца. Анализиране на смисловите акценти и въздействащата сила на речта. Разсъждаване върху поведението на хъшовете след речта и при разпределянето на ролите за представлението. Изясняване на понятието ирония.

Коментиране на физическите и духовните терзания на умиращия хъш на съпричастието и нравствената подкрепа от страна на Бръчков. Осмисляне на завета на отиващия си патриот към младото поколение борци за свобода. Сравняване на отношението към смъртта на лирическия герой от стихотворението „На прощаване“ и на стария знаменосец.ирония
46. Пряко и непряко предаване на чужда реч

БЕ

НЗ

Овладяване на информация за пряка, непряка и полупряка реч в художествен текст, за цитат и цитиране в научен текст.

цитат, цитиране, полупряка реч

XVI

47. Контролна работа

БЕ

У

Оценяване на знанията и уменията за употребата на сложните изречения в устната и в писмената реч.48. Хладнокръвие и решимост при изпълнението на една патриотична мисия

Л

У

Изясняване на художествената функция на времето, пространството и пейзажа в десета глава. Коментиране на качествата, които проявява Македонски при преодоляването на многобройните препятствия.
XVII

49. Думата като лексикално средство в текста

БЕ

ПР

Актуализиране на знанията, свързани с лексикалното и граматичното значение на думата. Насочване на вниманието на учениците към особеностите на думата като речникова единица. Осмисляне на алгоритъма за лексикален анализ.

архаизми, историзми, неологизми
50. Лексикална съчетаемост на думите

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за съчетаемостта на думите, която е специфична за всеки език. Изясняване на функцията на правилата за съчетаемост като условие за успешно речево общуване.

лексикална съчетаемост на думите
51. „Памет“ и „забрава“ в последните две глави от повестта от „Немили-недраги“

Л

У

Актуализиране на съдържанието на последните глави от повестта. Изясняване на понятията развръзка, епилог, композиционна рамка. Съпоставяне на идеалите на Възраждането и на новото следосвобожденско време. Обобщаване на посланията на повестта „Немили-недраги“.

развръзка, епилог, композиционна рамка, национална идея

XVIII

52. Автобиография/CV

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията за особеностите на текстове за непряко речево общуване. Осмисляне на информацията за съдържанието и графичното оформяне на текстове документи.

автобиография/CV
53. Историческата действителност и поведението на българите, разкрити в експозицията на разказа „Една българка“

Л

НЗ

Изясняване сюжета на разказа. Коментиране на историческата действителност и поведението на българите, разкрити в експозицията, на достоверността и художествената измислица в изображението. Определяне на функцията на мотото и на подзаглавието за разказа.

мото,епиграф, подзаглавие, експозиция
54. Първата среща на Илийца с четника – завръзка в сюжетното действие

Л

НЗ

Овладяване на знания за функцията на втора част в композицията на разказа, за мотивите на българката да стори добро на непознатия момък, за ретроспекцията като художествен похват. Изясняване на понятията сюжет, фабула, завръзка на повествователен текст.

ретроспекцията, сюжет, фабула, завръзка

XIX

55. Молба. Заявление

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията за текстовете за непряко речево общуване, изучени в 5. и в 6. клас. Овладяване на знания за същността, функциите и графичното оформяне на различни текстове документи (молба, заявление).56. Двама българи в дни на изпитание

Л

У

Овладяване на знания за мястото и функцията на трета част в композицията на разказа. Развиване на уменията за характеризиране на герой. Изясняване на ролята на контраста за изграждане образа на баба Илийца.

контраст
57. Изпитание в името на доброто

Л

У

Овладяване на знания за функцията на четвърта част в композицията на разказа, за

художествените похвати, чрез които са разкрити борбеността и несломимият дух на героинята в кулминацията на творбата. Развиване на умения за формулиране и защитаване на лично становище чрез наблюдения върху образа на Илийца в илюстрации на български художници.кулминация

XX

58. Фразеологични словосъчетания

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за разликите между свободно и устойчиво (фразеологично) словосъчетание, за произхода и употребата на фразеологичните словосъчетания, за особеностите на фразеологичен речник и за начините на използването му.

свободно словосъчетание, устойчиво (фразеологично) словосъчетание, фразеология, фразеологичен речник
59. Втората среща на баба Илийца с бунтовника – втора кулминация на разказа

Л

У

Овладяване на знания за функцията на пета част в композицията на разказа. Изясняване на функцията на пейзажа за разкриване драматизма на ситуацията. Развиване на умения за характеризиране на литературен герой чрез обсъждане на проявите и душевното състояние на героите.

кулминация
60. Шеста част на разказа – развръзка на сюжетното действие

Л

НЗ

Овладяване на знания за мястото и функциите на шеста част в композицията на разказа. Изясняване на ролята на епилога в структурата на разказа. Извеждане на основната идея на разказа „Една българка” и смисълът, вложен в заглавието.

развръзка, епилог, заглавие на художествен текст

XXI

61. Фразеологични словосъчетания

БЕ

У

Развиване на умения за семантизиране на фразеологичните словосъчетания и за определяне на произхода и на стилистичните им характеристики. Усъвършенстване на уменията за правилна и целесъобразна употреба на62. Образът на повествователя в разказа „Една българка“ или Пейзажът в структурата на разказа„Една българка“

Л

У

Развиване на уменията за анализ на художествен текст. Овладяване на знания за повествователната гледна точка и особеностите на Вазовото повествуване. Изясняване на ролята на пейзажа в разказа и на художествените похвати, чрез които е изобразен.

повествовател, функция на пейзаж
63. „Опълченците на Шипка“ – ода от Вазовият цикъл „Епопея на забравените“

„Опълченците на Шипка“ – стихотворение, възпяващо героичната саможертва на българитеЛ

НЗ

Получаване на информация: за българското опълчение и ролята му в Руско-турската война, необходима за осмисляне на стихотворението „Опълченците на Шипка“; за цикъла „Епопея на забравените“.

Запознаване със съдържанието на одата чрез художествен прочит на текста. Осмисляне на жанровите особености на одата като литературен жанр.


XXII.

64. Думата като част на речта. Глагол. Вид на глагола

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на глаголния вид и умения да се прави разлика между време и вид на глаголите.65. Художествената задача на одата „Опълченците на Шипка“

Л

НЗ

Осмисляне на художествената задача, която си поставя Вазов със създаването на одата, и начините, чрез които я постига.66. Проблемът за позора и славата, поставен чрез полемиката в лирическия увод

Л

НЗ

Овладяване на знания за композицията на одата. Осмисляне на функцията на лирическия увод. Коментиране на проблема за позора и славата, поставен чрез полемиката в лирическия увод.

лирически увод, полемика

XXIII

67. Образуване на глаголи от свършен вид и от несвършен вид

БЕ

НЗ

Осмисляне на информацията за начините на образуване на глаголи от свършен и от несвършен вид с помощта на различни наставки и представки.68. Функцията на художествените фигури и тропи в лирическия увод Подвигът на опълченците, превърнат в легенда

Л

У

Овладяване на знания за анафора и метонимия. Откриване на познати фигури и тропи в художествения текст. Изясняване функцията на анафората, градацията, контраста и сравнението в полемиката.

Овладяване на знания за същинската част на одата - образи на героите, картините. Изясняване на художествената задача на текста, реализирана в същинската част на одата чрез контраст, символика, сравнения, метонимия, метафора и др.анафора, метонимия
69. Смисловите послания, изразени във финала на одата

Л

У

Овладяване на знания за финала на одата – функция, образи, символика, фигури, тропи. Коментиране на образа на Балкана в трите части на одата.
XXIV

70. Наклонение на глагола. Изявително наклонение

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на глаголното наклонение като начин за изразяване на отношение на говорещото лице към глаголното действие. Осмисляне на признаците на изявителното наклонение като основно наклонение в българския език.

наклонение, изявително наклонение
71. Родното слово като ценност в стихотворението „Българският език“

Л

НЗ

Получаване на информация за повода за написването на одата. Запознаване с текста на стихотворението. Изясняване на жанровите му особености.

национален език, национални ценности, национално самосъзнание (идентичност)
72. Родното слово като ценност в стихотворението „Българският език“


Л

НЗ

Анализиране на стихотворението с акцент върху гледните точки на поета и на хулителите на родната реч. Коментиране на художествената образност.

инверсия, апология, културна и обществена роля на писателя

XXV

73. Повелително наклонение. Условно наклонение

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и образуването на формите на повелителното и на условното наклонение. Овладяване на книжовния изговор, правопис и пунктуация на формите от двете наклонения.

повелително наклонение, условно наклонение
74. Алеко Константинов и неговият пътепис „До Чикаго и назад“

Л

НЗ

Запознаване с житейския и творчески път на Алеко Константинов. Овладяване на знания за особеностите на пътеписа като литературен жанр. Запознаване с творческата история на пътеписа „До Чикаго и назад”.

пътепис
75. Поразяващото изживяване на човека и художника Алеко Константинов пред чудото на природата

Л

НЗ

Запознаване със съдържанието на откъса, посветен на Ниагара, от пътеписа „До Чикаго и назад”. Коментиране на образите, чувствата и картините. Развиване на умения за анализиране на художествените средства и похвати, чрез които Алеко Константинов разкрива чувствата си и приобщава читателя към изживяванията си.

Аз повествование, ретардация

XXVI

76. Преизказни глаголни форми

БЕ

НЗ

Осмисляне на особеностите в значението и в образуването на глаголите в преизказно наклонение. Овладяване на знания за изразните възможности на преизказните глаголи.

преизказни глаголни форми
77. Човекът и природата в пътеписите на Иван Вазов и Алеко Константинов

Л

У

Коментиране на образите на природата и на човека в пътеписите на Иван Вазов и Алеко Константинов. Развиване на умения за съпоставка на художествени текстове – образи, картини, художествени похвати, послания.78. Творческа история и прототипове в книгата „Бай Ганьо“

Л

НЗ

Запознаване с творческата история и с прототиповете в книгата „Бай Ганьо“. Овладяване на знания за особеностите на композицията на книгата. Коментиране на заглавието, подзаглавието и встъплението на книгата.

прототип

XXVII

79. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения

БЕ

ПР

Актуализиране на знанията за глаголните времена, изучени в периода 5.–7. клас. Усъвършенстване на уменията за правилно и уместно използване на глаголни времена и наклонения в зависимост от сферата на общуване и според вида на текста.80. Сюжет, основен конфликт и герои в „Бай Ганьо у Иречека“

Л

НЗ

Запознаване със съдържанието и с творческата история на разказа „Бай Ганьо у Иречека“ . Коментиране на сюжета и на основния конфликт. Изясняване кои са героите и кои са техните прототипове в разказа.81. Образът на Бай Ганьо в „Бай Ганьо у Иречека“

Л

У

Коментиране поведението, речта, жестовете, характера, културата и възгледите на героя в
XXVIII

82. Езикова система

БЕ

НЗ

Актуализиране и обобщаване на знанията за елементите на езиковата система, овладени в периода 1.–7. клас.83. Проблемът свое–чуждо, интерпретиран в „Бай Ганьо у Иречека“

Л

У

Изясняване на проблема свое–чуждо, интерпретиран в разказа. Разкриване на отношението на автора и на героя към този проблем.84. Есе

Л

НЗ

Овладяване на знания за същността на есето като ученически жанр. Развиване на умения за планиране на есе и писане на теза.

есе

XXIX

85. Употреба, правоговор и правопис на думата в изречението и в текста

БЕ

ОУ

Обобщаване и систематизиране на знанията и уменията за употреба, правоговор и правопис на думата в изречението и текста.86. Мотивът неразделни след смъртта в баладата „Неразделни” на П. П. Славейков

Л

НЗ

Овладяване на знания за живота и творчеството на П. П. Славейков. Запознаване с мястото на твореца в българската литература. Овладяване на знания за интерпретацията на мотива неразделни след смъртта в баладата „Неразделни“.

общочовешки проблеми, естетика, етика, патриархални традиции
87. Истинската любов е по-силна от смъртта

Л

У

Овладяване на знания за особеностите на жанра балада. Изясняване на приликите и разликите в интерпретацията на мотива неразделни в баладата на П. П. Славейков и във фолклорната песен „Изяснило се небето“.

балада, стихосложение

XXX

88.Контролна работа върху глагол и глаголни времена

БЕ

У

Оценяване на знанията и уменията на учениците89. Образът на „изгубената” родина в стихотворението „Заточеници“

Л

НЗ

Овладяване на знания за житейския и творчески път на Пейо Яворов и за повода за създаването на „Заточеници“. Изясняване на същността на елегията като литературен жанр. Осмисляне на интерпретация на мотивите за дома и пътя в Яворовото стихотворение.

елегия
90. Да проверим!

Л

У

Тест за проверяване на знанията и уменията върху изучените текстове по литература.
XXXI

91. Текстове, използвани в речевото общуване

БЕ

ОУ

Актуализиране и систематизиране на знанията и уменията за видовете текстове, използване в речевото общуване.92. Жътвата – тежък труд и празник за селянина

Л

НЗ

Запознаване с писателя Елин Пелин - житейски и творчески път. Овладяване на знания за случката и героите в разказа „По жътва“. Ролята на песента в живота на героите в разказа.93. Опозицията човек – природа в разказа „По жътва“

Л

НЗ

Овладяване на знания за функцията на пейзажа в разказа. Изясняване на особеностите на Елин-Пелиновото повествуване. Осмисляне на понятията авторово присъствие и авторово отсъствие.
XXXII

94. Упражнения за затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията по български език

БЕ

ГП

Затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията по български език.95. Авторово присъствие и авторово отсъствие

Л

У

Осмисляне на понятията авторово присъствие и авторово отсъствие. Изясняване на особеностите на Елин-Пелиновия разказ.

авторово присъствие, авторово отсъствие
96. Творческа история на разказа „По жицата“

Л

НЗ

Запознаване с писателя Йордан Йовков - житейски и творчески път. Актуализиране на знанията на разказа като епически жанр. Изясняване на представата на Й. Йовков за „истинския“ разказ.
XXXIII

97. Упражнения за затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията по български език

БЕ

ГП

Затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията по български език.98. Съчувствието към човешкото страдание – идейно-емоционално ядро на разказа „По жицата“

Л

НЗ

Овладяване на знания за сюжета и композицията на разказа. Изясняване на композиционните особености на разказа. Разкриване на ролята на постепенното проникване в драмата на другоселците през погледа на очевидец.99. Героите в разказа „По жицата“

Л

У

Развиване на уменията за характеризиране на епически герой. Изясняване на художествените похвати за изграждане на образите на героите в разказа.
XXXIV

100.Определяне на изходно равнище по български език

БЕ

У

Тест за установяване на изходното равнище на знания и умения по български език.101. Метафората на пътя в разказа. „По жицата“. Бялата лястовица като символ


Л

У

Осмисляне на метафоричните значения на образа на пътя и символиката на бялата лястовица в разказа „По жицата“. Развиване на умения за разчитане на метафорични и символни значения в художествен текст.102. Да проверим! Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол


Л

У

Тест за установяване на изходното равнище на знания и умения по литература.Изготвил :/ М. Начева /

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница