Литература за ХII клас (задължителна подготовка)Дата02.02.2017
Размер47.85 Kb.
Размер47.85 Kb.

К о н с п е к т

по български език и литература за ХII клас (задължителна подготовка),

за определяне на годишна оценка на ученик на самостоятелна подготовка за учебната 2015/2016 година


 1. Особености в развитието на българската литература през 20-те и 30-те години на ХХ век

 2. Христо Смирненски. Светът на утопията в стихотворенията „Юноша”, „Да бъде ден” и „Ний”

 3. Образът на града в творчеството на Христо Смирненски („Зимни вечери”, „Цветарка”, „Братчетата на Гаврош, „Жълтата гостенка”)

 4. Гео Милев. Противоречивият художествен свят на поемата „Септември”

 5. Атанас Далчев. Светът на предметите в светлината на екзистенциализма (стих. „Болница”, „Хижи”, „Дяволско”, „Стаята”, „Повест”, „Книгите”, „Камък”)

 6. Алтернативите на неживения живот в стихотворението на Атанас Далчев „Прозорец”

 7. Елисавета Багряна. Копнежът по волност в стихотворенията „Вик”, „Зов”, „Стихии”, „Кукувица”, „Ръцете”, „Вечната”

 8. Грешната, святата и вечната жена в стихотворението „Потомка” на Елисавета Багряна

 9. Йордан Йовков. Вечното и преходното в живота в разказа „Песента на колелетата”

 10. Добротата на „малкия” човек в разказа „Серафим” на Йордан Йовков

 11. Проблемите за любовта, смъртта, греха и изкуплението в разказите на Йордан Йовков „Шибил” и „Индже”

 12. Магическата сила на женската красота в разказа „Албена” на Йордан Йовков

 13. Саможертвената любов в разказа на Йордан Йовков „През чумавото”

 14. Никола Вапцаров. Човекът и неговите екзистенциални прозрения в стихотворенията „Вяра” и „Песен за човека”

 15. Между грубата реалност и романтиката на мечтата в стихотворението „Писмо” на Никола Вапцаров

 16. Човекът и суровото настояще в стихотворението на Никола Вапцаров „Завод”

 17. Връзката между човека и историята в стихотворението „История”

 18. Призивът на Вапцаров за реалистично изкуство в стихотворението „Кино”

 19. Димитър Талев. Духовното и национално израстване на българския народ в романа „Железният светилник”

 20. Образът на ренесансовия творец в романа „Железният светилник” на Димитър Талев

 21. Димитър Димов. Изображението на историята в романа „Тютюн”

 22. Романът „Тютюн” на Димитър Димов – роман за разпадането на традиционните ценности на обществото

 23. Българинът и чуждият свят в романа „Тютюн” на Димитър Димов

 24. Езикът като средство за общуване, дискурсът като речево поведение в комуникативния акт

 25. Езикът като система. Отношение между означаващо и означено

 26. Отношение между езиковите единици от различни езикови равнища (фонетично, граматично, лексикално) – системни езикови правила

 27. Текстове документи. Заявление

 28. Текстове документи. Автобиография

 29. Мотивационно писмо

 30. Есе със свободна аргументация. Правила на аргументацията

Указание: Изпитът е писмен, с два въпроса и включва:

1. Интерпретативно съчинение по една от посочените теми по литература.

2. Разработка на въпрос от посоченото учебно съдържание по български език.

Оценяват се и двата компонента според приложените критерии, като окончателната оценка е средноаритметична от оценките по двата компонента.
Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)

Оценяването включва: 1. Литературни компетентности

 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

 3. Езикови компетентности


Критерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

Таблица за оценяване според предварително заявения брой точки
30 точки


Точки

Оценка

28 - 30

6

21 – 27

5

14 - 20

4

11 - 13

3

0 - 10

2Критерии за оценяване на втория въпрос

Отлична оценка:
- задълбочено познаване на учебния материал; системни знания
- умение да се построява логично и последователно отговорът
- проявена лексикална и граматическа култура на речта;

Много добра оценка:
- допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението на езиковите факти
- липса на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите
- несистемни езикови неточности

Добра оценка:
- непълнота на знанията
- недостатъчно убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени доказателства
- неточно опериране с езиковите понятия и категории
- неспазване на езиковите норми;

Средна оценка:
- съществени празноти в знанията за езика

- сериозна непоследователност в логиката на отговора


- ограничено прилагане на езиковата терминология
- важни неточности от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика
Слаба оценка:
- определено непознаване на езиковите факти
- неспособност да се построи логичен отговор
- слаба езикова грамотност; груби нарушения на нормите за правилна писмена реч

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница