Литература за клас Брой седмици: 32; Годишен брой часове по предмета: 224 ч.; Седмичен хорариум: 7 чстраница1/4
Дата16.11.2017
Размер1.46 Mb.
Размер1.46 Mb.
  1   2   3   4

УТВЪРДИЛ

Директор: .................................................................................(Име, фамилия, подпис)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по български език и литература за 1. клас

Брой седмици: 32; Годишен брой часове по предмета: 224 ч.; Седмичен хорариум: 7 ч.

Структурата е регламентирана в чл. 12 от ДОС за общообразователната подготовка.


по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението съгласно учебната програма

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Първи учебен срок – 18 учебни седмици

Предбуквен етап (2 седмици): продължителност – съобразно планирането на учителя1

1

1. Текст. За първи път на училище (стр. 4, 5)

затвърдяване

Умее да отговаря и да задава въпроси по илюстрацията. Съставя кратък устен разказ по картина. Умее да описва себе си и своите преживявания на първия учебен ден.

училище

Учениците се включват в конкретна ситуация на речево общуване с точно определени параметри – кой говори, на кого, защо. Разказ по картина. Дорисуване на елементите на хвърчилото и есенните листа.

устна проверка
2

1

2. Изисквания за писане. Писане на елемент права черта и елемент от УТ1, стр. 4

нови знания

Умее да заема правилна позиция на пишещата ръка и правилна стойка при писане. Правилно изписване на елемента права черта и елемента от УТ1, стр. 4. Ориентира се в графичната мрежа. Изписва елементите по двойки и тройки и спазва разстоянията между тях.

ред – тесен и широк, мрежа от редове, права черта

Дорисуване и оцветяване на изображения, в които се съдържа елементът. Писане в графичната мрежа на елемента. Игра „Какво слагам в ученическата чанта?“.

писмена проверка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

1

3. Текст. В час (стр. 6)

затвърдяване

Умение за конструиране на устната реч в цели изречения. Диалог. Използва изрази за учтивост. Умее да отговаря и да задава въпроси по илюстрацията. Съставя кратък устен разказ по картина. Умее да описва преживявания през учебния ден.

урок, час, междучасие

Наблюдение и беседа върху илюстрациите. Използване на модели на речево общуване в различни ситуации в училищната среда – урок, междучасие. Примери за използване на думи за учтивост. Устен разказ по картина „В час“.

устна проверка
4

1

4. Писане на елемент от УТ1, стр. 5

нови знания

Умее правилно да изписва елемента от УТ1, стр. 5. Ориентира се в графичната мрежа. Изписва елементите по двойки и спазва разстоянията между тях.

ченгелче

Дорисуване на фигури. Игра „Довърши“. Писане в графичната мрежа на елемента.

писмена проверка
5

1

5. Текст. Задави се Меца (стр. 7)

затвърдяване

Умее да отговаря и задава въпроси по илюстрацията на приказката. Посочва героите от илюстрациите. Умее да определя последователността на епизодите. Създава устен текст по серия от картини.

текст, приказка

Създаване на приказка по серия от картини. Разглеждане и описване на всяка картина последователно. Разказва цялостно по картините. Ролева игра.

устна проверка
6

1

6. Диагностика (УТ1, стр. 6, 7)

диагностика

Умее да определя броя на звуковете в думата под дадена илюстрация.

Записва личното си име с печатни букви. Познава печатните букви. Познава герои и илюстрации от детски приказки.


Определяне на броя на звуковете в схема под илюстрация. Записва своето име с печатни букви. Разпознава печатни букви. Свързва илюстрации от познати приказки.

тестова писмена проверка
7

1

7. Писане на елемент от УТ, стр. 1 – 8

нови знания

Изписва графически правилно елементите по двойки. Ориентира се в графичната мрежа.

луличка

Дорисуване на фигури. Играта „Довърши“. Писане в графичната мрежа на елемента.

устна проверка
8

2

1. Текст. Семейство (стр. 8)

затвърдяване

Умее да съставя текст по картина. Открива героите и ситуацията на картината. Умее да създава устен разказ по преживяване.

текст, устен разказ

Наблюдение на картината. Задаване на въпроси за героите и описание на ситуацията. Предлагане на начало на текст. Създаване на текст по картината. Съставяне на собствен разказ по преживяване. Игра „Малкият дизайнер“ – дорисуване.

устна проверка
9

2

2. Писане на елементи от УТ1, стр. 9

нови знания

Изписва графически правилно елементите. Ориентира се в графичната мрежа. Умее да записва елементите по двойки и тройки.

рибки (опашчици)

Наблюдаване на елементите и сравняване. Рисуване на елемента като част от фигури. Писане в графичната мрежа на елементите. Игра „Довърши“ – дорисуване.

писмена проверка
10

2

3. Изречение. Кой какво прави? (стр. 9)

затвърдяване

Съставя съобщителни и въпросителни изречения по даден модел. Съставя изречения по илюстрация. Разпознава точка и въпросителен знак.

изречение, дума, съобщително, въпросително изречение, точка, въпросителен знак

Съставяне на изречения по картина и по схеми. Съставя изречения, като отговаря на въпроси. Включва се в диалози на различни теми.

устна проверка
11

2

4. Писане на елемент права черта и елемент от УТ1, стр. 10

нови знания

Изписва графически правилно елементите. Ориентира се в графичната мрежа. Умее да записва елементите по двойки и тройки, като ги свързва правилно.

овал

Наблюдаване на изображения, насочващи към формата на елементите и сравняване. Едри движения за повтаряне на елементите. Писане в графичната мрежа на елементите. Игра „Довърши“ – дорисуване.

писмена проверка
12

2

5. Дума. Сричка.

Звук

(стр. 10, 11)затвърдяване

Умее да определя сричките в думата. Определя думата – едносрична, двусрична. Умее да определя броя на звуковете в думата и да ги разграничава на гласни и съгласни.

сричка, звук, гласен, съгласен едносрична, двусрична дума

Наблюдение и съпоставка на изображение с модел на дума. Определяне на срички, брой срички, едносрични, двусрични и т.н. думи. Определя броя и вида на звуковете в модели.

устна проверка
13

2

6. Писане на елементи от УТ1, стр. 11

нови знания

Изписва графически правилно елементите. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изисквания за наклон, разстояние, височина и ширина на елемента. Умее да записва елементите по двойки и тройки, като ги свързва правилно.

дъгичка

Наблюдаване на изображения, насочващи към формата на елементите и сравняване. Едри движения за повтаряне на елементите. Умаляване на елемента до размера на реда. Писане в графичната мрежа на елементи. Игра „Довърши“ – дорисуване.

писмена проверка
14

2

7. Обобщение (Строеж на езика). Сладкарница „Веселие“

(стр. 12, 13)обобщение

Умее да съставя текст по картина. Създава диалог по модела. Умее да отделя двата вида изречения от текста. Умее да открива в картинката думи, съответстващи на модели. Умее да анализира думите – брой срички и звукове, видове звукове.
Съставяне на текст по картина чрез задаване на въпроси. Съставяне на изречения по картината. Съставяне на диалог по схема.

Определяне на видове изречения. Разграничаване на брой срички, брой звукове и видове звукове – гласни, съгласни.устна проверка
Буквен етап (до 25 седмици): продължителност – съобразно планирането на учителя; 3,5 ч. четене и 3,5 ч. писане

15

3

1. Звук и буква Аа. Забава в гората (стр. 14)

нови знания

Умее да разпознава особеностите на звука а. Умее да се ориентира в последователността на звуковете, открива звука в състава на думи в

различни позиции. Умее да разграничава звука а от буквата Аа. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Умее да използва устна диалогична реч.гласен звук а, малка печатна буква а, главна печатна буква А

Откриване на звука а в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализ на печатните букви Аа. Звуков анализ на думи със звука а в различни позиции. Устен разказ по сюжетна картина „Деца пред магазина за играчки“.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
16

3

2. Писане на малка ръкописна буква а (УТ2, стр. 4)

нови знания

Разпознава малката ръкописна буква а. Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата а.

малка ръкописна буква а

Звуков анализ на думи с изучавания звук. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на буквосъчетания с изучаваната буква.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
17

3

3. Затвърдяване и упражнение в четене на Аа. При папагала (стр. 15)

упражнение в четене

Усъвършенстване на уменията за откриване на звука а в различни позиции в думи. Умее да разграничава звука а от буквата Аа. Умее да използва устна диалогична реч. Умее да съставя изречение по даден модел. Умение за четене с буквите Аа. Разбира използването на главните букви като знак за начало на изречението и като начални букви в съществителни собствени имена.

възклицание

Разпознаване на буквите Аа сред различни шрифтове. Чете чрез догадка думи от схеми, съдържащи в различни позиции главна и малка буква А. Съставя диалог по сюжетна картина. Оцветяване.

Съставяне на съобщително и въпросително изречение по схема.текущо формиращо оценяване; устна проверка
18

3

4. Писане на главна ръкописна буква А (УТ2, стр. 5)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изисквания за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата А.

главна ръкописна буква А

Четене по догадка и звуков анализ на думи със звука. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на буквосъчетание с малката ръкописна буква а.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
19

3

5. Звук и буква Мм. Пред магазина (стр. 16)

нови знания

Познава и открива звука м в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква Мм. Чете срички, думи, изречения с буквата м. Съставя изречения по илюстрация и отговаря на въпроси.

буква Мм

Наблюдаване на буквата м. Откриване на звука м в схеми и записване на печатната буква. Четене на срички, думи и текст. Разговор по илюстрация.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
20

3

6. Писане на малка ръкописна буква м (УТ2, стр. 6)

нови знания

Познава малката ръкописна буква м. Записва я ръкописно в схеми на думи. Изписва я правилно самостоятелно в думи и спазва разстоянията между тях, без да излиза от редовете.

малка ръкописна буква м

Наблюдаване на малката ръкописна буква м. Изписване на елементите, буквата и срички с нея. Писане на срички и думи.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
21

3

7. Упражнение в четене на Аа, Мм. Училищен концерт. Задачи (стр. 18, 19)

упражнение в четене

Умение за звуков анализ. Умее да чете думи и изречение по догадка. Създава текст по сюжетна картина.

упражнение

Открива изучените звукове в модели на думи. Определя сричките и вида на звуковете. Чете изречение по догадка. Свързва буквени схеми с герои. Судоку.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
22

4

1. Затвърдяване и упражнение в четене на Мм. Сладък мед (стр. 17)

упражнение в четене

Познава главната и малката буква Мм. Чете думи и изречения с буквата Мм. Разбира използването на главните букви като знак за начало на изречението. Съставя диалог по сюжетна картина.
Разпознаване на буквите Мм сред различни шрифтове. Четене на думи по догадка. Разговор по илюстрация. Четене на думите на героите. Занимателна задача за четене.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
23

4

2. Писане на главна ръкописна буква М (УТ2, стр. 7)

нови знания

Познава главната ръкописна буква М. Изписва я правилно самостоятелно, в началото на думи, в изречения.

главна ръкописна буква М

Беседа по сюжетна картина. Четене по догадка. Наблюдаване на главна ръкописна буква. Откриване на разлики между главна и малка ръкописна буква. Изписване на елементите, буквата, срички и думи с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
24

4

3. Звук и буква Ии. Мамина помощничка (стр. 20)

нови знания

Умее да разпознава особеностите на звука. Умее да се ориентира в последователността на звуковете, открива звука и в състава на думи в различни позиции. Умее да разграничава звука и от буквата Ии. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Умее да използва устна диалогична реч.

Умее да чете срички и думи. Умее да чете по догадка изречение.гласен звук и, малка печатна буква и, главна печатна буква И

Откриване на звука в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Звуков анализ на думи със звука в различни позиции. Четене на срички и думи.

Игрословица.текущо формиращо оценяване; устна проверка
25

4

4. Писане на малка ръкописна буква и (УТ2, стр. 84)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние,

височина и ширина на буквата. Умее да преписва ръкописно изречение.малка ръкописна буква и

Четене по догадка на дума в схема с ръкописен шрифт. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на буквосъчетания с изучаваната буква.

Четене на ръкописни изречения. Коментар.текущо формиращо оценяване; писмена проверка
26

4

5. Затвърдяване и упражнение в четене на Ии. Новата рокля (стр. 21)

упражнение в четене

Усъвършенстване на уменията за откриване на звука и в различни позиции на думи. Умее да разграничава звука и от буквата Ии. Умее да чете изречение с буквите Ии.
Разпознаване на букви Ии сред различни шрифтове. Откриване на звука и в думи и четене по догадка. Устен разказ по сюжетна картина

„Нова рокля“.текущо формиращо оценяване; устна проверка
27

4

6. Писане на главна ръкописна буква И (УТ2, стр. 9)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние,

височина и ширина на буквата. Умее да пише главната буква в срички, думи и изречение.главна ръкописна буква И

Беседа по сюжетна картина. Четене на изречение по схема. Наблюдаване на главна ръкописна буква. Откриване на разлики между главна и малка ръкописна буква. Изписване на елементите, буквата, срички и думи с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
28

4

7. Писане на Аа, Мм, Ии (УТ2, стр. 66)

упражнение

Умее да чете и пише с изучените ръкописни букви. Умее да пише буквосъчетания, думи, имена и изречения. Графически правилно и четливо изписва буквите и думите. Умее да използва правилно главните букви като знак за начало на изречението и като начални букви в съществителни собствени имена.
  1. зад. Диктовка с изучените до момента букви, срички, думи.

  2. зад. Препис на думите на героите. Устен разказ по картината.

  3. зад. Препис на сричките и думите. Четене, анализ на правописа.

  4. зад. Краснопис. Дописват се липсващите букви – малки или главни.

  5. зад. Препис на изречение от ръкописен шрифт.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
29

5

1. Звук и буква Нн. Мама и Ана (стр. 22)

нови знания

Умее да разпознава особеностите на звука. Умее да се ориентира в последователността на звуковете, открива звука н в състава на думи в различни позиции. Умее да разграничава звука н от буквата Нн. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Умее да използва устна диалогична реч.

Умее да чете срички и думи. Умее да чете по догадка изречение.буква Нн

Откриване на звука в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Звуков анализ на думи със звука в различни позиции. Четене на срички и думи.

Четене на текста „Мама и Ана“. Коментар.текущо формиращо оценяване; устна проверка
30

5

2. Писане на малка ръкописна буква н (УТ 2, стр. 10)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние,

височина и ширина на буквата. Умее да преписва ръкописно изречение.малка ръкописна буква н

Беседа по сюжетна картина. Четене на изречение по схема. Наблюдаване на главна ръкописна буква. Откриване на разлики между главната и малката ръкописна буква. Изписване на елементите, буквата, срички и думи с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
31

5

3. Затвърдяване и упражнение в четене на Нн. Анани и Нина (стр. 23)

упражнение в четене

Усъвършенстване на уменията за откриване на звука н в различни позиции на думи. Умее да разграничава звука н от буквата Нн. Умее да чете текст с буквите Нн. Умее да открива и чете думи в игрословица.
Разпознаване на буквите Нн сред различни шрифтове. Откриване на звука н в думи и четене по догадка. Устен разказ по сюжетна картина

„Анани и Нина“. Игрословица.текущо формиращо оценяване; устна проверка
32

5

4. Писане на главна ръкописна буква Н (УТ2, стр. 11)

нови знания

Познава главната ръкописна буква Н. Изписва я правилно самостоятелно,

в началото на думи, в изречения и в текст.главна ръкописна буква Н

Беседа по сюжетна картина. Четене на изречение по схема. Наблюдаване на главна ръкописна буква. Откриване на разлики между главната и малката ръкописна буква. Изписване на елементите, буквата, срички, думи и изречения с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
33

5

5. Звук и буква Ее. Есенна гора (стр. 24)

нови знания

Умее да разпознава особеностите на звука е. Умее да се ориентира в последователността на звуковете, открива звука е в състава на думи в

различни позиции. Умее да разграничава звука е от буквата Ее. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Умее да използва устна диалогична реч с акцент на описанието. Умее да чете думи по догадка в състава на изречения.гласен звук е, малка печатна буква е, главна печатна буква Е

Откриване на звука е в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Звуков анализ на думи със звука е в различни позиции. Четене на срички и думи. Четене на думи по догадка в изречение. Устен разказ по сюжетна картина „Есен в гората“.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
34

5

6. Писане на малка ръкописна буква е (УТ2, стр. 12)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата е.

малка ръкописна буква е

Беседа по сюжетна картина. Четене на думи по догадка в модели. Наблюдаване на ръкописната буква. Изписване на буквата и на срички, думи и изречения с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
35

5

7. Писане на Аа, Мм, Ии, Нн, е (УТ2, стр. 67)

упражнение

Умее да чете и пише с изучените ръкописни букви. Умее да пише буквосъчетания, думи, имена и изречения. Графически правилно и четливо изписва буквите и думите. Умее да използва правилно главните букви като знак за начало на изречението и като начални букви в съществителни собствени имена.
  1. зад. Диктовка от изучените до момента букви, срички, думи.

  2. зад. Препис на сричките и думите. Четене, анализ на правописа.

  3. зад. Краснопис. Дописват се липсващите букви – малки или главни.

  4. зад. Препис на изречение от ръкописен шрифт.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
36

6

1. Затвърдяване и упражнение в четене на Ее. Имане (стр. 25)

упражнение в четене

Усъвършенстване на уменията за откриване на звука е в различни позиции в думи. Умее да разграничава звука е от буквите Ее. Умее да използва устна диалогична реч и синоними. Умее да чете възклицание, изразяващо чувство, с буквите Ее.

Умение за съставяне на изречения по модел.


Разпознаване на буквите Ее сред различни шрифтове. Откриване на звука е в думи. Звуков анализ на думи със звука е в различни позиции. Четене на възклицание с буквите Ее. Устен разказ по сюжетна картина „Имане“. Четене на изречение в ръкописен шрифт.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
37

6

2. Писане на главна ръкописна буква Е (УТ2, стр. 13)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата Е.

главна ръкописна буква Е

Беседа по сюжетна картина. Четене на думи по догадка от модел. Наблюдаване на главната ръкописна буква. Откриване на разлики между главната и малката ръкописна буква. Изписване на елементите, буквата, срички, думи и изречения с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
38

6

3. Звук и буква Лл. Лили (стр. 26)

нови знания

Познава и открива звука л в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква Лл. Чете срички, думи, изречения и текст с буквата л.

буква Лл

Наблюдаване на буквата л. Откриване на звука л в схеми и записване на печатната буква. Четене на срички, думи и текст.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
39

6

4. Писане на малка ръкописна буква л (УТ2, стр. 14)

нови знания

Познава малката ръкописна буква л. Записва я ръкописно в схеми на думи. Изписва я правилно самостоятелно, в думи, в изречения.

малка ръкописна буква л

Четене на модели на думи с ръкописен шрифт. Наблюдаване на малката ръкописна буква л. Изписване на елементите, буквата и срички с нея. Писане на думи от печатен шрифт. Препис на изречение.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
40

6

5. Затвърдяване и упражнение в четене на Лл. Лила и Емил (стр. 27)

упражнение в четене

Познава главната и малката буква Лл. Чете думи и текст с буквата Лл. Открива и чете думи в игрословица.
Разпознаване на буквите Лл сред различни шрифтове. Четене на думи и текст с буквите Лл. Четене по роли. Игрословица. Четене на изречение в ръкописен шрифт.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
41

6

6. Писане на главна ръкописна буква Л (УТ2, стр. 15)

нови знания

Познава главната ръкописна буква Л. Изписва я правилно самостоятелно, в началото на думи, в изречения.

главна ръкописна буква Л

Беседа по сюжетна картина. Четене на думи от модел. Наблюдаване на главната ръкописна буква.

Откриване на разлики между главната и малката ръкописна буква. Изписване на елементите, буквата, срички, думи и изречения с нея.текущо формиращо оценяване; писмена проверка
42

6

7. Упражнение в четене на Аа, Ии, Ее, Мм, Нн, Лл. Задачи. Лакомият Мечо

(стр. 28, 29)затвърдяване и упражнение

Моделира звуковия състав на думи, съдържащи изучените букви. Определя и правилно вписва в схема изучените букви на звуковете. Четене на текст – приказка. Правилно конструира изречения. Създава текст по сюжетна картина – герои, ситуация, поведение.
1. зад. Открива и огражда изучените букви, които се съдържат в думата, посочена с картинка.

2. зад. Открива и оцветява или огражда сричките с изучените букви, които се съдържат в думата, показана на картинката.

3. зад. Открива и огражда скритите думи в редичката. Чете ги. Съставя съобщително и въпросително изречение с някои от тях.

4. зад. Разглеждане на илюстрациите и четене на текста. Акцентира се, че пчеличките заместват неизучените букви. Препоръчително е с цел стимулиране на интереса на децата към четенето да се покаже книжката на Емилиян Станев „Лакомото мече“.текущо формиращо оценяване; устна проверка
43

7

1. Звук и буква Оо. Лола и Нино (стр. 30)

нови знания

Разпознава особеностите на звука о. Ориентира се в последователността на звуковете, открива звука о в състава на думи в различни позиции. Умее да разграничава звука о от буквите Оо. Чете срички, думи и текст.

Умее да използва устна диалогична реч.гласен звук о, малка печатна буква о, главна печатна буква О

Откриване на звука о в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализ на печатните букви Оо. Работа с модели на думи. Четене на срички, думи, текст.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
44

7

2. Писане на малка ръкописна буква о (УТ2, стр. 16)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата о. Умее да пише срички, думи и изречения с о.

малка ръкописна буква о

Четене на модели на думи с ръкописен шрифт по догадка. Наблюдаване на малката ръкописна буква о. Изписване на буквата и на срички, думи и изречения с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
45

7

3. Затвърдяване и упражнение в четене на Оо. Мама и Оли (стр. 31)

упражнение в четене

Усъвършенстване на уменията за думи и текст. Умее да разграничава звука о от буквата Оо. Умее да използва устна диалогична реч. Умее да чете въпросително изречение.
Разпознаване на буквите Оо сред различни шрифтове. Четене на думи и текст „Мама и Оли“.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
46

7

4. Писане на главна ръкописна буква О (УТ2, стр. 17)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата О.

главна ръкописна буква О

Беседа по сюжетна картина. Четене на думи от модел. Наблюдаване на главната ръкописна буква. Изписване на буквата, срички, думи и изречения с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
47

7

5. Звук и буква Рр. Орле (стр. 32)

нови знания

Познава и открива звука р в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква Рр. Чете срички, думи и текст с буквата р.

буква Рр, звучен съгласен

Наблюдаване на буквата р. Откриване на звука р в модели и записване на печатната буква. Четене на срички, думи и текст.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
48

7

6. Писане на малка ръкописна буква р (УТ2, стр. 18)

нови знания

Познава малката ръкописна буква р. Изписва правилно и самостоятелно р в срички, думи и изречения. Умее да образува думи от срички и да ги записва самостоятелно.

малка ръкописна буква р

Наблюдаване на малката ръкописна буква р. Изписване на елементите, буквата и срички с нея. Писане на буквата, срички, думи, изречения. Образуване на думи от печатни срички и записване.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
49

7

7. Писане на Аа, Ии, Ее, Оо, Мм, Нн, Лл, р (УТ2, стр. 68)

упражнение

Умее да пише под диктовка букви, срички, думи и изречения.

Умее да чете с изучените ръкописни букви. Умее да пише буквосъчетания, думи, лични имена и изречения.


1. зад. Диктовка с изучените до момента букви, срички, думи, изречения.

2. зад. Препис на думи. Четене на лични имена в печатен шрифт от игрословицата и записване с ръкописни букви.

3. зад. Краснопис. Препис на изречение от ръкописен шрифт.


текущо формиращо оценяване; писмена проверка
50

8

1. Затвърдяване и упражнение в четене на Рр. Алени ролери (стр. 33)

упражнение в четене

Познава главната и малката буква Рр. Чете думи и текст с буквата Рр. Съставя изречения по илюстрация и отговаря на въпроси.
Разпознаване на буквите Рр сред различни шрифтове. Четене на думи и текста „Алени ролери“. Игрословица.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
51

8

2. Писане на главна ръкописна буква Р (УТ2, стр. 19)

нови знания

Познава главната ръкописна буква Р. Умее да я изписва правилно самостоятелно в началото на думи, в изречения и в текст.

главна ръкописна буква Р

Наблюдаване на главната ръкописна буква Р. Изписване на елементите и на буквата. Четене на думи с нея. Писане на срички, думи, изречения. Препис на кратък текст.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
52

8

3. Звук и буква Уу. Нула или О (стр. 34)

нови знания

Умее да разпознава особеностите на звука у. Умее да се ориентира в последователността на звуковете, открива звука у в състава на думи в

различни позиции. Умее да разграничава звука у от буквата Уу. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Чете срички, думи и текст с буквата Уу.гласен звук у, малка печатна буква у, главна печатна буква У

Откриване на звук у в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализиране на графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Звуков анализ на думи със звука у в различни позиции. Четене на срички, думи. Четене на текста „Нула или О“.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
53

8

4. Писане на малка ръкописна буква у (УТ2, стр. 20)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изисквания за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата у.

Умее да пише букви, срички, думи и изречения с у.малка ръкописна буква у

Наблюдаване на малката ръкописна буква у. Изписване на елементите на буквата и срички и думи с нея. Писане на изречения.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
54

8

5. Затвърдяване и упражнение в четене на Уу. Неуморни (стр. 35)

упражнение в четене

Усъвършенстване на уменията за откриване на звука у в различни позиции на думи. Умее да разграничава звука у от буквата Уу. Умее да чете думи и текст.
Разпознаване на буквите Уу сред различни шрифтове. Четене на думи и текста „Неуморни“. Образуване и четене на изречения.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
55

8

6. Писане на главна ръкописна буква У (УТ2, стр. 21)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изисквания за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата У.

главна ръкописна буква У

Четене на думи по догадка. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на срички, думи и изречения с У.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
56

8

7. Упражнение в четене на Аа, Ии, Ее, Оо, Уу, Мм, Нн, Лл, Рр. Ирина и Лора. Задачи (стр. 36, 37)

упражнение

Четене на думи и текст. Правилно конструира изречения. Създава текст по сюжетна картина – герои, ситуация, поведение.
1. зад. Чете колонките от думи.

2. зад. Чете текста и отговаря на въпроси към него: кои са героите; кой нарами ролери; и кой друг има ролери; каква е Ирина; каква е Лора, какво моли Лора.

3. зад. Четене на думите и съставяне на изречения.

4. зад. Кръстословица. Чете предложените думи и намира мястото им в кръстословицата.

5. зад. Чете скоропоговорката, скрита в спиралата.

6. зад. Четене на изречения и на думи.текущо формиращо оценяване; устна проверка
57

9

1. Звук и буква Ъъ. Мъри (стр. 16)

нови знания

Умее да разпознава особеностите на звука ъ. Умее да се ориентира в последователността на звуковете, открива звука ъ в състава на думи в

различни позиции. Умее да разграничава звука ъ от буквата Ъъ. Умее да анализира графичните изображения на двете букви – малка и главна печатна. Умее да чете срички, думи и текст с буквата Ъъ.гласен звук ъ, малка печатна буква ъ, главна печатна буква Ъ

Откриване на звука ъ в думи. Наблюдаване на особеностите на звука. Анализ на печатните букви Ъъ.

Звуков анализ на думи със звука ъ в различни позиции. Четене на срички и думи. Четене на текста

„Мъри“.


текущо формиращо оценяване; устна проверка
58

9

2. Писане на малка ръкописна буква ъ (УТ2, стр. 22)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата ъ.

Умее да пише буквата, срички, думи и изречения и текст с нея.малка ръкописна буква ъ

Четене на модели на думи с ръкописен шрифт по догадка. Наблюдаване на малката ръкописна буква ъ. Изписване на буквата и на срички, думи и изречения и текст с нея.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
59

9

3. Затвърдяване и упражнение в четене на Ъъ. Думи с ъ (стр. 39)

упражнение в четене

Усъвършенстване на уменията за откриване на звука ъ в различни позиции на думи. Умее да разграничава звука ъ от буквата Ъъ. Умее да чете изречения.
Разпознаване на буквите Ъъ сред различни шрифтове. Звуков анализ на думи със звука ъ в различни позиции. Четене на изречения, като последната дума се чете по догадка.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
60

9

4. Писане на главна ръкописна буква Ъ (УТ2, стр. 23)

нови знания

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Ориентира се в графичната мрежа, като спазва изискванията за наклон, разстояние, височина и ширина на буквата Ъ. Умее да пише Ъ в срички, думи и изречение.

главна ръкописна буква Ъ

Звуков анализ на думи с изучавания звук. Четене на думи по догадка. Анализ на изучаваната буква. Изолирано писане на буквата. Писане на букви, думи и изречения с изучаваната буква.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
61

9

5. Звук и буква Йй. Рила (стр. 40)

нови знания

Познава и открива звука й в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква Йй. Чете срички, думи и текст с буквата й.

буква Йй, звучен съгласен

Наблюдаване на буквата й. Откриване на звука й в схеми и записване на печатната буква. Четене на срички, думи и текст.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
62

9

6. Писане на малка ръкописна буква й (УТ2, стр. 24)

нови знания

Познава малката ръкописна буква й. Умее да чете ръкописната буква й в модели на думи. Изписва я правилно самостоятелно, в думи, в изречения. Умее да съставя и записва думи самостоятелно.

малка ръкописна буква й

Наблюдаване на малката ръкописна буква й. Изписване на елементите на буквата. Писане на думи и изречения. Съставяне на думи от печатни срички и самостоятелно записване.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
63

9

7. Писане на Аа, Ии, Ее, Оо, Уу, Ъъ, Мм, Нн, Лл, Рр, Йй

(стр. 69)упражнение

Умее да пише под диктовка букви, срички, думи и изречения. Умее да чете с изучените ръкописни букви. Умее да допълва изречения с думи писмено.
2. зад. Самодиктовка на думи. Съставяне на изречения. Упражнения в четене на ръкописен шрифт и препис на думи и изречения.

3. зад. Определя броя на думите в изреченията. Преписва изречението.

4. зад. Съставя думи от сричките с печатен шрифт. С тях се допълват изреченията.


писмена проверка
64

10

1. Затвърдяване и упражнение в четене на Йй. Райна (стр. 41)

упражнение в четене

Познава главна и малка букви Йй. Чете думи и текст с буквата Йй и отговаря на въпроси към него.
Разпознаване на буквите Йй сред различни шрифтове. Четене на думи и текст. Отговаря на въпроси, свързани с текста.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
65

2. Писане на главна ръкописна буква Й (УТ2, стр. 25)

нови знания

Познава главната ръкописна буква Й. Изписва я правилно самостоятелно,

в началото на думи, в изречения и в текст.главна ръкописна буква Й

Четене на ръкописната буква й в модели. Наблюдаване на главната ръкописна буква Й. Изписване на елементите, буквата и думи с нея. Писане на изречения. Препис на кратък текст.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
66

10

3. Буква Яя (стр. 42)

нови знания

Познава главната и малката буква я. Чете думи по догадка в буквени схеми, съдържащи буквата я, в които тя е в различна позиция. Чете срички, думи и текст с буквата я.

буква Яя

Четат се срички с я и думи с буквата я в различни позиции в буквени схеми. Четене на текста „Линия или лилия“. Разговор за цветето лилия и за други растения, от които може да се образуват лични имена.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
67

10

4. Писане на малка ръкописна буква я (УТ2, стр. 26)

нови знания

Познава малката ръкописна буква я. Изписва я правилно самостоятелно в думи, в изречения и в текст.

малка ръкописна буква я

Четене на ръкописната буква я в модели с догадка. Наблюдаване на малката ръкописна буква я. Изписване на елементите, буквата. Писане на думи, изречения. Препис на текст.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
68

10

5. Затвърдяване и упражнение в четене на Яя. Леля Лиляна и леля Лияна (стр. 43)

упражнение в четене

Познава главната и малката букви Яя. Чете думи и текст с буквата Яя. Отговаря на въпроси. Умее да съставя изречения по предложени думи.
Четене на думи с я. Четене на текста „Леля Лиляна и леля Лияна“. Съставяне на изречения по предложени думи.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
69

10

6. Писане на главна ръкописна буква Я (УТ2, стр. 27)

нови знания

Познава главната ръкописна буква Я. Изписва я правилно самостоятелно,

в началото на думи, в изречения и в текст.главна ръкописна буква Я

Четене на ръкописната буква Я в модели с догадка. Наблюдаване на главната ръкописна буква Я.

Изписване на елементите, буквата и думи с нея. Писане на изречения. Препис на текст.текущо формиращо оценяване; писмена проверка
70

10

7. Обобщение. Аа, Ъъ, Оо, Уу, Ее, Ии, Яя, Мм, Нн, Лл, Рр, Йй (стр. 44, 45)

обобщителен

Разграничава гласни от съгласни звукове. Чете думи, като изговаря правилно звуковете и разбира лексикалното значение на думата. Умее да чете ръкописен текст. Правилно конструира изречения. Създава текст по сюжетна картина – герои, ситуация, поведение.
1. зад. Чете думи и съотнася значението им с картинките.

2. зад. Отгатва от кои изучени до момента текстове са картините.

3. зад. Правилно подрежда думите в изречението, като записва поредността им в квадратчетата.

4. зад. Чете изречения и съотнася към картинка, като записва една и съща номерация.

5. зад. Чете ръкописен диалог от въпросително и съобщително изречение.


текущо формиращо оценяване; писмена проверка
71

11

1. Звук и буква Тт. Антон и тате (стр. 46)

нови знания

Познава и открива звука т в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква Тт. Чете срички, думи и текст с буквата т. Съставя изречения по илюстрация и отговаря на въпроси.

буква Тт, беззвучен съгласен

Наблюдаване на буквата т. Откриване на звука т в модели и записване на печатната буква. Четене на срички, думи и текста. Разговор по илюстрация.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
72

11

2. Писане на малка ръкописна буква т (УТ2, стр. 28)

нови знания

Познава малката ръкописна буква т. Записва я ръкописно в схеми на думи. Изписва я правилно самостоятелно, в думи, в изречения и в текст.

малка ръкописна буква т

Наблюдаване на малката ръкописна буква т. Изписване на елементите, буквата и срички с нея. Писане на думи, изречения. Препис на текст.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
73

11

3. Затвърдяване и упражнение в четене на Тт. Тони и Траян (стр. 47)

упражнение в четене

Познава главната и малката буква Тт. Чете думи и текст с буквата Тт. Съставя изречения по илюстрация и отговаря на въпроси.
Разпознаване на буквите Тт сред различни шрифтове. Четене на думи и текст. Четене с разбиране на текста.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
74

11

4. Писане на главна ръкописна буква Т (УТ2, стр. 29)

нови знания

Познава главната ръкописна буква Т. Изписва я правилно самостоятелно,

в началото на думи, в изречения и в текст.главна ръкописна буква Т

Четене на думи в модели. Наблюдаване на главната ръкописна буква Т. Изписване на елементите, буквата и думи с нея. Писане на изречения и текст.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
75

11

5. Звук и буква Дд. Ред (стр. 48)

нови знания

Познава и открива звука д в различни позиции в думи. Познава главната и малката буква Дд. Чете срички, думи и текст с буквата д.

буква Дд, звучен съгласен

Наблюдаване на буквата д. Откриване на звука д в модели и записване на печатната буква. Четене на срички, думи и текст. Изразително четене.

текущо формиращо оценяване; устна проверка
76

11

6. Писане на малка ръкописна буква д (УТ2, стр. 30)

нови знания

Познава малката ръкописна буква д. Записва я ръкописно в схеми на думи. Изписва я правилно самостоятелно, в думи, в изречения и в текст.

малка ръкописна буква д

Четене на дума в модел. Наблюдаване на малката ръкописна буква д. Изписване на елементите, буквата и срички с нея. Писане на думи, изречения.

текущо формиращо оценяване; писмена проверка
77

11

7. Писане с буквите


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница