Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на Рсуо-регион гоце делчевстраница1/9
Дата24.04.2017
Размер0.83 Mb.
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията

на РСУО- регион Гоце Делчев твърди битови отпадъци
МОРФОЛОГИЧЕН Анализ и оценка

на СЪСТАВа НА генерираните на територията на Рсуо-регион гоце делчев

твърди БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
2015 г.

Съдържание


Увод 3

1.Обща информация 3

1.1.Данни за общините 3

1.2.Системи за събиране и третиране на отпадъци 4

2.Определяне на количеството образувани отпадъци 7

3.Планиране на морфологичен анализ на смесените битови отпадъци 9

3.1.Планиране морфологичния анализ на смесените битови отпадъци от община Гоце Делчев 9

3.2.Планиране морфологичния анализ на смесените битови отпадъци от община Хаджидимово 10

3.3.Планиране морфологичния анализ на смесените битови отпадъци от община Гърмен 11

4.Практическо провеждане на морфологичен анализ на смесените битови отпадъци 13

4.1.Пробонабиране сезон пролет 13

4.2.Пробонабиране сезон лято 15

4.3.Пробонабиране сезон есен 17

5.Изчисляване на морфологичния състав 20

5.1. Изчисляване на морфологичния състав за всяка единична проба от смесените отпадъци 20

5.2. Изчисляване на морфологичния състав на смесените битови отпадъци за дадена зона 44

5.3.Изчисляване на морфологичния състав на смесените отпадъци за населените места 47

5.4.Преоценка на фракцията „други“ 49

5.5. Изчисляване на образуваните количества смесени битови отпадъци по фракции 50

5.6. Сумиране на образуваните количества смесени битови отпадъци и разделно събраните отпадъци по фракции 52

5.7.Изчисляване на морфологичния състав на всички образувани битови отпадъци за общината 54Увод


Настоящият документ има за цел да подпомогне общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен, които са съставни на Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Гоце Делчев, при оценка на изпълнението на техните ангажименти, произтичащи от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)1, по отношение управлението на отпадъците. Информацията за количествата и състава на отпадъците е от изключително голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряване на системите, инсталациите и съоръженията за тяхното третиране. Анализът е направен в съответствие с „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 2012 г.“, като акцентът е поставен върху адекватното определяне на състава на битовите отпадъци чрез оценка на различните отпадъчни потоци на територията на региона и тежестта им в общото количество образувани отпадъци.

Оценката се изготвя за битовите отпадъци, генерирани на територията на общини Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен. Изработването на оценката е възложено от Община Гоце Делчев, която е водеща в РСУО-регион Гоце Делчев, на консорциум „Конкредо-Юнайтед“.


 1. Обща информация

  1. Данни за общините


Населението на община Гоце Делчев за 2011 г. е 31 236 души, като 19 219 или 61,53 % от тях живеят в града, а останалите 12 017 или 38,47 % – в селата, по данни на НСИ за 2011 г.

Населението на община Хаджидимово за 2011 г. е 10 091 души, като 2 730 или 27,05 % от тях живеят в града, а останалите 7 361 или 72, 95 % – в селата, по данни на НСИ за 2011 г.

Населението на община Гърмен за 2011 г. е 14 981 души или 100 % от населението живее в 16 села, като броят за отделните села е в границите от 2 757 до 2-ма души.

Броят на жителите на населените места е показател с определящо въздействие върху динамиката на параметъра количество генерирани битови отпадъци.

Според вида на застрояването 80 % от населението на територията на община Гоце Делчев живее в нискоетажни сгради (еднофамилни и двуфамилни къщи), а останалите 20 % в средно и високоетажни сгради (кооперации и жилищни блокове). В община Гоце Делчев отоплението на търдо гориво заема 90 %, останалите 10 % от населението се отоплява на ток.

В община Хаджидимово 100 % от застрояването е от еднофамилни и двуфамилни къщи. Около 97 % от населението се отоплява на твърдо гориво.

В община Гърмен ситуацията е същата, както в община Хаджидимово – 100 % от населението живее в еднофамилни и двуфамилни къщи, като 97 % от тях се отопляват на твърдо гориво.

  1. Системи за събиране и третиране на отпадъци

   1. Смесени битови отпадъци


    1. Община Гоце Делчев

На територията на община Гоце Делчев е изградена система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, което се извършва от фирмите ЕТ "Руска Петрова" и "Шеле България" ЕООД.

Сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци в гр. Гоце Делчев се извършва от фирма "Шеле България" ООД. Маршрутите за събиране и транспортиране на отпадъци са както следва:

- център – крайни квартали – промишлена зона , с. Мусомище , с. Делчево, м. Попови ливади .

Честотата на извозване за всички градски улици в центъра е три пъти седмично. За останалите квартали, с. Делчево и с. Мусомище и м. Попови ливади – 1 път седмично.Фирма ЕТ „Руска Петрова“ извършва сметоизвозване на битовите отпадъци в селата от община Гоце Делчев.

Маршрутите за събиране и транспортиране на отпадъците са както следва: • с. Борово, с. Добротино, с. Баничан, с. Господинци и с. Буково – всеки понделеник;

 • с. Корница, с. Лъжница – всеки вторник;

 • с. Брезница – всеки четвъртък.

    1. Община Хаджидимово

Генерираните отпадъци от територията на община Хаджидимово се събират и извозват от ОП „ЧОБ“ – община Хаджидимово. Сметосъбирането и сметоизвозването за всички населени места в общината се извършва организирано, съгласно график. Периодичността на извозване на отпадъци от общината е ежеднвено или веднъж на два дена, според количеството отпадъци.

    1. Община Гърмен

Фирма ЕТ „Руска Петрова“ извършва сметоизвозване на смесено събраните битови отпадъци и от територията на община Гърмен. Сметосъбирането и сметоизвозването за всички населени места в общината се извършва организирано, съгласно график. Периодичността на извозване на отпадъци от общината е ежеднвено или веднъж на два дена, според количеството отпадъци.

Смесено събраните битови отпадъци от трите общини се извозват до Регионалното депо за неопасни отпадъци – Гоце Делчев, намиращо се в местността „Мокра поляна“, с. Добротино.


   1. Разделно събиране на отпадъци


    1. Община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев има въведено разделно сметосъбиране за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници. Фирмата, която извършва тази услуга е „Екобулпак“ – София, въз основа на сключен договор с Общината от 01.08.2013 г. Съгласно договора, фирмата приема да организира за своя сметка на територията на общината система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия.

Отпадъците се транспортират за последващо третиране до инсталация за сепариране в промишлената зона на гр. Гоце Делчев, на входа на града.

На територията на община Гоце Делчев има площадка за предаване на едрогабаритни отпадъци, площадка за изкупуване на черни и цветни метали, но те обслужват не само общината, а и целия регион и не може да се представи точно количество на отпадъците от територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. За целите на настоящия анализ е прието, че количеството отпадъци от площадките произхожда от територията на община Гоце Делчев.


    1. Община Хаджидимово

Община Хаджидимово има сключен договор с фирма „Булекопак“ АД за разделно сметосъбиране за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на следните отпадъчни материали – хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници. Съгласно договора, фирмата приема да организира за своя сметка на територията на общината система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рецилкиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене и търговските обекти на нейна територия.

Отпадъците се транспортират за последващо третиране до сепарираща инсталация в гр. Благоевград.    1. Община Гърмен

Фирма „Булекопак“ АД обслужва и община Гърмен по отношение на разделно сметосъбиране за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на следните отпадъчни материали – хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници. Съгласно договора, фирмата приема да организира за своя сметка, на територията на общината, система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рецилкиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене и търговските обекти на нейна територия.

Отпадъците се транспортират за последващо третиране до сепарираща инсталация в гр. Благоевград.


   1. Инсталации за третиране на отпадъци


Към момента на изготвяне на настоящия морфологичен анализ общините от РСУО-Гоце Делчев не разполагат със специализирана инсталация за сортиране или биологично третиране на битовите отпадъци.

Смесено събраните битови отпадъци от трите общини Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен се депонират на Регионалното депо в община Гоце Делчев. Депото е класифицирано като депо за неопасни отпадъци, на което се депонират битови и производствени отпадъци с неопасен характер. За депото има изготвени и утвърдени: • План за привеждане на съществуващото депо в съответствие с нормативните изисквания;

 • План за собствен мониторинг;

 • Авариен план;

 • Експлоатационен план;

 • Проект за рекултивация.


 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница